Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi får Norge til å gro! JORDBRUKSAVTALEN 2008-2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi får Norge til å gro! JORDBRUKSAVTALEN 2008-2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi får Norge til å gro! JORDBRUKSAVTALEN 2008-2009

2 HOVEDRESULTAT Ramme 1.900 mill. kroner Samlet grunnlag for inntektsvekst på 31.500 kr per årsverk inkl. virkningen av økt utnyttelse av jordbruksfradraget i 2009 i forhold til 2008 før oppgjør. Tilsvarer ca 17 % Deler av ramma får inntektseffekt allerede i 2008. Inkludert verdi av jordbruksfradraget økes inntektsnivået med knappe 10.000 kr/årsverk eller om lag 5 %. Rammen legger deretter til rette for en inntektsøkning fra 2008 (etter oppgjør) til 2009 på knappe 22.000 kr/årsverk eller om lag 11 %. Rammen dekker opp avvik fra fjorårets forutsetninger der bl.a. kostnadsveksten fra 2007-2008 ble sterkere enn forutsatt. Dekker videre opp forventet kostnadsvekst fra 2008 til 2009, herunder 30 % på gjødsel.

3 Justeringsforhandlinger høsten 2008 Med sikte på full inndekning dersom prisene for gjødsel og kraftfôr samlet stiger mer enn 2 pst., 125 mill. kroner utover forutsetningene i avtalen Skal i sin helhet skje i form av målprisøkninger med virkning for 2009 Eks.: Gjødselprisene stiger med 70 % kraftfôrprisen utvikler seg som forutsatt. Gir ca 475 mill. kroner i målprisøkning i 2009

4 Oppbygging av økonomisk ramme for avtalen 2009

5 Avtalen gir 31.500 kr/årsverk etter jordbruksfradrag på årsbasis Utenom ramma er det 42 mill kroner i frigjorte midler for 2008 som utbetales med 800 kr/foretak høsten 2008

6 Utslag av avtale vs. ingen avtale Anslag på inntektsutvikling til 2009, med og uten virkning av oppgjøret i 2008, kroner per årsverk inkl. verdien av jordbruksfradraget

7 Inntektsutvikling i jordbruket, Kr/årsverk

8 Inntektsutslag av Jordbruksavtalen

9 Avtalen innebærer isolert sett en inntektsvekst i 2008 på 11.700 kr/årsverk. –Dette innebærer at 2007 før fjorårets oppgjør og til 2008 etter årets oppgjør legges det til rette for en inntektsvekst på 17.000 kroner pr årsverk, i tråd med Stortingets forutsetninger Avtalen innebærer en videre inntektsvekst i 2009 på 21.800 kr/årsverk. Da er all kostnadsvekst dekket inn, inkludert 30 % på gjødsel. Dersom gjødselprisene stiger mer enn forutsatt skal det foretas justeringsforhandlinger med priskompensasjon –Andre grupper forventes å få en inntektsvekst på 18.900 kr/årsverk Avtalen innebærer en inntektsvekst på 31.500 kr/årsverk fra 2008 før oppgjør til 2009 etter at alle kostnader er dekket inn. 31.500 kr/årsverk er direkte sammenlignbart med fjorårets tall på 17.000 kr/årsverk og Jordbrukets krav på 46.000 kr/årsverk.

10 Avtalepriser

11

12 FORHANDLINGSGEVINST Jordbrukets krav: 3.300 mill. kroner = 46.000 kr/årsverk inkl. effekt jordbruksfradrag –1.475 mill. kroner på budsjett –1.825 mill. kroner på målpris Statens tilbud: 1.600 mill. kroner = 25.500 kr/årsverk inkl. effekt jordbruksfradrag –300 mill. kroner på budsjett –1.255 mill. kroner på målpris –45 mill. kr i ledig midler fra 2007 Avtale: 1.900 mill. kroner = 31.500 kr/årsverk inkl. effekt jordbruksfradrag –350 mill. kroner på budsjett –1.505 mill. kroner på målpris –45 mill. kroner på ledige midler fra 2007 ”Klassisk” forhandlingsgevinst: 300 mill. kroner = ca 5.500 kr/årsverk –50 mill. kroner på budsjett –250 mill. kroner på målpris

13 Jordbruksforhandlinger 1980 – 2008. Mill. kroner. Brudd i årene: 1980, 1983, 1986, 1987, 1991, 1992, 1994, 1996 og 2000

14 Jordbruksavtaler i faste 2008 kroner fordelt ut på antall årsverk. Kr/årsverk Brudd i årene: 1980, 1983, 1986, 1987, 1991, 1992, 1994, 1996 og 2000

15 LUF Innvilgningsrammen til LUF økes med 24 mill. kroner Noen prioriteringer: –Økte investeringstilskudd med 10 mill. kroner. Taket heves fra 600.000 kroner til 750.000 kroner –Investeringsprogram for eggsektoren 10 mill. kr. –Det øremerkes 2 mill. kroner over sentrale BU-midler til ”Inn på tunet” –Videreutvikling av E-sporingsprosjektet for sikring av matvareopprinnelse og mattrygghet –Klima og miljø Erosjon og avrenning, 1 mill. kroner Bioenergi og skogbruk, 3 mill. kroner til klimaretta tiltak –Etablering av et beiteprosjekt for kartlegging av tap på beite, 5,5 mill. kr. –Etablering av 20 utvalgte kulturlandskapsområder, 5 mill. kroner –Videreføring av verdensarvprosjektet, 3 mill. kroner i 2 år til.

16

17 ALLE PRODUKSJONER Bunnfradraget reduseres med 1.000 kroner til 3.000 kr/foretak Kulturlandskapstilskuddet reduseres med 7 kr til 189 kr/daa Grunnlag for økt kraftfôrpris med opp til 26 øre/kg Beløpsavgrensinga for husdyrtilskudd økes med 20.000 kr til 240.000 kr/foretak Avgrensingen for pensjonister fjernes for aldersgruppen 67-70 år og reduseres til 20.000 kr for aldersgruppen over 70 år. Styrking av frakttilskuddene med 9 mill. kroner for korn og 1,4 mill. kroner for slakt

18 VELFERD Tilskudd til avløsning ferie og fritid økt med 5 %, 2.500 kr, maks. 58.000 kr, fra avløseråret 2008 med utbetaling i 2009 –Tilskudd til ender og livkylling får samme sats som gjess og kalkuner, dvs. + 278 % –Foretak hvor eier er medlem i samdrift skal kunne motta avløsertilskudd for ammekyr i spesialisert storfeproduksjon. Maksimalsatsen for tilskudd til avløsning ved sykdom økes fra 1.030 kr til 1.130 kr –Det gis dispensasjon for mer enn ett tilskudd til avløsning for sjukdom per foretak i forbindelse med fødselspermisjon. Den landsdekkende landbruksvikarordning styrkes og egenandelen økes tilsvarende økningen i maksimalsatsen for tilskudd. Grensen for hvor stor inntekt en kan ha utenom tidligpensjon fjernes fra og med inntektsåret 2008

19 SAU + 5 kr/kg i økt målpris fra 01.07.08 Driftstilskuddet fjernes og overføres til husdyrtilskudd. Det innføres ett nytt intervall for husdyrtilskudd for sau og ammegeit. –I intervallet 1-50 sau øker satsen med 276 kr/sau –I intervallet 51-75 sau øker satsen med 80 kr/sau –I intervallet 76-100 sau øker satsen med 161 kr/sau –I intervallet 101-300 sau øker satsen med 20 kr/sau + 67 kr/dyr til 180 kr/sau for husdyrtilskudd til utegangersau + 25 kr/lammeslakt for kvalitet O eller bedre. + 10 kr i beitetilskudd + 0,20 kr/kg i distriktstilskuddet for sone 2 - 5 + 10 kr/daa arealtilskudd til grovfôr i intervallet 0-200 daa i sone 5-7 + 2 øre/liter i distriktstilskudd melk sone B-J - 7 kr/daa i kulturlandskapstilskudd Grunnlag for 26 øre/kg i økte kraftfôrkostnader

20 GEIT + 17 øre/liter i målpris fra 01.07.08 og + 20 øre/liter fra 01.01.09 + 14 øre/liter i grunntilskudd for geitemelk + 2 øre/l i distriktstilskudd sone B-J + 6.000 kr i driftstilskudd for enkeltbruk og samdrifter etablert etter 01.07.04 –- 10.000 kr for samdrift med 2 medl. etablert før 01.07.04, - 20.000 kr for samdrift med 3 medl. etablert før 01.07.04 Husdyrtilskuddet økes med 220 kr/melkegeit i intervallet 1-125 geiter. - 7 kr/daa i kulturlandskapstilskudd + 10 kr/daa i arealtilskudd til grovfôr i intervallet 0-200 daa i sone 5-7 + 10 kr i beitetilskudd Konvertering av melkekvoter settes et forholdstall til 1:1 for geitmelkkvote og kumelkkvote Grunnlag for 26 øre/kg i økte kraftfôrkostnader 15,0 mill. kr til utviklingsprogram ”Friskere geiter”

21 MELK Målpris melk –+ 17 øre/liter fra 01.07.08 –+ 20 øre/liter fra 01.01.09 + 2 øre/liter i distriktstilskudd melk i sone B-J + 0,20 kr/kg i distriktstilskudd kjøtt i sone 2-5 + 6.000 kr i driftstilskudd for enkeltbruk og samdrifter etablert etter 01.07.04 –- 10.000 kr for samdrifter med 2 medl. etablert før 01.07.04 i Sør- Norge og ved Oslofjorden, –- 20.000 for samdrifter med 3 medlemmer i Sør-Norge og Oslofjorden, tilsvarende tall i Nord-Norge er – 10.300 kr og – 14.100 kr Omsetningsregionen Akershus, Oslo, Vestfold og Østfold splittes i 3 regioner, hvor Akershus og Oslo utgjør en region og Vestfold og Østfold hver sin region Foretak med kumelkproduksjon og ammekyr skal kunne motta driftstilskudd for begge produksjoner

22 STORFEKJØTT Målpris storfekjøtt –+ 2,20 kr/kg fra 01.07.08 –+ 2,02 kr/kg fra 01.01.09 + 0,20 kr/kg i distriktstilskudd kjøtt i sone 2-5 Foretak hvor eier er medlem i samdrift skal kunne motta husdyrtilskudd, driftstilskudd og avløsertilskudd for ammekyr i spesialisert kjøttfeproduksjon Både melk- og storfeproduksjon: –Husdyrtilskuddet økes med 220 kr/ku i intervallet 1-16 kyr. –+ 10 kr/daa i arealtilskudd til grovfôr i intervallet 0-200 daa i sone 5-7 –+ 50 kr/dyr i beitetilskudd for storfe –- 7 kr/daa i kulturlandskapstilskudd –Grunnlag for 26 øre/kg i økte kraftfôrkostnader –+ 100 kr/dyr for bevaringsverdige husdyrraser

23 Spesialisert storfekjøttproduksjon – andre forhold Driftstilskudd: –+ 220 kr i driftstilskudd ammeku for kuene i intervallet 6-50, og + 11.000 kr for besetninger med minst 50 dyr –Foretak hvor eier er medlem i samdrift skal kunne motta husdyrtilskudd, driftstilskudd og avløsertilskudd for ammekyr i spesialisert kjøttfeproduksjon –Foretak med kumelkproduksjon og ammekyr skal kunne motta driftstilskudd for begge produksjoner Husdyrtilskudd: –Ammekyr settes som egen dyregruppe i husdyrtilskuddene også på foretak med melkekyr. Krav om minst 50 % kjøttferase. –Satsene økes med 220 kr/ku i intervallet 1-16 kyr, 1756 kr/ku for intervallet 17-25 kyr og 604 kr/ku for intervallet 26-50 kyr

24 Kvoteordningen for melk - kvoteleie Det innføres kvoteleie for enkeltpersonforetak fra kommende kvoteår –Eier av landbrukseiendom med aktiv kvote kan leie ut Maksimal kvote (eid + leid) kan ikke overstige 400.000 liter kumelk / 200.000 l geitmelk Kvoteleie må foregå innenfor fylket/omsetningsregionen Ingen antalls- eller avstandsbegrensinger Ingen restriksjoner på utleid mengde eller antall produsenter en leier ut til Minimumsperiode for avtaler om leie settes til 5 år Leieavtalene må godkjennes av SLF

25 Kvoteordningen for melk – andre forhold Regelverket for samdrifter videreføres Det settes av 5 mill. l kvote til nyetablering. –Max 150.000 liter i kvote til 3,50 kr/liter –Prioriteres næringssvake og rovdyrutsatte områder og søkere under 35 år Kvoterammen for kumelk utvides med 4 mill. liter til økologiske bruk som selges til 3,50 kr/liter Det settes av en kvote på 1 mill. liter til Finmark til 3,50 kr/liter Melkeproduksjon i sommersamarbeid må oppfylle vilkårene for å motta beitetilskudd Konvertering av melkekvoter settes et forholdstall til 1:1 for geitmelkkvote og kumelkkvoter

26 GRIS Målprisøkning på 0,65 kr/kg + 0,85 kr/kg Distriktstilskudd for gris på Vestlandet økes med 0,10 kr/kg til 0,94 kr/kg. Det innføres distriktstilskudd for gris i Agder- fylkene med samme sats som for Vestlandet, 0,94 kr/kg Grunnlag for 26 øre/kg i økte kraftfôrkostnader

27 FJØRFE Referanseprisen skal fastsettes på basis av prisuttaket på engrossnivå foregående år. Ingen endring i øvre prisgrense + 0,10 kr/kg til 0,40 kr/kg i distriktstilskudd for kylling og kalkun Vestlandet, Agder og Trøndelag. Grunnlag for 0,26 kr/kg i økte kraftfôrkostnader

28 EGG Målprisøkning –+ 50 øre/kg fra 01.07.08 –+ 37 øre/kg fra 01.01.09 Det etableres et investeringsprogram for egg på 10 mill. kroner i 2009 Uendra distriktstilskudd Uendret dyretilskudd til verpehøns Grunnlag for 26 øre/kg i økte kraftfôrkostnader

29 KORN OG KRAFTFÔR + 20 øre/kg i målpris for korn fra 01.07.08 + 20 øre/kg i målpris for oljevekster - 6 øre/kg i redusert prisnedskrivinga for korn, oljefrø og erter + 20 øre/kg i økt prisnedskrivinga for økologisk korn Konkurranseforholdet mellom norsk korn og importert protein (soya) opprettholdes Falltallet holdes uendret - 7 kr/daa i kulturlandskapstilskudd for alt areal

30 Frukt, bær, grønnsaker og potet Målprisøkning –+ 6,3 % fra 01.07.08 for frukt og grønnsaker –+ 1,7 % fra 01.01.09 for frukt og grønnsaker –+ 20 øre/kg fra 01.07.08 for potet Alle kvantumsgrensene økes med 20 % og maksimalsatsene for distrikts- og kvalitetstilskudd heves tilsvarende. Arealtilskuddet for grønnsaker gjøres likt for alt areal opp til 60 daa, dvs. + 200 kr/daa i sone 1-5 og + 1.300 kr/daa i sone 6-7 i intervallet 31-60 daa Arealtilskuddet for frukt og bær gjøres likt for alt areal opp til 40 daa, dvs + 50 kr/daa i sone 1-4 og + 350 kr/daa i sone 6-7 i intervallet 31-40 daa Frukt og bær splittes i to grupper for avlingsskadeerstatning Det skal utredes en midlertidig ordning for erstatning ved angrep av rognebærmøll finansiert innenfor Skadefondet. Arbeidet med å få epler til industriell foredling videreføres og det settes av 0,5 mill. kr til utvalg ledet av Norges Bondelag Avrensordningen for potet endres

31 ØKOLOGISK Arealtilskudd –+ 137 kr/daa for grønngjødsling (også i 2. Karensår) –Korn til krossing gis samme tilskudd som korn til modning Omleggingstilskudd –Satsene på 250 kr/daa pr karensår videreføres. Husdyrtilskudd –+ 50 kr/melkeku og ammeku –+ 15 kr/dyr for andre storfe –+ 20 kr/dyr for sau –+ 21 kr/lammeslakt Prisnedskriving økologisk korn økes med 20 øre/kg Avløsertilskudd til økologisk slaktekylling settes til 4 ganger satsen for konvensjonell produksjon Midler til utviklingstiltak videreføres, men prioriteres produksjonsretta tiltak Det brukes inntil 30 mill. kroner til en tidsavgrenset kampanje i 2011 og 2012 med et tilskudd på om lag 100 kr/daa for ferdig omlagt kornareal.


Laste ned ppt "Vi får Norge til å gro! JORDBRUKSAVTALEN 2008-2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google