Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens Alderspsykiatrisk Forskningssenter (Sykehuset Innlandet HF) Bjørn Lichtwarck Lege, alders-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens Alderspsykiatrisk Forskningssenter (Sykehuset Innlandet HF) Bjørn Lichtwarck Lege, alders-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens Alderspsykiatrisk Forskningssenter (Sykehuset Innlandet HF) Bjørn Lichtwarck Lege, alders- og sykehjemsmedisin

2 Presentasjonen: APSD: Atferd og Psykiske Symptomer ved Demens TID - om intervensjonsmodellen TID – hva viste pilotstudien ? Film - illustrasjon av et veiledningsmøte i TID TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.20162 TID

3 Definisjon av TID TID: en Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens - et praktisk verktøy som omfatter: – Kartlegging – utredning, forståelse og tiltak ved utfordrende atferd – Veien fram til individuelt tilpassa tiltak (skreddersøm) TID TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.20163

4 * * TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.20164

5 Demens-sykdommer etter International Classification of diseases, ICD-10 Kognitiv svikt- og svikt i adl- funksjoner Atferd- psykiske symptomer TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.20165 TID

6 Demensforekomst i Norge 2010 - 2040 Tallene bygger på SSBs framskriving av folkemengden basert på middels fruktbarhet, levealder, innenlands mobilitet og netto innvandring. Ott et. al. 1995 TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.20166 TID

7 APSD – atferd og psykiske symptomer ved demens  8 av 10 pasienter på sykehjem har demens, 1 av 3 alvorlig demens (KDV 3) (Selbæk et al, Int J Geriatric Psychiatry 2006)  Apsd, alvorlig grad, hos 72 % av disse (Selbaek et al, Int J Geriatric Psychiatry 2006)  høyt forbruk av medikamenter for å kontrollere utfordrende atferd (Selbæk et al. Am J Ger Psychiatry. 2008) TID TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.20167

8 frekvens i sykehjem av signifikante symptomer – aggresjon: 27 % – vandring/motorisk uro: 20 % – psykose: vrangforestillinger/hallusinasjoner: 38 % – irritabilitet :29 % – angst : 22 % – depresjon: 22 % – apati: 29 % – Refereanse: Selbæk G. Kirkevold O et al. The prevalence of psychiatric symptoms and behavioural disturbances…. International Journal of Geriatric Psychiatry 2007;22 (9):843-9. TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.20168 TID

9 APSD- atferd/psykiske symptomer ved demens hjernesykdommen- ulike demenssykdommer sviktende samhandling- kommunikasjon medikamentbivirkning sviktende mestringsevner – forsterking tidl. personlighetstrekk smerter – somatisk sykdom delir uegna fysiske forhold – støy- bomiljø mulige årsaker – forståelser – tolkninger av APSD TID udekte behov: kjedsomhet ensomhet passivitet begrensninger og tvang TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.20169

10 Hva kjennetegner sykehjemmene ? Mange ufaglærte (1/3 i 2009) Høyt sykefravær Lav sykepleier og legedekning Stramme økonomiske rammer (Heidi Gautun og Åsmund Hermansen: Fafo-rapport 2011: 12 Eldreomsorg under press) 10

11 Krav til faglige metoder i sykehjem: Enkle Oppskriftsbaserte Robuste Kontrollerbare Lite ressurskrevende 23.09.2016 TID TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 11

12 Definisjon av TID TID: en Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens - et praktisk verktøy som omfatter: – Kartlegging – utredning, forståelse og tiltak ved utfordrende atferd – Veien fram til individuelt tilpassa tiltak (skreddersøm) TID TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.201612

13 23.09.2016 TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 13

14 TID – teoretisk grunnlag Kognitiv atferdsterapi (A.Beck) Personsentrert omsorg (T.Kitwood) – VIPS rammeverket ( Brooker, D. 2007. Person Centred Dementia Care ) V – Verdi -alle personer har samme verdi I – Individuell behandling – alle er forskjellige P – Perspektivet til personens vektlegges S – Sosialt miljø – ivareta sosial relasjoner TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.201614

15 TID – teoretisk grunnlag Prinsipper fra kognitiv atferdsterapi – Strukturen i utredningen, veiledningsmøtet og tiltak – Enkel metode – Forståelse (holistisk) av atferd: påvirkes av bio-psyko- sosiale faktorer – Selvhjelp – til neste gang - myndiggjør/styrker personalet – abc –modellen: lære å skille og se sammenheng A: fakta (situasjon) - B: tanker (tolkning) C: følelser - atferd TID TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.201615

16 Nyttige prinsipper fra kognitiv atferdsterapi Samarbeidende empirisme (collaborative empiricism, Beck 1979) likeverdig (veileder – og personalet) engasjerer pasienten (her: personalet) felles ansvar for å komme videre felles mål 23.09.2016 TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 16 TID

17 Nyttige prinsipper fra kognitiv terapi Veiledet utforskning/oppdagelse: (guide 1.sokratisk dialog : empatisk (passe) åpen utforskende danne hypoteser - mulige forståelser -tolkninger 2.atferdseksperimenter: teste ut hypoteser i praksis: tiltak 23.09.2016 TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 17 TID

18 Kognitiv forståelse av atferd (handling) hos pleier Situasjon-faktaTanker -tolkning Følelser Beboer gråter uavbrutt ” jeg er ingen god trøster” tristhet hos pleier passivitet- tilbaketrekkning - sykefravær Atferd - tiltak TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.201618 TID

19 Samspill og atferd hos pasient - pleier  Tolkninger (tanker) og atferd – tiltak hos pleiepersonalet: kan reflekteres over – vurderes – endres  Indirekte endring av tolkning og atferd hos pasient Atferd (fakta) hos pas. Tolkning hos pleier Følelser hos pleier Atferd (tiltak) hos pleier Tolkning hos pas. TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.201619

20 TID 3 faser – Registreringsfase: observasjon av fakta (situasjon) - (1dag - 4 uker) – Veiledningsfase: veiledningsmøte-r – strukturert etter prinsipper i kognitiv terapi – Evalueringsfase: avtale hvordan – når tid TID TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.201620

21 Registreringsfasen: Døgnregistreringsskjema: fargekoder for atferd som ansees utfordrende (NPI) Rekonstruksjon av pasientens livs – og personhistorie Rekonstruksjon sykehistorie Somatisk undersøkelse Gjennomgang av medikamentliste Klinisk smertevurdering Diagnostisering av demens, type og grad TID TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.201621

22 Registreringsfasen:  Definer målsymptomer – etter NPI –neuropsychiatric inventory  Døgnobservasjonsskjema basert på mål (ene): NPI –tilpasset fargekoder  Presise mål – velg ut det viktigste  Hva ønsker vi å påvirke, endre ? TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens TID 23.09.201622

23 TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.201623

24 Veiledningsfasen og evalueringsfasen – veiledningsmøte på maks. 1,5 timer ”hele” personalgruppen inkl.sykehjemslege problemløsningsmodell basert på kognitive terapeutiske prinsipper: Kolonneteknikk: – Et problem av gangen - prioriter – Analyser: Fakta,Tolkning,Følelser,Tiltak – Evalueringsfasen: avtale om når og hvordan tiltak skal evalueres gjøres på veiledningsmøtet TID TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.201624

25 Tiltakene Alle tiltak mulige: individnivå – el. systemnivå Ikke-medikamentelle tiltak først Modellen sikrer skreddersøm: personsentrert omsorg Tiltakene skal være SMARTe – S:spesifikke – M:målbare – A:aktuelle – R:realistiske – T:tidsavgrensa (når tid evalueres) TID TID - Bjørn Lichtwarck

26 Smarte tiltak ? Hvem er ansvarlig for gjennomføring ? Hvordan praktisk gjennomføres: i detalj ? Hvordan måles – evalueres? Hindringer underveis ? TID TID - Bjørn Lichtwarck

27 TID TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.201627

28 TID-pilotstudien Pilotstudien har et todelt formål: 1.Utvikle, og evaluere TID som intervensjon i sykehjem 2.Teste ut målemetoder og studieplan for en framtidig større studie (RCT). TID TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.201628

29 Prosjektorganisering Prosjektgruppe : – Prosjektleder: Bjørn Lichtwarck (1,2) – Prosjektkoordinator: Irene Røen, (MSc) (2) – Veileder: Forskningsleder Geir Selbæk (PhD) (2) (1) Rana Kommune, (2) Alderspsykiatrisk Forskningssenter, Sykehuset Innlandet (SI-HF) Finansiering: – Legeforeningens Fond for Pasientsikkerhet og Kvalitetsutvikling – Sykehuset Innlandet HF, Rana Kommune, NSDM Universitetet i Tromsø. TID 29 TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.2016

30 Metode Utvalg: – Pasienter og personalet i 9 sykehjem (ikke randomisert) – Inkludert 30 pasienter i sept. – okt. 2010 Inklusjonskriterier pasienter: 1.Demensdiagnose etter ICD-10 2.Klinisk demens vurderingsskala (KDV) > 1 3.Agitasjon, målt med Nevropsykiatrisk evalueringsguide (NPI), subskår agitasjon lik eller over 6. 4.Langtidsopphold, minimum 4 uker 5.Skriftlig samtykke fra pas. eller pårørende TID TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.201630

31 Metode Ekslusjonskriterier: – Terminal (døende) fase. – Kronisk invalidiserende smerter. TID TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.201631

32 Intervensjonen Undervisning – opplæring av hele personalet: – 3 timers undervisning for ”hele” personalgruppen Demens – APSD Behandling av demens – Medikamentell – Miljømessig – personsentrert pleie TID - intervensjonen TID TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.201632

33 Intervensjonen Undervisning : – 2 sykepleiere ved avdeling (SOS – Særskilt Opplærte Sykepleiere) er ansvarlige for implementering av TID SOS gis 3 timer undervisning i tillegg: – Vurdering samtykkekompetanse – Inklusjonsprosedyre (opplæring NPI-KDV) – TID: grundig gjennomgang av manual - veiledningsprinsipper – Prosjektsykepleier deltar på ett (1.)veiledningsmøte TID TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.201633

34 Fokusgruppe - intervjuer ”Så er det blitt en helt annen holdning i personalgruppa og en annen måte å møte utfordringer på, eller tankegangen har forandret seg. Faktisk det å finne løsninger i stedet for å si: ”dette her makter vi ikke. Dette er helt håpløst.” Det har gjort noe med tenkningen vår underveis.” ” Hadde vi ikke brukt metoden så hadde vi aldri i verden tenkt så enkelt.” Enkel modell, gjennomførbar, lite ressurskrevende, gir endring av pleiekultur, noe mer opplæring påkrevd. TID TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.201634

35 Forandring i apsd (atferd og psykiske symptomer) og personalbelastning NPI –neuropsychiatric inventory-NH * * * * * * * TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.201635 TID

36 Konklusjon TID er en enkel og godt tilpasset intervensjon for sykehjem. Positiv effekt av intervensjonen antydet ved å redusere atferd og psykiske symptomer i tilegg til reduksjon i personalbelastningen. TID TID-Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens 23.09.201636

37 Hvor finner jeg dokumentasjonen ? TID-manualen – og filmen som viser TID i praksis finner du på: – Demensinfo.no (miljøbehandling/veiledning av personalet) – Eller på: – https://vimeo.com/59145951 – passord: tidmodell 37 TID


Laste ned ppt "Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens Alderspsykiatrisk Forskningssenter (Sykehuset Innlandet HF) Bjørn Lichtwarck Lege, alders-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google