Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunestyresamling 18. og 19. februar 2013 Fefor Fornyingsprosjektet Styring og ledelse Presentasjon av gruppenes innspill Politisk drøfting.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunestyresamling 18. og 19. februar 2013 Fefor Fornyingsprosjektet Styring og ledelse Presentasjon av gruppenes innspill Politisk drøfting."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunestyresamling 18. og 19. februar 2013 Fefor Fornyingsprosjektet Styring og ledelse Presentasjon av gruppenes innspill Politisk drøfting

2 Om styring og ledelse

3 Generelle mål for utviklingsarbeidet i kommunen: Vi vil ha klar politisk styring, og effektiv administrativ og tjenesteytende virksomhet Vi vil være en kommune med langsiktig økonomisk balanse, og som har handlingsrom for politiske prioriteringer Vi vil være en kommune med kvalitativt gode tjenester for kommunens innbyggere.

4 Vi vil oppnå dette ved å framstå som en attraktiv arbeidsgiver med motiverte og myndiggjorte medarbeidere og dyktige ledere. Vi vil være en kommune med stor måleffektivitet der brukerne er i fokus. Vi vil være en kostnadseffektiv kommune. Vi vil være en omstillingsdyktig, lærende og fleksibel organisasjon. Generelle mål for utviklingsarbeidet i kommunen, forts:

5 Styring Styrke kommunepolitikken som arena for demokrati, og bidra til god rekruttering til politisk arbeid Styrke reell politisk styring av kommunens virksomhet, ved utprøving av andre arbeidsmåter. Videreutvikle kommunens politisk - administrative styringsmodell: Utvidelse av styringsperspektiv fra aktivitet og økonomi til også å omfatte brukerperspektiv og organisasjonsperspektiv. Videre utvikling av dagens dialogmodell i økonomiplan- og budsjettarbeidet til å omfatte hele kommunestyret og alle tjenesteenheter. Ta tilgjengelige data aktivt i bruk som grunnlag for planlegging og prioritering og legge aktivt til rette for engasjement rundt politiske drøftinger. Økt fokus på balansert målstyring og rammestyring i kommunestyre og formannskap Legge grunnlag for evaluering av politisk organisering i forkant av kommunevalget i 2015.

6 Ledelse Utvidelse av styrings- og ledelsesperspektiv i tråd med endringer i overordnet plan- og styringsmodell, og prioriterte innsatsområder Baseres på kommunens vedtatte arbeidsgiverstrategi Revidert handlingsplan for IA-avtalen og reviderte rutiner for oppfølging av sykmeldte legges til grunn Kompetanseheving på analyse og -metodikk ved deltakelse i effektiviseringsnettverk Systematiske brukerundersøkelser Systematiske arbeidsmiljøundersøkelser Innføring av lederavtaler Utvikle program for kontinuerlig ledelsesutvikling, internt og evt eksternt i samarbeid med nabokommuner. Tilføre kompetanse i og ta i bruk relevant metodikk og verktøy i ledelse og endringsarbeid, for eksempel Lean, LØFT og coaching. Realisere gevinster av økt satsing på IKT ved omlegging av arbeidsmåter, rutiner og ytterligere samarbeidsprosjekter med nabokommuner. Utvikle program for systematisk kulturbyggende virksomhet i organisasjonen Målene for prosjektet justeres i nødvendig utstrekning under forprosjektet.

7 Delprosjekt 1 Politisk arbeid og samhandling politikk og administrasjon

8 Mandat Vurdere dagens formelle myndighetsstruktur og praktiske arbeidsmåte i forholdet politikk og administrasjon. Dersom gruppa finner det aktuelt –utarbeide forslag til endret arbeids- og ansvarsfordeling mellom politiske organer og administrasjonen (rådmannen) –herunder endret delegasjonsreglement (skal vurderes innen 31.12. året etter kommunevalget).

9 Mandat, forts. Vurdere om dagens arenaer for samarbeid og samhandling mellom politikk og administrasjon er hensiktsmessige og - om gruppa finner det aktuelt - gi forslag til forbedringer (med avgrensning mot prosjektgruppe for plan- og styringssystem). Dersom prosjektgruppa på grunnlag av vurderingene i de ovennevnte punktene finner grunn for det, vurdere og eventuelt fremme forslag om endringer i nåværende arbeidsmåter

10 Prosjektgruppa har følgende medlemmer:

11 Forslag fra prosjektgruppa Prosjektgruppe 1 slutter seg til konklusjoner og føringer som er fremkommet gjennom arbeidet i «Tenkesmia». Konklusjonene og føringene er ikke kommet frem etter avstemminger, men har kommet til uttrykk som omforente synspunkter med bred tilslutning. På enkeltpunkt er det vist alternativ løsning (MUL). Rådmannen har et annet syn enn gruppas øvrige medlemmer når det gjelder hovedstruktur, og har begrunnet dette i innspillet. Det er en anbefaling fra gruppen at forslag til endringer trer i kraft inneværende periode.

12 Gruppa foreslår at kommunen beholder dagens politiske organisering basert på utvalgsmodellen, men at det gjøres noen endringer innad blant utvalgene. Hovedprinsipper i gruppas forslag: 1.Kommunestyret beholder dagens antall på 21 representanter. 2.Målet er å revitalisere kommunestyret – utvalgene må støtte opp om kommunestyrets arbeid. 3.Gruppa mener at det for å sikre god helhetlig styring bør være gjennomgående representasjon mellom kommunens politiske styringsorgan. 4.Det vil si mellom kommunestyret og hovedutvalgene, inkl formannskapet: –Utvalgsledere skal være fra kommunestyret. –Et flertall av representantene i hovedutvalgene, inkl formannskap og UPT bør velges blant kommunestyrets medlemmer. –Kommunestyret bør være representert med en eller flere representanter i fjellstyret. –Det velges representant fra kommunestyret til kontrollutvalget.

13 Endring i utvalgsstruktur UKO og UHS og nærmere spesifiserte deler av dagens Utvalg for utmark og landbruk (MUL) slås sammen til ett nytt utvalg: Levekårsutvalget (LKU). Det ønskes alternative forslag til navn på det nye utvalget. UPT beholdes som i dag, og overtar myndighet fra MUL når det gjelder saker etter jordlov (delingssaker og boplikt) og konsesjonslov.

14 Fra dagens «MUL» til ? Gruppa spiller inn fire alternativer: MUL avvikles som politisk organ. Formannskapet ivaretar næringspolitiske hensyn overfor landbruket. Oppgaver og myndighet overføres til UPT. Turskiløyper overføres til levekårsutvalget. Det opprettes fagutvalg underlagt UPT. Hovedoppgaver og myndighet blir ressursforvaltning vedr jakt, vilt og fiske, evt med tillegg av politiske saker innenfor friluftsliv, utmarksforvaltning, motorferdsel og verneområder. Utvalget får 5 medlemmer. 2 velges blant kommunestyrets medlemmer, de øvrige ut fra interesse og kompetanse på fagområdet. Det opprettes fagutvalg underlagt kommunestyret. Hovedoppgaver og myndighet blir ressursforvaltning vedr jakt, vilt og fiske, evt med tillegg av politiske saker innenfor friluftsliv, utmarksforvaltning, motorferdsel og verneområder. MUL videreføres som i dag, som likestilt utvalg med Levekårsutvalget og UPT, evt med unntak av delingssaker. Turskiløyper overføres til levekårsutvalget.

15 Innspill forts Formannskapet, Levekårsutvalget og Utvalg for plan og teknisk likestilles under kommunestyret. Fordelingsutvalg (koordineringsutvalg), oppgave å fordele saker som ønskes tatt opp i det politiske apparat, og der plassering av saken ikke er selvsagt ut fra utvalgenes arbeidsområde. Gruppa har to forslag til sammensetning av fordelingsutvalget; –Fordelingsutvalget består av utvalgsledere, samt ordfører og varaordfører. –Fordelingsutvalget består av formannskapet, med tillegg av utvalgsledere. Fordelingsutvalget har faste tema til hvert møte: –Er dette en prioritert sak nå? –Hvem skal behandle saken? –Frist til behandling i kommunestyret


Laste ned ppt "Kommunestyresamling 18. og 19. februar 2013 Fefor Fornyingsprosjektet Styring og ledelse Presentasjon av gruppenes innspill Politisk drøfting."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google