Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOLKEBIBLIOTEKA OG KOMMUNEREFORM - Utfordringar i eit leiarperspektiv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOLKEBIBLIOTEKA OG KOMMUNEREFORM - Utfordringar i eit leiarperspektiv."— Utskrift av presentasjonen:

1 FOLKEBIBLIOTEKA OG KOMMUNEREFORM - Utfordringar i eit leiarperspektiv

2 Er folkebiblioteka førebudde? Kommunereform er eit aktuelt tema som mange er opptekne av Bibliotekleiarar sine synspunkt er interessant å studere Korleis kommunestrukturen og bibliotekorganisasjonane vil vere om få år er svært usikkert Er biblioteksjefane førebudde og kva dei tenker om framtida?

3 Usikker framtid Kva kommunar kjem til å slå seg saman? Samanslåing = mange ledige sjefar, også kultursjefar Innsparing? Nedlegging? Fleire oppgåver, meir pengar?

4 Problemstilling Kva utfordringar vil bibliotekleiinga stå ovanfor når det skal skapast ein ny bibliotekorganisasjon i kommunar som er slått saman som følgje av ei kommunereform i Noreg? Korleis bør denne endringsprosessen leiast med tanke på dei utfordringane biblioteka kan møte?

5 Forskingsspørsmål IKorleis ser biblioteksjefar på kommunereforma og konsekvensane den får for bibliotek? III kva grad er biblioteksjefar bevisst på eventuelle leiarutfordringar som kan komme når forskjellige bibliotekorganisasjonar skal slåast saman, og korleis tenker dei desse bør handterast? IIIKva rolle kan organisasjonskultur/ organisasjonsidentitet spele i ein fusjonsprosess?

6 Om undersøkinga Eg ville vite kva biblioteksjefar faktisk tenker om denne problemstillinga ut frå deira eige erfaringsgrunnlag  Kvalitativ undersøking Intervjuguide gir informantane mulegheit til å snakke om det som dei tenker er viktig (samanlikna med eit skjema med svaralternativ som eg har valt ut) 6 biblioteksjefar i ein region har deltatt anonymt i undersøkinga

7 Bakgrunnsteppe Melding om kommunereform Resultat frå kommunereforma i Danmark Organisasjonsteori, offentleg sektor Endringsleiing

8 Regjeringa si kommunereform 1. Gode og likeverdige tenester til innbyggarane (større fagmiljø, stabilt arbeidsmiljø, brei kompetanse, kvalitetsutvikling) 2. Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling 3. Berekraftige og økonomisk robuste kommunar (større budsjett, effektiv ressursbruk) 4. Styrka lokaldemokrati (fleire oppgåver vert løyst lokalt)

9 Regjeringa si kommunereform Ekspertutvalets anbefalingar: Modell 1: Generalistprinsippet; alle kommunar har same oppgåveportefølgje, 15 000-20 000 innbyggarar Modell 2: høgare innbyggartal, større oppgåveportefølgje, fylkeskommunale og statlege oppgåver Modell 3: Storkommunar med Oslo-status; store nok til å ta seg av alle fylkeskommunale oppgåver, men har ikkje status som fylke

10 Kommunereform og suksessfaktorar 1. Kunnskap om kva ein har og kva ein får 1. Lokalt leiarskap og initiativ 1. Opne og inkluderande prosessar Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing (Distriktsenteret)

11 Framtidstankar hos fylkesbiblioteksjefar Større kommunar gir betre moglegheit for å oppfylle målsettingane med biblioteket Færre bibliotek Lenger reiseveg for bibliotekbrukarane Viktig for folkebiblioteka at ein er aktiv i forprosessen Målet må vere å bli noko meir enn det folkebiblioteka var før samanslåinga Oppblomstring eller massedød (O.A. Øvrebø, Bok og bibliotek (2), 2015)

12 Erfaringar frå Danmark Utfordring: Å integrere interne endringar samtidig som ein samtidig som organisasjonen skal takle eksterne utfordringar Både små og store bibliotek hadde opplevd å bli tatt med i endringsprosessen God kommunikasjon Leiar må vere visjonær og endringsagent Relasjonsbygging mot dei tilsette (tillit) Legge til rette for sjølvstende i arbeidet (delegering) Nøkkelord: dialog og respekt

13 Teoretisk innfallsvinkel Fusjonar i offentleg sektor Motstand i organisasjonar Endringsleiing: korleis endre ein organisasjon på best mogleg måte? Kva må til Organisasjonskultur – påverkar det endringsprosessen? Verdiar, normer, verkelegheitsoppfatningar, kulturuttrykk, subkulturar

14 Om informantane 6 informantar 4 av dei har mellom 20-25 års erfaring frå bibliotekarbeid, 10-13 års erfaring som biblioteksjefar 1 informant har 17 års erfaring som biblioteksjef 1 informant har under 1 års erfaring som biblioteksjef

15 Om kommunane 2 bibliotek:25-30 000 innb.9-11 årsverk 3 bibliotek:15-20 000 innb.4-9 årsverk 1 bibliotek:10-15 000 innb.3-4 årsverk

16 Haldningar til kommunereforma Positive til reforma Det er dette regjeringa vil Meir makt til kommunane På tide med ei reform Bra med omorganisering av kommunestrukturen 2 informantar usikre på om større alltid er best Stort fokus på bibliotektenesta og bibliotekbrukarane pga ein større bibliotekorganisasjon kan utvikle betre bibliotektenester

17 Haldningar til kommunereforma Ulik kunnskap om dei fire hovudmåla 1 Gode og likeverdige tenester 1 av informantane understrakar at likeverdig ikkje nødvendigvis er det same som like tenestar, lokale føresetnader er viktig Fleksibel arbeidsstokk, spesialisering innanfor fagområde 1 informant meiner at ein i område med små kommunar ikkje nødvendigvis får ein slik effekt pga store avstandar 3 Berekraftig og økonomisk robuste kommunar Forskjellige meiningar om det er logikk og sanning i dette, samanslåing betyr ikkje nødvendigvis færre leiarar/effektivisering

18 Kommune- og bibliotekstruktur 2 kommunar kan bli oppsplitta, og der delar kan bli slått saman med kommunar i andre regionar grunna bevegelsesmønster Samanslåing av nabokommunar Heile regionen som ein storkommune

19 Tankar om ny bibliotekorganisasjon Ny bibliotekstruktur vil bli lik som i dag. Viktig å oppretthalde nærleik til brukarane. 3 informantar opnar for evt. filialnedlegging Delte meiningar om administrativ organisering: hovudbibliotek/filialar eller satelittbibliotek

20 Administrativ organisering Ein biblioteksjef, resten avdelingsleiarar Delte meiningar om biblioteksjef bør vere virksomheitsleiar eller ligge under ein kultursjef, MEN einige om at biblioteksjef må ha synleg posisjon. 1 informant nemner at ny biblioteksjef kan ha anna bakgrunn enn bibliotekfagleg Delt syn på om arbeidsstokken bør vere flytande eller ikkje

21 Organisering, tenestetilbod og innhald Einigheit: Fagteam på tvers av avdelingar Større bibliotekorganisasjon kan gi stordriftsfordelar på enkelte områder Spesialisering i større grad, t.d gjenbruk av bokpratar i fleire bibliotek og til fleire skuleklassar, IT-bibliotekar, marknadsføring m.m. Viktig at biblioteket er desentralisert i den grad det er mogleg; det ideelle er at flest muleg har kort avstand til biblioteklokalet Publikumsrettleiing viktig, i tillegg til oppsøkande formidlingsarbeid mot skular, barnehagar m.m. Delte meiningar: Organisering av tenestetilbod og innhald

22 Tidlegare erfaring med endringar Organisasjonssamanlåing Nedlegging av filialar Flytting av bibliotek Omlegging av drift Effektiviseringsprosessar Endringsprosessar: Daglege rutiner i bibliotek Omorganisering i kommune - planleggingsgruppe

23 Leiingsutfordringar ved samanslåing Leiarnivå: omorganisering og posisjonar Synleggjere biblioteket/posisjonere seg som biblioteksjef på nytt Reaksjonar hos tilsette på endring Mennesketypar Tryggleik og uvisse Ivaretaking av personalgruppe i ein større organisasjon Organisasjonskultur Lokal identitet – bibliotek og brukar Organisasjonsidentitet Endring – med gevinst eller tap som utgangspunkt?

24 Korleis handtere utfordringane? Informasjon Dialog og involvering (openheit) Planlegging er viktig - Definere kven er vi, og kor skal vi? Leiarteam – starte prosessen raskt Samarbeid i fagteam på tvers av avdelingar – bli kjende med kvarandre Ivareta lokal identitet på avdelingsnivå Viktig at leiar har kunnskap om å leie endringsprosess – leiar må motivere

25 Konklusjon I Korleis ser biblioteksjefar på kommunereforma og konsekvensane den får for bibliotek? Biblioteksjefar er positive til kommunereform, ventar på politikarane si avgjerd. Meiner det får fleire positive konsekvensar for bibliotekdrifta enn negative.

26 Konklusjon II I kva grad er biblioteksjefar bevisst på eventuelle leiarutfordringar som kan komme når forskjellige bibliotekorganisasjonar skal slåast saman, og korleis tenker dei desse bør handterast? Biblioteksjefar er bevisst på at det kan bli utfordringar, tidlegare erfaring avgjer i kva grad dei er førebudde. Dei har litt delte meiningar om kva dei kan komme til å møte, men er einige i at det viktigaste: å involvere dei tilsette ha ein god dialog der alle får ta sin plass og ha ein open prosess. Alle skal ha mulegheit til å ta del i endringane

27 Konklusjon III Kva rolle kan organisasjonskultur/organisasjonsidentitet spele i ein fusjonsprosess? Biblioteksjefane er til ein viss grad bevisste på organisasjonskultur og organisasjonsidentitet, og ser at det både kan gi positive og negative verknader for ei samanslåing

28 Kva bør biblioteksjefane gjere? Vere aktive frå første stund – ikkje sitte på gjerdet Snakke om bibliotek i samband kommunesamanslåing til både politikarar og rådmenn Ver klar med ein slagplan Å slå saman bibliotek er ein lang prosess – ver merksam på organisasjonskultur og organisasjonsidentitet Dialog og involvering av alle tilsette frå første stund


Laste ned ppt "FOLKEBIBLIOTEKA OG KOMMUNEREFORM - Utfordringar i eit leiarperspektiv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google