Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VEILEDNING Orkdal Øy 19.10.11

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VEILEDNING Orkdal Øy 19.10.11"— Utskrift av presentasjonen:

1 VEILEDNING Orkdal Øy 19.10.11 Hilde.Schjerven@aschehoug.no

2 DAGENS MÅLSETTINGER Gi dere veiledningskompetanse Motivere dere til å drive utvikling av egen skole, blant annet gjennom refleksjon over egen praksis.

3 Å veilede er å lede den som trenger det til selv å finne veien til målet. ”Veiledning er en utviklingsorientert samtale der formålet er å bidra til refleksjon og ettertanke og gi hjelp til å gjøre kvalifiserte valg som vil kunne føre til endring og forbedring” (Høihilder, 19.09.07).

4 Veiledning er en formell, relasjonell og pedagogisk istandsettingsprosess rettet mot å styrke fokuspersonens mestringskompetanse gjennom en dialog basert på humanistiske verdier og kunnskap (Tveiten, S., 2006) «Veiledning er en pedagogisk og relasjonell prosess med oppdagelse og læring, vekst og utvikling som mål, og der den lærende er i fokus.»

5 5 Relasjonskompetanse Sikkerhets- sonen Meg selv Hurra!!! Risikosonen Faresonen

6 Relasjonskompetanse Kartlegge Vurdere hvorfor relasjonen er som den er Drøfte hvilken betydning en eventuelt dårlig relasjon kan få for veiledningen Treffe tiltak for å forbedre relasjonen eller la en annen stå for veiledningen 6

7

8 Det operative rommet- klasserommet Utviklingsrommet – «bakrommet»

9 Medarbeideroppfølging Støtte og følge opp – hvordan og på hva? Gi hjelp til å se hva han eller hun får til og råd om hvordan han eller hun kan forbedre praksis. Ha tydelige forventninger

10 Diskusjon = få rett Dialog = få øye på noe man ikke tidligere så = ny innsikt

11 ”If you tell me, I will forget, If you teach me, I will remember, If you involve me, I will learn” Benjamin Franklin

12

13 Hvem trenger veiledning? 3 minutter med sidemann

14 Veiledning beslutning, planlegging, gjennomføring vurdering… …å klargjøre for deg ditt valg av praksis - og bakgrunnen for dette valget…. Del erfaringer: Hvordan bør veiledning eller mentorordninger være for at de skal fungere bra?

15 15 VEILEDNING AV NY- UTDANNEDE

16 Jeg var som ny lærer heldig og fikk støtte og veiledning fra en erfaren lærer med god tid. Hun ble min “surrogatmor” det første året”

17 LÆRERPROFESJONALITET Hva er det å være en PROFESJOELL lærer? Hva tenker du er ditt MANDAT som lærer? Hvilket MÅL har du med å være lærer? Hva ØNSKER du å få til? Hvilke HOLDNINGER og VERDIER ønsker du å modellere? FAGLIG TRYGGHET, hvordan bygger du den og holder den ved like? Hvilket LÆRINGSSYN ønsker du å ha ?

18 → Hva er det lærerutdanningen ikke har ivaretatt?

19 HVA STYRER VÅRE VALG? Opplæringsloven www.lovdata.nowww.lovdata.no St.meld nr. 30- Kultur for læring: – Målstyrte læreplaner med fokus på vurdering for læring – 5 grunnleggende ferdigheter – Læringsstrategier – Lokal frihet i valg av metode, læremateriell og organisering Kommunalt strategidokument Skolens egen virksomhetsplan med forbedringsområde: Vurderingspraksis og vurderingskultur

20 LIKEVERD GJENSIDIGHET ANER- KJENNELSE → Hvordan gjennomføre foreldremøter og konferansetimer?

21 Elever med spesielle behov Hva er våre plikter når elever sliter? Hva er kritisk grense? Tilfredsstillende utbytte av undervisningen- hva er det? Prosedyrer IOP og rutiner ved spes.u.

22 Hvor kan nyutdannede få støtte? Fadder eller mentor “Surrogatmor” Medarbeidersamtale Nettverk - refleksjonssamtaler Les litteratur Facebookgruppe Kompetanseheving Skolens ledelse - veiledning

23 Hvordan veilede? Forberedelsesfase, fokusperson blir veiledbar… Oppstartfase/bli kjent fase/ kontraktfase… Avklar hva veiledningen skal handle om Arbeidsfase Refleksjonsfase

24 Utgangspunkt for veiledningen Noe konkret fordi det skaper fokus og flytter fokus vekk fra lærer som person til sak! 3 minutter med sidemann

25 Planer Timeplanlegging Ukeplaner Halvårsplan

26 Skolens standard Lærerstandard Lærerrollen Nes Oldenburgdekalogen Ordensreglement

27 Tilbakemeldinger Fra foreldre, elever eller kollegaer. Hvordan bearbeide disse? Hvordan formidle disse? Skolens ledelse leder organisasjonen rundt kjernevirksomheten, og fungerer som en ”buffer”mot innsyn, forstyrrelser og angrep utenfra. (Fevolden–Lillejord 05 )

28 Vurderingskompetanse - elevmedvirkning Lav måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse Elevene deltar i formulering av læringsmål Elevene deltar i formulering av læringsmål og kjennetegn og disse brukes aktivt i elevtida. Elevene deltar i formulering av læringsmål, kjennetegn og disse brukes aktivt i elevtida. I oppsummeringen gis elevene mulighet til å reflektere over grad av måloppnåelse Periodeplan for forbedringsarbeid

29

30 Observasjon: ” Har du egentlig peiling på hva som foregår i klasserommet mitt?”

31 Hvorfor skolevandring? Styrke avd.leders/rektors rolle som pedagogisk leder Synliggjøre skoleledelsen Øke trykk på og styre utviklingsarbeid Ta utgangspunkt i og diskutere det som faktisk skjer i klasserommet istedenfor et hypotetisk utgangspunkt. Refleksjon omkring undervisningspraksis basert på dialog Lage en arena for refleksjon rundt undervisningspraksis Kunne sette klare mål og utfordringer Vite hva som skjer i undervisningen; etterspørre, følge opp, utfordre og støtte læreren.

32 32 Fritt etter Utdanningsdirektoratets 4 prinsipper for god underveisvurdering Elever og lærere lærer best når de –Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem –Får tilbakemeldinger som forteller dem kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen –Får råd om hvordan de kan forbedre seg –Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

33 Metodikk Forberedelse +Førsamtale + Observasjon + Veiledningssamtale – refleksjon = PEDAGOGISK UTVIKLING OG ENDRET PRAKSIS – Avtale!

34 Metodikk – forberedelse 1.Informasjon om hva som skal skje. 2.Enes om hva, hvordan og hvorfor 3.Avklare fokusområder. Observasjonskriterier. Bli enige om kjennetegn på god praksis. - I hele eller deler av personalet.

35 Metodikk - førsamtale Med lærer alene. Hva skal jeg vektlegge hos deg? Hvordan ønsker du at vi gjør det? Noe spesielt du vil fortelle meg før jeg kommer?

36 Mulige fokusområder Bruk av omforente begreper i opplæringen Evne til å se og kommunisere godt med alle Relasjon mellom lærer og elever Evne til å gi instruksjoner Tilbakemeldinger OG framovermeldinger Struktur på timen

37 Hvorfor faste kjennetegn/skjema? Kan vi ikke bare se… Forutsigbarhet Trygghet Fokus

38 38 Hva er kvalitet? Er vi enige? lærer, skoleleder, skoleeier

39 Kjennetegn Lag graderte kjennetegn på fokusområder for veiledning 30 minutter i grupper på 4 eller skolevis

40 Seks av ti lærere oppgir at tilbakemeldingen/vurderingen av arbeidet deres inneholdt en bedømmelse av hvordan de utfører arbeidet, men knapt tre av ti oppga at den inneholdt forslag til forbedring. (TALIS; NIFU)

41 Refleksjonsssamtale Hvordan vil du gå fram for å få til en god samtale? Hvilke spørsmål kan være smarte å stille? 5 minutter med sidemann

42 Gjennomføring av samtalen Reflekterende samtaler – individuelt Oppgaven din er å få til metakommunikasjon om det som pågikk i klasserommet –Hvordan opplevde lærer det? –Still spørsmål som får lærer til selv å reflektere –Beskriv hva du så / hørte / opplevde

43 Kommunikasjonsferdigheter Være en god lytter Her og nå-fokus Jeg-budskap Speiling og oppsummering Stillhet Ha fokus på hva lærer mestrer Være bevisst kommunikasjonsåpnere og –lukkere (Moments of movement) Gi råd og alternativer På en skala fra 1-10…hvor befinner… Holde fokus 43

44 «Hva trenger du for å få til dette?»

45 Metodikk - oppfølging Videre oppfølging –Gjør avtale om hva du og lærer skal vektlegge i etterkant av veiledningenavtale Hva kan vi tilby? Nye samtaler Nettverk - refleksjonssamtaler Litteratur Kompetanseheving Støtte

46 Refleksjonssamtalen Gi tilbakemeldinger! Din unike sjanse til å se den enkelte i det som virkelig teller – UNDERVISINGSSITUASJONEN HUSK: Det krever kompetanse og øvelse å være en god sparringspartner

47

48 For å endre andre må du endre deg selv

49 ”Å dra nytte av gode råd krever større visdom enn å gi dem” Johan Churton Collins (1848 – 1908) Engelsk litteraturkritiker

50 Post-it-lapper? Nei da, rektor gir meg en stjerne hver gang jeg underviser bra….

51 Egenvurdering / kollegaveiledning Gule lapper Two stars and a wish Refleksjonsnotat Kvalitetsstjernen Dagbok Kollegaveiledning

52 Ringstabekkrysset Hva gikk bra?Hvorfor? Hva kan bli bedre?Hvordan?

53 Jo mer ledere fokuserer på sine relasjoner, sitt pedagogiske arbeid og sin egen læring knyttet til skolens kjernevirksomhet som handler om undervisning og læring, jo større er deres innflytelse på elevenes læringsresultater. Anne Berit Emstad, NTNU Skoleledelse og elevenes læring

54 ”Jeg har lært å ta opp ting som ikke er bra. Jeg har fått bekreftelse på at det jeg tenker bør jeg gå videre med. Det er ikke sikkert jeg hadde tort uten veiledning først”

55 Endret lærerrolle og rektorrolle med ny vurderingskultur / - praksis: Fra feilsøking til talentspeiding

56 - og den gode læreren! La meg få takke disse som drar oss opp. Utvider oss. Gjør oss bedre enn vi er. Som viser oss at vi kanskje tross alt, er mer i slekt med englene enn dyrene. Som får oss til å tro at vi kan overskride våre egne grenser. J Kjærstad. Takketale for N R. litteraturpris 2001

57 Fjell, Kari ”Veiledning av nyutdannede lærere Handal og Lauvås: Veiledning og praktisk yrkesteori Hio, 2010 Kompendium: Veilederutdanning for mentorer, skole Udir 2007, Når starten er god. Artikkelsamling Linder & Mortensen: Glædens Pædagogik Odd Egil Germundsson: Mestringens pedagogikk Inge Eidsvåg: Læreren


Laste ned ppt "VEILEDNING Orkdal Øy 19.10.11"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google