Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjonsloven. Hva er voksenopplæring Organisert opplæring for voksne som gjennomføres etter bestemte regler, og kan berettige til offentlig støtte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjonsloven. Hva er voksenopplæring Organisert opplæring for voksne som gjennomføres etter bestemte regler, og kan berettige til offentlig støtte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjonsloven

2 Hva er voksenopplæring Organisert opplæring for voksne som gjennomføres etter bestemte regler, og kan berettige til offentlig støtte Etter introduksjonsloven (kommunen har ansvaret) Offentlig regi, med parallell i skolesystemet Arbeidsmarkedsretta kurs (NAV) Studieforbund Fjernundervisining Folkehøyskoler NKVS

3 Hvilke lover styrer voksenopplæring Voksenopplæringslov: 1976 Opplæringslov (kap.4A) Introduksjonsloven: kom 2003 Utlendigsloven NKVS

4 Kapittel 4A. Opplæring spesielt organisert for vaksne § 4A-5. Kompetansekrav for undervisningspersonell § 10-1 med tilhøyrande forskrift gjeld tilsvarande for opplæring etter dette kapitlet. Departementet kan gi forskrifter om at ein likevel kan tilsetje personell utan formell pedagogisk kompetanse. § 10-1. Kompetansekrav for undervisningspersonell Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling i grunnskolen og i den vidaregåande skolen, skal ha relevant fagleg og pedagogisk kompetanse. Departementet gir nærmare forskrifter om krav til utdanning og praksis for den som skal tilsetjast i undervisningsstillingar på ulike årssteg og i ulike skoleslag. For opplæring etter § 4A-2 (spesialundervisning) andre leddet gjeld ikkje § 10-1 med tilhøyrande forskrift. Opplæringa skal likevel skje under fagleg og pedagogisk rettleiing og ansvar. NKVS

5 Forskrift til opplæringsloven § 14 § 14-1. Krav til pedagogisk kompetanse Alle som skal tilsetjast i undervisningsstilling, må ha pedagogisk bakgrunn i samsvar med krava i rammeplanane for lærarutdanningane med forskrifter, jf. lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 andre ledd, eller ha tilsvarande pedagogisk kompetanse. Til opplæring av vaksne etter opplæringslova kapittel 4A kan det også tilsetjast personar utan formell pedagogisk kompetanse etter første ledd. Føresetnaden er at vedkommande har vesentleg erfaring med opplæring av vaksne og er eigna til undervisning av vaksne. NKVS

6 Aktuelle paragrafer som ikke står i kap 4a Kapittel 10. Personalet i skolen m.m. § 10-1. Kompetansekrav for undervisningspersonell 10-10. Tariffavtalar om lønns- og arbeidsvilkår For stillingar som går inn under denne lova, blir lønns- og arbeidsvilkåra fastsette i tariffavtale. Kongen i statsråd fastset kven som skal forhandle med dei tenestemannsorganisasjonane som har rett til å forhandle om lønns- og arbeidsvilkår. Voksenopplæringsloven § 21 Lønns- arbeidsvilkår Styret fastsetter de ansattes lønns- arbeidsvilkår NKVS

7 Voksenopplæring etter introduksjonslov Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Utdypes i rundskriv Q-20/2015 NKVS

8 Introduksjonslov - Formål § 1. Lovens formål Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet NKVS

9 Hva regulerer introduksjonsloven Hvem som har rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Kommunens ansvar for å legge til rette for disse aktivitetene Undervisning i omfang Kompetansekrav NKVS

10 Oppholdsgrunnlag Er etter utlendingsloven utgangspunktet for om den enkelte har rett og/plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven kap.4 NKVS

11 Rett og plikt Rett: betyr krav på gratis opplæring i samfunnskunnskap og norsk i kommunen der vedkommende bor Plikt: må ha gjennomført lovpålagt opplæring i norsk og samfunnsfag for å kunne søke permanent oppholdstillatelse. Må betale selv. Rett og plikt: krav på gratis opplæring og må gjennomføres NKVS

12 § 17. Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap Rett og plikt til deltakelse i gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer gjelder for utlending mellom 16 og 55 år som har fått a) oppholdstillatelse etter utlendingsloven som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, eller b) kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon etter utlendingsloven § 34. Utlending mellom 55_67 år med nevnt oppholdsgrunnlag har rett, men ikke plikt Bare plikt: Arbeidsinnvandrere utenfor EFTA/EØS http://www.imdi.no/no/Norsk/Rett-og-plikt-til-norskopplaring/ NKVS

13 kommentarer Endret fra 300 til 600 timer 1.1.2012, innvilgelse av opphold før dato er det bare rett til 300 timer Undervisningstime betyr 45 min Rett beholdes i 3 år fra innvilget opphold Ikke plikt til skyss Verken rett eller plikt: norske og andre nordiske borgere, eøs- borgere og deres familiemedlemmer med oppholdsrett etter utlendingsloven eøs-kap, personer med midl opphold( studenter, au pair, forlovelsesvisum) NKVS

14 Fritak fra plikt og rett Hvis vedkommende har tilstrekkelige kunnskaper i norsk el samisk, eller helsemessige el tungveiende grunner, kan kommunen setter søknad innvilge. Hele plikten faller da bort. Tistrekkelig er def i forskrift av 20.april 2005. Kommunen kan da i vedtak beslutte at retten og da forsvinner, men dette må komme frem i vedtaket Den enkelte selv søker. Kommunen kan ikke på eget initiativ fatte slikt vedtak. Kommunene mottar tilskudd uavhengig om de faktisk blir fritatt NKVS

15 Omfang Introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på full tid Fra 1.1.2012: 550 timer norsk, 50 timer samfunnskunnskap Kommunene skal tilby ytterligere norskopplæring ved behov, inntil 3000 timer. Plikten gjelder i 5 år Helårlig: 47 uker( 5 uker ferie, ferieloven) fri hellidager Fulltid: ikke for-etterabeid 37,5 t uker, program med betydelig egenaktivitet 30 t. Skjønn mellom 30-37,5 Undervisningstime 45min NKVS

16 Kommunens ansvar § 18 Kommunen skal så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav eller søknad om deltakelse blir fremsatt, sørge for opplæring. Opplæringen skal gis av kommunen selv eller av andre som kommunen godkjenner Personen må omfattes av lovens personkrets, hovedregel folkeregistrert, evt midl på asylmottak. Den enkelte selv må fremsette kravet. Kommunen må gi veiledning. Opplæring i 50 t samfunnskunnskap skal starte så tidlig som mulig, på et språk vedkommende behersker NKVS

17 Ytterlig opplæring utover 600 Vedkommende selv må søke. Kommunen fatter vedtak etter behov. Vedtak må dokumenteres Ingen plikt for kommunen utover 3000 t NKVS

18 Hvem gir opplæring Kommunen selv eller andre kommunen har etablert et samarbeid med, andre kommuner, godkjent studieforbund, fjernundervisning eller andre private tilbydere, herunder statlige godkjente private aktører.(ot.prop.nr.50(2003-2004) KAP.92. OG 19.2) Kommunen kan velge en ordning der de selv gir deler av opplæringen og resterende gis av en eller flere tilbydere. Kommunen har likevel ansvaret for at opplæringen tilfredsstiller lovens krav, følger lærerplanen og har god kvalitet. Kan ikke delegere bort ansvar til å fatte vedtak etter loven NKVS

19 Gjennomføring § 19 Det skal utarbeides individuell plan Plikt til avsluttende norsk og samfunnskunnskapsprøve Men er ikke noe krav til å bestå Den som skal undervise i norsk og samfunnsfag skal som hovedregel ha faglig og pedagogisk kompetanse NKVS

20 Q20/2015 19.3Kompetansekrav for den som skal undervise Annet ledd i § 19 fastsetter krav til kompetanse for den som skal undervise i norsk og samfunnskunnskap. Som hovedregel skal den som skal undervise, ha godkjent lærerutdanning. Den som skal undervise etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap,, bør ha norsk som andre språk iDen som skal undervise analfabeter, bør også ha kompetanse i lese- og skriveopplæring Opplæring i samfunnskunnskap skal skje på et språk deltakeren forstår, men ikke nødvendigvis på morsmål, bør ha lærerutdanning men det kan være vanskelige. Derfor aktuelt med tospråklige kompetanse NKVS

21 Voksenopplæringa organisert på grunnskolenivå ( ca 200 har svart) Voksenopplæringen på gr.skolenivå driver kommunalt (161) Bare 4 over 200 melder om privat Rundt 1/3 av kommunene samarbeider, interkommunalt eller ved kjøp av tjenster fra andre kommuner NKVS


Laste ned ppt "Introduksjonsloven. Hva er voksenopplæring Organisert opplæring for voksne som gjennomføres etter bestemte regler, og kan berettige til offentlig støtte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google