Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV-reform Arbeidsevnevurdering Arbeidsavklaringspenger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV-reform Arbeidsevnevurdering Arbeidsavklaringspenger"— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV-reform Arbeidsevnevurdering Arbeidsavklaringspenger
Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV-reform Arbeidsevnevurdering Arbeidsavklaringspenger ISF Direktør Erik Oftedal 1

2 Hvilke regelendringer kommer?
Ny ytelse – ”arbeidsavklaringspenger” erstatter dagens rehabiliterings- og attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad

3 Arbeidsavklaringspenger (AAP)
Sykepenger Rehabiliterings- penger (RP) Attføring Tidsbegrenset uførestønad (TU) Arbeid Uførepensjon Arbeidsavklaringspenger (AAP)

4 Hovedtrekk i nytt regelverk AAP
Nytt kapittel 11 i folketrygdloven Arbeidsavklaringspenger Stønader ifbm arbeidsrettede tiltak (gamle attføringsstønader) 3 attføringsstønader flyttes til Aml og rammestyres Stønad til skolepenger Stønad til fadder Stønad til arbeidstreningsplass Behovsvurderingsbestemmelse Ny § 14a i NAV-loven Opphever Ftrl § 11-6 og Aml § 11 Rett til å få vurdert behov for arbeidsrettet bistand Rett og plikt til å utarbeide planer for å nå målet om arbeid Arbeidsevnevurdering = inngangsporten I tillegg til dette kommer endringer i tiltaksregelverket.

5 Arbeidsavklaringspenger - målgruppe
Hovedregel arbeidsevne nedsatt med minst 50% pga sykdom, skade eller lyte behov for bistand for å bli i stand til å skaffe seg beholde arbeid Bruker må : ha behov for aktiv behandling, eller ha behov for arbeidsrettet tiltak, eller være under oppfølging fra NAV etter å ha gjennomført tiltak – og fortsatt ha en viss mulighet for å komme i arbeid

6 Målgruppe (forts.) Det kan også gis arbeidsavklaringspenger – i ventetid før aktiv behandling eller arbeidsrettet tiltak under utarbeidelse av aktivitetsplan under vurdering av uførepensjon under arbeidssøking (3mnd) Når bruker tidligere har mottatt AAP Arbeidsufør innen 6 mnd pga annen sykdom uten ny sykepengerett Arbeidsufør innen 1 år pga samme sykdom, selv om nedsettelsen antas å være rent forbigående Studenter Som pga sykdom, skade eller lyte ikke er i stand til å gjennomføre studiene

7 Vilkår om nedsatt arbeidsevne
Arbeidsavklaring Pga sykdom, skade eller lyte ”arbeidsevne nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid” Vektlegge ulike momenter Arbeidsavklaringspenger Nedsatt arbeidsevne med minst halvparten TILLEGGSINFORMASJON Kravet til grad av nedsettelse i arbeidsevnen er lavere mht arbeidsavklaring (og tilleggsstønader) enn det er til arbeidsavklaringspenger, hvor det fremdeles er et krav om at arbeidsevnen er nedsatt med minst 50%. Det er nedsatt arbeidsevne som er det avgjørende, ikke inntektsevne slik det har vært for enkelte av dagens ytelser.

8 Varighet Hovedregel: Unntak: ”Særlige tilfeller”
”Så lenge det er påkrevd for å gjennomføre fastsatt aktivitet med sikte på å komme i arbeid” Arbeidsavklaringspenger (og stønader) i maks 4 år Unntak: ”Særlige tilfeller” Maksimal vedtaksperiode TILLEGGSINFORMASJON Dersom særlige hensyn gjør seg gjeldende, kan vedtaksperioden forlenges ut over 4 år. Vilkårene for dette vil bli regulert i forskrift og rundskriv. Maksimal vedtaksperiode: Departementet legger opp til at det kun skal fattes vedtak om AAP på max ett år om gangen. Dette er imidlertid et punkt det hersker noe usikkerhet rundt. AAP-prosjektet legger opp til å utvikle systemløsninger som vil sikre lite tungvinte rutiner for forlengelse.

9 Andre vilkår/beregningsregler
Inngangsvilkår Medlemskap Opphold i Norge Mellom år Kompensasjonsnivå på 66 % av inntektsgrunnlaget Minsteytelser (generell + unge uføre) Standardisert barnetillegg på X kr per barn per dag Avkorting basert på arbeidede timer (meldekort) Ingen friinntekt Kobling mellom livsoppholdsytelse og individuelle aktivitetskrav Oppfølgings- og stoppunkter underveis Pensjonsgivende ytelse som skattlegges som lønnsinntekt TILLEGGSINFORMASJON NB! Når det gjelder minsteytelser har Regjeringen i forbindelse med årets trygdeoppgjør foreslått å heve disse til 1,97G (generell) og 2,44G for unge uføre. Det er ikke avklart hvor stort barnetillegget blir, men rundt kroner slik som i dag er ikke usannsynlig.

10 Overgangsregler Regjeringen foreslår: Overgangssak Friinntekt (TU)
alle personer som mottar RP, AT, TU overføres til arbeidsavklaringspenger når denne trer i kraft overgangsregler som sikrer at disse ikke går vesentlig ned i ytelser (fiktivt beregningsgrunnlag) der det ikke er gitt overgangsregler = ny beregning (eks: meldekort) Overgangssak Ut vedtaksperioden – max Friinntekt (TU) Attføringsstønader Motta innvilgede stønader (skolepenger osv) ut den godkjente attføringsperioden. Stønad til hushold foreslås avviklet For de som mottar tidsbegrenset uførestønad vil overgangen til arbeidsavklaringspenger innebære endringer i barnetillegg og skatteregler. Disse skal derfor få fastsatt et beregningsgrunnlag som gir om lag samme netto ytelse som de fikk tidligere. Ved fastsettelsen av dette beregningsgrunnlaget skal tas hensyn til bortfall av særfradrag ved uførhet og forsørgingstillegget for ektefelle og barn. Friinntekt: Det er foreslått at overgansgtilfeller (kun TU) skal kunne jobbe 16 timer per 14-dagersperiode (meldeperioden) uten at AAP blir redusert. Dersom personen arbeider 17 timer, blir han/hun trukket for 1 time.

11 Spørsmål 11 MÅL MED DETTE LYSBILDET
Eventuelle spørsmål og diskusjoner. 11


Laste ned ppt "NAV-reform Arbeidsevnevurdering Arbeidsavklaringspenger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google