Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En helhetlig tilnærming til lærerutdanning"— Utskrift av presentasjonen:

1 En helhetlig tilnærming til lærerutdanning
Hva sier den om YFL og PPU-y?

2 3.2.3. Arbeidsgruppen foreslår:
at fagene i alle de flerårige lærerutdanningene skal være lærerutdanningsfag, og at dette presenteres tydelig i nye rammeplaner. I de ulike fagene bør det stimuleres til å utvikle kunnskap om læreplananalyse, nye arbeidsformer, flerfaglighet og erfaringslæring

3 at det legges vekt på å utvikle en mer koordinert begrepsbruk mellom faglige, didaktiske,
pedagogiske og praktiske elementer i planene for den enkelte lærerutdanning/de ulike lærerutdanningene, med henblikk på å styrke profesjonell helhetsforståelse og sammenheng. En slik koordinering kan gjennomføres samtidig med at fagspesifikke begreper blir ivaretatt

4 at de yrkesfaglige og yrkesdidaktiske komponentene i YFL bør klargjøres gjennom å erstatte dagens generelle, felles rammeplaner med rammeplaner som er spesifikke for hvert utdanningsprogram. Rammeplanene for de ulike utdanningsprogrammene bør koordineres for å sikre en felles overordnet forståelse av mål og innhold i disse komponentene

5 at det i nye rammeplaner for YFL bør legges særlig vekt på å kvalifisere lærere til yrkesforankring gjennom samarbeid skole/ bedrift, og til å kunne tilpasse opplæringen til den enkelte elevens yrkesvalg

6 Opptakskrav til lærutdanningene
at det legges økt vekt på realkompetansevurdering for opptak til yrkesfaglig lærerutdanning. Det foretas en kartlegging av praksis knyttet til realkompetanse-vurdering for opptak og avkortning av studier, og med basis i denne etableres retningslinjer for slik vurdering. Pedagogstudentene er ikke tilhengere av realkompetanse som basis for avkortning av studier.

7 Lærerens kompetanse Arbeidsgruppen foreslår:
at det stilles krav om formell kompetanse i de fag en lærer skal undervise i og at studentene får praksiserfaring i de aktuelle fagene gjennom utdanningen at PPU ikke lenger skal kvalifisere for undervisning på trinn 5-13, men at undervisningskompetansen som PPU kvalifiserer til, innskrenkes til trinn 8-13. at lederkompetanse vektlegges i sterkere grad i alle lærerutdanninger

8 Lærerutdannerens kompetanse Arbeidsgruppen foreslår:
at krav til partene som er involvert i tilbud om lærerutdanning utredes og sendes på høring i sektoren. Det er spesielt viktig å se på krav til å undervise i yrkesfaglærerutdanning og yrkesrettet PPU

9 Ved en revisjon av rammeplanene for PPU, er det ønskelig at følgende hensyn tas:
rammeplanen bør utmeisle både spesifikke og felles undervisningsområder for fag-/yrkesdidaktikk og pedagogikk, for å sikre tydeligere ansvarsområder og fagidentitet fag- og yrkesdidaktikk må være tett knyttet opp til læreplanene i fag på de ulike trinn: mål, innhold, arbeidsformer, vurdering, tilpasset opplæring og grunnleggende ferdigheter

10 en nasjonal rammeplan for PPU må være mer spesifikk og sikre et minimum både av faglig innhold (i alle fag) og timetall

11 YFL og PPUY Det kan konkluderes med at det er divergerende og uklare oppfatninger av innholdet i bredde- og dybdekomponenten i de ulike programmene i YFL, som dels også gjenfinnes i yrkesdidaktikken i YFL og på PPUY. Dette innebærer at YFL og PPUY ikke på en optimal måte kvalifiserer lærere til å møte utfordringer om sprikende innhold i yrkesutdanningen, som kan ha sammenheng med elevers rett til likeverdige utdanningsmuligheter, og med frafallsproblematikken

12 Det bør i forbindelse med nye rammeplaner legges stor vekt på å klargjøre det yrkesfaglige og yrkesdidaktiske innholdet i YFL og PPU-Y innen det enkelte utdanningsprogram, relatert til behov for yrkesretting, utvikling av yrkesteori, samarbeid høgskole/skole/bedrift, yrkesorientering og differensiering i elevers yrkesvalg. Det bør vurderes nøye hvem som i tillegg til bedrifter og skoler er de mest aktuelle faglige samarbeidspartnerne for lærerutdanningsinstitusjonene i forbindelse med videre utvikling av YFL – ingeniørhøgskoler, tekniske fagskoler, fagskoler, etc., hvordan samarbeidet mellom ulike aktører bør organiseres, og hva det skal omfatte.


Laste ned ppt "En helhetlig tilnærming til lærerutdanning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google