Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Grunnskolen: skjema og veiledning GSI-samling 22. september 2015 Roald Fremstad Ingrid Damlien Haraldsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Grunnskolen: skjema og veiledning GSI-samling 22. september 2015 Roald Fremstad Ingrid Damlien Haraldsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Grunnskolen: skjema og veiledning GSI-samling 22. september 2015 Roald Fremstad Ingrid Damlien Haraldsen

2 Redusere rapporteringsbyrden Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Grindheim-rapporten I tildelingsbrevet ba KD om at Udir skulle komme med forslag som kunne redusere rapporteringsbyrden i GSI På faggruppemøtet i januar diskuterte faggruppa hvilke felter som kunne utgå Udir sendte et endelig forslag til KD

3 Lærerløftet Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Oppdragsbrev fra KD om å revidere indikatorer for lærerkompetanse i GSI –Statistikken må skille tydelig mellom antallet lærere/årsverk som ikke oppfyller kompetansekravene for tilsetting og undervisning, jf. § 10-1 og §10-2. –Statistikken om antallet lærere/årsverk som ikke oppfyller kompetansekrav for undervisning (§10-2) må kunne fordeles på fagene matematikk, norsk, engelsk, samisk og norsk tegnspråk.

4 Endringer i grunnskoleskjemaet RAMME A Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

5 Slettet: Gamle linje A13 for årstrinn «mer enn 10 år».

6 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Slettet: Felter om spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder i ramme A, B og C. Dette hører nå til i BASIL som nå også fanger opp barn som får spesialpedagogisk hjelp uten å gå i barnehage.

7 Endringer i grunnskoleskjemaet RAMME B OG C Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

8 Kompetansekrav for tilsetting Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Endres: Spørsmålene B1 og B2 (tilsvarende for C5 og C6).  B1/C5: Nå spør vi om årstimer/årsverk utført av undervisningspersonale som oppfyller kompetansekravene for tilsetting, jf. opplæringsloven § 10-1 og friskoleloven § 4-2.  B2/C6: Her spør vi om årstimer/årsverk utført av undervisningspersonale som ikke oppfyller kompetansekravene for tilsetting, jf. opplæringsloven § 10-1 og friskoleloven § 4-2.

9 Kompetansekrav forts. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Tidligere spurte vi om årstimer/årsverk med undervisningspersonale med/uten godkjent utdanning i de fag/trinn de underviser i.

10 Kompetansekrav for tilsetting Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Nye spørsmål: C35, C36 og C37 - Antall lærere som oppfyller/ikke oppfyller kompetansekravene for tilsetting, jf. opplæringsloven §10-1 og friskoleloven §4-2. Lærere som underviser både på barne- og ungdomstrinnet registreres på ungdomstrinnet. Unntaket er dersom de oppfyller kompetansekravene på barnetrinnet, men ikke på ungdomstrinnet. Da skal de registreres i linje 36.

11 Kompetansekrav for undervisning Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Lærere som oppfyller kompetansekravene for tilsetting (i hele- eller deler av grunnskolen) og som underviser i fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk eller engelsk, skal registreres etter antall studiepoeng de har i undervisningsfagene. –Lærere som underviser i faget både på barne- og ungdomstrinnet registreres på ungdomstrinnet. Unntaket er lærere som er ført i linje 36. De skal føres på barnetrinnet i fag, selv om de også underviser i faget på ungdomstrinnet. –En og samme lærer kan registreres på flere fag.

12 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon CASE??

13 Lærerkompetanse Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Tallene for lærerkompetanse kan ikke brukes til å si hvor stor andel av lærerne som underviser i et fag som oppfyller kompetansekravene for undervisning. Men de sier noe om behovet for etterutdanning/videreutdanning. Kan vi se tilfeller der det vil være vanskelig å registrere disse, der veiledningen ikke gir nok forklaring?

14 Huskeliste til registrering av lærerkompetanse Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Først se om læreren oppfyller kompetansekravet for tilsetting på det høyeste trinnet vedkommende underviser. Eventuelt om de oppfyller på barnetrinnet (men underviser på begge trinn). En lærer som underviser på 1.-7 og 8.-10. trinn, som oppfyller kompetansekravene for tilsetting på 1.-7. trinn, men ikke for 8.-10. trinn, skal registreres i linje C36. Deretter er det kun de lærerne som er registrert i linje C35 og C36 som skal registreres i line C38-42. De som ikke oppfyller kompetansekravene for tilsetting verken på barne- eller ungdomstrinnet skal ikke registreres i linje C38-42, uavhengig av om de underviser i disse fagene og selv om læreren f.eks. underviser i matte og har 60 studiepoeng i faget.

15 Huskeliste til registrering av lærerkompetanse, fortsettelse Klikk for å legge inn navn / epost / telefon En lærer som er registrert i linje C35 på 8.-10. trinn, som underviser i norsk på både 1.-7. og 8.-10. trinn og som underviser i matematikk bare på 1.-7. trinn, skal registreres på 8.-10. trinn i linje C38 og på 1.-7. trinn i linje C41. En lærer som er registrert i linje C36, som underviser i engelsk både på 1.-7. trinn og 8.-10, skal registreres på 1.-7. trinn på linje C42.

16 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Slått sammen linjer: - sosialpedagogisk rådgiver -utdannings- og yrkesrådgiver - elevrådskontakt -kontaktlærere -fjernundervisning -tilsyn av elever som får hjemmeundervisning Timer som tidligere ble ført i disse linjene skal inngå i B19 – Andre årstimer utført av undervisningspersonale. Følg derfor med på at timene som tidligere ble registrert i egne linjer fortsatt blir registrert i B19. Men BARE timer som fører til reduksjon i årsrammen til undervisning.

17 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Slettet: Årstimer som ikke er tildelt skolene, men som kommunen disponerer (fordeler) Feltet var i kolonnen med andre årstimer utført av undervisningspersonale. Litt misvisende. Har kommunen slike timer, bør de heller registreres på kommunen sentralt. Dreier det seg om timer til undervisning er det B1 eller B2 som er mest nærliggende.

18 ÅRSTIMER TIL OPPLÆRING I SAMISK Klikk for å legge inn navn / epost / telefon elever med rett til opplæring i samisk språk der dette fører til ekstra ressurser til undervisning, jf. opplæringsloven § 6-2 Samisk som førstespråk (Samisk 1) eller andrespråk (Samisk 2/Samisk 3). Ressursene til undervisning i samisk skal registreres på skolen/enheten hvor undervisningen gis. Dette for å unngå at ressurser registreres dobbelt. Timer til fordypning i samisk som fremmedspråk skal ikke føres her.

19 ÅRSTIMER TIL OPPLÆRING PÅ SAMISK Klikk for å legge inn navn / epost / telefon elever med rett til opplæring på samisk der dette fører til ekstra ressurser til undervisning for en elev/elevgruppe, jf. opplæringsloven § 6-2, første og annet ledd Ekstra undervisning av en elev, eller at det opprettes egen elevgruppe. Gruppedeling trenger ikke å føre til at det totale antall grupper ved skolen blir høyere. Det er de ekstra årstimene når det er dannet ekstra grupper i tillegg til de skolen ellers ville hatt, som skal føres her. Timene føres på den skolen elevene får undervisningen.

20 Annen målform enn kommunens hovedmål Klikk for å legge inn navn / epost / telefon elever med rett til annen målform enn kommunens hovedmål og der dette fører til ekstra ressurser til undervisning for en elev/elevgruppe, jf. opplæringsloven § 2-5 Det er kun de ekstra ressurser når det er dannet grupper i tillegg til de skolen ellers ville hatt, eller ekstra ressurser til enkeltelever/elever som skal telles her.

21 SAMISK OG ANNEN MÅLFORM – Ramme B og C Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Kan ikke brukes til tilskudd. Ønsker ikke at flere skoler skal føre de samme ressursene. Da vil det bli dobbeltrapportering i GSI og antall lærerårsverk på landsbasis vil bli for høyt.

22 Endringer i grunnskoleskjemaet RAMME D Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

23 Slettet: Felt om elever skolen har meldt til PPT (tidligere D1). Felt om elever som er tilrådd spesialudervisning av PPT (tidligere D2).

24 Endringer i grunnskoleskjemaet RAMME G Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

25 Nytt: Lagt inn en linje med fordypning i matematikk på 8. trinn (G13). Slått sammen: Elever som er fritatt fra fremmedspråk/språklig fordypning er slått sammen til ett felt.

26 Endringer i grunnskoleskjemaet RAMME H Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

27 Slått sammen: Årstimer til fysisk aktivitet gitt av pedagoger og andre enn pedagoger (H5) Slettet: Totalt antall lærertimer/ansatteressurser som går til leksehjelp per uke Hvor mange personer utfører leksehjelp Hvem tilbyr leksehjelp (skolen, SFO, både skolen og SFO, andre)

28 Endringer i grunnskoleskjemaet RAMME I Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

29 Slettet: Hvor mange elever har rett til skyss Leirskole

30 Endringer i grunnskoleskjemaet RAMME J Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

31 Slettet: Åpningstimer: -Hvor mange timer i uken er SFO-ordningen åpen? -Hvor mange uker per år er ordningen åpen for elever? Bemanning: -Personale med godkjent lærer- eller førskolelærerutdanning -Fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget -Annet personale -Sum bemanning og årsverk

32 Endringer i grunnskoleskjemaet RAMME E/F/K Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

33 Kulturskolen Skjema og veiledning Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

34 Kulturskoleskjemaet : Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Ingen endringer fra i fjor

35 Voksenopplæring Skjema og veiledning Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

36 Endringer i voksenopplæringsskjema RAMME A. DELTAKERE Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

37 Omformulerte seksjonsoverskrifter Klikk for å legge inn navn / epost / telefon I andre seksjon ramme A Fra: Deltakere med kun spesialundervisning etter § 4A-2 Til: Deltakere med enkeltvedtak om spesialundervisning etter § 4A-2, der all opplæring gis som spesialundervisning

38 Omformulerte seksjonsoverskrifter forts. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon I tredje seksjon ramme A Fra: Deltakere med både ordinær grunnskole- opplæring etter § 4A-1 og spesialundervisning etter § 4A-2 Til: Deltakere med enkeltvedtak om spesialunder- visning etter § 4A-2, som både mottar ordinær grunnskoleopplæring og spesialundervisning

39 Realkompetansevurdering (RKV) Klikk for å legge inn navn / epost / telefon A23: Feltet er endret slik at det er spesifisert at det gjelder enkeltvedtaket om RKV.

40 Endringer i voksenopplæringsskjema RAMME B. ÅRSTIMER OG RAMME C. ÅRSVERK Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

41 Slått sammen linjer: Årstimer til sosialpedagogiske tjenester/rådgivningstjenester Andre årstimer som ikke er tatt med ovenfor Timer som tidligere ble ført i disse linjene skal inngå i B6 – Andre årstimer utført av undervisningspersonale. Tilsvarende for ramme C.

42 Endringer i voksenopplæringsskjema RAMME D. SPESIALUNDERVISNING Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

43 Slettet: Deltakere skolen har meldt til PPT Deltakere som er tilrådd spesialundervisning av PPT.


Laste ned ppt "Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Grunnskolen: skjema og veiledning GSI-samling 22. september 2015 Roald Fremstad Ingrid Damlien Haraldsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google