Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inntak og søknad om spesialundervisning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inntak og søknad om spesialundervisning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Inntak og søknad om spesialundervisning
Rådgiver Gunvor Thomassen Opplæringsavdelingen Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

2 Inntak og søknad om spesialundervisning
Hvem kan søke om spesialundervisning? Sakkyndig vurdering Krav for å kunne søke særskilt prioritert utdanningsprogram Saksbehandling og frister IOP og vedtak Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

3 Søknaden Forskrift til opplæringslova § 6-8:
”Fylkeskommunen fastsett søknadsskjema som søkjarar må nytte. Søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova § 3-1 må føre opp tre alternative utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 i prioritert rekkjefølgje. Det gjeld også søkjarar som melder behov for spesialundervisning.” Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

4 Søknad om spesialundervisning
Søkere med rett til spesialundervisning kan søke om dette samtidig som han/hun søker om inntak. Kriteriet for å få spesialundervisning er at søkeren ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Det er en forutsetning at sakkyndig vurdering fra PPT er vedlagt. Søknadsfrist 1. februar 2008 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

5 Spesialundervisning Spesialundervisningen kan innebære at: Eleven har ordinære læreplanmål i alle fag, men trenger spesialundervisning for å nå disse måla Eleven har ordinære læreplanmål i noen fag og mål som avviker fra ordinære læreplaner i andre fag Eleven har egne, individuelle mål i alle fagområder Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

6 Sakkyndig vurdering Opplæringslova § 5-3: ”Før kommunen eller fylkeskommunen gjer vedtak om spesialundervisning […] skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behova til eleven. Vurderinga skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og kva for opplæringstilbod som bør givast. Den sakkunnige vurderinga skal blant anna greie ut og ta standpunkt til Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

7 Sakkyndig vurdering eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa realistiske opplæringsmål for eleven Om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innafor det ordinære opplæringstilbodet Kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

8 Sakkyndig vurdering Den sakkyndige vurderingen er et svært viktig dokument. Den skal være så klar og tydelig at det ikke skal være noen tvil om hvilket opplæringstilbud eleven bør få. Mottakerskolene skal, ut fra den sakkyndig vurderingen, kunne utarbeide en IOP for elevene. En sakkyndig vurdering som utarbeides mens eleven går i 10. klasse, kan følge eleven gjennom hele videregående skole (kan være inntil tre år gammel) Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

9 Søkere med rett til inntak på et særskilt prioritert utdanningsprogram
Søkere kan ha rett til inntak på et særskilt prioritert utdanningsprogram dersom vilkårene i forskriften til opplæringsloven, § 6-20 er innfridd. Vilkårene er at søkeren har rett til videregående opplæring, jf. opplæringslovens § 3-1 første ledd og rett til spesialundervisning etter opplæringslovens § 5-1. Søkeren må ha rett til spesialundervisning på grunn av - sansedefekter og motoriske defekter eller - store lærevansker eller - emosjonelle eller sosiale problem eller - store sammensatte funksjonshemninger eller - andre funksjonshemninger Må argumenteres godt for, ikke nok å si at det bare er dette eleven er motivert for. Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

10 Søknad om spesialundervisning til Vg 2 og Vg 3
Søkere med lovfestet rett til videregående opplæring har rett til inntak på et programområde på videregående trinn 2 eller 3 som bygger på det videregående trinn 1 eller 2 søkeren har gått jf forskrift til opplæringslova § Søkere med rett til spesialundervisning og som ikke har vurdering med karakter, skal tas inn på grunnlag av individuell vurdering, jf. forskrift til opplæringslova §6-24. Det skal gjøres en helhetsvurdering, der det også blir lagt vekt på sakkyndig vurdering og søkerens ønske. Søkerne skal levere vedleggsskjema Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

11 Minoritetsspråklige Minoritetsspråklige som trenger spesialundervisning skal også benytte Vedleggsskjema Søknadsfrist 1. februar 2008 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

12 Endring i forskriften § 6 - 10
Vilkår for inntak til vidaregåande trinn 1 har gjennomgått norsk grunnskole har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller har kunnskap og dugleik på nivå med norsk grunnskole er skriven ut av grunnskolen etter opplæringslova § 2 -1 fjerde ledd har tilsvarande realkompetanse jf § Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

13 Forskriften § 6 – 10 b Kommunene (skolene) må vurdere om søkerne har en opplæring som gir grunnlag for utskrift av vitnemål. Dette gjelder også voksne. De søkerne som ikke kan dokumentere at de har gjennomgått norsk grunnskole eller har gjennomgått minst 9 år grunnopplæring i utlandet må testes. Dette er Sør-Trøndelag fylkeskommunes ansvar. Det kan imidlertid utføres av andre. Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

14 Oppholdstillatelse Forskrift til opplæringsloven § 6-9: ”Det er eit vilkår for inntak til vidaregåande opplæring at søkjaren har lovleg opphald i landet. Søkjarar som oppheld seg i landet i påvente av vedtak om opphaldsløyve, har ikkje rett til inntak til vidaregåande opplæring”. STFK tar inn søkere under 18 år uten å be om oppholdstillatelse. Søkere over 18 år til Vg1 må levere gyldig oppholdstillatelse. Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

15 Inntaksprosedyre 1. februar mottar Opplæringsavdelingen søknadene om spesialundervisning Opplæringsavdelingen kjører et prøveinntak (mars) med alle søkerne ut fra karakterene fra 1. termin Alle konkurrerer om plassene (forskrift til opplæringslova § 6 – 25) Alle søkerne til spesialundervisning vil bli knyttet opp mot programområde og skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

16 Konkurranseprinsippet
Alle søkerne konkurrerer om plassene, ikke bare de som søker om spesialundervisning Prøveinntaket kjøres ut fra karakterene på termin 1. Alle søkerne er med i prøveinntaket, men resultatet blir bare avgjørende for søkere med rett til spesialundervisning Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune fylkeskommune

17 Konkurranseprinsippet
Resultatet av prøveinntaket danner bakgrunn for tildeling av skoleplass til 1.februarsøkerne. Skolene får opplyst hvem de sannsynligvis får som elever, og innkaller søkerne til inntakssamtale. Skolene utarbeider IOP før inntaket skal være ferdig 12. juli. IOP og enkeltvedtak skal sendes til søkeren samtidig med inntaksvedtaket 11. juli Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune fylkeskommune

18 ”Strategisk søking” Elektro Medier og kommunikasjon
Musikk, dans, drama De søkerne som har urealistiske søknader, får brev fra STFK om at de kan endre søknaden eller at de må forberede seg på en skoleplass utafor Trondheim Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

19 Inntaksgrenser 2007-2008 Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune

20 Fordeles til skolene Søknadene blir fordelt til de skolene der søkerne har konkurrert seg inn Skolene fatter vedtak om spesialundervisning Søkerne til særskilt prioritert utdanningsprogram på Vg1 plasseres uavhengig av karakterene når kriteriene for slik søknad er oppfylt Søkere med under halvparten av karakterene plasseres etter individuell vurdering Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

21

22

23

24

25

26 Søkere med behov for tilrettelegging
Søkere som har behov for tilrettelegging, angir dette i søknaden ved å velge søkertype M Avgiverskolen skriver en beskrivelse av hvilke behov søkeren har, og sender dette til STFK i juni STFK har innført nytt datasystem med sikker sone, slik at meldingene kan nås av alle skolene i STFK Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

27

28 Spesielt i Sør-Trøndelag:
Bare til skoler som har spesielle kurs tilrettelagt for elever med store individuelle behov skal det brukes AOLOV-kode. Kurskoder: AOLOV1_ _ Tilrettelagt opplegg Vg 1 AOLOV2_ _ Tilrettelagt opplegg Vg 2 AOLOV3_ _ Tilrettelagt opplegg Vg3 9830 Tilrettelagt opplegg VK3 9831 Tilrettelagt opplegg VK4 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

29 Spesielt i Sør-Trøndelag:
Disse kursene finnes på følgende skoler: 16011 Brundalen videregående skole 16040 Byåsen videregående skole 16140 Fosen videregående skole 16039 Malvik videregående skole 16033 Melhus videregående skole 16027 Orkdal videregående skole 16021 Røros videregående skole 16030 Strinda videregående skole 16056 Tiller videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

30 Spesielt i Sør-Trøndelag:
Til alle andre skoler skal søkere med store individuelle behov søke på ordinære utdanningsprogram. For at Opplæringsavdelinga skal bli oppmerksom på at det gjelder søkere med ekstra store behov, bers det om at sakkyndig instans melder fra om dette i egen melding til Opplæringsavdelinga. Opplæringsloven sier at ungdom som har fullført grunnskolen har rett til tre års videregående opplæring. Det gjelder også søkere med store individuelle behov. Måloppnåelse er avgjørende for om det skal søkes om utvidet rett Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

31 Alternativ opplæring Skoleåret regnes som en del av skoleretten, men det vil bli mulighet til å søke om utvidet rett. Tilbudene finnes ved: Brundalen vgs Gerhard Schønings skole Granskogen skole (Heimdal vgs) Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

32 Innføringskurs for minoritetsspråklige
Kurset er ment å kvalifisere minoritetsspråklig ungdom for ordinære utdanningsprogram Primært for de med grunnskole fra hjemlandet Formålet er å heve kompetansen i norsk og andre basisfag Finnes på Gerhard Schønings skole (studieforberedende) og Tiller videregående skole (yrkesforberedende) Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

33 Knutepunktskole for tegnspråklige elever
Heimdal videregående skole tilbyr i samarbeid med Tiller videregående skole og Byåsen videregående skole et tegnspråkmiljø som gir mulighet for sosialt og språklig fellesskap og utvikling. Kontakt gjerne Heimdal videregående skole direkte for nærmere opplysninger: tlf Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

34 Vedtak For søkere fra Sør-Trøndelag vil vedtak om spesialundervisning bli sendt ut samtidig med vedtak om inntak ca. 11. juli 2008. Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

35 Vedtak om spesialundervisning
Er et enkeltvedtak som fattes av rektor på den enkelte skole. Det kan klages på innholdet i vedtaket (for eks avslag på søknad om spesialundervisning) Det kan ikke klages på hvilken skole eleven er tatt inn på Klagen stiles til Fylkesmannen og sendes til skolen der vedtaket er fattet. Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

36 Spørsmål vedr. spesialundervisning kan rettes til:
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Opplæringsavdelinga Tlf: Tlf: Informasjon kan også fås hos PPT og rådgivere i grunnskole/videregående skole. Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

37 Søknaden skal inneholde:
Utskrift av websøknaden. Vedleggsskjema Sakkyndig vurdering fra PPT. Karakterutskrift for 1. termin fra grunnskolen (ved søknad til Vg 1). Karakterutskrift fra 1. termin Vg 1/ Vg 2 (ved søknad til Vg 2/ Vg 3). Halvårsrapport og IOP for 1. termin inneværende skoleår (ved søknad til Vg 2/ Vg 3). Alt skal skannes – ikke stift arkene sammen! Bruk fargede skilleark mellom søknadene Søknadsfrist 1. februar 2008 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

38 Hvordan levere søknaden
Alle søknader med vedlegg SKAL leveres i 1 eksemplarer For søkere fra Sør-Trøndelag: Send til: Sør-Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen Postuttak 7004 Trondheim. Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

39 Hvordan sjekker skolen resultatet av inntaket
Gå inn på Vigo skole (Rådgivermodulen) for å se hvor egne søkere er tatt inn, Når svarfristen på søknadene om spesialundervisning har gått ut, er det mulig å sjekke på Vigo skole (Rådgivermodulen) om søkeren har svart Søkerne kan legge inn forhåndssvar Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

40 Vær så snill: Be søkerne ta godt vare på brukeridentifikasjon og passord Ikke ”beslaglegg” dette på skolen, men ha gjerne en kopi Be foreldrene ta vare på en kopi Gjør søkere og foreldre oppmerksomme på muligheten om å legge inn forhåndssvar De er ikke mulig å svare på tilbudet på SMS Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune


Laste ned ppt "Inntak og søknad om spesialundervisning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google