Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Holdninger til helseforsikring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Holdninger til helseforsikring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Holdninger til helseforsikring
Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

2 Utvalg og metode Bakgrunn og formål
Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til helseforsikring, som er en forsikringstype i vekst, både i bedrifts- og privatmarkedet. Med helseforsikring mener vi her en forsikring som dekker utgifter til nødvendig behandling for sykdom/skade ved privat sykehus i Norge eller i utlandet i løpet av et visst antall dager. Dette kalles også behandlingsforsikring. Denne definisjonen ble presentert for respondentene innledningsvis. Undersøkelsen inneholdt blant annet en del påstander knyttet til helseforsikring. Respondentene ble bedt om å ta stilling til den enkelte påstand ved å angi om de var helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig, eller om de ikke hadde noen formening («vet ikke».) Påstandene ble presentert i tilfeldig rekkefølge for hver respondent. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning) 18 år+. Utvalg Undersøkelsen er gjennomført som del av en omnibus i Norstats respondentpanel, som består av cirka nordmenn som har tilgang til internett. Medlemmene i panelet er primært rekruttert via landsrepresentative telefonundersøkelser. Utvalget blir trukket tilfeldig og proporsjonalt i forhold til den enkelte landsdels befolkningstall og kvoteres på kjønn og fylke. Resultatene er veiet på kjønn, alder og geografi i henhold til offentlig statistikk. Metode/tidsperiode feltarbeid Datainnsamlingen ble gjennomført som web-intervju i desember 2016. Antall intervju Totalt intervju.

3 Resultater

4 Hovedfunn (1) Totalt 22 prosent av de spurte har privat helseforsikring, mens 27 prosent oppgir at de har helseforsikring gjennom arbeidsgiver. Andelen som har helseforsikring gjennom arbeidsgiver er høyest i aldersgruppen år (44 prosent). Blant de som er over 60 år er det kun én av ti som har helseforsikring gjennom arbeidsgiver. Det er rimelig å anta at dette kan ha sammenheng med andelen yrkesaktive i denne aldersgruppen. Hver tredje spurte mellom 18 og 29 år svarer at de har privat helseforsikring. Andelen er synkende med alder, og kun én av ti over 60 år har tegnet privat helseforsikring. En av fire angir at de både har helseforsikring gjennom arbeidsgiver og privat helseforsikring. 22 prosent av de som har helseforsikring, har brukt den for å få undersøkelse eller behandling. Andelen som har benyttet helseforsikringen sin er høyest i aldersgruppen år (31 prosent) Blant de som har helseforsikring sier tre av fire (76 prosent) seg helt eller delvis enig i påstanden om at kort ventetid på helsetjenester er avgjørende, mens andelen er lavere (61 prosent) blant de som ikke har helseforsikring. Mens omkring hver tredje (34 prosent) som har helseforsikring sier seg helt eller delvis enig i at dette er dyrt i forhold til hva man kan få igjen for det, er andelen enige 45 prosent blant de som ikke har helseforsikring. I sistnevnte gruppe er det også en høy andel (41 prosent) som ikke kan ta stilling til påstanden. Åtte av ti som har helseforsikring mener dette gir dem en ekstra trygghet hvis de blir syke. Blant de som ikke har helseforsikring er det kun halvparten (49 prosent) som sier seg enig i dette. 58 prosent som har helseforsikring tror at forsikringen gir dem bedre tilgang på spesialister, mens 31 prosent ikke har noen formening om dette. Blant de som ikke har helseforsikring sier fire av ti seg helt eller delvis enig i påstanden, mens 38 prosent kan ikke ta stilling til den. 47 prosent som har helseforsikring sier seg helt eller delvis enig i at man får bedre oppfølging gjennom hele behandlingsforløpet ved å benytte forsikringen, mens kun 28 prosent av de som ikke har helseforsikring sier seg enig i dette. Det er høye andeler (henholdsvis 40 og 47 prosent) som svarer «vet ikke».

5 Hovedfunn (2) Kun 29 prosent av de som har helseforsikring, og 16 prosent av de som ikke har slik forsikring sier seg enig i at de foretrekker å benytte private helsetjenester fremfor offentlige. Blant de som har helseforsikring, sier 64 prosent seg helt eller delvis enig i at en slik forsikring gir dem mer fleksibilitet dersom de trenger behandling. De som ikke har helseforsikring er noe mer tilbakeholdne, og 42 prosent i denne gruppen sier seg enig i påstanden. Seks av ti som har helseforsikring sier seg helt eller delvis enig i at denne er verdt pengene, mens en fjerdedel er usikre. Blant de som ikke har helseforsikring er det en langt lavere andel (18 prosent) som sier seg enig i dette, og en høy andel (46 prosent) kan ikke ta stilling til påstanden. Majoriteten av de spurte har ganske stor tiltro til at de vil få nødvendig behandling i det offentlige helsevesenet innen akseptabel tid dersom de blir syke eller skadet. Vi ser likevel at tiltroen er litt høyere blant de som ikke har helseforsikring. Bortimot halvparten av de som har helseforsikring mener at den største fordelen er at det er kortere tid for å få undersøkelse eller behandling (48 prosent) og at det gir en ekstra trygghet (47 prosent.) Fire av ti mener at helseforsikring gir en ekstra sikkerhet, og svarer «for sikkerhets skyld» når vi spør om den største fordelen. Den hyppigste begrunnelsen som nevnes for å ikke ha helseforsikring, er at det offentlige helsevesenet er godt nok dersom man trenger behandling prosent svarer dette. 39 prosent svarer at en slik forsikring koster for mye, mens 26 prosent ikke ønsker å undergrave det offentlige. 22 prosent mener helseforsikring er unødvendig, og en tilsvarende andel svarer at det er uklart for dem hvilke fordeler en slik forsikring gir.

6 Hovedfunn (3) Kun 23 prosent som har helseforsikring gir uttrykk for at de vet hva forsikringen koster, og ytterligere 19 prosent sier seg delvis enig i at de kjenner denne kostnaden. Andelen enige er høyest blant de som er over 60 år, hvor halvparten sier seg helt eller delvis enig i påstanden. Over halvparten (54 prosent) som har helseforsikring må tolkes dithen at de er usikre på hvordan de skal gå frem for å benytte forsikringen. Flere enn sju av ti (71 prosent) i aldersgruppen år uttrykk for en slik usikkerhet, mens andelen er 39 prosent blant de som er over 60 år. Det er generelt høye andeler som ser ut til å mangle innsikt i forsikringsvilkårene i helseforsikringen sin. Kunnskapsnivået øker imidlertid noe med alderen. Mens 52 prosent i gruppen over 60 år sier seg enig at de har satt seg godt inn i forsikringsvilkårene, er andelen bare 31 prosent blant de som er under 30 år. 62 prosent av de som har helseforsikring gir uttrykk for at de vil benytte forsikringen dersom de trenger medisinsk behandling. De som er over 45 år sier seg i større grad «helt enig» i dette enn de som er under 45 år. Kun fire av ti som har helseforsikring er fornøyd med informasjonen de har fått fra forsikringsselskapet, og kun én av ti ser ut til å være helt fornøyd. Bare halvparten av de som har helseforsikring vil anbefale andre å gjøre det samme. Én av tre har ingen formening om hvorvidt de vil gi en slik anbefaling. Nær tre av fire (73 prosent) som har helseforsikring gjennom arbeidsgiver uttrykker tillit ved å si seg helt eller delvis enig i at de stoler på at arbeidsgiver har kontroll over vilkårene i helseforsikringen.

7 Totalt 22 prosent av de spurte har privat helseforsikring, mens 27 prosent oppgir at de har helseforsikring gjennom arbeidsgiver. Andelen som har helseforsikring gjennom arbeidsgiver er høyest i aldersgruppen år (44 prosent). Hver tredje spurte mellom 18 og 29 år svarer at de har privat helseforsikring. Har du privat helseforsikring? / Har du helseforsikring gjennom arbeidsgiver? Andeler som har svart «ja» totalt samt i ulike aldersgrupper N = intervju. 7

8 Andeler som har brukt helseforsikring
22 prosent av de som har helseforsikring, har brukt den for å få undersøkelse eller behandling. Andelen som har benyttet helseforsikringen sin er høyest i aldersgruppen år (31 prosent) Har du brukt helseforsikring for å få undersøkelse eller behandling? Andeler som har brukt helseforsikring Alle spurte 22% 18-29 år 17% 30-44 år 20% 45-59 år 31% 60 år+ N = 394 intervju. Filter: Har helseforsikring (privat eller gjennom arbeidsgiver) 8

9 Blant de som har helseforsikring sier tre av fire (76 prosent) seg helt eller delvis enig i påstanden om at kort ventetid på helsetjenester er avgjørende, mens andelen er lavere (61 prosent) blant de som ikke har helseforsikring. «Kort ventetid på helsetjenester er avgjørende for meg» N = 394 intervju. Filter: Har helseforsikring (privat eller gjennom arbeidsgiver). N = 471 intervju. Filter: Har ikke helseforsikring. 9

10 Mens omkring hver tredje (34 prosent) som har helseforsikring sier seg helt eller delvis enig i at dette er dyrt i forhold til hva man kan få igjen for det, er andelen enige 45 prosent blant de som ikke har helseforsikring. I sistnevnte gruppe er det også en høy andel (41 prosent) som ikke kan ta stilling til påstanden. «Helseforsikring er dyrt i forhold til hva man kan få igjen for det» N = 394 intervju. Filter: Har helseforsikring (privat eller gjennom arbeidsgiver). N = 471 intervju. Filter: Har ikke helseforsikring. 10

11 Åtte av ti som har helseforsikring mener dette gir dem en ekstra trygghet hvis de blir syke. Blant de som ikke har helseforsikring er det kun halvparten (49 prosent) som sier seg enig i påstanden. «Helseforsikring gir en ekstra trygghet hvis jeg blir syk» N = 394 intervju. Filter: Har helseforsikring (privat eller gjennom arbeidsgiver). N = 471 intervju. Filter: Har ikke helseforsikring. 11

12 58 prosent som har helseforsikring tror at forsikringen gir dem bedre tilgang på spesialister, mens 31 prosent ikke har noen formening om dette. Blant de som ikke har helseforsikring sier fire av ti seg helt eller delvis enig i påstanden, mens 38 prosent kan ikke ta stilling til den. «Helseforsikring gir meg bedre tilgang på spesialister» N = 394 intervju. Filter: Har helseforsikring (privat eller gjennom arbeidsgiver). N = 471 intervju. Filter: Har ikke helseforsikring. 12

13 47 prosent som har helseforsikring sier seg helt eller delvis enig i at man får bedre oppfølging gjennom hele behandlingsforløpet ved å benytte forsikringen, mens kun 28 prosent av de som ikke har helseforsikring sier seg enig i påstanden. Det er høye andeler som svarer «vet ikke.» «Ved å benytte helseforsikring får man bedre oppfølging gjennom hele behandlingsforløpet» N = 394 intervju. Filter: Har helseforsikring (privat eller gjennom arbeidsgiver) N = 471 intervju. Filter: Har ikke helseforsikring 13

14 Kun 29 prosent av de som har helseforsikring, og 16 prosent av de som ikke har slik forsikring sier seg enig i at de foretrekker private helsetjenester fremfor offentlige. «Jeg foretrekker å benytte private fremfor offentlige helsetjenester» N = 394 intervju. Filter: Har helseforsikring (privat eller gjennom arbeidsgiver) N = 471 intervju. Filter: Har ikke helseforsikring 14

15 Blant de som har helseforsikring, sier 64 prosent seg helt eller delvis enig i at en slik forsikring gir dem mer fleksibilitet dersom de trenger behandling. De som ikke har helseforsikring er noe mer tilbakeholdne, og 42 prosent i denne gruppen sier seg enig i påstanden. «Helseforsikring gir mer fleksibilitet dersom jeg trenger behandling» N = 394 intervju. Filter: Har helseforsikring (privat eller gjennom arbeidsgiver) N = 471 intervju. Filter: Har ikke helseforsikring 15

16 Seks av ti som har helseforsikring sier seg helt eller delvis enig i at denne er verdt pengene, mens en fjerdedel er usikre. Blant de som ikke har helseforsikring er det en langt lavere andel (18 prosent) som sier seg enig i dette, og en høy andel (46 prosent) kan ikke ta stilling til påstanden. «Helseforsikring er verdt pengene» N = 394 intervju. Filter: Har helseforsikring (privat eller gjennom arbeidsgiver) N = 471 intervju. Filter: Har ikke helseforsikring 16

17 Majoriteten av de spurte har ganske stor tiltro til at de ved behov vil få nødvendig behandling i det offentlige helsevesenet innen akseptabel tid. Vi ser likevel at tiltroen er litt høyere blant de som ikke har helseforsikring. Hvor stor tiltro har du til at det offentlige helsevesenet vil sørge for at du får nødvendig behandling innen akseptabel tid dersom du blir syk eller skadet? N = intervju (alle spurte) N = 394 intervju. Filter: Har helseforsikring (privat eller gjennom arbeidsgiver) N = 471 intervju. Filter: Har ikke helseforsikring. 17

18 Bortimot halvparten av de som har helseforsikring mener at den største fordelen er at det er kortere tid for å få undersøkelse eller behandling (48 prosent) og at det gir en ekstra trygghet (47 prosent.) Hva mener du er de største fordelene med å ha helseforsikring? N = 394 intervju. Filter: Har helseforsikring (privat eller gjennom arbeidsgiver) 18

19 Den hyppigste begrunnelsen som nevnes for å ikke ha helseforsikring, er at det offentlige helsevesenet er godt nok dersom man trenger behandling. Hva er årsaken til at du ikke har helseforsikring? N = 471 intervju. Filter: Har ikke helseforsikring 19

20 Kun 23 prosent som har helseforsikring gir uttrykk for at de vet hva forsikringen koster, og ytterligere 19 prosent sier seg delvis enig i at de kjenner denne kostnaden. Andelen enige er høyest blant de som er over 60 år, hvor halvparten sier seg helt eller delvis enig i påstanden. «Jeg vet hva min helseforsikring koster» N = 394 intervju. Filter: Har helseforsikring (privat / gjennom arbeidsgiver) 20

21 Over halvparten (54 prosent) som har helseforsikring må tolkes dithen at de er usikre på hvordan de skal gå frem for å benytte forsikringen. Flere enn sju av ti (71 prosent) i aldersgruppen år uttrykk for en slik usikkerhet, mens andelen er 39 prosent blant de som er over 60 år. «Jeg vet hvordan jeg skal gå frem dersom jeg skal bruke helseforsikringen min» N = 394 intervju. Filter: Har helseforsikring (privat / gjennom arbeidsgiver) 21

22 Det er generelt høye andeler som ser ut til å mangle innsikt i forsikringsvilkårene i helseforsikringen sin. Kunnskapsnivået øker imidlertid noe med alderen. Mens 52 prosent i gruppen over 60 år sier seg enig i påstanden, er andelen bare 31 prosent blant de som er under 30 år. «Jeg har satt meg godt inn i forsikringsvilkårene i helseforsikringen min» N = 394 intervju. Filter: Har helseforsikring (privat / gjennom arbeidsgiver) 22

23 62 prosent av de som har helseforsikring gir uttrykk for at de vil benytte forsikringen dersom de trenger medisinsk behandling. «Dersom jeg trenger medisinsk behandling, vil jeg benytte helseforsikringen min» N = 394 intervju. Filter: Har helseforsikring (privat / gjennom arbeidsgiver) 23

24 Kun fire av ti som har helseforsikring er fornøyd med informasjonen de har fått fra forsikringsselskapet, og kun én av ti ser ut til å være helt fornøyd. «Jeg er fornøyd med informasjonen jeg har fått fra forsikringsselskapet om helseforsikringen min» N = 394 intervju. Filter: Har helseforsikring (privat / gjennom arbeidsgiver) 24

25 Bare halvparten av de som har helseforsikring vil anbefale andre å gjøre det samme. Én av tre har ingen formening om hvorvidt de vil gi en slik anbefaling. «Jeg vil anbefale andre å tegne helseforsikring» N = 394 intervju. Filter: Har helseforsikring (privat / gjennom arbeidsgiver) 25

26 Nær tre av fire som har helseforsikring gjennom arbeidsgiver, uttrykker tillit til at arbeidsgiver har kontroll over vilkårene i forsikringen. 73 prosent i denne gruppen sier seg helt eller delvis enig i påstanden. «Jeg stoler på at min arbeidsgiver har kontroll over vilkårene i helseforsikringen min» N = 273 intervju. Filter: Har helseforsikring gjennom arbeidsgiver 26

27


Laste ned ppt "Holdninger til helseforsikring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google