Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedriften er en, eller en av få, produsenter og tar hensyn til at produktprisen er en funksjon av X; p= p(X), som faller når tilbudet øker p’(X) <0 Π=

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedriften er en, eller en av få, produsenter og tar hensyn til at produktprisen er en funksjon av X; p= p(X), som faller når tilbudet øker p’(X) <0 Π="— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedriften er en, eller en av få, produsenter og tar hensyn til at produktprisen er en funksjon av X; p= p(X), som faller når tilbudet øker p’(X) <0 Π= p(X)g(L) - wL max π m.h.p L gir da følgende 1.o.b: (5) p[1+E p ]g’(L) = w, -1 < E p = p’(X) X/p er priselastisiteten i produktmarkedet < 0 p[1+Ep]g’(L)= verdien av grenseinntekten < verdien av grenseproduktiviteten Den PM– elastisitetspåvirkete kvantumstilpasser (EK)- bedriftens tilpasning på kort sikt Målsetning: profittmaksimering (PM) Markedsforholdene: Elastisitetspåvirket kvantumstilpasser( EK) i produktmarkedet og PK i arbeidsmarkedet

2 PM,EK- bedriftens tilpasning på kort sikt – en type arbeidskraft Etterspørselskurven til bedriften som er EK i produktmarkedet? Fra 1.o.b (5): p(1+Ep)g’(L) =w E pk = pg’(L) E ek =p(1+E p )g’(L) L w L ek L pk Mindre sysselsetting: EK bedriften etterspør mindre arbeidskraft en PK til samme lønn og samme pris. Årsaken er at EK tar hensyn til at prisen i produktmarkedet synker når tilbudet av X øker. Lavere velferd: Lønnsatsen er lavere en arbeidskraftens marginale produktivitet – dermed gir ek et velferdstap

3 Den kostnadsminimerende PK- bedriftens tilpasning på kort sikt – en type arbeidskraft Målsetning: Kostnadsminimering (KM) Markedsforholdene: PK i produktmarkedet og PK arbeidsmarkedet Min. wL gitt Pg(L)=(PX) 0 L blir entydig bestemt av produksjonsmålsetningen, teknologien; X=g(L) og P, - Endring i lønn påvirker ikke etterspørselen - Høyere produktpris gir redusert etterspørsel etter L - Mer effektiv teknologi gir redusert etterspørsel etter L

4 Teknologi: Generell: X=F(H,L,K), med CD: X=BH a L b K c, a+b+c=1 På kort K=K 0 : (6)X = f(H,L) eller CD: X=CH a L b,, C=B[K 0 ] c f H >0, f HH 0, f LL 0 PM, PK- bedriftens tilpasning på kort sikt - to typer arbeidskraft: høyt (H) og lavt (L) - utdannete Målsetning: PM, markedsforhold: PK i begge markeder,, Det tekniske bytteforholdet mellom L og H er gitt ved:

5 7) gir etterspørselsfunksjonene H = h(p,w H, w L ) og L= l(p,w H,w L ) og innebærer at: Max π=pX- w H H - w L L, m.h.p L og H gir da følgende 1.o. b Generelle tilfellet:CD: 7) En nødvendig betingelse for PM er at MTB= lønnsforholdet 2.o.b for PM krever at profitten er en konkav funksjon i H og L

6 KM,PK –bedriftens tilpasning, kort sikt Kostnaddene C=W H H+W L L, Problemet som skal løses er velg L og H slik at Min C under bibetingelsen: (8)f(L,H)=X 0 Min L(L,H,λ)=W H H+W L L – λ(f(L,H)-X 0 ), m.h.p L, H og λ, gir (9)λf H =w H, λf L =w L, (8) og (9) gir etterspørselsfunksjonene H = h(X 0,w H /w L ) og L= l(X 0,w H /w L ) Dvs. ved kost min. er det for gitt X 0 en tilstrekkelig betingelse at MSB= lønnsforholdet

7 Substitusjonselastisiteten=σ σ er et mål for isokvantens krumning mot origo En teknisk sammenheng: σ utrykker hvor mange % faktorforholdet H/L må økes med for at isokvantens helning; f H /f L skal øke med 1 % Som kan gis en økonomisk tolkning: σ utrykker med hvor mange % det kostnadsminimerende faktor forholdet H/L økes med når faktorprisforholdet w L /w H øker med 1 %

8 PK, PM bedriftens tilpasning på kort sikt - to typer arbeidskraft Hva endrer bedriftenes etterspørsel ? 1)Endring i egen lønnsats, differensiering av 1.o.b m.h.p wi, i=L,H: 2)Endring i den andre lønnsatsen, differensiering 1.o.b m.h.p wi, i=L,H : 3) Endring i produktprisen: Differensiering av 1.o.b m.h.p P, 4) Endring i teknologi. To typer Nøytral: X = ef(H, L), Faktorutvidende: X=f(eH,L) Ved nøytral teknisk endring virker de>0 som en prisøkning

9 Faktor utvidende teknisk endring, X=f(eH, L), 1.o.b: Differensiering av 1.o.b gir:

10 Et viktig fenomen er SBTC Når investeringer i produksjonsutstyr (K) øker den høyt utdannete arbeidskraftens produktivitet mer enn den lavt utdannedes får vi SBTC Mulige sammenhenger som ligger bak: Et relativt høyt lønnsnivå for lavt utdannete gjør at arbeidsgivere ønsker å erstatte denne typen arbeidskraft med maskiner. ═> Investerer i maskiner som er alternative (ikke komplementære) til lavt utdannet arbeidskraft (de>0) Dette utstyret må styres av noen med kunnskap om teknologi ═> produktiviteten til de med høy utdanning øker

11 Lønnsfordelingen i OECD landene 2005 Forholdet mellom 9.desil og 1.desil i lønnsfordelingen

12 PK- bedriftens tilpasning på lang sikt – en type arbeidskraft Produktfunksjonen på lang sikt kan nå beskrives ved: der både L og K er variable innsatsfaktorer 1.o.b. for profitt maks lang sikt: Produktfunksjonen på kort sikt var : der bare L variable innsatsfaktorer kort sikt: Helningen på etterspørselskurven: på lang sikt (LS): på kort sikt (KS): L w LS KS Etterspørselen er altså mer følsom (elastisk) for endringer i w på lang sikt

13 Mashall’s regler: Hva gjør etterspørselen etter arbeidskraft mer elastisk (følsom for endringer i w) ? Den er mer elastisk desto 1)lettere det er å substituere arbeid med kapital (desto større σ) 2)mer følsom prisen i produktmarkedet er for endringer i tilbudet (desto mer negativ p’(X) 3)mer arbeidsintensiv produksjonene er (desto høyere wL/(wL+rK) 4)mer følsomt tilbudet av andre produksjonsfaktorer er for prisøkninger

14 Skatter og avgifter Offentlig sektor påvirker etterspørselen etter arbeidskraft ved å: -Etterspørre varer og tjenester –direkte effekt og indierekte via inntekstmultiplikatoren -- Skatteinkreving reduserer etterspørselen etter varer og tjenester og dermed arbeidskrafte - direkte effekt og indierekte via inntekstmultiplikatoren --Legge skatt på arbeidskraft eller andre produksjonsfaktorer – alt som påvirker de relative prisene på produksjonsfaktorer endrer etterspørselen


Laste ned ppt "Bedriften er en, eller en av få, produsenter og tar hensyn til at produktprisen er en funksjon av X; p= p(X), som faller når tilbudet øker p’(X) <0 Π="

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google