Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trondheim 22.9.2011 Tilbudskonferanse Punkt til punkt samband.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trondheim 22.9.2011 Tilbudskonferanse Punkt til punkt samband."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trondheim 22.9.2011 Tilbudskonferanse Punkt til punkt samband

2 Agenda 1.Velkommen 2.Presentasjon av deltakere fra Norsk Helsenett 3.Kort om Norsk Helsenett 4.Innledende om anskaffelsen 5.Gjennomgang av sentrale elementer i konkurransegrunnlaget: –Konkurransebestemmelser –Kravspesifikasjon –Pris og prisbestemmelser –Struktur og innhold i tilbyders besvarelse –Fallgruver –Framdriftsplan 6.Eventuelle spørsmål

3 2. Presentasjon av deltakere fra Norsk Helsenett

4 Deltakere fra Norsk Helsenett Hege E. Sannan Skorild – Leder for innkjøp og avtaleforvaltning Terje Olafsen – Kundeansvarlig NHN Fredrik Gorgas Brun – Helse Vest IKT

5 3. Kort om Norsk Helsenett

6 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Kort om Norsk Helsenett Selskapet opprettet som statsforetak den 1. juli, 2009. Selskapet er heleid av Helse- og omsorgsdepartementet Selskapet har en ikke-økonomisk karakter, men kan gå konkurs I 2010 var Norsk Helsenett 100% brukerfinansiert gjennom salg av tjenester – omsetning ca. 215 MNOK, resultat drøyt 16 MNOK I 2011 er det bevilget 19 MNOK over statsbudsjett til tre ulike satsningsområder 100 ansatte, fordelt i Tromsø, Trondheim og Oslo Øvrig informasjon finner du på hjemmesidene våre: www.nhn.nowww.nhn.no

7 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Private spesialist- helsetjenester Fastleger Sykehus Apotek Laboratorier Hjemme- tjenester Ambulanse syketransport AMK Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Stønad, hjelpemidler Rehabili- tering Andre kommunale tjenester Sykehjem Samhandlingsaktører i helse- og omsorgssektoren Legevakt Rehabiliterings -institusjoner

8 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Pasientforløpet – pasienten i sentrum Sykehus SykehjemHjemmetjenesteFastlegebesøk Pasientforløp Mulige brudd i kjeden: Brudd i eierskap Brudd i styringssystem Brudd i regelverk Brudd i finansiering Brudd i behandling Brudd i faglige mål Brudd i informasjonsflyt

9 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Visjon og Samfunnsoppdrag Visjon: Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Samfunnsoppdrag: Norsk Helsenett skal levere en elektronisk samhandlingsarena for helse- og omsorgssektoren

10 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Informasjonsarenaen Én felles kommunikasjonsarena tilpasset ulike brukerbehov tilbys alle aktører, offentlige og private, brukere og leverandører, over hele landet som er: Sikker Effektiv Funksjonell Pålitelig Åpen Sømløs og transparent Lik pris Lik kvalitet Lik service Lik sikkerhet Konkurranseuavhengig

11 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Helsenettet i dag Lukket bransjenett med sikker tilgang som tilfredsstiller «normen» og øvrige krav fra offentlig myndighet og tilsyn Opp mot 200.000 potensielle brukere –alle enheter i spesialisthelsetjenesten –> 95% av allmennpraktiserende leger –> 300 kommuner; >75% av befolkningen –> 400 tannklinikker Mer enn 100.000 elektroniske meldinger pr døgn Adresseregistre med ca. 3.000 unike adresser Videokonferansenettverk med 650 studio 70 – 80 ulike kommersielle tjenestetilbydere Mye skal bli vesentlig bedre, men uten helsenettet vil svært mye først stoppe opp, og så vil det i beste fall fungere veldig langsomt. Videokonferanser med 3 eller flere deltagende studio: - 2009:7.500 - 2010:15.000 - progn. 2011 => 30.000 3 personer pr møte unngår reise 90.000 sparte reiser 1.500,- pr reise => 135 MNOK kostnadsreduksjon I tillegg spart reisetid I tillegg økt samhandling

12 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Framtidsbildet - innbyggeren reelt i sentrum for informasjonsflyten

13 Om gjennomføringen Spørsmål til det som gjennomgås kan tas underveis, mens andre spørsmål tar vi samlet til slutt Ikke alle spørsmål kan forventes besvart under møtet Alle spørsmål og svar vil bli referert i møtereferatet Tidsramme: 2 - 3 timer

14 4. Innledende om anskaffelsen

15 Generelt om anskaffelsen Norsk Helsenett SF (heretter benevnt NHN) skal gjennomføre en anskaffelseskonkurranse om rammeavtale for punkt til punkt samband (f eks mørk fiber / optiske kanaler) innenfor og mellom geografiske regioner. Anskaffelsen er en tjenesteanskaffelse som deles inn i følgende geografiske leveranseområder: Behov for kommunikasjon innen Helse Vest RHFs geografiske utstrekning Behov for kommunikasjon innen Helse Sør-Øst RHFs geografiske utstrekning Behov for kommunikasjon innen Helse Midt-Norge RHFs geografiske utstrekning Behov for kommunikasjon innen Helse Nord RHFs geografiske utstrekning Behov for kommunikasjon mellom/på tvers av helseregionene, jf 1-4 over, i prinsippet landsdekkende. NHN tar sikte på å inngå 3-10 parallelle rammeavtaler per leveranseområde.

16 Generelt om anskaffelsen For samtlige leveranseområder vil det etter inngåelse av rammeavtalen gjennomføres minikonkurranser for tildeling av de konkrete leveransene. Rammeavtalens varighet vil være tre år fra kontraktsinngåelse, med ensidig mulighet for NHN til å forlenge avtalen med inntil ett år slik at samlet avtalevarighet vil kunne være 4 år. Det legges opp til at tildelingsavtaler under rammeavtalen kan ha varighet i inntil 4 år, men av hensynet til fleksibilitet for den enkelte bestiller vil det legges opp til at det i tilbudene oppgis priser for både 1, 2, 3 og 4 år. Det er anledning til å inngi tilbud på ett eller flere av leveranseområdene, som vil være gjenstand for separat evaluering og tildeling. Det antas at uttak på disse rammeavtalene samlet vil ligge i størrelsesorden 30 - 80 MNOK eks mva i avtaleperioden fordelt på de fem leveranseområdene. Det bemerkes at det er knyttet stor usikkerhet til anslaget.

17 Formålet med anskaffelsen Formålet med anskaffelsen er å inngå rammeavtaler for å dekke NHN og NHNs medlemmers behov for etablering og leie av punkt til punkt samband, med tilfredsstillende kvalitet og tilgjengelighet ift de foreliggende behov. I tillegg er det et mål å få leverandørene til å levere support-/serviceytelser som bidrar til å øke kvaliteten i de totale tjenesteleveransene. I og med at tjenesten potensielt skal benyttes av mange forskjellige organisatoriske enheter vil en av suksessfaktorene være enkelhet og stabilitet. Svært mange applikasjoner som er i bruk er avhengig av kvalitetsmessig gode og stabile samband, med lav latency og jitter, og høy leveransepresisjon.

18 5. Gjennomgang av sentrale elementer i konkurransegrunnlaget

19 Konkurransegrunnlagets oppbygning DelBeskrivelse IKonkurransebestemmelser; dette dokumentet med vedlegg II Rammeavtalen (SSA-R) med bilag: - Bilag 1: Kundens krav til leveranser - Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av leveranser - Bilag 3: Avtaler for tildelinger innenfor rammeavtalen (tildelingsavtaler) med bilag (jf del III nedenfor) - Bilag 4: Skjema for tildeling av kontrakt innenfor rammeavtalen (tildelingsskjema) - Bilag 5: Administrative bestemmelser - Bilag 6: Pris og prisbestemmelser - Bilag 7: Endringer i den generelle rammeavtaleteksten - Bilag 8: Endringer etter rammeavtaleinngåelsen III Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Driftsavtalen (SSA-D) med bilag: - Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon - Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon - Bilag 3: Kundens tekniske plattform (benyttes kun ved minikonkurranser) - Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan - Bilag 5: Tjenestenivå med standardiserte prisavslag - Bilag 6: Administrative bestemmelser - Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser - Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten - Bilag 9: Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen

20 Konkurransebestemmelser Konkurransen gjennomføres i henhold til Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser. Anskaffelsen skal foretas ved åpen anbudskonkurranse Forhandlingsforbud Tilbyderne må kvalifiseres, jf. Kvalifikasjonskravene Kontrakt tildeles til det økonomisk mest fordelaktige tilbud på bakgrunn av tildelingskriteriene med vekting som er oppgitt i konkurransebestemmelsene

21 Konkurransebestemmelser Kontraktsform og -vilkår Kontraktsvilkårene baseres på del III – SSA-R med bilag 1-8. Tildelingsavtaler under rammeavtalen om de konkrete leveransene vil baseres på del III – SSA-D med bilag 1-9 som, innenfor rammene av SSA-R med bilag 1-8, suppleres av tildelingsskjemaet (SSA-R Bilag 5) ved hver minikonkurranse/tildeling. Det er ikke anledning til å ta vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene. Eventuelle forbehold begrunnes og skal inntas i hhv Rammeavtalens bilag 7 og Driftsavtalens bilag 8 for å kunne påberopes. Det henvises til SSA-R bilag 5 for beskrivelse av prosedyrer for tildelinger av avtaler under rammeavtalen.

22 Konkurransebestemmelser Anskaffelsesprosedyre Åpen anbudskonkurranse iht. LOA og FOA, del I og III Forhandlingsforbud og begrenset avklaringsadgang (få med alle dokumenter i besvarelsen og svar presist og utdypende). Offentlighet og taushetsplikt Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (Offentleglova) gjelder for allmennhetens innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll. Innlevering av sladdet tilbud. Kommunikasjon All kontakt rettes til anskaffelser@nhn.no Kontaktperson Hege E. Sannan Skorildanskaffelser@nhn.no OBS! Forsøk på kontakt med øvrige i NHN’s organisasjon vedr. denne anskaffelsen, kan medføre utelukkelse fra å delta.

23 Konkurransebestemmelser Uklarheter/spørsmål Kan stille spørsmål eller be om tilleggsopplysninger Evt. spørsmål vil bli anonymisert og om nødvendig generalisert, og spørsmål/svar blir gjort tilgjengelig på Doffin Frist for innsending av spørsmål: 8 dager før tilbudsfrist Feil i konkurransegrunnlaget Plikt til å varsle oppdragsgiver umiddelbart Endringer i konkurransegrunnlaget Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer vil bli lagt ut på Doffin

24 Konkurransebestemmelser Bekreftelse på mottak av konkurransegrunnlag Tilbyder bes via e-post bekrefte vellykket nedlasting av konkurransegrunnlaget samt informere oppdragsgiver om han har til hensikt å levere tilbud eller ikke Tilbud på deler av omfanget Det er anledning til å gi tilbud på ett eller flere av leveranseområdene. Det skal klart fremgå av tilbudsbrevet hvilke(t) leveranseområde(r), jf pkt 1.1 over, som omfattes av tilbudet. Alternative tilbud Alternative tilbud tillates ikke. Tilbudet skal relateres til de krav som er oppstilt i konkurransegrunnlaget.

25 Konkurransebestemmelser Kvalifisering: Juridisk stilling Attester for betaling av skatt og avgifter HMS-egenerklæring Økonomisk og finansiell kapasitet Tekniske og faglige kvalifikasjoner

26 Konkurransebestemmelser Innlevering av tilbud To eksemplarer i papirform og ett eksemplar i elektronisk utgave Skal leveres i dobbel og lukket emballasje merket ”11.008 Rammeavtaler for punkt til punkt samband. Tilbud. Åpnes kun av adressat. Innleveringsfrist: 12.10.2011 kl 12:00 Leveres til oppdragsgivers adresse OBS! Tilbud levert pr e-post eller telefaks vil bli avvist Sjekk at papirversjon og elektronisk versjon av tilbudsbesvarelsen er identiske Vedståelsesfrist Tilbudet skal være gyldig i minimum 4 mnd fra tilbudsfrist

27 Konkurransebestemmelser Tilbudets innhold og struktur, pkt 5.5 DelDokumentBeskrivelse 1Tilbudsbrev Det stilles følgende krav til tilbudsbrevets innhold: a.Tilbudsbrevet skal være datert b.Det skal tydelig fremgå hvem som er tilbyder, med navn, organisasjonsnummer, adresse, telefon og e- postadresse. c.Hvem som er ansvarlig for tilbudet og hvordan vedkommende kan nås; kontaktperson og kontaktdata (telefon/e-post). d.Eventuelle underleverandører skal oppgis, herunder hvilke deler av leveransen som underleverandører vil forestå. e.Bekreftelse på tilbudets vedståelsesfrist f.Det skal klart fremgå hvilke(t) leveranseområde(r) som omfattes av tilbudet g.Signatur av bemyndiget person 2Kvalifikasjon Dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav for hhv hovedleverandør og evt samarbeidspartnere/ underleverandører: a.Attest for innbetaling av skatt b.Attest for innbetaling av mva c.HMS egenerklæring d.Firmaattest e.Regnskap, årsrapport og revisors beretning samt evt nyere informasjon f.Soliditets-/kredittvurdering g.Dokumentasjon av leveransekapasitet h.Evt forpliktelseserklæring fra underleverandør(er) (vedlegg 1) i.Dokumentasjon av tidligere leveranser j.Dokumentasjon av kvalitetssikring 3SSA-R Bilag 6Vedlegg 1 Prisskjema Pris og prisbestemmelser 4SSA-R Bilag 7Endringer i den generelle avtaleteksten (rammeavtalen) 5SSA-D Bilag 2Leverandørens løsningsspesifikasjon og besvarte kravtabeller med uttømmende beskrivelser. 6SSA-D Bilag 4Prosjekt- og fremdriftsplan 7SSA-D Bilag 5Tjenestenivå med standardiserte prisavslag 8SSA-D Bilag 6Administrative bestemmelser 10SSA-D Bilag 8Endringer i den generelle avtaleteksten (driftsavtalen) NB! Skal være 9.

28 Tildelingskriterier (Kap. 6) TildelingskriterierVektBeskrivelse Tjenestekvalitet60% -Utbredelse av etterspurte teknologier jf SSA-D Bilag 1, kap 4 -Leveringskvalitet jf SSA-D Bilag 1, kap 7 og 8 samt bilag 4, og 6 -Tjenestenivå, jf SSA-D Bilag 5 Tilbudte priser40%-Prisvurdering for sammenlignbare teknologier/ytelser iht prisskjema.

29 Tildelingskriteriet:Tilbudte priser I denne anskaffelsen er ikke det samlede behovet, og dermed ikke volumfordelingen i avtaleperioden kjent. I beskrivelsen av tildelingskriteriet "Tilbudte priser" i konkurransebestemmelsenes pkt. 6.3 er det opplyst at det vil foretas en vurdering av sammenlignbare priser for de teknologier som tilbyderne kan levere innen hvert leveranseområde. Det er derfor bedt om at det oppgis maksimale priser for løpende leie av samband basert på pris pr påbegynt km i luftlinje. Det er videre opplyst at tildelingsavtalene i hovedsak forventes å være av tre og fire års varighet, noe som dermed er tilstrekkelig forutberegnelig ift vurdering av påslagsfaktorene for tildelingsavtaler kortere enn fire år. Siden behovet under rammeavtalen vil kunne variere fra samband til samband, vil det derfor bli foretatt en tilnærmet gjennomsnittsbetraktning av pris pr km i luftlinje for de tilbudte teknologier i og mellom byer.

30 Tildelingskriterier for minikonkurranser Det vil gjennomføres minikonkurranser for tildeling av avtaler under rammeavtalen. Ved minikonkurranser vil det utarbeides et konkurransegrunnlag som tilsendes samtlige rammeavtaleleverandører for angjeldende leveranseområde, og som vil inneholde detaljerte krav til ytelsen, administrative bestemmelser samt nærmere informasjon om vekt/prioritet av de tildelingskriterier som vil bli lagt til grunn for tildeling Når det gjelder tildelingskriterier for minikonkurransene under hvert leveranseområde, vises det til SSA-R Bilag 5 pkt. 5: Behovene vil variere fra samband til samband. Vekting kan derfor ikke fastsettes på generell basis, men vil bli kommunisert i hver enkelt minikonkurranse TildelingskriteriumUnderkriterier/egenskaper som vil bli lagt til grunn KvalitetTilbudt teknologi/kapasitet, redundans og latency Pris Samlet pris for etablering og månedlig leie i tildelingsavtalens avtaleperiode, inkl evt opsjoner på f eks oppgradering LeveringstidTid fra bestilling til ytelsen er godkjent

31 Beinstrekk Med kaffe og NHN sjokolade

32 Kravspesifikasjon

33 Kravspesifikasjon Kundens krav til leveransen og tilhørende tjenester er oppstilt i SSA-D Bilag 1, 4, 5 og 6 Kort gjenomgang av dokumentene Merk at obligatoriske minstekrav må være oppfylt for å unngå avvisning. Evt. meroppfyllelse vil bli honorert iht tildelingskriteriene

34 Pris og prisbestemmelser

35 Se SSA-R Bilag 6. Tre priskomponenter: –Etablering av samband –Månedlig leie –Pris for oppgradering Merk at etableringskostnader vil avhenge av infrastrukturutbygging og vanskelig kan gjøres til konkurranseparameter for selve rammeavtalen, men vil inngå i minikonkurranser om de konkrete samband Merk at for rammeavtalekonkurransen skal det kun oppgis pris pr påbegynt km i luftlinje. Disse skal baseres på de forutsetninger som er oppgitt i pkt 4 om minstekrav til jitter. Prisene skal oppgis med utgangspunkt i at det tildeles fireårige avtaler, men med påslag for avtaler med kortere varighet. Se prisskjemaet. Redundans vil vurderes iht konkrete krav om full-/semiredundans i minikonkurransene.

36 Fallgruver

37 Forbehold og avvik, uklarheter Eventuelle avvik og forbehold skal fremgå av SSA-R Bilag 7 eller SSA-D Bilag 8 ( Endringer i den generelle avtaleteksten) Avvik og forbehold må være mulig å prissette (eller prissatt av tilbyder) Råd 1: Unngå uklarheter og tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbud (Les gjennom egen besvarelse til slutt med ”oppdragsgivers briller”) Råd 2: Ved henvisninger til andre deler av tilbudet, sørg for at henvisningene framstår så tydelige som mulig (bruk gjerne sidetall)

38 Eksempler på uakseptable forbehold og avvik –Vi ønsker å komme tilbake til dette under en eventuell kontraktsforhandling – ikke forhandlinger her –Forbehold mot hele eller deler av kontraktsbestemmelsene –Forbehold mot valutaendringer –Bruk av egne salgsbetingelser/kontraktsbestemmelser –Forbehold mot gyldighetsrekkefølgen på dokumentene –Avvikende pris/renteregulering –Forbehold mot tilbudets gyldighet på 4 måneder –Forbehold om eventuelle endringer utenfor tilbyders kontroll –Forbehold mot eventuelle endringer.....

39 Framdriftsplan AktivitetDato Kunngjøring1.9.2011 Tilbudskonferanse22.9.2011 kl 12:00 Frist for spørsmål til konkurransegrunnlaget4.10.2011 kl 12:00 Siste utsendelse av svar på spørsmål til konkurransegrunnlaget6.10.2011 kl 12:00 Tilbudsfrist12.10.2011 kl 12:00 Kontraktstildeling18.11.2011 Kontraktsinngåelse1.12.2011

40 Henstilling Legg inn firmanavn i bunnteksten Legg inn side x av side xx i bunnteksten Struktur på CD – del inn i del 1 - 9 Skriv tilbudet som du selv ville ha lest det

41 Eventuelle spørsmål?

42 Takk for oppmøtet og lykke til med tilbudsarbeidet!


Laste ned ppt "Trondheim 22.9.2011 Tilbudskonferanse Punkt til punkt samband."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google