Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Loen 23. og 24. mars 2006 - Anne K F Midtbø Barnehagen som læringsarena Utfordringar i ny rammeplan for barnehagen sett frå kommune- administrasjon Anne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Loen 23. og 24. mars 2006 - Anne K F Midtbø Barnehagen som læringsarena Utfordringar i ny rammeplan for barnehagen sett frå kommune- administrasjon Anne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Loen 23. og 24. mars 2006 - Anne K F Midtbø Barnehagen som læringsarena Utfordringar i ny rammeplan for barnehagen sett frå kommune- administrasjon Anne K Finsveen Midtbø Pedagogisk konsulent, Førde kommune

2 Loen 23. og 24. mars 2006 - Anne K F Midtbø Vår utfordring er å få eit samanhengande løp frå barnehage til vidaregåande, ikkje berre det 13. årige løpet, men starte i barnehagen. Må få meir fokus på det faglege som skjer i barnehagen – omsorg, leik og læring. Heve barnehagen og førskulelærarane sin status.

3 Loen 23. og 24. mars 2006 - Anne K F Midtbø Førskulelæraren må vere tydelig pedagog Førskulelæraren må sjå betydningen av sitt arbeid som grunnmuren/fundamentet i barna sin læringsprosess. Livslang læring. Førskulelæraren må behalde den tverrfaglege heilskaplege tenkinga, men samtidig bli meir bevisst og sette ord på barna si læring i forhold til fagområda.

4 Loen 23. og 24. mars 2006 - Anne K F Midtbø Står for eit tydelig verdigrunnlag med basis i rammeplan: syn på barn, kva er omsorg og læring i førskulealder, og kan formidle dette i ord og handling. Har ei rikelig ”verktøykasse”, metodar for at barna skal utvikle sosial og språkleg kompetanse, og mål i fagområda. Kunne sette inn tiltak tidleg nok.

5 Loen 23. og 24. mars 2006 - Anne K F Midtbø Førskulelæraren skal tilrettelegge kvardagen i barnehagen i samsvar med verdigrunnlaget T.d. medverknad – korleis får barn høve til å delta i planlegging og vurdering? Kva konsekvensar får dette for vaksenrolla? Bruk av rom/fysisk miljø inne og ute – fremmer det barna sin lærelyst/stimulerer til utforsking? Ivaretek det mål i RP? Progresjon 1- 5 år ? Kva er mogleg innafor dei rammer barnehagen har?

6 Loen 23. og 24. mars 2006 - Anne K F Midtbø Bruk av ”læremiddel”, leiker, bøker, materiell til å fremme oppleving, kreativitet, utforsking og læring. Ivareta progresjon 1- 5 år Organisering av barn og vaksne for best å ivareta det enkelte barn sitt behov.

7 Loen 23. og 24. mars 2006 - Anne K F Midtbø Førskulelæraren pedagogisk leiar Vere tydelig pedagog – mindre flat struktur Prosessmåla stiller store krav til personalet - kunnskap innafor kvart fagområde - kunnskap om barn si utvikling - kunne kommunisere med og tolke barna sitt ”språk” -beherske arbeidsmåtar og metodar Korleis implementere dette i praktisk handling hos alle tilsette.

8 Loen 23. og 24. mars 2006 - Anne K F Midtbø Vurdering av arbeidet Metodar for å fange opp - barna si oppleving, utvikling og læring - personalet sitt arbeid og at dei jobbar i retning av måla For å få dokumentasjon og deretter refleksjon med utgangspunkt i det dokumenterte. Kva gjer vi? Oppnår vi det vi vil? Deretter trekke konklusjonar av dette i vidare arbeid. Kunne sette inn nødvendige tiltak.

9 Loen 23. og 24. mars 2006 - Anne K F Midtbø Kropp, bevegelse og helse Utfordring: Er barnehagen på dei vaksne eller barna sine premisser? Er barnehagen sine aktivitetar for både Per og Kari? Korleis møte alle barn i alderen 1- 5 år ut frå deira føresetnader?


Laste ned ppt "Loen 23. og 24. mars 2006 - Anne K F Midtbø Barnehagen som læringsarena Utfordringar i ny rammeplan for barnehagen sett frå kommune- administrasjon Anne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google