Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alta 5.februar kl 14:00 Fra Helse Nord RHF Innkjøpsleder Jonny K. L. Jensen Fra Pasientreiser, Helse Finnmark HF Avdelingsleder Bjørn Erik Johansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alta 5.februar kl 14:00 Fra Helse Nord RHF Innkjøpsleder Jonny K. L. Jensen Fra Pasientreiser, Helse Finnmark HF Avdelingsleder Bjørn Erik Johansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alta 5.februar kl 14:00 Fra Helse Nord RHF Innkjøpsleder Jonny K. L. Jensen Fra Pasientreiser, Helse Finnmark HF Avdelingsleder Bjørn Erik Johansen

2 Agenda ca 2 timer Pasientreiser Offentlige anskaffelser Hovedtrekkene i denne konkurransen Spørsmål og svar

3 Pasientreiser i Norge En pasientreise er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Det er de fire regionale helseforetakene som har ansvaret for og finansierer pasientreiser gjennom de lokale helseforetak. Årlig brukes det i Norge over 2 milliarder kroner på pasientreiser - med og uten rekvisisjon. Ansvaret for reiseplanlegging, gjennomføring av reiser med rekvisisjon og saksbehandling av reiseregninger ligger hos de lokale pasientreisekontorene. Det er 18 pasientreisekontorer i Norge, lokalisert til sine respektive helseforetak. Bergen Hammerfest Tromsø Gravdal Mosjøen Levanger Orkdal Ålesund Moelv Førde Haugesund Stavanger Fredrikstad* Lørenskog* Arendal* Drammen* Folldal* Lillehammer*

4 Lover og regler om Pasientreiser  PASIENTRETTIGHETSLOVEN § 2-6. Rett til syketransport Pasienten og ledsager har rett til dekning av nødvendige utgifter når pasienten må reise i forbindelse med en helsetjeneste som omfattes av lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. og som dekkes av et foretak etter lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. Det samme gjelder helsetjenester som omfattes av lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 kapittel 5, herunder reise til familievernkontor og helsestasjon.  SPESIALISTHELSETJENESTELOVEN § 2-1a. De regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester Pkt 6.transport til undersøkelse eller behandling i kommune- og spesialisthelsetjenesten og  SYKETRANSPORTFORSKRIFTEN m/merknader

5 Syketransportforskriften FOR 2008-07-04 nr 788: Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling Hovedregel: Billigste reisemåte tur/retur nærmeste behandlingssted dekkes Krav til reisen: Over 3 km Over lokal minstetakst Formål: Sikre at pasienter mottar helsetjenester uavhengig av hvor de bor – likhetsprinsippet Når hovedregelen ikke kan følges – tilrettelagt transport  Taxi, Turvogn, Ambulanse, Fly, Annet

6 Tilrettelagt transport: Medisinsk grunnlag  Behandlere kan utstede rekvisisjon til pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan bruke rutegående transport eller kjøre egen bil.  Slike helsemessige årsaker kan være: oBetydelig redusert orienteringsevne oBetydelig redusert allmenntilstand oVanskeligheter med å sitte, eller komme seg inn og ut av bilen oPsykiske vansker som gjør det vanskelig å benytte rutegående transport  Det skal ikke utstedes rekvisisjon dersom ulempen ved å benytte rutegående transport er av en slik karakter at den kan avhjelpes f.eks ved: o at bussjåfør, togkonduktør eller lignende hjelper pasienten ved på- og avstigning oved bruk av følgehjelp/ledsager oved bruk av tilbringerdrosje til nærmeste rutegående transport (merk at rekvisisjon for denne strekningen skal utstedes av pasientreisekontoret )

7 Tilrettelagt transport: Trafikalt grunnlag Rekvisisjon på trafikalt grunnlag skal brukes der pasienten ikke kan benytte seg av rutegående transport til eller fra behandling uten at dette medfører en urimelig belastning for pasienten med forverring av helsetilstanden. Det er kun pasientreisekontoret som kan utstede rekvisisjon for reise på strekning hvor det ikke går rutegående transport. Det skal ikke tas hensyn til private utenforliggende forhold i vurderingen.

8 Dette anbudet Konkurransegrunnlaget

9 Områdene dette gjelder er: Helse Finnmark HF: 18 avtaleområder Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 17 avtaleområder Nordlandssykehuset HF: 11 avtaleområder Helgelandssykehuset HF: 11 avtaleområder Helse Nord RHF er ansvarlig for gjennomf ø ringen av anskaffelsesprosessen, mens helseforetakene er oppdragsgiver og vil v æ re kontraktspartner med den enkelte leverand ø r. Anbudskonkurransen er kunngjort i DOFFIN. Tilbudskonferanser i Alta, Tromsø, Gravdal og Mosjøen i uke 6.

10 Hovedreglene om offentlige anskaffelser De grunnleggende prinsippene finner vi i lov om offentlige anskaffelser § 5. Hele paragrafen sammenfatter hva regelverket dreier om og er vel verdt å lese i sin helhet: Lov om offentlig anskaffelse

11 Hovedreglene om offentlige anskaffelser Hovedregelen for konkurranseutlysninger er at åpen anbudskonkurranse skal benyttes. Skriftlig tilbud – Frist for innlevering Ingen drøftinger underveis Liten grad for avklaringer underveis Ikke mulig å endre et innlevert tilbud

12 Rammeavtaler Veileder til reglene for offentlig anskaffelse

13 Hovedtrekkene i konkurransen 1.Anbudsområdene = kommune 1.Kategori 1 – kommuneinterne turer – 24 timer beredskap 365 dager i året 2.Kategori 2 – Kommunekryssende turer – Transport mellom 06:00 og 18:00 3.Maksimalprisforskriften – Unntatt § 7 og § 9 som erstattes av pristilbudsskjema

14 Hovedtrekkene i konkurransen 5.Tilbudspris = km pris vektes 80% – Øvrige priselementer er fastsatte størrelser 6.Kvalitet vektes 20 % – Andelen biler i Komfort-klassen – Alder på bilparken nyere enn 3 år ved oppstart, krav 3.10 – CO2 utslipp – ”Allergi bil” 7.Andre elementer i tilbudet – Tilbud på deler av anbudsområde – Endring av startpunkt – Henteturer

15 KONKURRANSEGRUNNLAGET Her finnes: hvem som innbyr til konkurransen (oppdragsgiver) bakgrunn og formål for utlysningen orientering om hva leveransen går ut på regler for gjennomføring av konkurransen krav til leverandører krav til utforming av tilbudet aktuelle frister Hvor og til hvem tilbud skal inngis hvordan oppdragsgiver behandler tilbudet Hvordan avgjøres konkurransen – tildeling av avtale

16 KONKURRANSEGRUNNLAGET Pkt 1.3 Avtalens omfang: – Historisk volum i anslagsvis statistikk – Opsjon på transport av liggende pasienter – Rammeavtale – Varighet 3 år + 1 år. Noen avvik Pkt 1.3.4 Oppdragsgivers forbehold – ” Leverandøren må påregne at oppdragsmengden vil variere i avtaleperioden, herunder at antall oppdrag pr år vil kunne bli redusert i løpet av perioden. Avvik fra omsetningsstatistikk som nevnt i oversiktsskjema, vedlegg 2, kan derfor ikke påberopes som kontraktsbrudd fra oppdragsgivers side”

17 KONKURRANSEGRUNNLAGET Pkt 4.1 Tilbudets utforming og levering Tilbudet skal oversendes/leveres: i lukket forsendelse skal være merket: 1.”Tilbud pasientreiser landeveis for xx HF”, 2.saksnr. ”2012/xxx” og 3. ”Må ikke åpnes før etter tilbudsfrist”. Pkt 4.2 Tilbudsfrist – Siste frist for innlevering av tilbud er 12. mars kl 12:00. Pkt 4.2 Innleveringssted Postadresse: Helse Nord RHF, 8038 BODØ Gateadresse: Sjøgata 10, 8038 BODØ – NB! For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

18 Vedlegg til konkurransegrunnlaget 1.Kravspesifikasjon/tilbudsskjema 2.Oversikt over avtaleområder og stipulert omfang for dette HF-et 3.Rammeavtale 4.Prisutfyllingsskjema med forutsetninger 5.HMS-egenerklæring 6.Bilskjema 7.Retningslinjer for pasientreiser for Helse Finnmark HF 8.Reisepolicy 9.Forpliktelseserklæring ved bruk av underleverandører

19 Kravspesifikasjon

20

21 Rammeavtalen Med mindre annet er avtalt består avtalen av følgende dokumenter: Dette avtaledokumentet med vedlegg og eventuelle endringsavtaler Oppdragsgivers konkurransegrunnlag, herunder kravspesifikasjon Leverandørens tilbud Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge. Rammeavtalen, pkt 2

22

23

24 Fra oppdragets START Til oppdragets SLUTT Tilbudsprisen +Tidstakst (fastsatt til kr 5,- pr min) = Oppdragets totalpris for utkjørt distanse + Event andre tillegg

25

26

27 1.7Tilleggsopplysninger – oppdragsgivers kontaktperson Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget med vedlegg ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos: E-post: postmottak@helse-nord.no Att: Monica Staurbakkpostmottak@helse-nord.no Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes ” Pasientreiser landeveis Helse Nord i xx HF”, samt saksnr. 2012/xxx.

28 Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiveren rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer sendes alle som har mottatt konkurransegrunnlaget, samtidig. Opplysninger som oppdragsgiver gir på forespørsel fra én leverandør, gis også til alle de øvrige. Dersom rettelser, suppleringer eller endringer som nevnt i første ledd kommer så sent at det er vanskelig for leverandørene å ta hensyn til det i tilbudet, vil tilbudsfristen forlenges forholdsmessig for samtlige. Alle svar blir lagt ut på DOFFIN.

29 Tilbudets utforming og levering Tilbudet skal være skriftlig og innholde et tilbudsbrev som skal være datert, undertegnet og stemplet med firmaets navn Tilbudet skal oversendes i lukket forsendelse og skal være merket: ”Tilbud pasientreiser landeveis for xx HF”, saksnr. ”2012/xxx” og ”Må ikke åpnes før etter tilbudsfrist”. Tilbudet skal ikke limes, stiftes, innbindes på en måte som vanskeliggjør kopiering Tilbudet skal leveres på norsk. Dette gjelder også dokumentasjon som kreves vedlagt. Tilbudet kan leveres direkte til leveringsadressen eller sendes med post, jf pkt 4.4. Tilbudet skal leveres i 3 eksemplarer Tilbudet skal også leveres på CD, DVD eller USB-minnepinne Tilbudet kan ikke avgis med elektronisk middel som faks eller e-post Tilbudsfrist Siste frist for innlevering av tilbud er 12.mars kl 12:00

30 Ønsket bilmodell Komfortklassen - med minst 2 gode passasjerplasser - 12 seter ”lang” Sprinter Multivan Viano Vitaro Andre ?

31 Anbudsområder: Alta Berlevåg Båtsfjord Gamvik Hammerfest Hasvik Kautokeino Kvalsund Lebesby Loppa Måsøy Nesseby Nordkapp Porsanger Sør-Varanger Tana Vadsø Vardø

32 Volum og behov Område Startsted Omsetning beløp 2011 Små kjøretøy Store kjøretøy Sum antall Rullestolbil Kvalsund Skaidi 1 635 000 1 1 2 1 Hammerfest Hammerfest sentrum 2 858 000 5 3 8 1 Vardø Vardø sentrum 3 277 000 5 1 6 1 Vadsø Vadsø Sentrum 3 227 000 4 2 6 1 Kautokeino Kautokeino sentrum, Maze, Suotnjo 3 477 000 4 1 5 1 Alta Alta sentrum, Komagfjord, Nyvoll 5 365 000 10 4 14 2 Nordkapp Honningsvåg sentrum 1 959 000 4 1 5 1 Porsanger Lakselv sentrum, Russenes, Børselv 3 820 000 5 1 6 1 Lebesby Kjøllefjord, Kunes 2 000 000 2 1 3 0

33 Volum og behov Område Startsted Omsetning beløp 2011 Små kjøretøy Store kjøretøy Sum antall Rullestolbil Sør-Varanger Kirkenes sentrum, Neiden, Bugøynes, Skogfoss 2 861 000 7 2 9 1 Loppa Øksfjord 537 000 1 0 1 0 Måsøy Havøysund 976 000 1 0 1 0 Gamvik Mehamn 1 183 000 1 1 2 0 Berlevåg 1 422 000 2 0 2 0 Tana Tana bru 4 580 000 3 1 4 1 Nesseby Varangerbotn 1 209 000 2 0 2 0 Båtsfjord 2 193 000 3 1 4 1 Hasvik 345 000 1 0 1 0


Laste ned ppt "Alta 5.februar kl 14:00 Fra Helse Nord RHF Innkjøpsleder Jonny K. L. Jensen Fra Pasientreiser, Helse Finnmark HF Avdelingsleder Bjørn Erik Johansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google