Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Bjørn Erik Olsen Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover – Akvakulturloven Elisabeth Karlsen 10. mars 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Bjørn Erik Olsen Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover – Akvakulturloven Elisabeth Karlsen 10. mars 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Bjørn Erik Olsen Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover – Akvakulturloven Elisabeth Karlsen 10. mars 2015

2 Saksgang akvakultursøknader

3 Forskrift om konsekvensutredninger Gammel forskrift: Klare oppfangskriterier –Større akvakulturanlegg (>3600 tonn MTB) og settefiskanlegg over 5 mill settefisk skulle KU-vurderes Tiltaket/søknaden ble KU-vurdert før søknaden ble tatt inn til behandling Fylkeskommunen KU-myndighet Kommunen høringspart sammen med Mattilsynet, Fylkesmannen, Kystverket, Sametinget, NTNU/Tromsø museum, Kulturminner i Nordland – fylkeskommunen Ingen søknader om lokalitetsklarering har blitt konsekvensutredet i Nordland –èn i Sør-Trøndelag og én i Troms…

4 Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover Ny forskrift ikrafttredelse 1.1.2015: Akvakultur er listet opp i Vedlegg II Tiltak som skal behandles etter §3 §3. Behandling av vedlegg II-tiltak og krav til supplerende utredninger

5 Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover Fylkeskommunen er ansvarlig myndighet for vurdering etter forskriften for tiltak av typen akvakultur. Endringer i praksis: «Alle» akvakultursøknader skal vurderes etter forskriften –Størrelseskriteriet er borte Søker ikke lenger pliktig å gjøre en egen KU-vurdering Vurderingen etter forskriften skjer som en del av den ordinære søknadsbehandlingen Kommunen gis anledning til å uttalelse seg i henhold til forskriften når søknaden sendes til offentlig utlysning og kommunal behandling

6 VEDLEGG III. Vurdering av om et vedlegg II- tiltak kan få vesentlige virkninger a)Områder som er vernet, midlertidig vernet eller foreslått vernet etter naturmangfoldloven kap. V eller etter markaloven § 11 b)Kulturminner eller kulturmiljø som er fredet, midlertidig fredet eller foreslått fredet etter kulturminneloven eller vernet etter PBL, eller hvor det finnes eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde c)Laksebestander i områder som er omfattet av ordningen nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder NY! d)En forekomst av et utvalg eller truet naturtype, verdifull naturtype av verdi A eller B, truet eller prioritert art, eller mot økologisk funksjonsområde for en prioritert art e)Naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv f)Særlig verdifulle landskap, store sammenhengende naturområder med urørt preg eller vernede vassdrag g)Utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er lokalisert i reindriftens særverdiområder eller minimumsbeiter og vil komme i konflikt med reindriftsinteresser h)Større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftslivsområder eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet i)Vesentlig økt belastning av luftforurensning, støy eller lukt, eller vesentlig forurensning til vann, grunn eller sedimenter eller vesentlig stråling j)Vesentlig utslipp av utslipp av klimagasser k)Risiko for alvorlige ulykker, ras, skred eller flom l)Konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i befolkningen m)Vesentlig påvirkning av miljømessig sårbarhet, naturens tålegrense eller områder der fastsatte grenseverdier er overskredet n)Omfattende bruk eller båndlegging av naturressurser eller medføre store mengder avfall o)Vesentlige virkninger i en annen stat

7 VEDLEGG III. Vurdering av om et vedlegg II- tiltak kan få vesentlige virkninger Ved vurdering av om et tiltak kan få vesentlige virkninger skal det ses hen til: –tiltakets størrelse, –plassering eller egenskaper, –samvirke med andre gjennomførte og planlagte tiltak, og –virkningenes omfang, kompleksitet, frekvens, varighet og reversibilitet. Ved fylkeskommunens sluttbehandling av søknad vil det komme fram i vedtaket hvorvidt tiltaket er vurdert å ha vesentlige virkninger eller ikke Dersom det er reist krav om supplerende utredning som ikke er tatt til følge av fylkeskommunen, skal dette begrunnes.


Laste ned ppt "Foto: Bjørn Erik Olsen Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover – Akvakulturloven Elisabeth Karlsen 10. mars 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google