Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionsmøte hausten 2013 Samhandling mellom PPT og VGO 1. oktober 2013 Jorunn Dahle, Kari Volden og Hege Skarvøy.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionsmøte hausten 2013 Samhandling mellom PPT og VGO 1. oktober 2013 Jorunn Dahle, Kari Volden og Hege Skarvøy."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionsmøte hausten 2013 Samhandling mellom PPT og VGO 1. oktober 2013 Jorunn Dahle, Kari Volden og Hege Skarvøy

2 26.09.2016Regionsmøte haust 2013 Jorunn Dahle2 Dagens Tema: Ny Inntaksforskrift kap. 6 i Opplæringslovakl 10.00 – 12.00 Minoritetsspråklege elevar og utfordringar til dei ansvarlege instansar Handlingsplanarbeidet mellom skole og PPT

3 Forskrift kap 6 i Opplæringslova Omfattande endringar Vi vil prioritere å trekke fram endringane som omhandlar: ◦Overgangen mellom grunnskole og vidaregåande opplæring -Elevar som har spesialundervisning på 10. trinn i grunnskolen -Elevar som har særskilt språkopplæring på 10. trinn i grunnskolen Vi vil også komme inn på overgangane mellom trinna i vgo 26.09.2016Regionsmøte haust 2013 Jorunn Dahle3

4 . (fra Udir sin gjennomgang) Ny forskrift: Ryddet i ansvarsplasseringen ”innad” i fylkeskommunen Alle avgjørelser lagt til fylkeskommunen Fylkeskommunen avgjør om disse skal delegeres Ryddet i fordeling av oppgaver mellom kommuner og fylkeskommuner Bla ansvaret for sakkyndig vurdering ved søknad om fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram og realkompetansevurdering Fastsatt plikt til å fastsette lokal forskrift om inntak og lokal forskrift om formidling 26.09.2016Regionsmøte haust 2013 Jorunn Dahle4

5 Korleis har det vore fram til no? Alle som har hatt rett til spesialundervisning i gs og som ønskjer det i vgo, søkjer om skuleplass innan 1. februar, ◦også dei som ikkje har hatt slik rett før. Elevar som har behov for meir tid i vgo (4. og 5. år) søkjer om dette innan 1. februar saman med skoleplass. Primært kjenner fylkeskommunen ikkje til nokon elevar og heller ikkje til deira behov før dei søkjer om skoleplass. PPT utarbeider sakkunnig vurdering innan 1. februar for alle elevar som ønskjer spesialundervisning i det vidare løpet. (todelt mal) http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/PPT 26.09.2016Regionsmøte haust 2013 Jorunn Dahle5

6 26.09.2016Regionsmøte haust 2013 Jorunn Dahle6 § 6-7. Informasjonsplikt Fylkeskommunen skal sørgje for nødvendig informasjon til grunnskolane og dei vidaregåande skolane i fylket om dei reglane som skal nyttast ved inntak til vidaregåande opplæring. Skolane må sikre at elevane og deltakarane får nødvendig informasjon om inntak til vidaregåande opplæring.

7 § 6-8. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er 1. februar for søkjarar som 26.09.2016Regionsmøte haust 2013 Jorunn Dahle7 a)har enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringslova § 5-1, og som søkjer om fortrinnsrett ved inntak etter § 6-15 til § 6-19 og § 6-30 til § 6-32, eller om individuell behandling etter § 6-22 og § 6-35 b)har enkeltvedtak om særskild språkopplæring etter opplæringslova § 2-8 eller § 3-12 c)er nyleg komne til Noreg d)har rett til teiknspråkopplæring etter opplæringslova § 3-9 e)søkjer om individuell behandling etter § 6-25 og § 6-38 Fristen for søknad for andre med rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova § 3-1 er 1. mars.

8 Kven er det dette gjeld: a) Elevar som har enkeltvedtak om rett til spesialundervisning jf § 5-1 og- ◦har rett til eit særskilt utdanningsprogram ◦har sterkt nedsett funksjonsevne og behov for omfattande tilrettelegging, gjeld på alle trinn i vgo ◦manglar vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga ◦har rett til opplæring i og på teiknspråk etter opplæringslova § 3-9, og som ønskjer opplæring med tolk på ein ordinær vidaregåande skole ◦har vedtak om utvida tid på Vg1, Vg2 eller Vg3 26.09.2016Regionsmøte haust 2013 Jorunn Dahle8

9 § 6-15. Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram Søkjarar som har rett til spesialundervisning etter opplæringslova § 5- 1, har rett til inntak til eit særskilt utdanningsprogram på Vg1 når vilkåra her er oppfylte. Desse søkjarane skal ha fortrinn ved fordeling av plassar. For å ha eit fortrinn etter føresegna her må søkjaren ha rett til spesialundervisning og ha eit særleg behov for inntak til eit bestemt utdanningsprogram. Søkjaren må ha eit omfattande behov for spesialundervisning på grunn av vanskane som ligg til grunn for søknaden. I vurderinga av om søkjaren har eit særleg behov for inntak til eit særskilt utdanningsprogram, må det godtgjerast at vanskane til søkjaren gjer at val av utdanningsprogram har svært mykje å seie for moglegheita søkjaren har til å fullføre vidaregåande opplæring med yrkes- eller studiekompetanse. Om søkjaren sannsynlegvis kan fullføre tre utdanningsprogram, har han eller ho ikkje eit særleg behov for inntak etter føresegna her. 26.09.2016Regionsmøte haust 2013 Jorunn Dahle9

10 § 6-15. Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram ….. Sakkunnig instans er den pedagogisk-psykologiske tenesta i fylkeskommunen, jf. opplæringslova § 5-6. Det må liggje føre ei sakkunnig vurdering frå den pedagogisk-psykologiske tenesta som tilrår eit bestemt utdanningsprogram, jf. § 6-16. Kommunen må etter samtykke frå søkjaren innan 1. oktober melde søkjaren til fylkeskommunen for ei sakkunnig vurdering etter § 6-16 frå den pedagogisk- psykologiske tenesta til fylkeskommunen. Kommunen må i meldinga leggje ved siste enkeltvedtak om spesialundervisning med sakkunnig vurdering og gjere greie for a)vanskane som ligg til grunn for enkeltvedtaket om spesialundervisning, og kvifor dei meiner søkjaren oppfyller vilkåra for inntak til eit særskilt utdanningsprogram b)tidlegare tiltak c)kva vanskane vil ha å seie for vidaregåande opplæring. 26.09.2016Regionsmøte haust 2013 Jorunn Dahle10

11 Sakshandsaming PPT i FK er sakkunnig instans ved inntak til særskilt utdanningsprogram Sakshandsamingskrav og tilmeldingskrav ◦Fylkeskommunen og kommunen sine oppgåver må sjåas i samanheng ◦Kommunen skal innan 1.10. melde søkaren til FK for sakkunnig vurdering. ◦Ved søknadsfristen 1.2. skal også sakkunnig vurdering frå FK vare klar. ◦Fylkeskommunen skal ta stilling til desse søknadane tidleg, slik at det er god tid til å planlegge elevens skolestart. ◦Søkarar som får avslag på søknad om fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram skal overføras til det ordinære inntaket -Skal også fattas vedtak med avslaget –kan klages på. 26.09.2016Regionsmøte haust 2013 Jorunn Dahle11

12 § 6-17. Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Søkjarar med rett til spesialundervisning og som har sterkt nedsett psykisk eller fysisk funksjonsevne, kan søkje om inntak til Vg1 etter føresegna her. Søkjaren må på grunn av den nedsette funksjonsevna ha eit særleg behov for å bli teken inn på ein skole som er særskilt tilrettelagd, og det må liggje føre dokumentasjon som underbyggjer det særlege behovet til søkjaren. Søkjaren har rett til eit av tre valde utdanningsprogram. Fylkeskommunen vurderer på individuelt grunnlag om det er tungtvegande grunnar for at søkjaren bør takast inn til ein bestemt skole. Søkjaren har ikkje rett til inntak til ein bestemt skole. Kommunen skal innan 1. oktober kvart år, på bakgrunn av samtykke frå søkjaren, melde frå til fylkeskommunen om elevar på 10. årstrinn som har sterkt nedsett funksjonsevne, og som fullfører grunnskolen det aktuelle skoleåret. 26.09.2016Regionsmøte haust 2013 Jorunn Dahle12

13 Melding frå kommune til fylkeskommune ◦Det må ligge føre dokumentasjon av søkarens særlege behov -Ikkje krav til sakkunnig vurdering -Eks. tidlegare enkeltvedtak om rett til spesialundervisning, dokumentasjon fra spesialisthelsetenesta, Statped. etc. 26.09.2016Regionsmøte haust 2013 Jorunn Dahle13

14 26.09.2016Regionsmøte haust 2013 Jorunn Dahle14 4 vilkår for fortrinnsretten som må vere oppfylt: A)vedtak om spesialundervisning B) Sterkt nedsett funksjonsevne Fysisk og/eller psykisk C) Må pga den sterkt nedsette funksjonsevna ha eit særleg behov for å bli tatt inn til ein skole som er særskilt tilrettelagt Må være samanheng mellom den sterkt nedsette funksjonsevna og behovet for inntak etter føresegna her Den særskilte tilrettelegginga kan vere: særleg kompetanse, fysisk tilrettelegging (universell utforming), tilgang på hjelpemiddel, ekstra lærartetthet etc. D) Dokumentasjon ved innsøking Siste årets enkeltvedtak om rett til spesialundervisning, sakkunnig vurdering som enkeltvedtaket byggjer på, IOP og evnt. dokumentasjon frå spesialisthelsetenesta, Statped. etc. som ikkje låg ved ved melding 1.okt.

15 Inntak, minoritetsspråklege Leiarmøte, haust 2013

16 §6-3 Krav om lovleg opphald – erstattar §6-9 Det er eit vilkår for inntak til vidaregåande opplæring at søkjarar har lovleg opphald i Noreg. Søkjarar som oppheld seg i landet i påvente av vedtak om opphaldsløyve, har ikkje rett til inntak til vidaregåande opplæring. Søkjarar som oppheld seg i landet i påvente av vedtak om opphaldsløyve, kan takast inn til vidaregåande opplæring i påvente av vedtak om opphaldsløyve, men dei har ikkje rett til å fullføre skoleåret dersom dei får avslag på søknaden om opphaldsløyve 26.09.2016Endres i topp-/bunntekst16

17 § 6-13 – vilkår for inntak – erstatter § 6-10 Er skriven ut av grunnskolen etter opplæringslova §2-1, fjerde ledd Har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år Har tilsvarande reslkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for vaksne etter opplæringslova §4A-1 og denne forskrifta §4-33 Søkjarar som hevdar at dei har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet etter bokstav b, må sjølve dokumentere dette eller grunngi at det er sannsynleg at han eller ho oppfyller vilkåret. Om fylkeskommunen finn at vilkåret ikkje er oppfylt, skal saka sendast til kommunen som avklarar om søkjaren har tilsvarande realkompetanse etter bokstav c. 26.09.2016Endres i topp-/bunntekst17

18 §6-13, forts Kommunen har ansvaret for å vurdere om søkjaren har tilsvarande realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring etter bokstav c. Kommunen gjennomfører ei vurdering av realkompetansen til søkjaren og gjer eit enkeltvedtak der det går fram om søkjaren oppfyller vilkåret i bokstav c etter krava i § 4-33, jf. opplæringslova § 4A-1, eller om søkjaren treng meir grunnskoleopplæring. Når fylkeskommunen har ansvar for grunnskoleopplæringa er ansvaret for gjennomføring av realkompetansevurdering av søkjaren tilsvarande lagt til fylkeskommunen. 26.09.2016Endres i topp-/bunntekst18

19 Forts; -For dei som ikkje har norsk vitnemål må det stadfestast at søkaren oppfyller eitt av vilkåra i bokstav a til c. a) = uendra b) Vidarefører § 6-10 bokstav b første alt. fjerna - «kunnskap eller dugleik på nivå med norsk grunnskole». 9 år grunnopplæring frå heimlandet, ikkje krav til norsk ansvaret for dokumentasjonen eller å underbygge at det er sannsynleg, er lagt til søkaren sjøl dersom fylkeskommunen kjem til at vilkåret ikkje er oppfylt – skal saken sendast til kommunen for realkompetansevurdering etter bokstav c 26.09.2016Endres i topp-/bunntekst19

20 Forts. C) Kva skal realkompetansvurdast (rkv)? Dei 5 vitnemålsfaga i § 4-33. Norsk, eng og matte, + munnleg matte, naturfag, samfunnsfag, RLE Det er kommunen sitt ansvar å rkv. Dette må skje utan ugrunna opphald og i tide til at søker evt rekker inntaket. Viktig med 1.2. frist for disse. Dersom vilkåra ikkje er oppfylt – rett til gso etter oppl. § 4A-1. Hugs også nytt (4) i § 1-15 26.09.2016Endres i topp-/bunntekst20

21 Forskrifta §6-18 / opplæringslova § 6-9 Presisering av at søkar må prioritere kva som er det høgst prioriterte ønskje; knutepunktskule og teiknspr-miljø eller tolk i ord. vgs Presisering av at PPT er sakkunnig instans Presisering av innhaldet i sak.vurd frå PPT a) det behovet søkjaren har for å få opplæring i og på teiknspråk b) om behovet til søkjaren blir sikra best gjennom opplæring i eit teiknspråkleg miljø eller gjennom opplæring på ein ordinær skole med tolk c) om søkjaren har tilleggsvanskar utover høyrselshemminga, slik at det kan vere behov for spesialundervisning etter opplæringslova § 5-1. 26.09.2016Endres i topp-/bunntekst21

22 Sakkunnig vurdering frå PPT vgo ? Vinter: - etter at kommunane har meldt inn elevar som vil søkje om eit særskilt utdanningsprogram, og FK har godkjent dokumentasjon. Før søknadsfristen 1. februar. Sakkung vurdering etter §6-16 Vinter: - til elevar som søkjer om utvida tid etter § 3-1 femte ledd og som har gått tre eller fire år i vgo og ønskjer det fjerde eller det femte året. (gammel ordning) Før søknadsfristen 1.februar. Vinter: - til elevar som søkjer med rett til opplæring på teiknspråk etter § 3-9. Før søknadsfristen 1. februar Vinter: - til elevar som søkjer om vedtak om utvida tid etter §3-1 femte ledd som treng meir tid på vg1, vg2 eller vg3. Frist 1. desember. Vinter: - til elevar som har rett til spesialundervisning, og som manglar vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga, og som FK ønskjer ny sakkunnig vurdering til før det kan fattast enkeltvedtak om rett til spesialundervisning. Gammal ordning? Søknadsfrist 1. februar 26.09.2016Regionsmøte haust 2013 Jorunn Dahle22

23 Sakkunnig vurdering frå PPT vgo ? Vår: - til elevar som søkjer skoleplass med sterkt nedsett funksjonsevne, og som FK ønskjer ny sakkunnig vurdering til før det kan fattast enkeltvedtak om rett til spesialundervisning. Frist? Vår: - til elevar som har hatt rett til meir enn 10 timar spesialundervisning på 10. trinn, og som har vurdering med karakter i halvparten av faga eller meir? Søknadsfrist 1. mars Tidleg haust: - til elevar som har hatt mindre enn 10 timar spesialundervisning på 10.trinn, og som har vurdering med karakter i halvparten av faga eller meir. Skole og PPT har etter kartlegging og utprøving av tilpassa undervisning, komme fram til at eleven vil har rett til spesialundervisning i vgo. 26.09.2016Regionsmøte haust 2013 Jorunn Dahle23


Laste ned ppt "Regionsmøte hausten 2013 Samhandling mellom PPT og VGO 1. oktober 2013 Jorunn Dahle, Kari Volden og Hege Skarvøy."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google