Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eva Buschmann Generalsekretær i CP-foreningen NAV og arbeidsavklaringspenger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eva Buschmann Generalsekretær i CP-foreningen NAV og arbeidsavklaringspenger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eva Buschmann Generalsekretær i CP-foreningen NAV og arbeidsavklaringspenger

2 St.prp. nr. 46 (2004-2005) Ny arbeids- og velferdsforvaltning få flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad forenkle for brukerne og tilpasse til brukernes behov få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

3 Boks 1.1 Samfunnsmessige gevinster ved bedre måloppnåelse for yrkeshemmede Antall yrkeshemmede som årlig er under attføring er ca 80 000. Årlig avslutter rundt 40 000 attføringen og ca. 45 prosent av disse kommer i arbeid. Dersom en gjennom bedre organisering øker måloppnåelsen ved at flere av de som avslutter attføringsløpet kommer i arbeid, vil det gi en samfunnsøkonomisk gevinst som kan anslås til 250 000 kroner i gjennomsnitt per person. Det gir en samlet gevinst på 100 millioner kroner for hvert prosentpoeng måloppnåelsen blir bedret (400 personer flere i arbeid). 1 prosentpoengs bedring hvert år gir en gevinst på 1 milliard kroner etter 10 år. Den akkumulerte gevinsten i nåverdi over en periode på 10 år vil være 3,7 milliarder kroner. (7 prosent realrente). Reduseres den gjennomsnittlige tiden fra en person starter å motta offentlig stønad til han/hun kommer i arbeid med 1 måned, tilføres arbeidsmarkedet årlig 1 500 nye årsverk. Med en gevinst på 250 000 kroner per person gir det en årlig gevinst på 380 millioner kroner. Akkumulert nåverdi over 10 år vil være 2,9 milliarder kroner. St.prp. nr. 46 (2004-2005) Ny arbeids- og velferdsforvaltning

4 Målet med NAV-reformen flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

5 Oppfølging av brukere i NAV Strategi for å lykkes med målene Tett oppfølging som en metode knyttet til noen av virkemidlene og noen av brukergruppene Kvalifiseringsprogrammet Oppfølging av sykmeldte Psykisk helse Ungdom

6 Oppfølgingsmodellen i NAV Strategi for oppfølging av brukere i NAV Bestilling Kartlegging Arbeidsevne-/funksjons- evnevurdering Inngangsvilkårytelser Plan Gjennomføring Evaluering Oppf ø lging Midlertidige ytelser Varige ytelser Arbeid og deltakelse

7 Arbeidsevnemetodikken Behovsvurdering Egenvurdering Ressursprofil og arbeidsevnevurdering Aktivitetsplan

8 Behovsvurdering Kartleggingsspørsmål som en første indikasjon Mål: Øke deltakelsen, beholde arbeid, skaffe arbeid Kompetansekartlegging – her kan bruker selv registrere for å få komplett CV Utfall/resultat Ordinær bistand – serviceerklæring til bruker som et vedtak etter Arbeids- og velferdslovens § 14 A (nytt) Moderat bistandsbehov - aktivitetsplan Behov for arbeidsevnevurdering

9 Egenvurdering Fylles ut av brukeren selv – etter veiledningssamtale for å komme fram til hvilke deler av skjemaet som er viktigst Hensikten Brukerens egne ønsker skal komme tydelig fram og vise hvordan brukeren selv vurderer egne muligheter Styrke brukerens forutsetninger for å vurdere egen arbeidsevne Motivere til handling som fører til endring i egen situasjon rettet mot arbeid og aktivitet Avklare brukerens helhetlige bistandsbehov Få fram individuelle muligheter

10 Ressurskartlegging og arbeidsevnevurdering Arbeidsevnevurdering Individets muligheter og begrensninger Omgivelsenes krav og forventninger Fokus på: Muligheter

11 Arbeidsevnevurdering Inngangsporten til tiltak og ytelser Eks: Tilretteleggingsgaranti http://www.nav.no/805375336.cms Eks: Arbeidsavklaringspenger: Meldekortbasert Arbeidsavklaringspenger erstatter: Attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførepensjon Inngangsvilkår: Sykdom, skade, lyte Arbeidsevnevurdering obligatorisk, men omfanget av vurderingsprosessen alt etter brukerens situasjon Mer fokus på individets behov og arbeidsmarkedets muligheter Mulighetsorientert Gjøre bruk av tiltak og ytelser som NAV rår over Gjøre bruk av spesialistkompetanse Brukermedvirkning

12 Ressursprofil og arbeidsevnevurdering Ressursprofil: En systematisk kartlegging og framstilling av individforhold (ressurser og barrierer) sett i forhold til relevante omgivelsesforhold Arbeidsevnevurdering: Helhetsvurdering av brukerens arbeidsevne Arbeidsevne: Den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller deltakelse i dagliglivet

13 Bruk av skjønn Konklusjonen av arbeidsevnevurderingen – som er en vurdering veileder på NAV-kontoret foretar - basert på skjønn: Ordinært bistandsbehov Moderat bistandsbehov Nedsatt arbeidsevne Varig nedsatt arbeidsevne Brukeren får en papirkopi av arbeidsevnevurderingen

14 Aktivitetsplan Arbeidsevnevurderingen munner ut i en aktivitetsplan – jfr § 14 a (ny) Rett til plan Ikke rettighetsbasert innhold Aktivitetsplan er en gjensidig avtale som forplikter bruker og NAV


Laste ned ppt "Eva Buschmann Generalsekretær i CP-foreningen NAV og arbeidsavklaringspenger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google