Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonalisering i fagskole RFFs årskonferanse 2016 Ståle Ertzgaard.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonalisering i fagskole RFFs årskonferanse 2016 Ståle Ertzgaard."— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonalisering i fagskole RFFs årskonferanse 2016 Ståle Ertzgaard

2 Hvorfor internasjonalisering? Fra St.meld. om internasjonalisering (14 – 2008-09) –...åpne utdanningsinsitusjoner mot omverdenen og fremme samarbeid og internasjonale perspektiver på individnivå og for utdanningsinstitusjonene... –...omfatte hele utdanningsfeltet –…skal angå alle elever og studenter –…studenter skal være verdensborgere –…internasjonal kunnskap og erfaring –...fremme flerkulturell dialog og mellommenneskelig forståelse –...bedre språkferdigheter, internasjonal orientering og flerkulturell kompetanse –...samhandling og mulighet for sammenligning på tvers av nasjonale grenser gir bedre forståelse for eget kunnskapsnivå og egne evner –…gi høyere kvalitet og økt relevans til å møte utfordringer i et flerkulturelt og internasjonalt orientert samfunns- og arbeidsliv –Global konkurransedyktighet –Bidra til et Norge som attraktiv kunnskapsnasjon og samarbeidspartner –Både mål og virkemiddel –Både faglig og pedagogisk

3 Internasjonalisering i fagskole 62 % har internasjonalisering i en eller annen form Mest internasjonalisering i humanistiske, estetiske, naturvitenskapelige, håndverksfag og tekniske fag 15 % (bare private) tilbyr utdanning på ikke-nordiske språk – primært humanistiske og estetiske fag 27 % (flest private) har internasjonale studenter, mange av dem skandinaviske 31 % tilbyr utenlandsopphold for studenter, flest kortere oppholde Få skoler med internasjonalt personale (6 av 105). Mer vanlig med utenlandske innledere/foredragsholdere 13 % tilrettelegger for at tilsatte kan drive utdanning/ kompetanseheving i utlandet Uforløst potensiale: utdanninger rettet både mot norsk og utenlandsk arbeidsliv

4 Noen tall for aktuelle program Total tildeling 2014-16:€ 15 313 688 Totalt ant. prosjekter:229 Tildeling fagskole:€ 83 080 Ant. prosjekter fagskole3 % tildeling fagskole0,53 % prosjekter fagskole1,31 Total tildeling 2014-15:€ 2 249 552 Totalt ant. prosjekter:29 Tildeling fagskole:€ 35 000 Ant. prosjekter fagskole1 % tildeling fagskole1,56 % prosjekter fagskole3,45

5 Hvordan internasjonalisering? Utplassering/utveksling av studenter Studieturer for studenter Praksis-/hospiterings-/studieopphold for tilsatte Samarbeidsprosjekter med fokus på utviklingsarbeid Benytte fagpersoner fra utlandet Faglige samarbeidsavtaler med utenlandske institusjoner Samarbeid med internasjonalt rettet næringsliv i Norge Tilrettelegge for studenter fra utlandet Fremmedspråklige tilbud Studietilbud rettet mot internasjonalt arbeidsliv

6 Noen muligheter EUs program Erasmus+ Nordisk Ministerråds program Nordplus EØS-midlene (EU-kontingenten) Organisasjonen EfVET

7 Verdens største utdanningsprogram Bygger på «Europa 2020», EUs 10-årige strategi for vekst og sysselsetting, med særlig satsing på: –Kvalitet i undervisning og opplæring –Innovasjon –Kobling mellom utdanning og arbeidsliv Integrert program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett Budsjett økes med 40 % til 14,7 milliarder Euro over 7 år (2014 – 2020) Utdanning og forskning eneste sektorer med økning i EUs budsjetter og satsinger Midlene fordeles på: –Utdanning/opplæring: 77,5 % –Ungdom: 10 % –Idrett: 1,8 % –Europeisk lånegaranti for masterstudenter: 3,5 %

8 Mål for programmet Over fire millioner personer skal motta støtte til utdanning, opplæring, praksis eller frivillig arbeid i utlandet – en fordobling i løpet av programperioden Bidra til at flere unge, gjennom studier og opphold i andre land, opparbeider seg kompetanse arbeidslivet etterspør Ungdom skal bli mer «attraktive» arbeidstakere Bidra til arbeidsmobilitet mellom europeiske land

9 Om Erasmus+ Tre hovedtiltak: –Mobiliteter (63%) (studenter, elever, lærlinger og fagpersoner) –Samarbeidsprosjekter (28%) (fremme innovativ praksis, styrke sysselsettingsmuligheter, kreativitet og entreprenørskap) –Politikkutvikling (4%) Større fokus på mobilitet for lærere, veiledere, instruktører, skoleledere og administrative stillinger ut fra deres betydning som «multipliers» Åpner for samarbeid mellom sektorer Oppfordring om å se ulike tiltak i sammenheng Større krav til planlegging og faglig oppfølging Store muligheter for å få tildeling til gode fagskoleprosjekter

10 Om Erasmus+ Nytt med obligatoriske språkkurs for alle langtidsmobiliteter (over 1 mnd) Norge fullverdig medlem av Erasmus+ som «programland» (EU, EØS, Makedonia og Tyrkia) Mulig med samarbeid bare mellom ikke-EU-land Åpner også for samarbeid med «partnerland» (kandidatland, tilgrensende land og land utenfor Europa) når dette bringer en tilleggsverdi Partnerland: Sveits, Russland og nabolandene i øst, Vest-Balkan og Sør-Middelhavet For mer informasjon: –http://siu.no/Erasmusplusshttp://siu.no/Erasmuspluss –http://prezi.com/mhkboahmtzju/erasmus-med-kommentarer/http://prezi.com/mhkboahmtzju/erasmus-med-kommentarer/ –http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

11 KA1: Læringsmobiliteter Mål: –Støtte lærendes personlige utvikling, deltakelse i samfunnet og deres ansettelsesmuligheter –Støtte profesjonelles utvikling for å forbedre kvaliteten på opplæring –Styrke kompetanse i fremmedspråk –Utvikle kompetanse om andre kulturer og land og hjelp til å bygge internasjonale nettverk –Styrke deltakerorganisasjoners kapasitet og attraktivitet slik at de kan tilby utdanninger som bedre ivaretar enkeltpersoners behov –Styrke synergiene og overgangene mellom formell og ikke-formell utdanning, yrkesfaglig utdannelse, arbeidsliv og entreprenørskap –Bedre anerkjennelse av kompetanse ervervet gjennom utenlandsopphold

12 KA2: Samarbeid for innovasjon og utveksling av god praksis Mål: –Varige endringer for deltakende organisasjoner –Utvikling, overføring eller innføring av innovativ praksis Aktiviteter som gis støtte: –Strategiske partnerskap Transnasjonale samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner eller mellom slike og andre sektorer om å innføre innovativ praksis for kvalitativt bedre opplæring Enten samarbeid mellom minimum tre institusjoner i tre land eller to utdanningsinstitusjoner i to land –Allianser med fokus på «sektorferdigheter» Transnasjonale samarbeid om arbeidsplassbasert læring for å bidra til at utdanning gir den kompetansen næringslivet har behov for

13 Støtter innovative prosjekter på tvers av tradisjonelle kategorier og sektorer Prosjekter tar gjerne opp, nye, bredere og mer komplekse problemstillinger og utfordringer enn «tradisjonelle» skoleprosjekt Åpner for deltakelse fra aktuelle aktører som kan samarbeide om utvikling av utdanning i et perspektiv av livslang læring Ny programperiode fra 2017

14 Gir støtte til –institusjonelle prosjektsamarbeid på alle utdanningsnivå –individuell mobilitet for tilsatte på alle utdanningsnivå Norske fagskoler kan være partnere i ordningen Koordinerende og søkende partner må være fra et av de 6 mottakerlandene som fokuserer på utdanning (Estland, Litauen, Polen, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn) Varierende søknadsfrister, kriterier og krav Stort behov for norske partnere Ny programperiode fra 2017

15 Uavhengig medlemsorganisasjon med hele Europa som «nedslagsfelt» med fokus på yrkesutdanninger Representanter fra 25 land, 200 utdanningstilbydere og 1500 yrkesutdanningsinstitusjoner (Hadsel fagskole eneste norske medlem) Formidler medlemsorganisasjonenes synspunkter inn i EU- systemet og brukes av EU som drøftingspartner Organiserer kurs og konferanser som samler fagpersoner innen yrkesutdanning Bygger nettverk mellom fagpersoner i yrkesutdanning, næringslivet og forskere Bidrar til utviklings- og mobilitetsprosjekter og spredning av erfaringer

16 Ressurser www.siu.no Fylkeskommunale internasjonaliseringskoordinatorer Erasmus+ programguide (ny hvert år)Erasmus+ programguide Nordplus håndbok (ny hvert år)Nordplus håndbok Håndbok for internasjonalt samarbeid NAFOs idéhefte Stortingsmelding 14 (2008-2009)


Laste ned ppt "Internasjonalisering i fagskole RFFs årskonferanse 2016 Ståle Ertzgaard."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google