Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trygge familier, tryggere barn - med et hensiktsmessig nettverk av hjelpere Barne- og familieenheten Asker kommune Komite oppvekst 12.01.2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trygge familier, tryggere barn - med et hensiktsmessig nettverk av hjelpere Barne- og familieenheten Asker kommune Komite oppvekst 12.01.2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trygge familier, tryggere barn - med et hensiktsmessig nettverk av hjelpere Barne- og familieenheten Asker kommune Komite oppvekst 12.01.2016

2 Intensjonen: Samordne tjenestene Helhetlig tiltakskjede Nær tjenestemottaker Målsetning: Riktig hjelp og bistand til rett tid og rett sted Visjonen: ”Sammen på vei” Barne- og familieenheten

3 Hva var problemet ? Rapport fra brukerne (Sitter 2008): > Fornøyde med enkelttjenester > Misfornøyde med samhandling, informasjonsutvekslingen ansvarsavklaringer Rapport fra tjenesten (Andersson og Steihaug 2008): > For få møtepunkter > Uenighet om tiltak > Ansvarsforskyvning for barn og unge med psykiske problemer Tilsynsrapporten (Helsetilsynet 5/2009/): > Det er stor risiko for at barn og unge med sammensatte behov fanges opp for sent

4 4 Sektoriseringsutfordringen nasjonalt Tanker? Det er PPT det! Jeg er redd. Det er BUP! Mobba? Er ikke det KD? Jeg er adferdsforstyrra. Det er BUFetat! Jeg er barnevern og BLID! Jeg går i barnehagen, det er Udir! 4

5 Sektoriseringsutfordring kommunalt 177 ansatte 18 tjenester 7 virksomheter 3 sektorer 7 ulike fagsystemer Samorganisert

6 Kommunestyrevedtak 16. februar 2010 Kommunestyret ønsker at det allerede fra 2010 stilles krav til, og ikke bare forventning om, at Barnevern, PPT og Helsetjenestene for barn og unge inngår i et forpliktende samarbeid med Barne- og familieenheten, barnehagene og skolene.

7 Sektorovergripende tidlig innsats > Politisk og administrativ forankring > Samle alle tjenester for barn og unge i sektor oppvekst > En direktør for; barnehage, skole, barnevern og Barne- og familieenheten

8

9

10 To hovednivåer for samhandling Nivå 1 - Tverrfaglig samarbeidssystem på barnets/ ungdommens arene (TFS) > Lokale møteplasser i barnehage og skole for TFS-møtene > Forpliktende samarbeid med innbyggeren i sentrum > PPT, helse, barneverntjeneste, psykolog, fastlege/skolelege Nivå 2 - Tiltak i Barne- og familieenheten > Mottak og inntaksteam > Når det er behov for ytterligere bistand

11 Mottaket- en dør inn til felles tjenester Brukermedvirkning Tilgjengelighet Likebehandling Tverrfaglig fokus Hvem kan kontakte mottak? Alle som har behov for veiledning eller drøfting vedrørende bekymring rundt et barn, ungdom eller en familie Alle ansatte bærer døren på ryggen!

12 Inntaksteamet Tverrfaglig sammensatt > leder+mellomledere fra de 4 avdelingene > kommuneoverlege > psykolog > koordinator i mottaket > BUP deltar hver 14.dag > andre faggrupper vurderes inn ut fra sakenes innhold Ut fra prinsippet om: > Brukermedvirkning-samtykke > likebehandling > tverrfaglig drøfting

13 Statistikk for barnehagene

14 Suksessfaktorer for tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) > forankret politisk og administrativt > tfs-koordinator > bruker-med- virkning > opplæring for nyansatte > møteledere er ledelsen i bh. og skoler > metodebok,loggføring og rapportering > inspirasjonsseminar og erfaringskonferanse > bms-mål: andel saker i tverrfaglige samarbeidsmøter der foreldre har deltatt > evalueres av Universitetet i Tromsø

15 Våre erfaringer etter fem år: Hjelpetjenestene er mere synlige og tilgjengelige for familien, barnehagene og skolene 32 av 36 ledere i barnehager og skoler har TFS på topp 3 listen over ting de er mest fornøyd med i 2014 Tidlig fokus og tverrfaglig drøfting gir tidlig innsats og tiltak settes inn der hvor barn og unge tilbringer sin hverdag Flere bekymringsmeldinger til barneverntjenesten fra helsestasjonene og barnehagene Færre tilmeldinger til PP-tjenesten på individnivå, økt systemarbeid

16 Link til rapporten https://uit.no/Content/396712/Rapport%20asker.pdf

17 Evaluering av TFS og Mottaket i BFE

18 Hva har vi lykkes med i følge Universitetet i Tromsø? > Organisatorisk sammenslåing bedrer det tverrfaglige samarbeidet og gir økt jobbtilfredshet > Enhetlig tverrfaglig lederteam sikrer god mål- og resultatstyring > Implementering av et forpliktende tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) gir innbyggerne et helhetlig og likeverdig tilbud > En dør inn til felles tjenester ved etableringen av et mottak og et inntaksteam gir innbyggerne et helhetlig tilbud > Veritas revisjonen fra 2013 støtter opp under funnene fra UIT og gir BFE top score på samhandling

19 Utfordringsbildet i 2016 > Tørre å ha fokus - på få områder - over tid - stø kurs > Omgjøring av stillinger og innhold i tjenesten med fokus på tidlig intervensjon og økt samhandling > IKT-verktøy og felles dokumentasjonssystem > Et PPT uten venteliste > Dekke alle vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehager > Styrke samarbeidet mellom barnehager og spesialpedagoger > Utvikle gode metoder og verktøy for flerkulturelle grupper > (ICDP grupper for polske, somalske, afghanske) > Styrke det rusforebyggende arbeidet > Styrke familiearbeidet > Styrke samarbeid med forskningsmiljøene > Finne gode måleparametere

20 BFE-prosjektet 2014-2017 Brukerfokusert-Forenklet-Effektivt > Et innovasjonsprosjekt > 6 millioner fra regionalt forskningsråd, vestregionen > 1. Senter for rettsinformatikk UIO –Utreder juridiske krav til digitalt samtykke –Mål at dette blir en nasjonal felleskomponent > 2. Karde, Moore og Barne- og familieenheten/ AK – lage en demonstrator for å bekrefte at tekniske krav er mulig å implementere

21 Dugnad i PPT høsten 2015 PPT uten venteliste er målet Saksbehandlingstid i PPT skal ikke overskride tre måneder, fra henvisning er stemplet inn i PPT til sakkyndig vurdering sendes til skole eller barnehage. Målet er presisert i veileder til opplæringsloven. Målet er også presisert som et eget mål i det unike målekartet (BMS) for oppvekst i Asker kommune. PPT kan ikke ha venteliste

22 Antall henvendelser til PPT 2013 -2015

23 Måloppnåelse

24 DEFINISJONER: Røyker: Andel som svarer at de røyker «minst ukentlig» på spørsmålet: Røyker du? Snuser: Andel som svarer at de bruker snus «minst ukentlig» på spørsmålet: Snuser du? Drukket seg beruset: Andel som svarer at de minst én gang siste 12 måneder har «drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset». Kan skaffe hasj: Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Hvis du ønsket å få tak i marihuana eller hasj, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager? Brukt hasj: Andel som svarer at de minst én gang siste 12 måneder har «brukt hasj eller marihuana». Ungdataundersøkelsen 2014: TOBAKK OG RUS (vgs) Asker kommune 2014

25 Styrke det rusforebyggende arbeidet En kraftig økning av ruskontrakter på Helsestasjon for ungdom

26


Laste ned ppt "Trygge familier, tryggere barn - med et hensiktsmessig nettverk av hjelpere Barne- og familieenheten Asker kommune Komite oppvekst 12.01.2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google