Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

21.09.2016 s. 1 Rådgivernettverk NFK Diverse aktuelt fylkesnivå/nasjonalt 5-6 april 2011, Inger Lise Pettersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "21.09.2016 s. 1 Rådgivernettverk NFK Diverse aktuelt fylkesnivå/nasjonalt 5-6 april 2011, Inger Lise Pettersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 21.09.2016 s. 1 Rådgivernettverk NFK Diverse aktuelt fylkesnivå/nasjonalt 5-6 april 2011, Inger Lise Pettersen

2 21.09.2016 s. 2 Aktuelt nasjonalt Sintef-rapport om rådgivertjenesten – februar 2011 Rådgivningen utvikler seg i rett retning - men lokale variasjoner Positive til endringer i opplæringsloven Bedre tilbud om etter og videreutdanning Manglende ressurser Rådgivning må være hele skolens arbeid Gode nettverk og partnerskap er nyttige Elevene velger kjønnstradisjonelle fag Oppfølgingstjenesten preget av mangfold

3 Aktuelt nasjonalt – forts.. Min utviklingsplan Fortsatt prøveprosjekt i 2011, 3 fylker. Avklaringer budsjett 12 Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox Styrke kvalitet og profesjonalitet Øke kunnskapsgrunnlaget, utvikling av likeverdige tilbud, fremme tilgang til karriereveiledning for unge og voksne Bistå regionale partnerskapene med et nasjonalt og et internasjonalt perspektiv. Bidra til styrket samarbeid og samordning om karriereveiledning mellom de ulike partene 21.09.2016 s. 3

4 Aktuelt nasjonalt – forts.. Ny GIV – Partnerskap for økt gjennomføring i vgo Rådgivningstjenesten sentral for å nå målene! Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for rådgivningstjenesten prioritert 21.09.2016 s. 4

5 21.09.2016 5 Aktuelt fylkesnivå Rapport fylkesrevisjonen – rådgivingstjenesten januar 2010: Rådgivningstjenesten ikke ivaretatt i NFK’s system for kvalitetsvurdering Bør være formell beslutning om kompetansekrav til rådgivere Skolene kan bli bedre på informasjon og tilgjengelighet mht rådgivertjenesten Mange skoler har ikke nedfelt arbeidet skriftlig NFK har fulgt opp statens rundskriv og fylkestingets vedtak om å styrke karriereveiledningen på u-trinnet Bør være bedre kontroll og rapportering på bruk av midlene

6 Kompetansekrav rådgivere – sak AMA nov 10 Rådgivere i vgs min. formell kompetanse tilsvarende anbefalt kompetanse fra Udir (60 stp veiledning – derav 30 stp rådgivning). Skoleeier/vgs må tilrettelegge for at rådgivere snarest mulig kan tilegne seg nødvendig formell kompetanse. Overgangsfase fram til 2015. Dispensasjon fra kompetansekravet for mindre rådgiverstillinger/funksjoner og eldre rådgivere med lang realkompetanse innen rådgiving 21.09.2016 s. 6

7 Rutiner - ivareta kvalitet i rådgivertjenesten Jf krav i opplæringslovens forskrifter - øvrige føringer Arbeidsgruppe: rutinebeskrivelser – kvalitetsindikatorer Kontrollrutinene: grunnlag for virksomhetsbasert vurdering og rapportering både på skoleeiernivå og på skolenivå. Forutsettes at skoleeier har en plan for rådgivertjenesten. Politisk sak senere – jf bla erfaringene i Ny GIV. 21.09.2016 s. 7

8 Tilsetting av rådgivere – sak AMA nov 2010 Ved ledighet: lokal vurdering hvordan behovet dekkes - hvilken kompetanse som er ønskelig utover minimumskrav. 1.Tilsetting som 8530: Rådgiver i hel- eller delstilling. Mulig å kombinere delstilling rådgiver med andre relevante oppgaver. Kompetansekravet til alle oppgavene må tilfredstilles. 2.Funksjon som rådgiver i delstilling kombinert med lærerstilling. Kompetansekravene til både rådgivingstjenesten og lærerdelen av stillingen må tilfredstilles. Lokalt vurderes/ begrunnes om rådgivingstjenesten skal deles mellom sosialped. rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving - eller dekkes av samme person. Ved flere sosialped. rådgivere, begge kjønn bør være representert 21.09.2016 s. 8

9 Lofoten Bodø Vesterålen Etablering karrieresenter 2010: Karrieresenter Lofoten (2 – 2,5) Karrieresenter Bodø (3) 2011: Karrieresenter Vesterålen (2 – 2,5) 1. juni: John Elvin Paulsen Egne ressurs Meløy (Indre Salten) Arbeid med etablering på Sør Helgeland

10 Bruk av Profråd Verktøy for arbeid med personlighetsutvikling – med vekt på beslutningskompetanse og yrkesmodenhet. Yrkespersonlighet kobles til konkrete yrkesvalg Primær målgruppe: Voksne og elever studiespesialisering Sertifisering (7,5 stp): karrieresentrene + rådgivere studiespes. NFK inngått rammeavtale med Management Synergy AS Pris 2009: ca kr 330 pr test. Nå: Fri bruk av tester.. Skolene og karrieresentrene betaler et mindre årlig beløp 21.09.2016 s. 10

11 Tilbudsstruktur – rådgivning - likestilling Ft-vedtak:159/09: ”Fylkestinget ber om i løpet av 2010 å få seg forelagt en utredning om hvordan tilbudsstruktur og rådgivning i videregående opplæring fungerer i et likestillingsperspektiv” Arbeidsgruppe (Else Lindvig, Hege Torvik, Inger Bærung, Line Hansen) Innhente kunnskap - i hvilken grad likestillingsperspektivet er ivaretatt innen rådgivingstjenesten i skolen - hva som finnes av forskning på området. Vurdere statistisk tallmateriale for søkning/inntatte elever fordelt på kjønn i videregående opplæring i Nordland, og data fra SSB/ andre kilder 21.09.2016 s. 11

12 Prosjekt 300 Samarbeid mellom NAV og NFK Mål: Kvalifisering arbeidsledig ungdom 19-30 år for fullføring av vgo 1.DEL 1 - karriereveiledning og vurdering av realkompetanse, motivasjon mv.Skal føre mot en realistisk karriereplan for den enkelte. Grunnlag for : 2.DEL 2 - tilpasset opplæring. Målet fullføre videregående opplæring. De konkrete opplæringstiltakene ulike.

13 Målsetting og målgruppe Arbeidsledige 19 og 30 år uten avsluttet vgo. Fylkeskommunen tiltaksarrangør: Gjennomføres i samarbeid mellom regionale karrieresentre, NAV kontor, videregående skoler og næringsliv i fylket. 1.Del 1: Regionale karrieresentre. (10 deltakere – 6 uker) 2.Del 2: Videregående skoler/lokale studieverksted (AMO- kurs )

14 Innhold karrierekurs (6 uker) Individuelle samtaler – felles samlinger Tett oppfølging av den enkelte – motivasjon! Dokumentasjon og vurdering av realkompetanse Oppbygging og utforming av CV. Attester Utdanningsløp – ulike veier til målet - skolesystemet Yrker - arbeidslivets spilleregler – bedriftsbesøk Jobbsøking – jobbintervju Dataopplæring – studieteknikk Bevisstgjøring av egne ressurser. Diverse oppgaver og øvelser. Oppgaver mellom fagsamlinger/individuelle samtalene 21.09.2016 s. 14

15 Status karrierekurs - pr 01.01. 2011 Ved årsskiftet: 212 deltakere (20 kurs) Gjennomført i 10 regioner i fylket Tett samarbeid mellom NAV lokal og lokale tiltaksarrangører. Nav rekrutterer deltakere. Også OT Evaluering del 1 – bruk av QuestBack

16 13.01.2011 10:30 www.questback.com 1Mann 2Kvinne N Denne undersøkelsen120 Evaluering del 1 – 2010 Kjønn

17 Hvor motivert var du for å fullføre vgs før du startet på kurset? På en skala fra 1-6, der 1 er lite motivert og 6 er svært motivert: Lite motivert Svært motivert

18 Hvor motivert er du i dag forå fullføre videregående skole? På en skala fra 1-6, der 1 er lite motivert og 6 er svært motivert:

19 Oppsummert evaluering karrierekurs 21.09.2016 s. 19 46 % var lite motivert til å fullføre vgo før selve kurset Ca 90 % er i etterkant meget motiverte til å gjennomføre en utdanning 96 % meget godt fornøyd med den individuelle veiledning Suksessfaktorer: tett oppfølging – god veiledning


Laste ned ppt "21.09.2016 s. 1 Rådgivernettverk NFK Diverse aktuelt fylkesnivå/nasjonalt 5-6 april 2011, Inger Lise Pettersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google