Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MOTIVERENDE INTERVJU MED UNGDOM OG UNGE VOKSNE Ann-Heidi Nebb Psykologspesialist, KoRus-Nord Te ka slags nøtte 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MOTIVERENDE INTERVJU MED UNGDOM OG UNGE VOKSNE Ann-Heidi Nebb Psykologspesialist, KoRus-Nord Te ka slags nøtte 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 MOTIVERENDE INTERVJU MED UNGDOM OG UNGE VOKSNE Ann-Heidi Nebb Psykologspesialist, KoRus-Nord Te ka slags nøtte 2011

2 OM ALICE SITT VEIVALG… - Jeg lurer på om du kan fortelle meg hvilken vei jeg skal gå nå? - Det kommer an på hvor du skal? svarte katten - Det går ut på det samme det… sa Alice - Så er det det samme hvilken vei du tar, sa katten Lewis Carroll: Alice i eventyrland

3 OM VEIVALG… MI var opprinnelig utformet som et redskap i arbeidet med mennesker som ikke er så klar for å gjøre endringer

4 OM VEIVALG… … det kan være en mulighet for at det er de fleste av våre klienter

5 MOTIVERENDE SAMTALE – en definisjon Er en klientsentrert, målorientert metode som gjennom å utforske og løse opp ambivalens bygger opp den indre motivasjon for endring

6 4 GRUNNLEGGENDE PROSESSER I MI 1.ENGASJERE – Det relasjonelle fundamentet 2.Å GUIDE – Det målrettede fokuset 3.UTFORSKE/HENTE UT – Omformingen til MI 4.PLANLEGGE – broen til endring

7 4 GRUNNLEGGENDE PROSESSER I MI 4 GRUNNLEGGENDE PROSESSER I MI Etter William Miller HENTE FREM FOKUSERE / MÅLRETTET ENGASJERE ENGASJERE PLANLEGGE

8 MI’S KJERNEBUDSKAP ”DU HAR DET DU TRENGER … OG SAMMEN SKAL VI FINNE DET !” Hente ut klientens egne verdier, motivasjon, evner og ressurser i forhold til endring

9 FORSTÅELSE AV DEN MENNESKELIGE NATUR Korreksjons(omsorgs)refleksen, en iboende tendens til å ville: ▫ Overtale, forklare, legge til rette, vise andre perspektiv Psykologisk reaktans ▫ Når vi opplever at vår integritet / valgmuligheter blir truet – utløser atferd slik at autonomien/selvbestemmelsen opprettholdes Defensiv bias ▫ Informasjon som oppleves som truende forminskes og tas ikke på alvor for å opprettholde en følelse av å være kompetent Diskrepans ▫ En ubehagelig uoverensstemmelse – som aktiverer Ambivalens ▫ En naturlig del av å ta valg / beslutte noe Den indre ”vetoretten” ▫ Jeg søker det som støtter min teori. Får jeg ikke gi mitt syn på saken så er jeg ikke like interessert i å lytte til din…

10 MI – verdisystem, prinsipper, kommunikasjonsferdigheter & strategier Rådgiver/samtalelederen Fokus! MI holdningssett Autonomi Utforskende stil Samarbeid Prinsipper Empati / støtte mestringstillit Utvikle diskrepans Utforske ambivalens Unngå argumentering Kommunikasjons- ferdigheter Bekrefte Åpne spørsmål Refleksjoner Oppsummering Strategier Be om lov U-T-U Utforske/ lokke frem diskrepans og endringssnakk Rulle med motstand Ambivalensutforskning Skalaspørsmål Meny & Agenda

11 MI – UNGDOM & UNGE VOKSNE RASJONALE ▫ Utvikle autonomi og individuasjon – krever utforsking. Ambivalens er vanlig. ▫ Krever en terapeutisk stil som er respektfull og avvæpnende, anerkjenner valg og ambivalens. ▫ unngår argumentering ▫ Ansvar for endring er klart definert ▫ Vektlegger fleksibilitet og valg (egne mål)  Tidlig intervensjon  Behandling  Skadereduserende tilnærming

12 MI – VERDISYSTEM/HOLDNING UTFORSKENDE STIL ▫ Utløse, søke etter klientens ideer, er tålmodig og nysgjerrig SAMARBEIDENDE STIL ▫ Samarbeide – likestilte parter i samtalen, forsøke å forstå klienten (gjennom bekreftelse, refleksjoner og oppsummeringer). Ha klientens mål og vurderinger i sentrum. BETONE AUTONOMI (selvråderett)/AKSEPTERE ▫ Respektere klientens valg, også ikke-endring

13 MI – GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER MI – GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER FORMÅL: STYRKE DEN INDRE MOTIVASJONEN Vise empati og støtte mestringstillit: ▫ Aktivt fokus på å forstå ”saken” ut i fra klientens perspektiv og støtte klientens selvtillit gjennom å vise tiltro til klientens evne til å klare å få til endring. Utvikle diskrepans / utforske ambivalens ▫ Hjelper klienten å bli oppmerksom på skille/gapet mellom hvordan det er og hvordan det burde være ut i fra klientens mål og vurderinger (diskrepans). Strukturere og tydeliggjøre en eventuell ambivalens Unngå argumentering ▫ Ha kontroll over ”korrigeringsrefleksen” vår. Motstand respekteres som et naturlig uttrykk for klientens uro eller tvil i forhold til en evt. endring

14 MI – UNGDOM & UNGE VOKSNE KLINISKE HENSYN Skille egen rolle (hjelper) fra andre voksenroller Kontrakt (implisitt). Avklare motstridende mål – være åpen og utforskende; er det grunnlag for noe felles ? Forsiktig og utprøvende tilnærming Vær forsiktig med intensiteten i starten Feedback gitt med varme og på en ikke dømmende måte – bygge opp deres håp og forventning om at de er i stand til å endre

15 KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER ØKER SANNSYNLIGHETEN FOR AT DU OPPTRER PÅ EN EMPATISK MÅTE - Åpne spørsmål (så du får KLIENTENS historie) Reflektere(for å formidle at du lytter, forsterke det som blir sagt – eller endog det som blir forsøkt sagt) Bekrefte /annerkjenne (så klienten føler seg respektert og sett) Oppsummere (holde fokus, gi oversikt – skjekke ut ) Relasjonsbyggende og fremme endringssnakk - stole på at klienten har visdom – hente det ut av klienten

16 MI – UNGDOM & UNGE VOKSNE KLINISKE HENSYN Når selv åpne spørsmål besvares med ”vet ikke”: ▫ Vær forberedt på å bevege deg med denne formen for relasjonell motstand ▫ Skape struktur ved å informere i dialog ▫ Ja / nei svar – gir også retning på samtalen Utforsk og støtt personlige mål, selv om de er perifere eller motsatt av formålet ved intervensjonen. Bruke et ikke dømmende språk; ditt valg, din atferd, din risiko – heller enn problem Være varsom med å utforme planer, i perioder som preges av sterke emosjoner/ emosjonelt stress

17 MOTSTAND TILTAK ▫ Pasientsentrert kommunikasjon ▫ Vis forståelse for ytre press ▫ Klargjøre at utforskning av problemet og forpliktelse til endring er to forskjellig ting ▫ Understreke autonomi ▫ Informere om egen rolle  Taushetsplikt – fortrolighet  Innholdet i samtalen ▫ Uttrykke håp om at samtalen kan være til nytte for pasienten ▫ Utforskning av hva som kan være nytte eller meningsfull for pasienten

18 INFORMERE I DIALOG U – T - U INFORMERE I DIALOG U – T - U Innlede/forberede Det finnes en sammenheng mellom … og …, er du interessert i å vite litt mer om dette? Utforske hva personen allerede vet «Hva vet du allerede om…?» Lytte og oppsummere Tilby informasjon Er du interessert i at jeg sier litt (mer) om…? Kort, saklig, tilpasset til… Utforske «Hva tenker du om dette?» Lytte og oppsummere

19 GJENKJENNE ENDRINGSSNAKK D – Ønske om forandring: ▫ ”Jeg ønsker jeg kunne klare å slutte” A – Uttrykker tillit til evne til å forandre ▫ ”Jeg tenker jeg kan klare å redusere noe på bruken” R – Gir uttrykk for grunner til å forandre ▫ ”Jeg ville få det bedre” N – Uttrykker behov for å forandre ▫ ”Jeg trenger å slutte” C – Intensjoner om og forpliktelse til å forandre ▫ ”Jeg kommer til å..”, ”jeg vil…”, ”jeg planlegger å..”

20 RESPONDERE PÅ ENDRINGSSNAKK Når du hører endringssnakk, skal du…. ▫ Hente ut / utdype ▫ Forsterke ▫ Reflektere

21 MODELL – ”MI-STIEN” Engasjere Guide Hente frem Planlegge MI Forberedende endringssnakk Forpliktelse Endring

22 AMBIVALENS TILTAK AMBIVALENS - TILTAK ET DILEMMA Ene siden… ?Andre siden …?hva mer…?Oppsummere ene sidenandre siden Stor oppsummering Den ene siden og den andre siden … Hva tenker du om dette?

23 AMBIVALENSKORSET STATUS QUO…OM FORANDRING +-+- +-+-

24 MENY OG AGENDA Barnet i magen Barnet i magen Røyking Kosthold Mosjon Psykisk helse Alkohol

25 VAS – VISUELLE ANALOGE SKALAER 0………………………………………………………………….10 Du sier X, hva er det som gjør at du ikke sier et lavere tall, fortell meg hvordan du tenker.. Viktighet – hvor viktig er det for deg å …. ▫ Muliggjør endringssnakk! Mestring – Hvor stor tiltro har du til at du skal lykkes med…. ▫ Muliggjør refleksjoner om sine styrker og andre ressurser

26 OPPSUMMERING Etter 30 år med MI har vi nå en behandlingsmetode som: ▫ Har som mål å gjøre det lettere for mennesker å bestemme seg for atferdsendring ▫ Er generaliserbar over ulike problemområder, anvendes verden over ▫ Er evidensbasert ▫ Viser seg enda mer potent når den kombineres med annen behandling ▫ Kan læres uavhengig av utdanningsnivå ▫ Klienter som eksponeres for denne metoden har større sannsynlighet for å:  Starte  Bli værende  Fullføre behandling  Følge opp egne målsetninger  Redusere problematferd


Laste ned ppt "MOTIVERENDE INTERVJU MED UNGDOM OG UNGE VOKSNE Ann-Heidi Nebb Psykologspesialist, KoRus-Nord Te ka slags nøtte 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google