Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionale vannforvaltningsplaner Leidulf Skjørestad direktør Bymiljø og utbygging KS-representant i direktoratsgruppen for vannforskriften Norsk vann,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionale vannforvaltningsplaner Leidulf Skjørestad direktør Bymiljø og utbygging KS-representant i direktoratsgruppen for vannforskriften Norsk vann,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionale vannforvaltningsplaner Leidulf Skjørestad direktør Bymiljø og utbygging KS-representant i direktoratsgruppen for vannforskriften Norsk vann, Årskonferansen 03.09.14 -utfordringer for vannbransjen og kommunesektoren

2 STAVANGER KOMMUNE Litt om ■ Bakgrunn og organisering av arbeidet ■ Kommunenes betydning ■ Uttalelse fra Kommunenes sentralforbund ■ Stavanger sin tilnærming til vannrelaterte spørsmål ■ Høringsfrister & høringskonferanse

3 STAVANGER KOMMUNE ■ Stolt historie for å ivareta ■ Drikkevann ■ Vann til næring og brann ■ Natur og landskap, folkehelse ■ Ta vare på overvann og redusere flom ■ Osv. ■ Må nå tas videre i nye former

4 STAVANGER KOMMUNE Bakgrunn ■ EUs rammedirektiv for vann ■ Sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vassdrag, kystvann og grunnvann ■ Vannforskriften ■ Forvaltningsplaner for alle typer vann ■ Kartlegge/vurdere risiki ■ Utarbeide tiltaksplaner 2016-2021  Alle vannforekomster: Minst god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021.

5 STAVANGER KOMMUNE Organisering ■ Nasjonale myndigheter: KLD ■ Nasjonale samordningsgrupper: ■ Departementsgruppen (9 departementer) ■ Direktoratgruppen (12 etater) - Nasjonal referansegruppe ■ Vannregioner ■ 11 vannregioner, jfr Vannforskriften - Vannregionutvalg - Regional referansegruppe ■ Lokalt nivå ■ 105 vannområder (interkommunale) - Vannområdeutvalg

6 STAVANGER KOMMUNE

7 Kommunens roller skal avveies Som myndighet ■ Arealplaner ■ Pålegg spredte avløp  Lokalpolitiske prosesser Som tjenesteprodusent ■ VA, landbruk, kraft, havn  Kostnadskrevende tiltak Som samfunnsutvikler ■ Avveining mellom natur, miljø og næringsinteresser osv. Arena for medvirkning !

8 STAVANGER KOMMUNE Aktuelle spørsmål ■ Er det eksisterende kunnskap som ikke er beskrevet? ■ Er planen realistisk med hensyn til gjennomføring? ■ Er det forslag til andre tiltak? ■ Er det behov for strengere miljømål på noen områder? ■ Er det samsvar med de foreslåtte prioriteringene og øvrige samfunnsmål? ■ Hvilke nye eller forbedrede virkemidler er det behov for? ■ Hvordan kan samarbeidet og organiseringen forbedres når planer skal gjennomføres og revideres ?

9 STAVANGER KOMMUNE Tilbakemeldinger fra VR  Urealistisk framdriftsplan  Store forsinkelser på statlig grunnlagsmateriale  Kunnskapsgrunnlaget varierer betydelig  Ulik grad av informasjonsdeling og prioritering fra sektormyndigheter  Koordinering og planprosess utfordrende i møtet med sektorisert stat Håelva Foto: Norsk Fly og flyfoto

10 STAVANGER KOMMUNE Tilbakemeldinger fra VR (forts.)  Regionale og lokale nettverksarenaer bidrar til samordning  Politisk forankring regionalt og lokalt viktig  Samordnet rapportering  Juridiske og organisatoriske avklaringer Månafossen

11 STAVANGER KOMMUNE KS uttalelse ■ Kommunene har fått stort ansvar for gjennomføring. ■ Kommunene har finansiert arbeidet uten økte rammeoverføringer. ■ Forutsetter kostnadseffektive tiltak fra alle sektorer. ■ Sektormyndigheter og dep. må ta større ansvar for å skaffe grunnlagsinformasjon ■ Økonomiske ordninger må på plass. ■ Nasjonal handlingsplan

12 STAVANGER KOMMUNE Stavanger sin tilnærming til vannrelaterte spørsmål: Helhetlig planlegging, på tvers av fagområder og organisering.

13 STAVANGER KOMMUNE Felles hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp legger grunnlaget for helhetlig tilnærming til vannrelaterte spørsmål. Planen baseres på kommuneplanen, klima- og miljøplanen og andre overordnede planer. Vedtatt av Bystyret i Stavanger 1.11.2010

14 STAVANGER KOMMUNE Tall fra 2009 i millioner kubikkmeter

15 STAVANGER KOMMUNE Vannmiljø ■ Brukerinteresser og økologisk balanse står sentralt med tanke på vannmiljø og resipienter ■ Miljømål og tiltaksplan utarbeides innen 2016 ■ Revisjon av hovedplanen i 2016 basert på nye mål og tiltak

16 STAVANGER KOMMUNE 1. Alle vannforekomster skal ha god økologisk balanse 2. Alle tilrettelagte badeplasser skal ha badevannskvalitet 3. Alle krav til bruker- interesser i den enkelte vannforekomst skal være oppnådd Mål for vannforekomstene

17 STAVANGER KOMMUNE Mye er gjort på avløpssiden for å bedre vannmiljøet i Stavanger

18 STAVANGER KOMMUNE Vann er tema ved alle former for planlegging og tematikken må forankres på høyeste plannivå

19 STAVANGER KOMMUNE Vann som tema i kommuneplanen ■ Vann- og avløpsverket har vært aktivt med i prosessen med ny kommuneplan ■ Vann er tema flere steder i kommuneplanen ■ Fortetting med kvalitet ■ Grøntstrukturen ■ Samfunnssikkerhet

20 STAVANGER KOMMUNE Vann som tema i kommuneplanen Overvann og flomveier er sentralt når vann diskuteres i planen. Bestemmelser skal sikre at vannrelaterte spørsmål håndteres på en god måte til riktig tid i planprosessen. Retningslinje om blågrønn arealfaktor skal bidra til god overvannshåndtering og grønne løsninger

21 STAVANGER KOMMUNE Vannmiljø som grunnlag for bredt samarbeid og gode lokale, regionale prosesser i over 20 år

22 STAVANGER KOMMUNE Lokal kunnskap er viktig ■ Lokal kunnskap viktig og lokale løsninger er ofte de best tilpassede! ■ Lokalt engasjement viktig ! ■ Eksempel: ■ Aksjon Jærvassdrag startet i 1993 med bakgrunn i den alvorlige forurensningssituasjonen i Jærvassdragene på 70- og 80-tallet. ■ Stavanger deltar. ■ Aksjon Jærvassdrag videreføres gjennom Jæren vannområde.

23 STAVANGER KOMMUNE Jæren vannområde

24 STAVANGER KOMMUNE Høringsfrist 31.12.2014 (Sogn og Fjordane og Agder har andre frister) Avgi uttalelser POLITISK


Laste ned ppt "Regionale vannforvaltningsplaner Leidulf Skjørestad direktør Bymiljø og utbygging KS-representant i direktoratsgruppen for vannforskriften Norsk vann,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google