Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Føringer og anbefalinger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Føringer og anbefalinger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Føringer og anbefalinger

2 Føringer Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 8.11.1991 Lov om råd eller annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne av 17.6.2005

3 § 3.(Oppgåvene for kommunale eldreråd) Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen. Alle saksdokumenta skal leggjast fram for rådet i god tid før kommunestyret handsamar sakene. Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre. Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen. Protokollen frå rådsmøtet skal fylgje saksdokumenta til dei kommunale organ som tek endeleg avgjerd i saka Eldrerådsloven

4 Eldrerådet er et rådgivende organ Hovedvekten på (lovens forarbeider): kommunenes planer og budsjetter spesiell oppmerksomhet knyttet til å sikre universell utforming Det anbefales at ulike saker og planer legges fram for eldrerådet: årsbudsjetter, langtidsbudsjett, kommune- og fylkesplaner, tiltak og planer innen helse- og sosialsektoren, boligplaner, samferdsel og kommunikasjonsplaner og reguleringsplaner med mer

5 § 1. Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne. Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne og tenester for menneske med nedsett funksjonsevne. Funksjonshemmederådsloven

6 Rådet for funksjonshemmede er et rådgivende organ Hovedvekten på (rundskriv A-28/2007): «Rådet bør konsentrere seg om større og overgripande saker. Økonomiplan/årsbudsjett, planlegging etter kap. V og VI i plan og bygningslova står sentralt. Vidare vil det vere naturleg at rådet tek del i arbeidet med planprogram og konsekvensutredningar etter plan- og bygningslova for å sikre at det vert teke omsyn til menneske med nedsett funksjonsevne.» Ikke enkeltsaker eller forvaltningsoppgaver.

7 Likheter og forskjeller Eldrerådet tydeligere på helse- og sosialsaker Kommunal planlegging viktigere for Rådet for funksjonshemmede Ulik sammensetning (eldrerepr. har flertall i eldrerådet, repr. for f.h. har ikke flertall i f.h.rådet)


Laste ned ppt "Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Føringer og anbefalinger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google