Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Midlertidig ansettelse - inngåelse og opphør Seniorrådgiver Roger Markgraf-Bye, Personalstøtte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Midlertidig ansettelse - inngåelse og opphør Seniorrådgiver Roger Markgraf-Bye, Personalstøtte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Midlertidig ansettelse - inngåelse og opphør Seniorrådgiver Roger Markgraf-Bye, Personalstøtte

2 § 3.Fast og midlertidig tilsetting m.v. 2. Tjenestemann skal tilsettes fast, medmindre: a. Tjenestemannen trengs bare for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag. b. Arbeidet ennå ikke er fast organisert og det derfor er usikkert hvilke tjenestemenn som trengs. c. Tjenestemannen skal gjøre tjeneste i stedet for en annen (vikar). d. Tjenestemannen skal være aspirant eller elev ved etatsskole. e. Tjenestemannen skal tjenestegjøre i utdanningsstilling. f. Tjenestemannen skal tjenestegjøre i åremålsstilling.

3 a) Tjenestemannen trengs bare for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag Vurderingen om vilkårene foreligger må skje ved ansettelsen –Gjelder for alle midl hjemler og ved forlengelser… Et bestemt oppdrag må ha en noenlunde klar arbeidsmessig avgrensning og ha en naturlig avslutning Må kunne fastsette enten tidsrammen eller definere oppdraget i tilsettingsdokumentene

4 a) Tjenestemannen trengs bare for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag Hva hvis begge alternativ foreligger samtidig? –Bestemt oppdrag og –oppdraget forventes avsluttet innen et bestemt tidsrom De reelle forholdene er avgjørende Valg av begrunnelse har betydning om man plikter å fratre uten oppsigelse –Tjml § 7 nr. 2

5 b. Arbeidet ennå ikke er fast organisert og det derfor er usikkert hvilke tjenestemenn som trengs Kan ikke brukes for midlertidige tilsettinger for et lengre tidsrom enn det som er nødvendig for å få avklart arbeidets organisering og de stillingsbehov som følger av dette (HR) –To vilkår… Ny virksomhet eller omorganisering

6 c. Tjenestemannen skal gjøre tjeneste i stedet for en annen (vikar) Vikar for en eller flere bestemte, navngitte personer Anonyme vikariater Vikar i påvente av tilsetting i fast stilling

7 e. Tjenestemannen skal tjenestegjøre i utdanningsstilling nr. 3: «Kongen fastsetter ved forskrift om en tjenestemannsstilling skal være utdanningsstilling..» –Tjenestemannsforskriften § 3 nr 3 D: –Bla. stipendiater og vit.ass

8 f. Tjenestemannen skal tjenestegjøre i åremålsstilling nr. 3: «Kongen fastsetter ved forskrift om en tjenestemannsstilling skal være … åremålstilling» –Tjenestemannsforskriften § 3 nr 1 Øverste adm leder Faglig lederstilling m.m –Tjenestemannsforskriften § 3 nr 3 Utdanningsstillinger Postdoktorstillinger

9 Særhjemler i UH-sektoren Utdanningsstillinger –Stipendiat, postdoc, vit.ass, speskandidat –Åremål uhl § 6-4 og forskrift til tjml § 3 nr.3 Bistillinger –Prof II –Uhl § 6-6 Ledere –Uhl § 6-4 Mangel på kvalifiserte søkere –Uhl § 6-5 «Kunstnerisk kompetanse» –Uhl. § 6-4

10 Midlertidighet i strid med loven? Ulovlig midlertidig tilsetting er normalt at tjenestemannen anses som fast ansatt

11 § 7 (2) Opphør av midlertidig tjeneste «Tjenestemann som er tilsatt for et bestemt tidsrom, på åremål eller i utdanningsstilling, fratrer uten oppsigelse når tiden er ute» –1. alternativ i § 3 (2) a –§ 3 (2) e og f Tjenestemann som er tilsatt som vikar, fratrer uten oppsigelse når stillingens faste innehaver inntrer i stillingen –§ 3 (2) c –Innehaver kommer ikke tilbake? Andre midlertidige tjenestemenn sies opp med slike frister som er fastsatt i §§ 8, 9 og 10. –Andre? Må sies opp –utføre et bestemt oppdrag (2. alternativ i § 3 (2) a) –ikke er fast organisert (§ 3 (2) b)

12 Sterkt stillingsvern – tjml § 10 Midlertidig ansatt må likevel ikke fratre uten oppsigelse etter § 7 hvis denne har: –«mer enn fire års sammenhengende tjeneste» –likevel unntak for utdanningsstillinger og postdoc Vilkår: «stillingen inndras eller arbeidet faller bort» –Prosjekt avsluttes… –arbeidsoppgavene har endret seg så klart og vesentlig at de må anses bortfalt –Etter forskriftens § 2 nr. 4 sidestilles bortfall av oppdragsinntekter med bortfall av arbeid, når det gjelder en tjenestemann som er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert (dvs. at lønnsmidlene ikke stammer fra virksomhetens eget budsjett)§ 2 Fortrinnsrett § 13

13 Spørsmål? Erfaringer?


Laste ned ppt "Midlertidig ansettelse - inngåelse og opphør Seniorrådgiver Roger Markgraf-Bye, Personalstøtte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google