Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jordbruksavtalen 2016-2017 mellom staten og Norges Bondelag 15. mai 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jordbruksavtalen 2016-2017 mellom staten og Norges Bondelag 15. mai 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jordbruksavtalen 2016-2017 mellom staten og Norges Bondelag 15. mai 2016

2 Bakteppe og hovedtema Jordbruksavtalen "har til formål å regulere tiltak som er egnet til å fremme fastlagte mål for jordbruket…." Avtalen skal realisere flertallets landbrukspolitikk, ikke endre den. Det har vi andre prosesser til En del brudd de siste årene (NBS nå 6 av 7) Men Bondelaget inngikk avtale i fjor, med ny leder. Behov i år? Stortingsvalg og jordbruksmelding på gang Den økonomiske situasjonen, budsjettsituasjonen Lønnsveksten er på vei nedover (helt til RNB kom) BFJs materiale viste "økt strekk i laget", større inntektsforskjeller større vs. mindre bruk, bl.a. pga. økte priser, fallende renter… og oppgjøret i 2014 Men også økt selvforsyning, mindre fôrimport, stabilisering av areal, avtagende bruksavgang, mindre reduksjon i sysselsetting og sterk inntektsvekst. 2

3 Avtalen mellom samarbeidspartiene 28. mai 2014 "Samarbeidspartiene er enig i retningen i dette jordbruksoppgjøret." "Statens tilbud til fremtidige jordbruksoppgjør skal være i tråd med de føringene som ligger til grunn i innstillingen til dette årets jordbruksoppgjør og innstilling 8S (2013-2014)." Men også… (gjentatt og utvidet i innstillingen i fjor): "Det må opprettholdes en differensiering i virkemidlene, som legger til rette for en variert bruksstruktur og sikrer en bærekraftig produksjon på jordbruksarealene i hele landet". Det lå an til "omkamp på Nes" (med flere ekstraomganger, feilpasninger og straffekonk). 3

4 Det økonomiske utgangspunktet 4

5 Kravet og tilbudet 5 Krav 25. april; 20.800 kroner eller 860 mill. kroner Lavere enn fjorårets 950 mill. kroner? Egentlig det samme: 8.100 kroner mer enn kronelik utvikling som andre grupper. Det blir lavere ramme pga. av lavere lønnsvekst og relativt gunstig kostnadsutvikling. Bekymring for økte inntektsforskjeller, særlig melk. Krav om flerårig investeringspakke, investeringsbehov melk. Tilbud 4. mai; 1 ½ prosent, eller 90 mill. kroner (som i fjor) Ville gi 5 ¼ % per år fra 2014 til 2017. Andre grupper 2 ½ % per år i samme periode. Kvalitet storfekjøtt, beiting, korn/gras Østlandet, men følge avtalen fra 2014. Minste avstand noen gang i faste kroner og siden 1993 nominelt. Men betydelig avstand på budsjett, ikke minst innretning. Kravet inneholdt reversering av tiltak i 2014, jf. "omkamp".

6 Og så startet forhandlingsprosessen… 6 1."Prosedyre" i 3 dager; Kamp om omkamp, "strekk i laget", god utvikling i jordbruket… alle spørsmål diskutert 2.Staten legger fram arbeidsdokument om løsdrift 12. mai 3.Prosesser, splittet jordbruk? Samlet jordbruk? 4.Torsdag 12. mai kommer RNB, med 2,8% i 2017 (ikke 2,4%) 5.Møte med oppdragsgiverne 6.Fredag 13. mai: Medier melder om løsdrift, en feilsendt SMS og et påstått ultimatum 7.Kritisk om kvelden. Alternativene avklares 8.Småbrukarlaget bryter lørdag 14. mai, kl. 22. 9.Avtale med Bondelaget 15. mai, kl. 11.

7 Hva gir "strekken i laget" for melkebruk 7 Økt melkepris. Etterbetaling etter leveranse er et etablert samvirkeprinsipp... Redusert rente gir bare kostnadsreduksjon for de som har gjeld…

8 Krav, tilbud og avtale – i tall 8 TilbudAvtale Krav VolumPrisMill. kr Mill kr. 1. Økt produksjonsvolum0,8 %260 160 2. Prisøkning på varer uten målpris 1,3 %160 3. Driftskostnader0,6 %2,3 %580 520 4. Kapitalslit og leasing145 5. Normalisert realrentekostnad-115 6. Arbeidsforbruk-2,0 %2,4 / 2,8%5011050 A. Sum for samme prosentvise vekst som andre grupper240300280 B. Nivåheving ut over lik prosentvis vekst-15050580 SUM, ramme, mill. kr. 90350860

9 Utsatt løsdriftskrav et premiss for avtalen 9 LMDs forskrift sendes på høring

10 10 Inntektsutvikling, sammenlignet med lønnsmottagerne

11 Endringer i målpriser 11 Målprisendringene vil, isolert sett, gi en økning i forbrukerprisene på en 0,15%, tilsvarende 80 kroner per år for en gjennomsnittshusholdning. Prisnedskriving 3 øre prisøkning på råvarer til kraftfôr og 2 øre til matmel. I tillegg 5 øre økning i målpris på melk, uten inntektseffekt eller kostnadseffekt for forbrukerne i sum (endringer i PU-ordningen) Målpriser fra 01.07 ProduktMill. l/kg/kr Målpris, kr/l/kg Endring, kr/l/kg Endring, mill. kr Melk, ku og geit1567,75,280,0578,4 Gris131,632,340,0911,8 Poteter179,74,390,1527,0 Grønnsaker og frukt2267,82,5%56,8 Norsk matkorn189,53,080,08416,0 Sum målprisendringer190,0

12 Fra minus 70 mill. kroner på budsjett i tilbudet til pluss 100 mill. kroner i avtalen 12 - Økning på pris- og direkte tilskudd "direkte til bonden". - Omfordeling fra kulturlandskapstilskudd til struktur; drifts- og husdyrtilskudd. Post Endring tilbud Endring avtale Endring tilbud til avtale 21Spesielle driftsutgifter9,0 0,0 50Fondsavsetninger-52,0-55,0-3,0 70Markedsregulering20,923,52,6 71Tilskudd til erstatninger m.m.0,0 73Pristilskudd63,195,332,2 74Direkte tilskudd-66,668,2134,8 77Utviklingstiltak-0,5 0,0 78Velferdsordninger-43,9-40,53,4 SUM KAP. 1150-70,0100,0170,0 KAP. 4150 Post 800,0

13 LUF – endring i innvilgningsramme 2016-2017 13 1) Ordningene videreføres, men mindre behov for nye midler i 2017. Uendrede rammer for forskning, Matmerk, Utviklingsprogrammet skogbruk, bioenergi, klima- og miljøprogrammet, økologisk 20162017 Endring 2016-2017 Bedriftsrettede midler til investering og utvikling548,0574,526,5 Tilrettelegging for næringsutvikling og verdiskaping Utrednings- og tilretteleggingsmidler (fylkesvise)60,048,0-12,0 Områderettet innsats6,00,0-6,0 Utsiktsrydding 1)20,08,0-12,0 Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)95,0 0,0 Drenering 1)80,058,0-22,0 Investeringsstøtte organisert beitebruk9,010,01,0 Biogass 1)2,01,0-1,0 Verdensarvområdene og utvalgte kulturlandskap9,09,50,5 SUM tilskuddsramme1 380,51355,5-25,0 Rentestøtte - utbetalinger60,030,00-30,0 SUM tilskuddsramme inkl. utbetalinger rentestøtte1 440,51385,5-55,0

14 Noen hovedgrep: Kvalitetstilskudd storfe, økt beiting, gras/kornområder og egg 14 Kvalitetstilskudd til storfekjøtt økes med 60 mill. kroner. Klasse O får 3 kroner, klasse O+ og oppover 7 kroner Arealtilskudd korn opp 13 kr/daa i sone 1-4. Gras ned 35 kr/daa i sone 1. Kornprisene opp tilsvarende 75 mill. kroner. Tilskudd til utmarksbeite økes med vel 51 mill. kroner, inkl. økt behov ved gjeldende satser. Omfordeling av knapt 120 mill. kroner i kulturlandskapstilskudd (13 kr/daa) til andre tiltak, særlig struktur på melk og sau Avvikling av distriktstilskudd til egg ble nesten helt reversert

15 Klima, miljø og økologisk 15 Klima Utfordringen er global: Redusere utslippene per produsert enhet, øke opptaket og tilpasse produksjonen Prioritere forskning, utredning og rådgivning Nedsette et utvalg om jordbrukets samlede utslippsregnskap Miljø Viderefører dreneringsordningen uendret. Forutsigbarhet Noen justeringer i RMP og handlingsplan plantevernmidler Økologisk jordbruk Øker satser i areal- og dyretallstilskudd innenfor bevilgning Vurdere pristilskudd til grønt fra 2018

16 16 Utslag på referansebrukene Endring fra 2016 til 2017 i kroner per årsverk. Kvantumsfast

17 17 Melk etter struktur – og arealtilskudd grovfôr på Østlandet

18 Rammer for avtalen – i historisk perspektiv 18 Sponheim den eneste som har noen søyler som bare er blå (prosent som andre)

19 : "Løsdriftskravet satte Bondelaget på bås" 19 Men samtidig: En H/FrP-regjering økte budsjettstøtten med 100 mill. kroner, styrket strukturprofilen og skrev: "… ønsker å prioritere økt produksjon der det er markedsmuligheter, økt kvalitet, å utnytte norske gras- og utmarksressurser bedre og styrke grunnlaget for den geografiske produksjonsfordelingen." Politikk blir til gjennom kompromisser

20 Oppfølging 20 (litt færre ting enn vanlig): Nedsette et utvalg som skal videreutvikle jordbrukets klimagassregnskap, som grunnlag for kunnskapsbaserte tiltak Utrede nasjonal modell for "voksenagronomen". Vurdere virkning, mulig innretning og forvaltningskostnader for pristilskudd til økologisk grønt Evaluere midlene til generisk markedsføring av økologisk mat Gjennomgå priskurven for poteter, med sikte på lenger sesong Videre arbeid med eStil PT Landbruksdirektoratet skal vurdere muligheten for å ta hensyn til rovdyrtap på utmarksbeite

21 Inntektsvirkning av jordbruksavtale 2016/2017 for Nord-Trøndelag Produksjonstilskudd og pristilskuddEnhetOmfangEndringEffekt NT Kulturlandskapstilskudddekar863 000-13-11 219 000 Arealtilskudd grovfor sone 1-4dekar299 500-5-1 497 500 Arealtilskudd korn sone 1-4dekar261 000133 393 000 Kvalitetstilskudd storfekjøtt kval. OKg10 %-1,00-2 050 000 Kvalitetstilskudd storfekjøtt O+ og bedreKg10 %3,008 220 000 Driftstilskudd melk, ku og geitforetak8708 000,006 960 000 Driftstilskudd ammekyr 6-39 kyrdyr5 361200,001 072 200 Driftstilskudd over 40 ammekyrforetak468 000,00368 000 Tilskudd til husdyr, melkekyr 1-16dyr5 361241,001 292 001 Tilskudd til husdyr, sau 0-100dyr16 30940652 360 Tilskudd til husdyr, avlsgrisdyr14 019-182-2 551 458 Tilskudd til husdyr, slaktegrisdyr219 000-4-876 000 Tilskudd genbevaring storfedyr350700245 000 Tilskudd til dyr på utmarkbeite, storfedyr19 09542801 990 Tilskudd til dyr på utmarksbeite, saudyr54 96112659 532 Tilskudd til økologisk jordbruk Arealtilskudd økologisk potetdekar941009 400 Tilskudd til husdyr, melkekyrdyr1 908200381 600 Tilskudd til husdyr, ammekyrdyr44420088 800 Tilskudd til hudsdyr, øvrig storfedyr3 478100347 800 Økologisk grønnsaker, frukt og bærdekar17827548 950 Sum produksjons- og pristilskudd 6 346 675

22 Målpriser endringerEnhetOmfangEndringEffekt NT Melk, ku og geitliter178 000 0000,058 900 000 Grønnsaker, frukt og bæromsetning170 000 0002,50 %4 250 000 Svinekjøttkg17 000 0000,091 530 000 Poteterkg30 000 0000,154 500 000 Kornkg90 000 0000,076 300 000 Sum målpriser 25 480 000 Andre ordninger endringer NT's andelEndringEffekt NT RMP (bevaringsverdige raser)-200 000 RMP (gås)500 000 Investeringsvirkemidler (BU)9 %26 500 0002 294 900 Utrednings og tilretteleggingsmidler (BU)9 %-12 000 000-1 080 000 Sum andre ordninger 1 514 900 Oppsummering Nord-Trøndelag Effekt NT Sum endring produksjons- og pristilskudd6 346 675 Sum endring målpriser25 480 000 Sum endring andre ordninger1 514 900 Inntektsvirkning for landbruket i Nord-Trøndelag 33 341 575


Laste ned ppt "Jordbruksavtalen 2016-2017 mellom staten og Norges Bondelag 15. mai 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google