Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til systematisk HMS- arbeid Presentasjon 12.11.2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til systematisk HMS- arbeid Presentasjon 12.11.2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til systematisk HMS- arbeid Presentasjon 12.11.2007

2 ”Paradokset med forebyggende arbeid er at jo bedre det er, desto mindre synlig er resultatet” NOU-Helserådstjenesten

3 HMS-opplæring 2007 / 2008 Lovpålagt opplæring for ledere og verneombud Opplæringsplan utarbeidet i samarbeid med HVO:  Introduksjon (i dag) HMS som en del av den personalpolitiske verdikjeden Definisjoner og prinsipper Ansvar i HMS arbeidet HMS systemet - overordnet  Roller og ansvar (6. desember) Sentrale bestemmelser (lover, forskrifter) Roller og ansvar i HMS-arbeidet  HMS systematisk arbeid ved HiL (primo januar) Organisering Verktøy Prosedyrer Saksgang Enhetenes systematiske HMS-arbeid  (Gjennomføring i enhetene – januar/februar)  Oppfølgings-/oppsummeringsmøte (mars)

4 Forventninger Hvilke forventninger har du til HMS / arbeidsmiljøopplæringen? Hvilke forventninger har du til dagen i dag? Bruk 10 minutter i ”summegrupper” – skriv inntil 3 forventninger på en flip-over (til hvert av spørsmålene)

5 HMS i verdikjeden Hovedfokus for HMS- arbeidet

6 Hva forstår vi med systematisk HMS-arbeid – noen begreper HMS-lovgivning  Aml. § 3-1 (1): Krav til systematisk HMS-arbeid Arb.givers ansvar – i samarbeid med arb.takerne / tillitsvalgte HMS = Helse, miljø og sikkerhet  Samlebetegnelse for de (lov)bestemmelser som gjelder overfor produksjon, produkter og tjenester slik at disse oppfyller forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser og arbeidsmiljøet for dem som gjør jobben Arbeidsmiljø  Summen av de faktorene som påvirker arbeidstakerne fysisk, psykisk og sosialt. Systematisk HMS-arbeid  Hensikten med utvikling av systematisk HMS arbeid er å sikre at de krav som stilles overholdes, legge til rette for et godt og forutsigbart arbeidsmiljø og at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll  Metode for kvalitetssikring av arbeidsmiljøet.

7 Hva påvirker arbeidsmiljøet Arbeidsmiljø Ledelse Fysiske forhold Organisering Arbeidsbetingels er Kompetanse Arbeidsrett Helse og trivsel Samarbeid

8 Organisering av HMS-arbeidet Link til organisasjonskart

9 Ansvar for det daglige HMS- arbeidet NAV Verneombud Personal BHTUtvalg Medarbeider/ medarbeidergrupper Leder Fastlege / andre EksterneInterne

10 ”Det er ikke antall timer du legger ned på arbeidet som teller, men hvor mye arbeid du legger i timene.” Sam Ewing

11 HMS-systemet Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. des.1996 (Internkontrollforskriften), stiller i § 5 krav til at deler av HMS-arbeidet skal dokumenteres skriftlig. Minimumskravet er at virksomheten skriftlig skal:(Internkontrollforskriften)  Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet.  Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.  Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko  Utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.  Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.  Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av det systematiske HMS- arbeidet

12 HMS-systemet Internkontrollforskriften stiller i tillegg krav om at HiL skal sørge for:  Lover og forskrifter skal være tilgjengelig  Kjenne til de krav som stilles  Tilstrekkelig kunnskap hos medarbeidere  Medarbeideres medvirkning

13 Overordnet mål / lokale mål Overordnet HMS-mål  "Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø ved HiL skal være fullt ut tilfredsstillende etter gjeldende bestemmelser på arbeidsmiljø- helse, miljø og sikkerhetsområdet" Lokale HMS-mål  Alle enheter skal vedta egne HMS-mål og handlingsplaner.

14 Prinsipper for HMS-arbeidet Løsning på lavest mulig nivå Bred og aktiv medvirkning Åpenhet og informasjon

15 Roller-ansvar i HMS-arbeidet Høgskolestyret Ulike lederroller Medarbeidere HVO – VO Studenter, hospitanter, lærlinger NAV BHT

16 Saksgang HMS-saker

17 Enhetenes systematiske HMS- arbeid Fase 1: Kartlegging og formulering av mål Fase 2: Planleggingsmøte – utarbeidelse av handlingsplan Fase 3: Iverksettelse av tiltak Fase 4: Følge opp og kontrollere Fase 5: Evaluere tiltak, prosess og metoder

18 Prosedyrer Totalt 18 prosedyrer Hva er en prosedyre? Hva inneholder prosedyrene? Hvem har ansvar for utarbeidelse/oppdatering? Når oppdateres prosedyrene? Hvor finnes prosedyrene?

19 Oppgave til de enkelte gruppene Oppgaveinnhold  Fokus på utvikling av system og implementering innenfor eget verneområde Tid Avsluttes med oppsummering i plenum

20 Oppgave Toppledelsen: Hvilke styringssignaler og tiltak må iverksettes for en vellykket implementering av HMS- systemet? Det enkelte verneområde: Hvilke tiltak må gjennomføres ved enheten for å få en vellykket implementering av HMS- systemet?


Laste ned ppt "Introduksjon til systematisk HMS- arbeid Presentasjon 12.11.2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google