Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Geriatri Skal geriatrien drive den generelle indremedisin på de sterkt grenspesialiserte sykehus? Sigurd Sparr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Geriatri Skal geriatrien drive den generelle indremedisin på de sterkt grenspesialiserte sykehus? Sigurd Sparr."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Geriatri Skal geriatrien drive den generelle indremedisin på de sterkt grenspesialiserte sykehus? Sigurd Sparr

2 2 Geriatri-generell indremedisin Forsøk på en grenseoppgang mellom fagene (hvis det er noen grenser??) Relasjon til planer for spesialiteten Relasjon til planer for geriatrien i Nord- Norge (”Handlingsplan geriatri”)

3 3 Indremedisin Spesialisthelsetjeneste for voksne med somatiske lidelser der det (i hvert fall i første omgang) ikke er aktuelt med kirurgi. Det dreier seg om diagnostikk og behandling med medikamenter og andre teknikker. Etter hvert oppdelt i en rekke ”grener”. Noen grener har falt av og slått rot: Reuma, kreft, nevrologi, hud.

4 4 Hva er generell indremedisin? ”Alt som ikke skal til grenspesialitetene” Sammensatte problemstillinger Mange ting på en gang Uavklart akutt sykdom hos personer med kroniske lidelser Akutt annen,uavklart sykdomstilstand Enkelte utredningspasienter

5 5 Generell indremedisin Men det som er nevnt er jo geriatri! (hvis pas. er gammel nok) Noen tilstander som kan diskuteres: -akutte brystsmerter,dyspnoe, feber osv -syncope (svimmelhet-fall) -TIA -intox -mm

6 6 Hva med hjerneslag? Kamp mellom nevrologer og indremedisinere om å ” eie” slagpasientene Nevrologene er best på findiagnostikk av utfall osv (inkludert bildediagnostikk) Indremedisinerene er best på alle de andre tilstandene som slagpasientene har, og på komplikasjonene. Geriaterene er best på helhetsbehandling og rehabilitering.

7 7 Demografi Eldrebølgen De eldste eldre øker mest. Sykdomsforekomsten øker nesten like mye.

8 8

9 9

10 10 EPIDEMIOLOGI

11 11 Geriatri Krever tilrettelagte forhold for gamle Krever godt diagnostisk utstyr Krever nærhet til andre spesialiteter Krever høy kompetanse, både innen hver profesjon og i tverrfaglig samarbeid, og tilstrekkelig bemanning

12 12 Hvorfor endring? Økt behov for tjenester Bedre helhetlig behandlingstilbud Befolkningsvekst

13 13 Endringer i innleggelsesmønster 1992 - 1996

14 14 Trender Demografi Økte medisinske muligheter Endrede krav fra pasientene (egoisme) Pasientrettigheter. Ulikheter. Mer krav til informasjon- pårørendekontakt Mindre vilje fra politikere osv til å finansiere. Prioriteringer – hvordan?

15 15 Mer trender Økt organspesialisering (særlig store sykehus) Økt privatisering - utvikling av 7/8 samfunnet Utvisking av region- landegrenser (når det gjelder helse”shopping”)

16 16 Aktuelle problemer (Sett fra Tromsø) Antall gamle med sammensatte behov øker i akuttmottaket. Hvor hører de hjemme?? Organspesialiserte enheter passer ikke for de gamle. De trenger også tilrettelagt miljø Tromsø kommune har store problemer med å ta hånd om sine gamle - for få sykehjemsplasser i forh. til behov -antall ferdigbehandlede på UNN øker

17 17 Tromsø kommune (sitater sakset fra avisene- Helse-sosialsjef) ”UNN har ikke lokalsykehusfunksjon for Tromsø kommune” ” Vi har regnet med at pasientene må ligge i UNN en tid” (av mangel på sykehjemsplasser) ” Eldreomsorgen i Tromsø kommune er god”

18 18 Geriatri hovedspesialitet? Dukket opp på nytt som forslag fra Nasjonalt Råd Støttes ikke av Legeforeningen Støttes ikke av Geriatrisk forening Støttes av en del Helseforetak (regionale)

19 19 To geriatrispesialiteter? En sykehusspesialitet som i dag tuftet på eller en del av indremedisinen. En spesialitet utgått fra almenmedisin, men med spesifiserte tillegg i form av noe sykehusgeriatri og indremedisin osv.

20 20 Generell indremedisin egen grenspesialitet Forslag fra nasjonalt råd, som har vært ute på høring. Støttes ikke av legeforeningen. Enkelte andre støtter forslaget, for å møte problemene med de sterkt gren- spesialiserte avdelingene på store sykehus.

21 21 Vedtak i Nasjonalt Råd Oktober -04 Ingen grenspesialitet som heter ”Generell Indremedisin” Geriatri foreløpig ikke hovedspesialitet dvs ”alt som før”. E.S. Lægeforeningen: ”Nå blir det vel stille et par år til HH kommer med nye innspill”

22 22 Hvordan organisere? Akuttavdeling (24-timers post el 48t) En egen generell indremedisinsk post med vanlig liggetid ledet av generell indre- medisiner. Flere geriatriske poster med noe ulikt innhold (geriatrien må da utvide seg til også å stelle med noen yngre pasienter)

23 23 Geriatri i dag Nord-Norge En avdeling i Tromsø Et team i Narvik En geriater i Sandnessjøen Et områdegeriatrisk team i Lenvik (og kanskje ett i Nordreisa)

24 24 Plandokumenter Handlingsplan geriatri Nærsykehuset Rehabilitering Akutt kirurgi og føde andre planer

25 25 Planene Helse Nord har laget en handlingsplan som nå er ferdig og vedtatt i møte av 17/11-04 Geriatri styrkes i Tromsø –(motor, kompetansesenter, akuttbehandling,rehabilitering, undervisning og forskning) Klinisk geriatri i Bodø og ellers ved alle sykehus (Nærsykehus)

26 26 Styreleder Helse Nord Medieutspill 8/6-04 ”Helsetjenesten for gamle i Norge er katasatrofal” ”Helse Nord skal bli best i landet på geriatri” 3 forhold er tilstede for dette: Ledelsen i Helse Nord erkjenner problemet det foreligger en handlingsplan det er et miljø ved UNN som kan lede an

27 27 Spesielt om Tromsø Avdelingens egen plan 44 s, 8 dagplasser 27 slagsenger ”Det er behov for å styrke g. a. funksjoner knyttet til spesialistutdanning, undervisning og forskning slik at avd. kan fungere som drivkraft for kompetanseoppbygging i NN. Det er også behov for å utvide sengekap. for å ta imot de pas som nå behandles ved med.”

28 28 Forslag til tiltak ”Ved akutt eller subakutt sykdom skal pas. mottas direkte i en geriatrisk enhet ” Ved store sykehus (Tromsø, Bodø) er det naturlig med en egen geriatrisk avdeling. Regionalt nettverk for geriatri i NN Område team ved alle sykehus med geriatri

29 29 Mer om Tromsø ”For å lykkes må geriatrien ha en motor - en drivkraft. Denne motoren må være geriatrisk avdeling ved UNN.” ”Det må derfor igangsettes flere tiltak for å sette avdelingen istand til å fungere som en slik motor”

30 30 Anbefalte tiltak: Et tidsavgrenset prosjekt for å evaluere undervisningssituasjonen for studenter og spesialistkandidater. Målet er å finne gode tiltak for å øke interessen for geriatri som fag og stimulere til rekruttering. Særlig oppmerksomhet rettes mot økt tilgang av nye leger. Resultatet av evalueringen må snarest komme inn i ”ordinær drift”

31 31 Anbefalte tiltak (2) Prosjektlederstillingen videreføres Professorat i geriatri besettes. Sengetallet ved Ger. Avd. ”opprettholdes og på sikt styrkes kfr planer fra avd.” Særlige tiltak rettet mot leger og med.stud. Stipendordning for videreutdanning Kursfond Hospiteringsordninger

32 32 Geriatri ved alle sykehus Senger Team med -geriater eller interessert indremedisiner -geriatrisk sykepleier -ergot. og/el fysioterapeut Samlokalisering med slagenhet (8-10s) Konsultativ virksomhet i tillegg

33 33 Sykehusgeriatrien Akuttbehandling Rehabilitering Poliklinikk Områdetjenester Konsultativ virksomhet overfor andre avdelinger

34 34 Områdegeriatri Sykehusene dekker områdegeriatri for nærkommunene Det opprettes egne team etter Finnsnes- modellen der avstand til sykehus er stor: 2 team i Finnmark, ett med særlig ansvar for den samiske befolkning

35 35 UNN Flere senger på UNN Prosjekt som tar sikte på å få til rekruttering og økt satsing på geriatri Flere utdanningsstillinger, bl.a. D- stillinger og stipendiater.

36 36 Spesielle tiltak Det er nå vedtatt å bevilge 10 millioner for 2005 til ”geriatri, rehabilitering og samhandling” 3 tilskuddsordninger på til sammen 1 million –stipendordning for formell videreutdanning på høyskolenivå –Kursfond –for hospitering

37 37 Prioriteringer Starte med UNN for å få til rekruttering Styrke eksisterende (tynne) fagmiljøer Fortest mulig få i gang geriatri i Bodø (og ta tilbake slagbehandlingen fra nevrologene!) Gå videre med etablering av teamene ved de andre sykehusene

38 38 Mer planer Geriatriske team (Finnsnes-modellen) Styrke sykehjemsmedisin Lage enheter for terminal og lindrende behandling. Øke kompetansen på alle nivåer Drive forskning om gamle og geriatri med utgangspunkt i SAT, Tromsø

39 39


Laste ned ppt "1 Geriatri Skal geriatrien drive den generelle indremedisin på de sterkt grenspesialiserte sykehus? Sigurd Sparr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google