Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hadde ein hatt ein total fornuft, trong ein ikkje planlegga. Gunvor Svandal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hadde ein hatt ein total fornuft, trong ein ikkje planlegga. Gunvor Svandal."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hadde ein hatt ein total fornuft, trong ein ikkje planlegga. Gunvor Svandal

3 Rutiner for behandling av plansaker i Sarpsborg kommune v/Svein M Agnalt fagansvarlig detaljplaner Seksjon byutvikling Oppstartsmøte som premiss for forutsigbarhet i reguleringssaker Planbeskrivelsen som viktig styringsdokument i planbehandlingen

4 OPPSTARTSMØTE I PRIVAT PLANSAK REFERAT Planens navn Gårds- og bruksnummer, eller kvartalsnummer og gateavgrensing

5 OPPSTARTSMØTE I PRIVAT PLANSAK REFERAT Greåkerveien 33 – 35

6 Referatets innhold Hensikt Generelle opplysninger Faktadel –Fremlagt materiell Beskrivelse av planområdet Plansituasjon/Gjeldende planer i området Pågående planarbeid Kan seksjon byutvikling anbefale oppstart Konsekvensutredning, jfr PBL Kap VII-a Viktige tema i planarbeidet Planavgrensning Foreløpige vurderinger av innsendt skisse/materiell Videre arbeid Viktige punkt til planutarbeidelsen Medvirkning Tidsbruk

7 Hensikt Oppstartmøtet har som formål å avklare prinsipielle spørsmål og aktuelle tema i en tidlig kontakt mellom forslagsstiller og kommunen i private plansaker. Primært skal det være en gjensidig orientering som skal bidra til en raskere saksbehandling og til et best mulig sluttresultat. Møtet skal ikke avgjøre viktige punkt som forutsettes belyst i planprosessen. Alle vurderinger er faglige og foreløpige og gir ikke noen av partene rettigheter i senere saksbehandling. Naboprotester, uttalelser fra offentlige etater og politiske vedtak m.v. vil kunne bringe inn nye momenter eller føre til krav om/behov for endringer i planarbeidet underveis. Dette kan ha betydning for planforslaget, administrasjonens vurdering og kan også påvirke saksbehandlingstiden. Det forutsettes at forslagsstiller på forhånd (ca 2 uker før ) har sendt inn kartskisse for planområdet og satt opp forslag til hovedpunktene i planarbeidet. Seksjon arealplanlegging vil på møtet orientere om overordnete planer og føringer, gi råd om planarbeidet generelt og om krav til innhold og fremstilling av planmaterialet. Informasjon om planprosessen kan også forventes. Regulerings- og bebyggelsesplaner skal etter PBL utarbeides av fagkyndige, og det forutsettes at forslagsstiller har sikret fagkyndig deltakelse i oppstartmøtet.

8 Generelle opplysninger Forslagsstiller/oppdragsgiver: Adresse: Fakturaadresse: Konsulent/kontaktperson: Adresse: Saksnr: Møtedato: Møtetid: Møtested: Deltakere fra forslagsstiller: Deltakere fra kommunen:

9 Faktadel Fremlagt materiell –Følgende dokumentasjon er innsendt fra forslagsstiller: Analyse- og konseptskisser i M 1:1000/1:5000 (jfr. pkt 2, beskrivelse av planområdet) Beskrivelse/oppstilling av tema for drøfting Annet, spesifiser: Beskrivelse av planområdet –Følgende dokumentasjon er innsendt fra forslagsstiller: Formål med planen: Størrelse på planområde, da: Lokalisering/adresse: Eksisterende arealbruk:

10 Faktadel, forts Plansituasjon / Gjeldende planer i området. –Arealbruksformål i kommune-planen: –Arealbruksformål i evt kommune-delplan: –Gjeldende reg.planer i området: –Evt. tilliggende reguleringsplaner: –Evt. andre planer: ( ATPNG, Grønnstrukturplan, osv) Pågående planarbeid Konsekvensutredning, jfr PBL Kap VII- a Kan seksjon byutvikling anbefale oppstart?

11 Viktige tema i planarbeidet Barn og unges intr. i planområdet (behov/bruk av areal til lek/aktiviteter) Gang- og sykkelveisystem Friluftsliv/grønne interesser (behov/bruk, sti/korridor, tur, strand) Kollektivtilgjengelighet (busstilbud, nærhet, bane) Estetikk/Typologi (form, struktur, funksjon, uttrykk) Vei- /trafikksituasjon (kapasitet, sikkerhet, veistandard)

12 Viktige tema i planarbeidet, forts Adkomst/avkjørsel Parkering (behov, normer) Infrastruktur/off.-og privat service (skole, barnehage, butikk) Forurensning/støy, luft, tomtegrunn/Radon/Nedslagsfelt Isesjø/Tvetervann Naturvern (biologisk mangfold, fauna) Kulturminner (fornminner, verneverdige bygninger, miljø, anlegg, etc.) Landskap (natur-, kulturlandskap, hoveddrag)

13 Viktige tema i planarbeidet, forts Kyst- og sjøområder, vassdrag Egnethetsvurderinger ( basert på topografi, solforhold, landskapsanalyser, o.l) Næring/handel/industri/kontorinteresser Alternativvurderinger (arealavgrensing, lokalisering, forskjellige løsninger til utnyttelse) Flom og rasfare Vann og avløp Annet

14

15 Planavgrensning

16 Foreløpige vurderinger av innsendt skisse/materiell Ofte skisser for ønsket utvikling Kommenteres som hovedregel ikke konkret Analysen skal gi de nødvendige innspill Det gis ofte innspill av mer generell karakter

17 Videre arbeid Denne oversikten er ikke komplett, men omhandler de viktigste samhandlingselementer mot kommunen etter oppstartsmøtet: Bestille digitale kart, jfr vedlegg. Dette kan allerede være bestilt før oppstartsmøtet. Konsulent oversender forslag til planavgrensning til saksbehandler. Fila kan være i sosi-, dwg- eller dxf- format. Når planavgrensningen er godkjent av kommunen, kan planområdet kunngjøres. Annonsetekst og varslingsbrev avklares med saksbehandler. Etter at innspillsperioden er over og konsulent har sammenfattet innspillene, avholdes et møte med kommunen. I dette møtet avklares det om det vil være aktuelt å avklare reguleringsspørsmålet med det faste utvalget for plansaker. Det kan også være aktuelt å gi endrede føringer for reguleringsarbeidet. Et møte midtveis i planprosessen. Det nødvendige materiale må være saksbehandler i hende min. 14 dager før møtet. Et avsluttende møte når planforslaget på det nærmeste er ferdig. Det nødvendige materiale må være saksbehandler i hende min. 14 dager før møtet. Her gjennomgås materialet og nødvendige rettinger/supplement gjennomgås. Det justerte materiale oversendes saksbehandler for gjennomgang. Digital plan skal være godkjent. Reguleringsforslaget innsendes til behandling. Annen type samhandling kan avtales Se også kap. 7.

18 Viktige punkt til planutarbeidelsen Plangrensen skal sammenfalle med tilstøtende planer. Avvik skal dokumenteres. Planen skal være presis og entydig i forhold til de tema som skal ivaretas/løses gjennom reguleringsplanen. Det skal i nødvendig grad tas med rekkefølgebestemmelser for å sikre planens gjennomføring. Kommunens veileder for utarbeidelse av private reguleringsforslag skal følges Miljøverndepartementets veileder T-1381 skal følges Krav til plan i digital form i henhold til sentrale forskrifter må oppfylles. Kommunens maler for oppsett av reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse skal som hovedregel følges. Planbeskrivelsen skal suppleres med klargjørende illustrasjoner, fotos, kart og lignende. Komplett planforslag skal inneholde: Plankart, analogt og digitalt. Digital versjon skal leveres i det format kommune krever, og skal være godkjent av kommunen. Reguleringsbestemmelser, analogt og digitalt i det format kommunen krever. Planbeskrivelse, analogt og digitalt i det format kommunen krever. Oppstartsannonse Kopi av all korrespondanse i saken.

19 Medvirkning Tiltakshaver tar sikte på å gjennomføre følgende medvirkningsaktiviteter i forhold til naboer og offentlige myndigheter (ikke kommunen): I nødvendig grad oppklarende møter med offentlige myndigheter Tiltakshaver og kommunen bør ha en løpende dialog gjennom planprosessen, med et konstruktivt samarbeid mellom forslagsstiller og kommunen før endelig planforslag oversendes. Kommunen kan gi tilbakemelding på utkast i prosessen. Med mindre annet blir særskilt avtalt, skal det i tillegg til oppstartsmøtet avholdes minst 3 møter (se også kap 5): Et møte etter at reguleringsspørsmålet har vært behandlet av det faste utvalget for plansaker Et møte underveis i prosessen Et avsluttende møte hvor vi blir enige om formell oversendelse før offentlig ettersyn.

20 Tidsbruk ”Forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse, for private forslag etter § 30 i Pbl.”: –Frist løper når planforslaget er oversendt kommunen formelt. Frist er da 12 uker fra mottakelse til vedtak om offentlig ettersyn. Forslagsstiller har selv et ansvar for å redusere totalt tidsforbruk. Frist løper fra journalføringsdato. Sarpsborg kommune har for tiden mange reguleringsprosjekter under utvikling, og det er manglende saksbehandlerkapasitet. Responstiden i utarbeidelsesfasen kan som følge av dette bli lang. Seksjon byutvikling, dato:Referent: Referat mottatt og godkjent:Forslagsstiller: Referatet er et arbeidsdokument og kan unntas fra offentlighet frem til et planforslag foreligger.

21

22 Planbeskrivelse Bakgrunn for reguleringssaken Planområdet Dagens situasjon Eiendomsforhold Planstatus i området –Kommuneplan og andtre overordnede kommunale planer –Godkjente reguleringsplaner –Andre planer av betydning for planarbeidet Analyse av planområdet og relevante problemstillinger Lek og rekreasjon Landskap og fjernvirkning Trafikkforhold Risiko- og sårbarhetsanalyse VA-anlegg Alternativvurderinger

23 Planbeskrivelse, forts Medvirkning og samordning –Forhåndsvarsling –Innkomne merknader –Barns medvirkning. Innspill og hvordan disse har påvirket planforslaget Beskrivelse av planforslaget –Hovedgrep og bærende ide med løsningsforslaget –Planområde med arealbruk –Hvordan overordnede planer, retningslinjer og bestemmelser er tatt hensyn til –Bebyggelsen –Veisystemet, veityper og –standard –Universell utforming

24 Planbeskrivelse, forts Rikspolitiske retningslinjer –Forslaget sett i forhold til ”Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging” –Forslaget sett i forhold til ”Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen” –Forslaget sett …….. Konsekvenser av planforslaget Gjennomføring og tidsperspektiv for gjennomføring


Laste ned ppt "Hadde ein hatt ein total fornuft, trong ein ikkje planlegga. Gunvor Svandal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google