Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TIDLIG INTERVENSJON FORANKRET I EVIDENSBASERTE TILTAK I EN LÆRENDE ORGANISASJON SAKSHAUG SKOLE I SAMARBEID MED SAKSHAUG BARNEHAGE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TIDLIG INTERVENSJON FORANKRET I EVIDENSBASERTE TILTAK I EN LÆRENDE ORGANISASJON SAKSHAUG SKOLE I SAMARBEID MED SAKSHAUG BARNEHAGE."— Utskrift av presentasjonen:

1 TIDLIG INTERVENSJON FORANKRET I EVIDENSBASERTE TILTAK I EN LÆRENDE ORGANISASJON SAKSHAUG SKOLE I SAMARBEID MED SAKSHAUG BARNEHAGE

2 FORELDREMØTE HØST 2009 LESEOPPLÆRING VED SAKSHAUG SKOLE SPRÅKUTVIKLING LESEUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRING METODIKK FOR LESE- OG SKRIVE- OPPLÆRING

3 LESEOPPLÆRING SAKSHAUG BARNEHAGE OG SAKSHAUG SKOLE PLAN FOR SAMARBEID MED FOKUS PÅ LESEOPPLÆRING

4 Allerede ved 4 års alder har barnet etablert en språklig plattform. Å lese og skrive er en forlengelse av allerede påbegynt språklig utvikling. Barnet må stimuleres på flere områder samtidig: Ordforråd, begrep, uttale samt støtte av språkbrukskompetansen. Det vil si hva man snakker om, når og med hvem. Vi har kunnskap om at språkutvikling også handler om arv og miljøbetingelser. Språklig utvikling skjer parallelt med annen utvikling som motorisk, sosial og mental modning. Å gi barnet varierte erfaringer er derfor gunstig med tanke på å utvikle et godt språk.

5 TREMETAFOREN Erna Horn

6 Å lære å lese Å lese og skrive er en forlengelse av allerede påbegynt språklig utvikling. Barnet må stimuleres på flere områder samtidig.

7 Avkoding referer til den rent tekniske siden ved lesingen, hvordan gjøre bokstaver (grafem) om til lyder (fonem). Forståelse referer til evnen til å hente mening ut av en tekst, reflektere over den og trekke slutninger på grunnlag av den. Denne prosessen stiller større krav til intellektuelle ressurser enn avkodingen. Leseflyt viser til antall korrekt leste i ord i minuttet, samt elevens evne til å lese teksten med flyt. (avkoding x forståelse = lesing)

8 Modellen er en tenkt illustrasjon av normalutviklingen Fra Høien og Lundberg (1997) Dysleksi. Fra teori til praksis

9 INDERØY KOMMUNE Sakshaug skole Vennav. 59 7670 INDERØY KUNNSKAPSLØFTET - FRA ORD TIL HANDLING PROSJEKT UDIR 08/500 INDERØY KOMMUNE: ”Tidlig intervensjon forankret i evidensbaserte tiltak i en lærende organisasjon” SAKSHAUG SKOLE I SAMARBEID MED SAKSHAUG BARNEHAGE Visjon og mål Visjon: Barn og elever i Inderøy kommune skal oppleve mestring og utvikle en positiv selvforståelse i forhold til lesing. Pedagogisk hovedmål: Gjennom tidlig intervensjon minimere behovet for spesialundervisning på grunn av lesevansker i Inderøy kommune. Organisatorisk hovedmål: Refleksjon og fokus på kunnskap skal bidra til oppfyllelse av det pedagogiske hovedmål: Pedagogiske delmål: Skole : P1 Alle elever skal innen 3 år være over kritisk grense på Nasjonale Prøver i lesing, med unntak av elever som har store tilretteleggingsbehov og egen IOP. P2 Elevene skal bli funksjonelle lesere, for å kunne fungere i et livslangt læringsløp. Barnehage: P3 Skolestartere skal være godt forberedt til begynneropplæringen i lesing Organisatoriske delmål: Skole: O1 Utvikle en evidensbasert pedagogisk praksis med utgangspunkt i refleksjon og kunnskapsdeling. O2 Utvikle et kvalitetssikringssystem som sikrer at alle elever med svak faglig progresjon i lesing blir identifisert. O3 Elevene skal oppleve et godt læringsmiljø preget av trygghet, mestring og gode relasjoner. O4 Foreldrene skal involveres i leseopplæringen. O5 Viktigheten av foreldreengasjement i opplæringen må synliggjøres og poengteres. O6 Skoleleder styrker kvalitetsarbeidet ved skolen Barnehage: O7 Vektlegge leseforberedende og lesestimulerende arbeid.

10 FOREBYGGING AV LESEVANSKER PÅ 1. OG 2. ÅRSTRINN HANDLINGSPLAN: MÅL: - forebygge lesevansker Kartleggingsprøve 1.trinn: IL-basis vår Kartleggingsprøve 2.trinn: IL-basis og Carlsten høst. Carlsten vår

11 HØST HANDLING 1. OG 2. KL.NÅRMÅLGRUPPEANSVARLIG 1Foreldremøte 1. og 2. trinn: Orientering om kvalitetssikringa ved skolen. (forebygging- oppfølging/styrking- tiltak/ lesekonsulent, viktigheten av foreldreengasjement må synliggjøres og poengteres, veiledning) septemberforeldre Kontaktlærerne 2Gjennomgang av  bruk kartleggingsprøver  føring logg Tirsdag 01. 09.09 Kontaktlærere 2. trinn. Spesped-koordinatorer 3Kartlegging 2. trinn  II-basis 9-14  Carlsten Innen mandag 21.09.09 Innen mandag 21.09.09 Kontaktlærerne 4Etter Carlstenprøven 2. trinn  Retter prøven og gir inspektør resultatene Fører logg  Det lages grafer over resultatene  Det pedagogiske personalet ser samlet på kartleggings-resultater  Tolker/ser nærmere på resultatene. Vurderer resultater og utarbeider / foreslår tiltak Innen tirsdag 22.09.09 Innen mandag 28.09.09 Tirsdag 29.09.09 Tirsdag 06.10.09 Kontaktlærerne Inspektør Kontaktlærerne og inspektør Koordineringsteam: Kontaktlærere/spes- pedkoordinatorer/ inspektør/rektor leder 5Etter IL-basis prøven 2. trinn.  Retter prøven og fører logg  Tar med resultatene inn i møte med koordineringsteamet.  Tolker/ser nærmere på resultatene. Vurderer resultater og utarbeider/ foreslår tiltak Innen tirsdag 22.09.09 Tirsdag 06.10.09 Tirsdag 06.10.09 Kontaktlærerne Koordineringsteam: Kontaktlærere/spes- pedkoordinatorer/ inspektør/rektor leder

12 V Å R HANDLING 1. KLASSENÅRMÅLGRUPPEANSVARLIG 1 Gjennomgang 1. tr.  bruk kartleggingsprøver  føring logg Tirsdag 02.03.10 Kontaktlærere 1. trinn Spesped-koordinatorer 2Kartlegging 1. trinn  II-basis 1-8 Innen onsdag 10.03.10 Kontaktlærere 3Etter testingen 1. tr.  Retter prøven Fører logg  Det pedagogiske personalet ser samlet på kartleggings-resultater  Tolker/ser nærmere på resultatene. Vurderer resultater og utarbeider/ foreslår tiltak Innen onsdag 17.03.10 Tirsdag 23.03.10 Tirsdag 06.04.10 Kontaktlærerne Kontaktlærere og inspektør Koordineringsteam: Kontaktlærere/spes- pedkoordinatorer/ inspektør/rektor leder 4Generell observasjon og samtalerHele åretKontaktlærere, andre lærere i trinnteamet

13 HANDLING 2. KLASSENÅRMÅLGRUPPEANSVARLIG 1Gjennomgang 2. tr.  bruk kartleggingsprøver  føring logg Tirsdag 02.03.10 Kontaktlærere 2. trinn Spesped-koordinatorer 2Kartlegging 2. trinn  Carlsten Innen onsdag 10.03.10 Kontaktlærerne 3Etter testing 2. tr.  Retter Carlstenprøven og gir inspektør resultatene Fører logg  Det lages grafer over resultatene, klassevis  Det pedagogiske personalet ser samlet på kartleggings-resultater  Tolker/ser nærmere på resultatene. Vurderer resultater og utarbeider/ foreslår tiltak Innen onsdag 17.03.10 Innen mandag 22.03.10 Tirsdag 23.03.10 Tirsdag 06.04.10 Kontaktlærerne Inspektør Kontaktlærerne og inspektør Koordineringsteam: Kontaktlærere /spes- pedkoordinatorer/ inspektør/rektor leder 4Generell observasjon og samtalerHele åretKontaktlærere, andre lærere i trinnteamet

14 TILTAKSPLAN 1. ÅRSTRINN : FORSLAG TIL TILTAK SOM KAN OG BØR GJELDE GENERELT A 1 – tiltak/leseverksted A 2 – tiltak med skriftforming A 3 - generelle tiltak

15 A 1 – tiltak KLASSETILTAK 1. KL. - Sanger, rim og regler - Sansemotorisk trening - Skape gode lesekroker - Skrive/lese med data - Forberedende lesetrening (språkleiker, klappe stavelser, lytte lyder, rytmeleker, stavelseslesing) - Begrepstrening (Nyborg m.fl.) Ukas begrep - Samtaletrening/bruke språket i dialog - Tekstskaping - Høytlesing for elevene hver dag

16 A 2 – tiltak med skriftforming KLASSETILTAK 1. KL.- Fokus på riktig blyantgrepet - Fokus på riktig bokstavforming - Systematisk innlæring av bokstaver ved å bruke alle sanser - Bokstav og orddiktater - Tekstskaping - Skrivedansen

17 A 3 Generelle tiltak Tilgang på utvalgte lesebøker, eks. lettlestbøker Leseglededager, halve eller hele, i løpet av året Vi deltar i leselystkampanje 1.- 2. årstrinn Bruker av mediatek/biblioteket ”Lesekonsulent” Tilpassede arbeidsplasser (pult og stol som base på alle trinn) Lesegrupper

18 TILTAKSPLAN 2. ÅRSTRINN : FORSLAG TIL TILTAK SOM KAN OG BØR GJELDE GENERELT A 1 – tiltak/leseverksted A 2 – tiltak med skriftforming A 3 - generelle tiltak

19 A 1 – tiltak KLASSETILTAK 2. KL. - Sansemotorisk trening - Lesetrening, individuelt og i gruppe - Individuell lekse (Les-serie og lignende) - Skape gode lesekroker - Høyfrekvente ord (begrepstrening, ukas ord, ordtre,ordsamling, blink kort)) - Språkleiker (klappe stavelser, stavelseslesing, lytte ut lyder, rytmeleker) - Bokstav og orddiktater - Bibliotek/høytlesing - Skrive/lese med data

20 A 2 – tiltak med skriftforming KLASSETILTAK 2. KL.- Fokus på riktig blyantgrepet - Bruke ei skriftformingsbok - Fokus på riktig bokstavforming - Ha bokstavene ferdig opptrykt på pulten - Systematisk innlæring av småbokstaver ved skriving/øving - Bokstav og orddiktater - Tekstskaping - Skrivedansen

21 A 3 Generelle tiltak Tilgang på utvalgte lesebøker, eks. lettlestbøker Leseglededager, halve, i løpet av året Vi deltar i leselystkampanje 1.- 2. årstrinn Bruker av mediatek/biblioteket ”Lesekonsulent” Fadderhjelp Arbeider med ordkjeder, ukentlig Tilpassede arbeidsplasser (pult og stol som base på alle trinn)

22 OPPFØLGING AV LESEUTVIKLINGA PÅ 3.–7. ÅRSTRINN HANDLINGSPLAN: MÅL: -styrke leseferdigheten på årstrinnsnivå. Kartleggingsprøver 3.- 7. vår og høst 3. trinn Carlsten og ordkjedetest 4. trinn Carlsten og ordkjedetest 5. trinn Carlsten og ordkjedetest 6. trinn Carlsten og ordkjedetest 7. trinn Carlsten og ordkjedetest Grafisk framstilling av resultater Carlsten, høst og vår. Inspektør har ansvar for å lage en grafisk framstilling av kartleggingsresultatene fra alle grupper på data. Ett ark for hver gruppe. Sammenligningsgrafer- år til år.

23 H Ø S T HANDLING 3. – 7. klNÅRMÅLGRUPPEANSVARLIG 1Foreldremøter Orientering om kvalitetssikringa ved skolen. (forebygging- oppfølging/styrking- tiltak//lesekonsulent, viktigheten av foreldreengasjement må synliggjøres og poengteres, veiledning) Sept.Foreldre 3. – 7. tr.Kontaktlærerne 2Gjennomgang av  bruk kartleggingsprøver  føring logg Tirsdag 01.09.09 Kontaktlærere/ norsklærer 3. – 7. trinn. Spespedkoordinatorer 3Kartleggingsprøver  3. t. Carlsten /og ordkjedetest  4. t. Carlsten /og ordkjedetest  5. t. Carlsten /og ordkjedetest  6. t. Carlsten /og ordkjedetest  7. t. Carlsten /og ordkjedetest Innen mandag 21.09.09 Kontaktlærerne 4Etter prøvene  Retter prøvene og gir inspektør resultatene på Carlstenprøvene Fører logg  Det lages grafer resultatene  Det pedagogiske personalet ser samlet på kartleggingsresultater  Tolker/ser nærmere på resultatene. Vurderer resultater og utarbeider/foreslår nødvendig tiltak Innen tirsdag 22.09.09 Innen mandag 28.09.09 Tirsdag 29.09.09 Tirsdag 06.10.09 Kontaktlærerne Inspektør Kontaktlærerne og inspektør Koordineringsteam: Kontaktlærere /spes- pedkoordinatorer/ inspektør/rektor leder

24 VÅR HANDLINGNÅRMÅLGRUPPEANSVARLIG 1Gjennomgang av  bruk kartleggingsprøver  føring logg Tirsdag 02.03.10 Kontaktlærere/ norsklærer 3. – 7. trinn. Spespedkoordinatorer 2Kartleggingsprøver  3. t. Carlsten /og ordkjedetest  4. t. Carlsten /og ordkjedetest  5. t. Carlsten /og ordkjedetest  6. t. Carlsten /og ordkjedetest  7. t. Carlsten /og ordkjedetest Carlsten: Innen onsdag 10.03.10 Ordkjede: Innen fredag 12.03.10 Kontaktlærerne 3Etter testene i mars 3.-7. kl  Retter prøvene og gir inspektør resultatene på Carlstenprøvene Fører logg begge prøvene  Det lages grafer over resultatene, klassevis  Det pedagogiske kollegiet ser samlet på kartleggingsresultatene  Tolker/ser nærmere på resultatene. Vurderer resultater og utarbeider/foreslår nødvendig tiltak Innen onsdag 17.03.10 Innen mandag 22.03.10 Tirsdag 23.03.10 Tirsdag 06.04.10 Kontaktlærerne Inspektør Kontaktlærerne og inspektør Koordineringsteam: Kontaktlærere /spes- pedkoordinatorer/ inspektør/rektor leder

25 TILTAKSPLAN 3. TRINN: FORSLAG TIL TILTAK SOM KAN OG BØR GJELDE GENERELT A 1 – tiltak som lett kan periodiseres A 2 – tiltak med skriftforming A 3 - generelle tiltak

26 A 1 – tiltak som lett kan periodiseres KLASSETILTAK 3. KL. - 10 min. stillelesing daglig. Egen stillelesingsbok. - Systematisk grammatikkopplæring og studieteknikk/ lesestrategier. - Daglig heimelekse i skriving og lesing. - Bibliotek/høytlesing. - Ord-/setningsdiktat. - Skape gode lesekroker. - Systematisk opplæring Word? - Kor og korlesing - Individuell lesing med lærer - Gjenfortelle leseleksa - Friskriving, fortelling

27 A 2 – tiltak med skriftforming KLASSETILTAK 3. KL. - Fokus på blyantgrepet og skriveredskap. - Skriftforming timeplanfestes. - Finskriftbok – avskrift av leseleksa som heimearbeid - (ca. 4 – 5 linjer) - Fokus på skrift i alle timer. - Start med sammenhengende skrift. - Finskriving

28 A 3 Generelle tiltak Bruke ressurser på bøker Det gjennomføres leseglededager, halve eller hele, i løpet av året Vi deltar i leselystkampanje for 3.- 4. årstrinn ”Lesekonsulent” Arbeider med ordkjeder, ukentlig Bruker mediateket

29 TILTAKSPLAN 4. TRINN: FORSLAG TIL TILTAK SOM KAN OG BØR GJELDE GENERELT A 1 – tiltak som lett kan periodiseres A 2 – tiltak med skriftforming A 3 - generelle tiltak

30 A 1 – tiltak som lett kan periodiseres KLASSETILTAK 4. KL. - 10 min. stillelesing daglig. - Daglig heimelekse i lesing og skriving med orddiktat fra leksa. - Systematisk grammatikkopplæring. - Studieteknikk/sjølinstruerende oppgavehefter. - Bibliotek/høytlesing. - Ord- / setningsdiktat. - Skape gode lesekroker. - Rettskrivingsperiode vår - Systematisk opplæring Word? - Parlesing av leselekse – gjenfortelle innholdet i leksa - Skape sammenheng og utvikling i fortelling(tankekart) - Fri fortelling - Bildefortelling

31 A 2 – tiltak med skriftforming KLASSETILTAK 4. KL. - Fokus på arbeids-/sittestilling – ev. v/fysioterapeut. - Skriftforming timeplanfestes. - Fokus på sammenhengende håndskrift. - Generell orden i alt skriftlig arbeid - Finskriving

32 A 3 Generelle tiltak Bruke ressurser på bøker Det gjennomføres leseglededager, halve eller hele, i løpet av året Vi deltar i leselystkampanje for 3.- 4. årstrinn ”Lesekonsulent” Arbeider med ordkjeder, ukentlig Bruker mediateket

33 TILTAKSPLAN 5. TRINN : FORSLAG TIL TILTAK SOM KAN OG BØR GJELDE GENERELT A 1 – tiltak som lett kan periodiseres A 2 – tiltak med skriftforming A 3 - generelle tiltak

34 A 1 – tiltak som lett kan periodiseres KLASSETILTAK 5. KL. - 10 min. stillelesing daglig. - Leselekse - Systematisk grammatikkopplæring. - Studieteknikk med sjølinstruerende oppgavehefter. - Ord- / setningsdiktater. Ukas ord. - Bibliotek/høytlesing/lydbok. - Skape gode lesekroker. - Temabøker - Parlesing av leselekse – gjenfortelle innholdet i leksa - Bokanmeldelser, uttrykke egne tanker, trekke ut hovedpunkter - Alfabetisere, finne fram i oppslagsverk - Bruke ”Word” for å skrive en tekst - Friskriving, billedfortelling

35 A 2 – tiltak med skriftforming KLASSETILTAK 5. KL.- Fokus på arbeids-/sittestilling – ev. v/fysioterapeut. - Skriftforming timeplanfestes. - Fokus på sammenhengende håndskrift. - Generell orden i alt skriftlig arbeid - Finskriving

36 A 3 Generelle tiltak Bruke ressurser på bøker Det gjennomføres leseglededager, halve eller hele, i løpet av året Vi deltar i leselystkampanje for 5.–7. årstrinn. ”Lesekonsulent” Arbeider med ordkjeder, ukentlig Bruker mediateket

37 TILTAKSPLAN 6. TRINN : FORSLAG TIL TILTAK SOM KAN OG BØR GJELDE GENERELT A 1 – tiltak som lett kan periodiseres A 2 – tiltak med skriftforming A 3 - generelle tiltak

38 A 1 – tiltak som lett kan periodiseres KLASSETILTAK 6. KL. - Leselekse - Systematisk grammatikkopplæring. - Studieteknikk/sjølinstruerende oppgavehefter. - Lese minst en 1/2 time på skolen hver uke. - Bibliotek/høytlesing. - Ord- og setningsdiktater. - Skape gode lesekroker. - Systematisk opplæring Word? - Temabøker - Parlesing av leselekse – gjenfortelle innholdet i leksa - Gi respons og vurdering, systematisk - Skrive resumé, faktasetninger - Finne fram på Internett

39 A 2 – tiltak med skriftforming KLASSETILTAK 6. KL. - Fokus på arbeids-/sittestilling – ev. v/fysioterapeut. - Skriftforming timeplanfestes. - Fokus på sammenhengende/lesbar håndskrift. - Generell orden i alt skriftlig arbeid

40 A 3 Generelle tiltak Bruke ressurser på bøker Det gjennomføres leseglededager, halve eller hele, i løpet av året Vi deltar i leselystkampanje for 5.–7. årstrinn. ”Lesekonsulent” Arbeider med ordkjeder, ukentlig Bruker mediateket

41 TILTAKSPLAN 7. TRINN: FORSLAG TIL TILTAK SOM KAN OG BØR GJELDE GENERELT A 1 – tiltak som lett kan periodiseres A 2 – tiltak med skriftforming A 3 - generelle tiltak

42 A 1 – tiltak som lett kan periodiseres KLASSETILTAK 7. KL. - Leselekse - Systematisk grammatikkopplæring, tilpasset den enkelte elev. - Studieteknikk, stillelesingsbøker. - Ord- og setningsdiktat. - Bibliotek/høytlesing. - Lese en 1/2 time på skolen hver uke. - Skape gode lesekroker. - Systematisk opplæring Word? - Temabøker - Parlesing av leselekse – gjenfortelle innholdet i leksa - Skrive faktasetninger - Litterære sjangre - Lage disposisjon - Variere språket - Hente tekster fra Internett

43 A 2 – tiltak med skriftforming KLASSETILTAK 7. KL. - Fokus på arbeids-/sittestilling – ev. v/fysioterapeut. - Skriftforming timeplanfestes. - Fokus på sammenhengende/lesbar håndskrift. - Generell orden i alt skriftlig arbeid

44 A 3 Generelle tiltak Bruke ressurser på bøker Det gjennomføres leseglededager, halve eller hele, i løpet av året Vi deltar i leselystkampanje for 5.–7. årstrinn. ”Lesekonsulent” Arbeider med ordkjeder, ukentlig Bruker mediateket

45 ”Slik gjør vi det ved Sakshaug skole” En helhetlig metodikk for lese- og skriveopplæring ved Sakshaug skole er under utarbeidelse.

46 Foreldrene skal involveres i leseopplæringa. Har kunnskapen rundt barnet. Er en ressurs i forhold til sine barn. Viser interesse for og er positive til skolen og dets personale. Hjelper barnet med heimearbeidet. Foreldrene skal ikke undervise egne barn etter skoletid. Etablere gode rutiner for tilbakemelding

47 Foreldrene deltar i leseopplæringa ved å: Lage gode rutiner for hjemmearbeidet. Lese med og for barnet. Snakke med barnet om innholdet i tekstene. Om begrep og forståelse. Hjelpe barnet til å møte forberedt til neste dag. Bøker og annet utstyr må være på plass.

48 En god leser… har nøkkelen til all videre læring får gode opplevelser gjennom møtet med skolefagene opplever mestring som gir mot og krefter til å gå på nye oppgaver i skolehverdagen


Laste ned ppt "TIDLIG INTERVENSJON FORANKRET I EVIDENSBASERTE TILTAK I EN LÆRENDE ORGANISASJON SAKSHAUG SKOLE I SAMARBEID MED SAKSHAUG BARNEHAGE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google