Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for nye menighetsråd 2015 1 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådets oppgaver og ansvar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for nye menighetsråd 2015 1 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådets oppgaver og ansvar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for nye menighetsråd 2015 1 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådets oppgaver og ansvar

2 Kurs for nye menighetsråd 2015 2 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Formålet med kurset 1.Hva vil være viktige utfordringer i denne perioden? 2.Kjennskap til MRs ansvar og myndighet 3.Oversikt over MRs oppgaver 4.Arbeidsform for MR 5.Forståelse for roller og samhandling med prest og andre kirkelige organer

3 Kurs for nye menighetsråd 2015 3 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Stat – kirke 2012 - Endring av Grunnloven: nye relasjoner mellom stat og kirke 2017 - Den norske kirke blir rettslig selvstendig - Likevel: Stortinget gir særskilt lov om Den norske kirke - Forvaltningsreform; økonomi, IT, personalforvaltning - Presteskapet virksomhetsoverdras til kirken - Kirkens nasjonale og regionale organer ikke lengre statlige forvaltningsorganer

4 Kurs for nye menighetsråd 2015 4 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Nøkkeltall fra 2014-statistikken (ca-tall): Medlemmer av Den norske kirke: 3,8 mill. Døpte: 35 000 Konfirmanter: 40 000 Kirkelige vigsler: 8 000 Gravferder: 36 000 Totalt antall gudstjenester: 63 000 Utmeldte: 11 000 Innmeldte: 1 000 (se Håndboka kap. 2.5) 1235 sokn/menigheter 418 kirkelige fellesråd 11 bispedømmer + preses 102 prostier 1625 kirker 7200 ansatte, 56 % kvinner (5700 årsverk)

5 Kurs for nye menighetsråd 2015 5 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede

6 Kurs for nye menighetsråd 2015 6 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Å være kirke sammen Hva er menighetsrådets rolle og oppgave? Hvordan skal ansatte og frivillige medarbeidere jobbe sammen? Hvordan er rollefordelingen mellom FR og MR? Hvordan samspille/samarbeide med andre menigheter, lag og organisasjoner?

7 Kurs for nye menighetsråd 2015 7 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Stortinget Kirkemøtet Bispedømmeråd Kirkelig fellesrådMenighetsråd Kongen i statsråd Bispemøtet Biskop Prost Sokneprest Kirkerådet Kultur departementet Preses

8 Kurs for nye menighetsråd 2015 8 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådets formålsparagraf Kirkeloven § 9: «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv, særlig at Guds ord blir rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig hjelp avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk innarbeides og utvikles i soknet».

9 Kurs for nye menighetsråd 2015 9 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Utvikle planer for: Kirkelig undervisning Trosopplæring Diakoni Kirkemusikk Gudstjenesteliv Barne- og ungdomsarbeid Rekruttering og organisering av frivillige

10 Kurs for nye menighetsråd 2015 10 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådets oppgaver Iht. kirkeloven § 9: Bestemme hva kirkeofringene skal gå til Opprette stillinger (med fellesrådets godkjenning) Uttalerett ved tilsetting av prest, prost og biskop Føre fortegnelse over kirkens inventar og utstyr Utleie, utlån og bruk av kirken Forberede og gi innstilling i saker til menighetsmøtet Forberede og gjennomføre kirkevalg Avgi rapporter og liknende til kirkelige myndigheter (Se Håndboka kap. 2.1)

11 Kurs for nye menighetsråd 2015 11 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådet er styrings- og strategiorgan med ansvar for det kristelige livet i soknet. Ledelse og styring

12 Kurs for nye menighetsråd 2015 12 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsutvikling– i Borg 1.En utviklingsprosess over to år i menigheten. 2.Arbeid med strategiplan for menigheten, innen rammen av strategiplan for Dnk og Borg. 3.Kontakt og samarbeid menigheter imellom 4.Videreutdanningskurs for medarbeidere

13 Kurs for nye menighetsråd 2015 13 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede MUV: UTFORSKE UTFORDRE UTVIKLE Bevissthet om sin kontekst Drøfte og søke ny forståelse. Eksperime ntere Utvikle planer og tiltak

14 Kurs for nye menighetsråd 2015 14 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Hvordan - praktisk Påmelding/interesse: se skjema Pris: –muv-menighet: kr. 5000 pr. menighet pr. år –V-kurs: kr.4000 pr. pers. –Avtale Borg – MF om ansvarsfordeling / øk Oppstart: –v-kurs: våren 2016. Påmelding februar 2016 –Muvpilot: Våren 2015. Påmelding: 1.12.2015 –Muv- hovedprosjekt: Høsten 2016. Påmelding: 1.april 2016

15 Kurs for nye menighetsråd 2015 15 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Fellesrådet er pålagt å ta seg av økonomiske oppgaver på vegne av soknet. Mange menighetsråd har egen økonomi og egne økonomiske forpliktelser. Alle menighetsråd spiller inn budsjettbehov til FR og vedtar menighetens budsjett. Økonomi

16 Kurs for nye menighetsråd 2015 16 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Erfaringer: Skille mellom ansvaret til menighetsrådet og frivillighetsarbeid i lokalkirken. Menighetsrådet som toneangivende råd i lokalkirken. Meningsfylt arbeid, varmt fellesskap Tydeliggjøre uskrevne regler

17 Kurs for nye menighetsråd 2015 17 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Kirkelig fellesråd (kirkeloven § 14) Opptrer på soknenes vegne overfor kommunen.

18 Kurs for nye menighetsråd 2015 18 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Oppgaver/ansvar: fra kirkeloven (Se Håndboka kap. 2.2) bygging, drift og vedlikehold av kirker, anlegg, drift og forvaltning av gravplasser opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det Anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring

19 Kurs for nye menighetsråd 2015 19 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Forholdet mellom menighetsråd og kirkelig fellesråd På hvilken måte kan menighetsrådet best bruke fellesrådet? Hvordan kan fellesrådet være en arena for fellesløsninger og felles ressursforvaltning? På hvilken måte skal vi kommunisere hva vi ønsker å prioritere og satse på (Se Håndboka kap. 2)

20 Kurs for nye menighetsråd 2015 20 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsprestens oppgaver/ansvar beskrives i tjenesteordning…og ordinasjonsløftet Ansvar for forkynnelsen og sakramentsforvaltningen Holde forordnede gudstjenester og forrette kirkelige handlinger Utføre dåps- og konfirmasjonsopplæring Utøve sjelesorg og veiledning, gå med dødsbud, reise i soknebud og besøke syke Utføre forkynnerarbeid Annet menighetsbyggende arbeid (Se Håndboka kap. 2.3)

21 Kurs for nye menighetsråd 2015 21 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Sokneprestens/ prestens oppgave i menighetsrådet Soknepresten er fullverdig medlem av MR (kl § 6) Pastoral ledelse lokalt- bidra til strategisk og åndelig ledelse i og av menigheten Ivaretar oppgaver i samråd med MR, jf. Tjenesteordning for menighetsprester § 2 og § 10 Kan utføre saksbehandling for rådet uten å bli inhabil, jf kl § 38

22 Kurs for nye menighetsråd 2015 22 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Prosten Leder prestetjenesten i prostiet Ivaretar arbeidsgivers styringsrett ovenfor prestene Bistår biskopen i dennes embetsutøvelse Sitter normalt i fellesrådet Sørger for nødvendig samordning mellom prestetjenesten og de kirkelige råd Faglig veiledning, råd og støtte

23 Kurs for nye menighetsråd 2015 23 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Nåværende arbeidsgiveransvar i den lokale kirke FR har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte over FRs budsjett, mens MR har virksomhetsansvaret. Kirkevergen ivaretar arbeidsgivers styringsrett, og arbeidsgiverfunksjoner kan delegeres til MR/ daglig leder for MR Prosten har arbeidsgivers styringsrett overfor presteskapet Samspillet mellom FR og MR i forhold til de tilsatte er viktig å klarlegge lokalt (Se Håndboka kap. 6, særlig kap. 6.16)

24 Kurs for nye menighetsråd 2015 24 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Hvem gjør hva etter kirkeloven? MenighetsrådetFellesrådetSoknepresten Ansvar for strategisk utvikling i menigheten Sørger for rammevilkår og ivaretar soknenes interesser overfor kommunen Utøver pastoralt lederskap og bidrar til strategisk og åndelig ledelse i og av menigheten. Vedtar mål og planer for soknet Styrer og disponerer budsjett Organiserer aktiviteter Vedtar mål og planer for oppgaver etter kirkeloven (bygg, drift, ansatte) Vedtar budsjett Bidrar inn i planarbeidet i menighetsrådet Ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger etter lov. Vedtar lokale planer for kirkelig undervisning, trosopplæring, diakoni og kirkemusikk Ivaretar arbeidsgiveransvaret Samarbeidsorgan for soknene Teologisk rådgiver inn i prosessene. Utfører forkynnelse og sjelesorg, samtaler. Vedtar lokal grunnordning for gudstjenestelivet etter biskopens forordning. Ordningen godkjennes av biskopen. Forvalter kirker, gravplasser og andre bygg etter godkjenning av henholdsvis biskop og bispedømmeråd. Teologisk rådgiver inn i prosessene. Forrettende prest har det overordnede ansvaret for forberedelse og gjennomføring av gudstjenestene. Utleie av kirken (anke biskopen) Vedtar offerliste Disponerer kirken til kirkelige handlinger og virksomhet

25 Kurs for nye menighetsråd 2015 25 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Bispedømmerådets oppgaver 1.Bispedømmerådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i menighetene, og det skal fremme samarbeidet mellom de enkelte menighetsråd og andre lokale arbeidsgrupper innen bispedømmet. 2.Bispedømmerådet fordeler statlig tilskudd til særskilte stillinger innen kirkelig undervisning og diakoni. 3.Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og andre tjenestemenn når det er bestemt av Kongen. Jf. kl § 23. (Se Håndboka kap.10.4)

26 Kurs for nye menighetsråd 2015 26 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Følg oss på Facebook Søk opp Den norske kirke i Borg

27 Kurs for nye menighetsråd 2015 27 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Formålet med kurset 1.Hva vil være viktige utfordringer i denne perioden? 2.Kjennskap til MRs ansvar og myndighet 3.Oversikt over MRs oppgaver 4.Arbeidsform for MR 5.Forståelse for roller og samhandling med prest og andre kirkelige organer

28 Kurs for nye menighetsråd 2015 28 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Spørsmål til summing Hva vil jeg bidra med i rådet? Hva lurer jeg på?

29 Kurs for nye menighetsråd 2015 29 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Kirkemøtet består av samtlige bispedømmeråd og er Den norske kirkes øverste representative organ Kirkemøtets oppgaver, jf. kl § 24: Fastsetter retningsgivende planer og programmer for den kirkelige undervisning, diakoni, kirkemusikk og økumenisk virksomhet Fastsetter tjenesteordninger for særskilte stillinger Gir regler om kirkens inventar og utstyr Foreslår retningslinjer for kirkelig inndeling Gir regler for de kirkelige valg Gir regler for bruk og utleie av kirker Vedtar liturgier for gudstjenester (Se Håndboka kap. 10.8)

30 Kurs for nye menighetsråd 2015 30 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Kirken og kulturen Tradisjon og historie Kulturarv Min kirke – vår kirke Den norske kirkes satsing på kunst og kultur Kulturmeldingen KM 7/05 Plan for kirkemusikk Menighetene Bygge bro Finansiering Fingertips Kirken og kulturen

31 Kurs for nye menighetsråd 2015 31 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Dåp og Trosopplæring Trosopplæringsplanen på saksliste 1 gang i året. Går det etter planen? Oppdraget: Døp og lær «Dåpsløftet», satsing på dåp i Den norske kirke. Hvordan møter dere dåpsfølget?

32 Kurs for nye menighetsråd 2015 32 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Ungdom Ungdom er nåtiden Helhetlig menighetsarbeid Ungdoms kulturen Noen trekk Ungdoms LEDEREN Viktigste vekstfaktor Forbønn Fingertips Ungdom

33 Kurs for nye menighetsråd 2015 33 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Misjon er bevegelse Misjonsbefalingen SMM Misjonsavtalen Misjon i trosopplæringen Ungdom og misjon Misjon i gudstjenesten Misjon

34 Kurs for nye menighetsråd 2015 34 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Diakoni - menighetens omsorgstjeneste Diakoni  Ha diakoni fast på sakskartet i menighetsrådsmøtene Start diakoniutvalg i menigheten Identifiser menighetens diakonivirksomhet Bli grønn(ere) Diakoniutstillinger Inkludering av alle Samarbeid diakoni og ungdom Diakoni

35 Kurs for nye menighetsråd 2015 35 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Gudstjeneste og kirkebygg Gudstjenesten – menighetens hjerte og pulsslag Hvorfor gudstjeneste? Troen kommer av budskapet Bygger et lokalt og verdensvidt fellesskap Holder oss nær troens kilder Fornyelse og tradisjon: Bevaring av innholdet - fornyelse av formen Kirkebyggene: Gudshus, kulturhus, aktivitetshus, signalbygg Gudstjenesten og de unge: Ungdom som er aktive deltakere, får et forhold til kirken Gudstjeneste og Kirkebygg

36 Kurs for nye menighetsråd 2015 36 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Satsingsområder og planarbeid

37 Soknets to organer - en samstyringsmodell se kommentar vil heller ha hagebilde? Menighetsråd Kirkelig fellesråd

38 Kurs for nye menighetsråd 2015 38 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådet og kirkebygget FR har ansvar for ansvar for bygging, drift og vedlikehold av kirken Eldre kirker som er fredet – ombygging osv Kirkens inventar – godkjenning FR kan ikke pantsette, selge eller leie ut kirkebygget MR har ansvar for bruk og utleie av kirken Utleie av kirken er enkeltvedtak med klageadgang Åpen kirke Hva med forvaltning og bruk av andre bygg eid av menigheten? (Se Håndboka kap. 3.10 og 3.11)

39 Kurs for nye menighetsråd 2015 39 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Oppgave- og myndighetsfordelingen Menighetsrådet: Ansvar for strategisk menighetsutvikling og vedtar mål og planer for virksomheten i det enkelte sokn. Vedtar lokal grunnordning for gudstjeneste-livet og avgjør hva innsamlede midler (kirkeofringer under gudstjenesten) skal benyttes til Avgjør spørsmål om hvordan soknekirken skal brukes (egne aktiviteter, utleie mv). Organiserer frivillige aktiviteter i soknet Sørger for gode demokratiske prosesser i soknene om aktuelle saker (menighetsmøter, kirkevalg mv) Kirkelig fellesråd: Ivaretar soknenes felles interesser overfor kommunen og sentralkirkelige myndigheter Vedtar felles mål og planer for den kirkelige virksomheten i fellesrådsområdet Forvalter kommunale og statlige tilskudd på vegne av soknene Er arbeidsgiver for alle tilsatte i soknene (unntatt prestene) Forvalter kirker og gravplasser og utøver gravferdsmyndighet Samarbeidsorgan for soknene

40 Kurs for nye menighetsråd 2015 40 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Visjon og strategiplan for Den norske kirke 2015 – 2018 vedtatt av Kirkemøtet: Mer himmel på jord Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende Hva innebærer denne visjonen for virksomheten i vår menighet?

41 Kurs for nye menighetsråd 2015 41 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede

42 Kurs for nye menighetsråd 2015 42 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Virksomhetsidé Hva er vårt oppdrag, vår misjon som menighet? Prioriteringer kan formuleres i en virksomhetsstrategi som inneholder kort og presis beskrivelse i forhold til visjoner og mål: HVA vi vil gjøre, for HVEM skal vi gjøre det, HVORDAN vil vi gjøre det og NÅR skal vi gjøre det?

43 Kurs for nye menighetsråd 2015 43 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Virksomhetsansvar Menighetsrådet er menighetens styrings- og strategiorgan Menighetsrådet samspiller med fellesrådet om ressurser og planarbeid

44 Kurs for nye menighetsråd 2015 44 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Satsingsområder fra Kirkemøtet 2015 - 2018 Gudstjenestelivet blomstrer Flere søker dåp og trosopplæring Folkekirken engasjerer seg i samfunnet Flere får lyst til å arbeide i samfunnet

45 Kurs for nye menighetsråd 2015 45 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Særlige utfordringer: Gudstjenestereformen Lokal grunnordning for hovedgudstjenester ble innført fra advent 2012. Trosopplæring i alle menigheter Alle menigheter får tilskuddsmidler. Alle skal ha en plan for sin trosopplæring. Skille stat-kirke Rettssubjekt for Den norske kirke i 2017 Arbeidsgiveransvar for prester overføres fra staten

46 Kurs for nye menighetsråd 2015 46 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Andre perspektiver som kan prege planarbeidet: Menneskeverd og menneskerettigheter Kjønn og likestilling Kulturelt mangfold og urfolks rettigheter Kontakt og samarbeid med andre kirker Tilrettelegging for, og inkludering av mennesker med fysiske funksjonshemminger og utviklingshemminger Rekruttering og frivillighet

47 Kurs for nye menighetsråd 2015 47 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighet og misjon sin visjon er Misjonerende menigheter der evangeliet frigjør mennesker og myndiggjør dem til å dele troen gjennom nærvær, handling og ord, lokalt og globalt Menigheten og barne- og ungdomsorg. Menigheten bør legge opp til et godt samvirke med kristne barne- og ungdomsorganisasjoner Organisasjonene er en viktig ressurs med sitt barne- og ungdomsarbeid Mange organisasjoner har allerede et godt utviklet trosopplæringsopplegg Menighetens trosopplæring gir gode muligheter for samarbeid med ulike foreninger, ressursmiljø, kulturskole, idrettslag, korps, historielag og institusjoner

48 Kurs for nye menighetsråd 2015 48 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Samarbeid menighet og misjon Se utsendt film

49 Kurs for nye menighetsråd 2015 49 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Styrking av det frivillige arbeidet Det er få ansatte i kirken, arbeidet er avhengig av ulike frivillige medarbeidere Hvordan oppmuntre, ivareta og utruste frivillige medarbeidere? Tidsbegrenset engasjement og medarbeiderfester kan oppmuntre til frivillig medarbeiderskap Ingen menighet kan gjøre alt på en gang, men vær åpen for og konstruktiv i møte med initiativ fra frivillige Husk politiattest (Se omtale i Håndboka)

50 Kurs for nye menighetsråd 2015 50 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Møter i menighetsrådet De grunnleggende regler som gjelder for rådet finnes i kirkeloven §§ 8, 9, 28, 30 og 38 og i virksomhetsreglene (Vedlegg i Håndboka)

51 Kurs for nye menighetsråd 2015 51 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Starten på arbeidet for menighetsrådet Hva er rådets ansvar og hovedoppgaver? Hva var satsingsområder i forrige periode? Hva er behovet i vår menighet nå? Har det skjedd endringer i vårt lokalsamfunn den siste tiden som utfordrer oss spesielt? Hvordan skal vi samspille med de ansatte i vårt arbeid? Kartlegg kompetansen/nådegavene til rådets medlemmer

52 Kurs for nye menighetsråd 2015 52 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Møter i menighetsrådet Hvordan bør saksbehandling være for å få til en god og forsvarlig behandling av saken, jf. fvl. Bruk av saksordførere? Bruk av AU? Drøft med jevne mellomrom hvordan en kan forbedre innkalling til møter, saksdokumenter, møteopplegg, møteledelse, protokoll osv. Hvor ofte bør vi ha møter? Møter med staben? Vær opptatt av at også mindretallets anliggender skal ivaretas Konsensus-prinsippet Alle må få si sin mening - rådet bør så langt mulig arbeide seg frem til standpunkter hele menigheten kan stille seg bak.

53 Kurs for nye menighetsråd 2015 53 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Mange utfordringer Rekruttere flere frivillige – invitere til medarbeiderskap Diakoni – omsorgsmiljø – besøkstjeneste Levende gudstjenesteliv Styrket trosopplæring og godt tilbud til barn og unge Konfirmantundervisning som treffer målgruppen Gi tilbud om voksenopplæring – bibelgrupper Støtte opp under kirkemusikk og korarbeid i menigheten

54 Kurs for nye menighetsråd 2015 54 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Mange utfordringer… Samarbeid med det lokale kulturliv – utvikle menighetens nettverk i lokalsamfunnet Forbruk og rettferd – miljøarbeid – grønn menighet Informasjon/kommunikasjon – menighetsbladet – menighetens hjemmeside Soknets størrelse – samarbeid med nabosokn – sammenslåing av sokn

55 Kurs for nye menighetsråd 2015 55 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Helhetstenkning Til drøfting: Hvordan tenke helhet i menighetens arbeid? Hvordan kan planarbeid bidra til helhetstenkning? Har vi et felles mål og noen grunnleggende verdier? Hvordan gjøre visjonen kjent? Kan vi samarbeide med ett eller flere nabosokn? Lokalt planarbeid (Håndboka kap. 5)

56 Kurs for nye menighetsråd 2015 56 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Mange baller i lufta Menighetsrådet skal koordinere og samordne arbeidet i menigheten slik at ressursene utnyttes effektivt. Forutsetninger for at menighetsrådet skal makte å samle trådene er:  Formulering av mål og problemstillinger  Forankring av vedtak og holdninger  Formidling av hva vi skal satse på i vår menighet  Godt samarbeid med fellesrådet og staben

57 Kurs for nye menighetsråd 2015 57 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Mer informasjon:  Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd  Den norske kirkes lovsamling  https://www.kirken.no/medarbeiderhttps://www.kirken.no/medarbeider


Laste ned ppt "Kurs for nye menighetsråd 2015 1 MENIGHETSRÅDET SOM STYRINGSORGAN Valgt til å lede Menighetsrådets oppgaver og ansvar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google