Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forvaltningsreformen 8.september 2010 Dialog, samhandling og nasjonale føringer Ved Olav Sætre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forvaltningsreformen 8.september 2010 Dialog, samhandling og nasjonale føringer Ved Olav Sætre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forvaltningsreformen 8.september 2010 Dialog, samhandling og nasjonale føringer Ved Olav Sætre

2 Innledning Disposisjon Reformen innenfor vegsektoren i et nøtteskall Dialog og samhandling innenfor vegområdet Arbeidet med nasjonale føringer med minimumsstandarder for fylkesveg og fylkeskommunenes trafikksikkerhetsarbeid.

3

4 Reformen innenfor vegsektoren i et ”nøtteskall”. Hva skjedde ved årsskiftet 2009/2010? 1.Staten har fortsatt ansvar for et nasjonalt riksvegnett med ferjesamband, trafikant og kjøretøyoppgaver og sektoroppgaver. 2.Fylkeskommunene (inkl. Oslo kommunen) overtok ansvaret for det meste av øvrige riksveger og øvrige riksvegferjesamband (ca 17.000 km veg). 3.Fylkeskommunene (inkl. Oslo kommune) fikk betydelig økt ansvar for trafikksikkerhet, næringslivets transporter, personbiltransport, gange og sykkeltransport, kollektivtran- sport på veg, beredskap m.m. 4.Statens vegvesen ble beholdt samlet med en felles (sams) statlig vegadministrasjon på regionalt nivå. Dvs at regionvegsjefene fortsatte å høre under Vegdirektoratet i riksvegsaker og fylkeskommunene i fylkesvegsaker, jf veglovens § 10. 5.Fylkeskommunene fikk økt ansvar for at nasjonale mål nås innenfor transport, trafikksikkerhet, klima m.m.

5 Vegnettet før og etter 1.1.2010 OFFENTLIG VEGNETT FØR 1.1.2010 RiksvegerFylkesvegKommunal veg Stam- veg Øvrig riksveg 8.800 km 18.200 km 27.000 km 38.000 km 27.000 km OFFENTLIG VEGNETT ETTER 1.1.2010 Riks- veg Fylkesveg veg Kommunal veg 10.500 km 43.500 Km 38.000 Km

6

7 Dialog og samhandling fylkesvegsaker Meget omfattende dialog og samhandling mellom fylkeskommun- ene og staten. Noen samhandlings- og dialogarenaer: a.Overordnet – fylkeskommune/KS og departement/regjering b.Fylkeskommunene og Statens vegvesen Felles vegadministrasjon på regionalt nivå Kontaktutvalget - FK og Statens vegvesen Fylkesrådmannskollegiet – etatsledelsen i Statens vegvesen Fylkesråder med administrasjon – vegdirektør og aktuelle regionvegsjefer Andre samhandlings- og dialogarenaer

8 Veglovens bestemmelser om felles (sams) vegadministrasjonen for riksveg og fylkesveg (vegl. § 10) STORTINGET Regjering Samferdsels- departement Vegdirektorat Regionvegsjef ”Sams” vegadministrasjon (”hører under”, vegl. §10 og instruksen) Kom.- og reg.dep. FYLKESTING Ulik organisering av politiske organer Fylkesrådmannen eller annen adm. leder Fylkesvegsaker Riksvegsaker Lover og bevilgninger kommuneprp. m.m. Konsultasjonsmøter. KS Bilaterale avtaler

9

10 Nasjonale føringer for standarden på fylkesveg og fylkeskommunenes trafikksikkerhetsarbeid. 1.I samfunnet vårt er det gitt en rekke bindende bestemmelser med minstekrav til teknisk og funksjonell standard. 2.Med nasjonale føringer for standard på fylkesveg er ment bindende bestemmelser gitt av staten med minstekrav til teknisk og funksjonell standard ved utbygging, drift og vedlikehold av vegen. 3.Det er også forutsatt vurdert og eventuelt gitt nasjonale føringer for å ivareta Stortingets forutsetning om fullgod trafikksikker- hetspolitikk i alle fylkeskommuner. 4.Nasjonale føringer om standard m.m. gis av hensyn til trafikantene 5.Nasjonale føringer for riksveg forutsettes opprettholdt på minst samme nivå som før 1.1.2010.

11 Arbeidet med nasjonale føringer for fylkesveg 1.Arbeidet nasjonale føringer kan grovt deles i to: a.Føringer som bør vurderes snarest mulig b.Vurdering av et komplett sett nasjonale føringer for standarden på fylkesveg og fylkeskommunenes trafikksikkerhetsarbeid. 2.Føringer som bør vurderes snarest mulig: a.Tunnelsikkerhetsforskrift for tunneler på fylkesveg og kommunal veg i Oslo b.Vegdataforskrift for fylkesveg og kommunal veg i Oslo c.Forskrift for bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner på veg. 3.Vurdering av et sett komplette nasjonale føringer for standarden på fylkesveg og fylkeskommunenes trafikksikkerhetsarbeid.


Laste ned ppt "Forvaltningsreformen 8.september 2010 Dialog, samhandling og nasjonale føringer Ved Olav Sætre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google