Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbyderkonferanse Ikke-akutt pasienttransport for Helse Stavanger HF Svein Arild Skjæveland, avd. Pasientreiser Rådgiver Milly Sivertsen, avd. Pasientreiser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbyderkonferanse Ikke-akutt pasienttransport for Helse Stavanger HF Svein Arild Skjæveland, avd. Pasientreiser Rådgiver Milly Sivertsen, avd. Pasientreiser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbyderkonferanse Ikke-akutt pasienttransport for Helse Stavanger HF Svein Arild Skjæveland, avd. Pasientreiser Rådgiver Milly Sivertsen, avd. Pasientreiser Charlotte Flood, avd. Innkjøp og Kontrakt

2 Avdeling under divisjon for Medisinsk service på Stavanger Universitetssykehus Hovedkontor i Somaveien 2, Sandnes Ventesonen på Sykehuset Et av 18 Pasientreisekontorer på landsbasis 32 ansatte Pasientreisekontorene har ansvaret for gjennomføring av reiser med rekvisisjon og saksbehandling av reiseregning Pasientreisekontoret

3 Syketransportforskriften Folketrygdloven Pasient og brukerrettighetsloven Nasjonal rekvisisjonspraksis (De regionale helseforetakene, Legeforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Helsenett og brukerorganisasjoner) Finnes på www.pasientreiser.nowww.pasientreiser.no Relevant regelverk

4 § 2-6. Rett til syketransport rett til dekning av nødvendige utgifter Pasienten og ledsager har rett til dekning av nødvendige utgifter når pasienten må reise i forbindelse med en helsetjeneste som omfattes av lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. og som dekkes av et foretak etter lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. Det samme gjelder helsetjenester som omfattes av lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 kapittel 5, herunder reise til familievernkontor og helsestasjon. til det nærmeste stedet Stønad ytes bare til dekning av reiseutgifter til det nærmeste stedet der helsetjenesten kan gis. billigste reisemåten med rutegående transportmiddelmed mindre pasientenes helsetilstand gjør det nødvendig å nytte et dyrere transportmiddel, eller det ikke går rutegående transport Ved beregning av stønaden skal taksten for den billigste reisemåten med rutegående transportmiddel legges til grunn, med mindre pasientenes helsetilstand gjør det nødvendig å nytte et dyrere transportmiddel, eller det ikke går rutegående transport. Retten til dekning av utgifter etter første ledd faller bort dersom pasienten får tilbud om transport med transportør som har avtale med regionalt helseforetak. Retten til dekning av utgifter faller også bort i den utstrekning utgiftene dekkes etter annen lovgivning. Departementet kan gi forskrifter om dekning av reise- og oppholdsutgifter for pasienter og utgifter til nødvendig ledsager, herunder dekning av utgifter ved fritt sykehusvalg, om utbetaling av refusjon og om frister for fremsetting av krav. Pasient- og brukerrettighetsloven

5 Kostnadskontroll – ikke enhver pris Verdighet og trygghet for pasientene I tide til behandling Miljø – samkjøring Fokusområder

6 Pasient- transport avtaler Brukermedvirkning Pasient Valgfrihet? Behandler Offentlige anskaffelser Tidkrevende Formkrav Forhandlinger bare tillatt i unntakstilfelle Lite rom for fleksibilitet Økonomi Pålegg om anbud Begrunnelse for overføringen av ansvaret Plikt for helseforetaket Løyvemyndighet Behovsprøving Maksimalprisforskrift Ikke prisregulerte områder Kvalitet/Sikkerhet Mangler sanksjoner Bokføring/faktura Taksameter Kassaløsning Betalingsterminal Avvik i faktura Behov for kontroll Personvern Sikker bestillingsløsning Taksameter Epost Bestillingsapplikasjon Sikker behandling i avviksoppfølging NISSY Nasjonal standard Elektronisk rekvirering Krever Helsenett Rapportering til HELFO Korte frister Nasjonal standard Viktig for pasienten Drosjenæringen Monopol Stor markedsmakt Forskjell by/distrikt Kvalitetsutfordring Sikkerhetsutfordring likebehandling – forholdsmessighet – gjennomsiktighet – etterprøvbarhet – konkurranse – ressursutnyttelse – god forretningsskikk – god forvaltningsskikk – taushetsplikt – legalitet/hjemmel – pasient- og brukerrettigheter

7 Det eksisterer per dags dato flere typer avtaler for å dekke behovet for Pasientreiser. Én type avtale for «hele pakken» er ikke forsvarlig ut fra definerte behov. Det er derfor flere avtaler: 1.Faktureringsavtale, for kommunal kjøring i kommunene på Nord- Jæren som er unntatt maksimalprisforskriften + Egersund 2.Fastprisavtale (Dagbiler), delleveranser etter inndeling i soner og tidsrom/bilgruppe – Prioritert avtale 3.Variabel pris/parallelltakst, tillegg til fastprisavtalen i distriktskommuner, hovedsakelig utenfor åpningstid Flere avtaler

8 Forhold som bidrar til økt pasienttransport: Økt funksjonsfordeling mellom sykehus Kortere liggetid – overgang til dagbehandling med flere reiser til og fra undersøkelse/oppfølging Samhandlingsreformen Sentralisering av legevakter Overgang fra sykehjem til hjemmebaserte tjenester Alderssammensetning – flere eldre

9 Soneinndelingen som er brukt i fastprisavtalen er lagt til grunn i ny utlysning: Sone 1: Kommunene Stavanger med unntak av Austre Åmøy, Sandnes og Gjesdal Sone 2: Kommunene Sola, Klepp og Time Sone 3: Kommunene Randaberg, Finnøy og Rennesøy med Austre Åmøy Sone 4: Kommunene Hå, Eigersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim Sone 5: Kommunene Hjelmeland, Strand og Forsand Områder

10 Sone1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Sonekart

11 To kategorier Kategori 1: Soneintern kjøring Delt i 5 delleveranser med utkjøring fra kommunen. Kjøringen går på tvers av kommunene, men er soneintern. Kategori 2: Sonekryssende kjøring Turene har utkjøring fra kommunene og kjører ut av sonen.

12 KATEGORI 1 – Soneintern kjøring I kategori 1 er kjøringen soneintern med utkjøring fra bestemt kommune. Det betyr at kjøringen er begrenset til den aktuelle sonen, men kommunekryssende. Anbudet er sonebasert grunnet behov for kjøring på tvers av kommunegrensene på grunn av interkommunal legevakt i Strand kommune. Merk at Randaberg er tatt ut av sone 3 på grunn av eksisterende avtaler på interkommunal og kommunal kjøring. Hvert OMRÅDE utgjør én DELLEVERANSE: Sone 3 med utkjøring fra: –Delleveranse 1: Rennesøy kommune med tillegg av Austre Åmøy –Delleveranse 2: Finnøy kommune Sone 5 med utkjøring fra: –Delleveranse 3: Forsand kommune –Delleveranse 4: Hjelmeland kommune –Delleveranse 5: Strand kommune

13 Kategori 2 – Sonekryssende kjøring For kjøring i kategori 2 har bilen utkjøring fra en bestemt kommune, men kjører ut av sonen. Hver kommune utgjør en delleveranse. Sone 3 utkjøring fra: –Delleveranse 6: Rennesøy kommune med tillegg av Austre Åmøy –Delleveranse 7: Finnøy kommune Sone 5 utkjøring fra: –Delleveranse 8 Forsand kommune –Delleveranse 9: Hjelmeland kommune –Delleveranse 10: Strand kommune

14 Forts. kategori 1 og 2 Felles for delleveransene i kategori 1 og 2 er at de kjører på variabel pris hele døgnet, helg, høytid og helligdager. Kjøring innen kategori 1 er interkommunal, det betyr at transporten skal dekke kjøring innen og ut av kommunen. Kjøring i kategori 1 er begrenset til kjøring innenfor sonen. Kjøring innen kategori 2 dekker kjøring ut av sonen og har utkjøring fra den enkelte kommune. Nytt: Ved mangel på kapasitet og der hensyn til pasientens helse tilsier det kan man bli tildelt oppdrag med utkjøring fra andre kommuner enn der en har utkjøring fra. Leverandør vil bli godtgjort som om startsted var i den kommunen man har avtale på utkjøring fra.

15 Parallelltakst Maksimalprisforskriften legges til grunn – med enkelte unntak Hovedsakelig kveld/natt, helg og helligdag + soneintern kjøring på dagtid Biler som kjører på fastprisavtalen vil bli prioritert ved kjøring på dagtid. Variabel pris

16 Avrop gjøres ved elektronisk bestilling av tur Parallelle rammeavtaler: Bestilling går via Suti til prioritert leverandør først, og må avvises av denne for å gå videre til nestemann Første leverandør har ansvar for å avvise i god tid I dag hentes det kapasitet fra andre steder for å sende ut til Strand, Forsand og Hjelmeland. Denne kjøringen er det ønskelig at skal gå på variabel pris og at det ikke skal være nødvendig å sende inn dagbiler fra Stavanger. Avrop – Variabel pris

17 Mulighet for å legge inn tilbud på en eller flere delleveranser Delleveransene

18 Varighet 1 år – opsjon på 3 år, totalt 4 år. Korrigering; varighet 1 år – Opsjon på 1+1+1 år. Totalt 4 år. Les avtalen/konkurransegrunnlaget godt System for fakturahåndtering og utbetaling vil ved oppstart være likt som i dag. Det arbeides med et nasjonalt prosjekt for oppgjørssystem. Dette kommer mest sannsynlig i 2016. Systemleverandøren til taxi har vært med på arbeidet og leverandørenes interesser skal dermed være ivaretatt. Systemet skal bli lettere og bedre for leverandører og oppdragsgiver. Generelt

19 Ca 2 mill/år = over EØS terskelverdi = FOA del I og del III Forhandlingsforbud – begrenset adgang til tilleggsopplysninger og oppklare feil. Les oppdragsgivers forbehold Tilbyders forbehold skal prissettes, dersom dette ikke er mulig, og forbeholdet er vesentlig = plikt til avvisning Forbehold og feil kan ikke avklares - Les forskriftens §§ 20-12 og 20-13 om avvisning Konkurranseregler

20 Benytt muligheten til å stille spørsmål – skriftlig – merk fristen Bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite. Eneste muligheten til å få korrigeringer i tide Avklaringer

21 SØRG FOR Å HA ORDEN PÅ DETTESØRG FOR Å HA ORDEN PÅ DETTE - avvisningsplikt Kravspesifikasjonen – Fyll ut i felt for tilbyder. Vedlegg må ha saklig sammenheng og merkes tydelig. Lukket forsendelse I hende på innleveringsstedet før utløpet av tilbudsfristen, tilbyder har ansvar for tredjemann, f.eks. bud/posten Korrekt merket Underskrevet av rette vedkommende Offentlighet – lever inn et sladdet tilbud i tillegg Formkravene

22 En leverandør En hovedleverandør med en/flere underleverandør(er) En gruppe leverandører, jf. FoA § 17-7 (1). Det skal da være en ansvarlig leverandør blant disse som binder alle leverandørene. Videre skal leverandørene hefte solidarisk for ytelsen og oppfyllelsen av kontrakten. Grupper av leverandører kan ikke i strid med konkurranselovens bestemmelser om prissamarbeid levere inn tilbud sammen. Informasjon om tilbyder

23 Oversendes i lukket forseelse og merkes: «Tilbud 2014/4475 Ikke akutt pasienttransport» og «Åpnes kun av adressat» Skal leveres i følgende varianter: –To fysiske eksemplarer av tilbudet, én original og en kopi: Disse eksemplarene skal være innbundet i ringperm eller tilsvarende fast ryggperm. Mellom hvert punkt i besvarelsen (jfr. punkt 3.4 under) skal det være et skilleark. Arkene skal ikke stiftes. Hver perm skal merkes med Tilbyders navn, saksnummer og permnummer. –Elektronisk kopi av tilbudet m/vedlegg leveres også på en CD, DVD eller minnepinne. Her er det viktig at utfylt prisskjema legges ved i regnearkformat og besvart kravspesifikasjon i tekstdokumentformat, mens resten av dokumentasjonen enten kan være i regneark-, tekstdokument- og/eller PDF- format. –Én kopi av tilbudet i sladdet utgave, i elektronisk versjon, jfr. punkt 2,2 Krav til tilbudsutforming

24 Dette skal med - SJEKKLISTE TilbudsbrevNB! Dato og Signatur Fylles ut Informasjon om tilbyderFylles ut Forpliktelseserklæring(For underleverandør)Legges ved Skatteattest (MVA og skatt)(< 6 mnd)Legges ved Firmaattest/Registerutskrift (< 6mnd)Legges ved HMS egenerklæringFylles ut Dokumentasjon på løyvebevis evt. egenerklæringLegges ved Trafikk og ansvarforsikring evt. egenerklæringLegges ved Kvalitetssikringssystem/vedtekter/retningslinjerLegges ved PrisskjemaFylles ut KravspesifikasjonFylles ut Fullmakt for underleverandørFylles ut Taushetserklæring/informasjonVed signering

25 -Gjennomgang av ny avtale og forventninger til leveranse -Forventninger til kommunikasjon -Innlevering av signerte taushetserklæringer -Gjennomgang av standardisert mal for fakturagrunnlag -Eksempel på feilmelding fra elektronisk oppgjørskontroll Kontraktsmøter før oppstart

26 Frist for å stille tilleggsspørsmål02.02.15 Frist for å levere tilbud11.02.15 kl. 12:00 Tilbudsåpning11.02.15 kl. 13:00 Avklaring og evaluering Februar (tentativt) Valg av leverandør/meddelelseFebruar (tentativt) KlagefristFebruar (tentativt) KontraktsinngåelseFebruar (tentativt) Vedståelsesfrist30.06.15 Fremdriftsplan


Laste ned ppt "Tilbyderkonferanse Ikke-akutt pasienttransport for Helse Stavanger HF Svein Arild Skjæveland, avd. Pasientreiser Rådgiver Milly Sivertsen, avd. Pasientreiser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google