Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Det medisinske fakultet, NTNU. 2 Om DMF Visste du at: våre forskere fant hjernens GPS, og i 2014 mottok Nobelprisen i medisin? vi organiserer en av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Det medisinske fakultet, NTNU. 2 Om DMF Visste du at: våre forskere fant hjernens GPS, og i 2014 mottok Nobelprisen i medisin? vi organiserer en av."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Det medisinske fakultet, NTNU

2 2 Om DMF Visste du at: våre forskere fant hjernens GPS, og i 2014 mottok Nobelprisen i medisin? vi organiserer en av verdens største helseundersøkelser, HUNT? våre forskere var pionérer innen bruk av ultralyd på hjerte, hjerne og foster? forskning fra oss har vært sentral i utvikling av næringseventyret GE Vingmed Ultrasound? vi, sammen med St. Olavs Hospital, er et av Europas mest moderne universitetssykehus? vi har Norges mest populære medisinstudium?

3 3

4 4 Om DMF DMF er ett av åtte fakulteter ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim Vi har omlag 1200 ansatte fordelt på fem institutter: –Institutt for nevromedisin –Institutt for samfunnsmedisin –Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk –Institutt for kreftforskning og molekylær medisin –Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer Og to sentra: –Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern (RKBU) –Kavliinstituttet / Senter for nevrale nettverk (CNC)

5 5 Utdanning Profesjonsstudiet i medisin Forskerlinjen Tilbud til medisinstudenter som legger grunnlag for ph.d. og forskerkarriere

6 6 Utdanning Bachelor i bevegelsesvitenskap Masterprogram 2-årige masterprogram: –Master of Science in Exercise Physiology –Master of Science in Molecular Medicine –Master of Science in Neuroscience –Master of Science in Public Health –Master i bevegelsesvitenskap –Master i farmasi –Master i klinisk helsevitenskap Studieretning: Anvendt klinisk forskning Studieretning: Fedme og helse Studieretning: Smerte og palliasjon Erfaringsbaserte masterprogram: –Master i barn og unges psykiske helse –Master i helseinformatikk Etter- og videreutdanning Enkeltemner

7 7 Utdanning Vi har sterk kobling mellom forskningsaktivitetene og utdanningene våre Vi har nær kontakt med praksisarenaene –Spesialisthelsetjenesten gjennom lokale helseforetak og integrasjon med St. Olavs Hospital –Helse Midt-Norge og primærhelsetjenesten, i særlig grad Trondheim kommune Pågående prosjekt for videreutvikling av medisinstudiet

8 8 Trivsel og tilhørighet DMFs studenter har høyest score på trivsel (ved NTNU) DMF har den høyeste score når det gjelder undervisningskvalitet Studentene mener at studiet har høy grad av jobbrelevans De opplever i stor grad positiv konkurranse fra medstudentene DMF-studentene synes de er inkludert i fagmiljøet ved fakultetet

9 9 Ph.d.-utdanning Vi tilbyr tre ph.d.-program: Ph.d. i medisin Erstatter ph.d.-programmene i klinisk medisin, molekylærmedisin, nevrovitenskap og samfunnsmedisin Ph.d. i medisinsk teknologi Ph.d. i lindrende behandling

10 10 Nasjonale forskerskoler DMF er vert for to nasjonale forskerskoler i medisinsk avbildning og nevrovitenskap, finansiert av Norges Forskningsråd Vi er partner i tre forskerskoler: Allmennmedisin, hjertemedisin og populasjonsbasert epidemiologi Bakgrunn: For å lykkes internasjonalt må de beste miljøene samarbeide Frivillig å delta for stipendiater Arrangerer nasjonale møteplasser og styrker forskeropplæring på feltet Er tverrfaglig Gir bedre forskning Styrker internasjonale nettverk og synlighet

11 11 H2020 DMF koordinerer to H2020-prosjekter: -SelfBACK: En app med mål om å hjelpe ryggpasienter til å håndtere plagene på egenhånd, redusere smerter og bedre funksjonen -PreventIT: Via smarttelefoner og smartklokker skal PreventIT fremme aktiv og sunn aldring gjennom tilpasset trening

12 12 Forskning Tre hovedområder: –Translasjonsforskning: Målet er å styrke forbindelse mellom grunnleggende forskning, pasientnær forskning og pasientbehandling, slik at pasientene får glede av forskningen så tidlig som mulig –Medisinsk teknologi: Kostnadseffektiv utvikling og bruk av teknologi for diagnostikk og behandling i et globalt perspektiv –Helseundersøkelser, biobanker og registre: Bedre folkehelse gjennom utnyttelse av helseopplysninger fra helseundersøkelser og helsetjenesten

13 13 Forskning To Sentre for Fremragende Forskning (SFF): –The Kavli Institute for Systems Neuroscience/ Centre for Neural Computation (CNC) –Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR) Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI): –Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS) En av verdens største helseundersøkelser: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) To K. G. Jebsen sentra: –K. G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi –K. G. Jebsen Center of Exercise in Medicine (CERG) European Palliative Care Research Center (PRC)

14 14 The Kavli Institute for Systems Neuroscience/ Centre for Neural Computation (CNC) Kavli-instituttet og CNC er blant de fremste miljøene innen nevrovitenskap i verden De står bak grunnleggende ny kunnskap om hvordan stedsans og hukommelse oppstår i hjernen Oppdaget «gittercellene» i hjernen i 2005, hvor stedsansen sitter I 2014 mottok May-Britt Moser og Edvard Moser Nobelprisen i medisin for sitt arbeid CNC er et Senter for Fremragende Forskning (SFF) www.ntnu.edu/kavli

15 15 Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR) CEMIR skal forske på nye mekanismer som setter i gang inflammasjonsresponser CEMIRs mål er å utvikle kunnskap som kan peke på nye metoder for behandling og diagnostikk av inflammasjonssykdommer som: aterosklerose, kreft, overvekt, diabetes type II, Alzheimer's sykdom og inflammatorisk tarmsykdom CEMIR er et Senter for Fremragende Forskning (SFF), finansiert av Norges Forskningsråd www.ntnu.edu/cemir

16 16 Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS) CIUS forsker på, og utvikler, ultralydteknologi til fordel for helsevesenet, næringsliv og akademia. Ny ultralydkunnskap og ultralydteknologi innen helse, maritim og olje og gass vil føre til innovasjon og ny praksis. CIUS er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), finansiert av Norges Forskningsråd. https://www.ntnu.edu/cius

17 17 Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning –Tre undersøkelser er gjennomført: HUNT1 (1984-86), HUNT2 (1995-97) og HUNT3 (2006-08) –HUNT4 starter innsamling av materiale høsten 2017 –120 000 personer har så langt deltatt i undersøkelsen og nesten 80 000 har avgitt blodprøver –Dette gjør HUNT til verdens største helseundersøkelse i sitt slag Det er til nå avlagt over 100 doktoravhandlinger basert på HUNT-data HUNT databank og HUNT biobank er infrastrukturer som tilbyr lagring av data og biomateriale for eksterne parter www.youtube.com/HUNT www.ntnu.no/hunt

18 18 Forskningsgruppe for myelomforskning Myelomatose (beinmargskreft) er en kreftsykdom som rammer ca. 350 nordmenn hvert år Gruppa har som mål å identifisere undergrupper av myelompasienter, for dermed å kunne tilby hver enkelt pasient bedre behandling Det er de siste årene gjort betydelige framskritt i behandling av myelomatose www.ntnu.no/myelom

19 19 Cardiac Exercise Research Group (CERG) K. G. Jebsen-senter for hjertetrening Studerer effekten av trening som medisin for å behandle hjerte- og livsstilsrelaterte sykdommer Har som mål å finne optimale treningsprogram slik at vanlige mennesker kan få og bevare en god helse gjennom hele livet. Kombinerer eksperimentelle, kliniske og epidemiologiske studier Gruppen er svært aktiv innen forskningsformidling og godt synlig i både nasjonale og internasjonale medier www.ntnu.no/cerg

20 20 European Pallitative Care Research Centre (PRC) PRC er et internasjonalt ledende forskningssenter på lindrende behandling, finansiert blant annet av EU Gruppen består av forskere med ulik bakgrunn som samarbeider om basalforskning, translasjonsforskning og klinisk forskning – alle med den overordnete målsettingen om bedre behandling Fikk i 2009 15 millioner kroner av Kreftforeningen for å starte PRC PRC er et samarbeidsprosjekt mellom DMF og St. Olav www.ntnu.no/prc

21 21 Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) RKBU Midt-Norge jobber med problemstillinger knyttet til barn og unges psykiske helse og barnevern Gjennom forskning, tjenestestøtte, undervisning og formidling av fagkunnskap skal RKBU bidra til å øke kvaliteten på tjenestene RKBU i Midt-Norge er et av fire regionale kunnskapssentre Senteret mottar grunnfinansiering fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og er organisert under DMF, NTNU

22 22 Global helse Sammen med St. Olavs Hospital skal vi gjennom forskning, undervisning og klinisk virksomhet bidra til å løse de store globale helseutfordringene Global helsedag arrangeres i oktober hvert år Samarbeidsland: –Nepal –Malawi –Sierra Leone –Sør-Afrika –Tanzania http://www.ntnu.no/dmf/forskning/global-helse

23 23 Bioteknologi NTNU har et eget program for å koordinere satsingen på bioteknologi: «Biotech and Life Science Programme» –programmet ledes av Stig Omholt Bioteknologi er en tverrgående fagdisiplin Systemmedisin er et område der NTNU satser på å bli ledende internasjonalt, gjennom tverrfaglig samarbeid Forskningsrådet besluttet i 2015 å støtte opprettelsen av et nytt bioteknologisk senter, «Digital Life - Convergence for Innovation».

24 24 Forskningsinfrastruktur: Kjernefasiliteter Avansert infrastruktur innen kliniskforskning og basalforskning, med tilknyttet personell med spesialkompetanse Den avansert infrastrukturen er tilgjengelig for både eksterne og interne forskere Det finnes 13 forskjellige kjernefasiliteter www.ntnu.edu/dmf/core-facilities

25 25 Søknadshjelpen - Ressurssenter for forskere For forskere ved DMF, St. Olavs Hospital og regionale helseforetak Gir forskere administrativ støtte i søknadsløpet Dekker hele helseregionen Rådgivning rundt økonomi og budsjettering Bistår med å få godkjent kliniske prosjekter soknadshjelpen@medisin.ntnu.no

26 26 Innovasjon DMF samarbeider tett med NTNU Technology Transfer (TTO) for å bistå patentering og kommersialisering av oppfinnelser fra forskningsmiljøene. En stor andel av nyskaping ved fakultetet foregår ved utvikling og innføring av nye metoder og prosedyrer i pasientbehandling, gjerne ved bruk av ny medisinsk teknologi, f.eks. Vscan (håndholdt ultralydapparat) og MultiGuide (bildeveiledet medisinsk instrument). APIM – Bioteknologiselskap dedikert til utvikling av nye kreftlegemidler EIR - Web-basert smertevurderingsverktøy til bruk i palliativ omsorg for kreftpasienter PAI – App som måler treningseffekt http://tto.ntnu.no/

27 27 NTNU Helse Et av NTNUs fire strategiske forskningsområder Målet er å skape innovative løsninger på komplekse helseutfordringer Temaområder: - Helsefremming, forebygging og myndigggjøring - Diagnostikk og terapi - IKT-systemer, velferdsteknologi og organisering av helsetjenester Tverrrfaglig forskning med bidrag fra helse-, velferds- og teknologifeltet www.ntnu.edu/health

28 28 www.ntnu.no/dmf http://blog.medisin.ntnu.no/ twitter.com/NTNUmedicine


Laste ned ppt "1 Det medisinske fakultet, NTNU. 2 Om DMF Visste du at: våre forskere fant hjernens GPS, og i 2014 mottok Nobelprisen i medisin? vi organiserer en av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google