Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praksis fra Appellutvalget 2014 - 2015. 2014 - 2015 0 saker som er kommet inn for Appellutvalget i 2015 5 saker som kom inn 4.kvartal 2014, og som ble.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praksis fra Appellutvalget 2014 - 2015. 2014 - 2015 0 saker som er kommet inn for Appellutvalget i 2015 5 saker som kom inn 4.kvartal 2014, og som ble."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praksis fra Appellutvalget 2014 - 2015

2 2014 - 2015 0 saker som er kommet inn for Appellutvalget i 2015 5 saker som kom inn 4.kvartal 2014, og som ble avsagt 4.kvartal 2014 og 1.kvartal 2015 – 3 dopingsaker, herunder 2 saker om innførsel og 1 om bruk av ulovlige dopingmidler – 1 "kranglesak" – 1 sak om seksualforbrytelse

3 Sak 2014 – 6 – bakgrunnen for saken Styremedlem som via ulike kanaler fremsatte en rekke påstander om andre styremedlemmer – Skattesnusk, seksuell trakassering fra andre styremedlemmer mm. Anmeldt for "uhøvisk" opptreden, jf. § 11 – 4 bokstav b av idrettsklubben Domsutvalgets slutning – «A dømmes for overtredelse av NIFs lov § 11-4 (1) bokstav b til irettesettelse og til tap av retten til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv, jf. NIFs lov § 11-7 (1) bokstav a og d, for et tidsrom av 3 - tre - år fra 16. mai 2014.» – Ble vektlagt at vedkommende tidligere hadde blitt ilagt en irettesettelse av styret i idrettsklubben

4 Sak 2014 – 6 - Appellutvalget – NIFs lov § 11 – 4 om "uhøvisk opptreden" må tolkes i lys av ytringsfriheten – Andre lovbestemmelser kan kaste lys over forståelsen, i dette tilfellet arbeidsmiljøloven § 2 – 4 om varsling "For at videreformidling - eller varsling om straffbare forhold - skal ha et vern etter ytringsfriheten, må det imidlertid, etter Appellutvalgets syn, være et minstekrav at de fremsettes på en forsvarlig måte, og legger til rette for å få klarhet i forholdet, sml. arbeidsmiljøloven § 2-4 (2). Dette må særlig gjelde for styremedlemmer, som har en særskilt lojalitetsplikt overfor klubben. Appellutvalget kan i denne saken ikke se at ankeparten, når han først la frem denne insinuasjonen/påstanden, la til rette for at den involverte fikk tilstrekkelig anledning til å imøtegå påstanden."

5 Sak 2014 – 6 - Appellutvalget Appellutvalgets slutning "A dømmes for overtredelse av NIFs lov § 11-7 (1) bokstav a til irettesettelse og til tap av retten til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv, jf. NIFs lov §§ 11-7 (1) bokstav a og d, for et tidsrom av 2 - to - år fra 16.5 2014."

6 Sak 2014 – 7 – bakgrunnen for saken – Trener dømt for overtredelse av straffeloven § 193 for å skaffe seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, og – dømt før overtredelse av straffeloven § 201 bokstav c for å utvise seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år Vedkommende hadde dessuten tidligere vedtatt forelegg for overtredelse av straffeloven § 201 bokstav c – Domsutvalgets slutning: «A, født 0.0.1974, dømmes for overtredelse av NIF lov § 11-4 første ledd bokstav b og i, til for alltid å tape retten til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv og medlemskap og derav tilhørende rettigheter i organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund.»

7 Sak 2014 – 7 - Appellutvalget Vanskelig rettskildebilde – mye varierende praksis fra tidligere avgjørelser – "Videre må det vektlegges at ankeparten så sent som 3. januar 2010 vedtok et forelegg for overtredelse av straffeloven § 201 bokstav c. Selv om det ikke ble anlagt sak for idrettens domsorganger vedrørende dette forholdet, burde ankeparten innsett alvoret i slik adferd ut fra hva som forventes når man jobber med barn og ungdom. Flertallet legger til grunn at ankeparten, i egenskap av personlig trener og trener, før fornærmede hadde fylt 15 år, hadde bygget opp et tillitsforhold til fornærmede og sendt tekstmeldinger og bilder med seksuelt krenkende innhold. Fornærmede hadde videre nettopp fylt 16 år da den seksuelle omgangen fant sted. Flertallet vektlegger ved sin reaksjonsfastsettelse at ankeparten har opptrådt planmessig, hvilket må vektlegges i skjerpende retning."

8 Sak 2014 – 7 - Appellutvalget – 3 – 2 dissens i Appellutvalget Flertallet: Anken ble forkastet Mindretallet: Eksklusjon fra idretten i åtte år

9 Sak 2014 – 8 – saken bakgrunn Dopingsak, herunder innførsel av forbudt stoff, jf. NIFs lov § 12 – 3 (1) bokstav f Kjøpt kosttilskudd på internett, og anmeldte anførte misledende markedsføring mm. Domsutvalgets slutning: – "«A født 0.0.1971 til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv i 2 - to - år, jf. NIFs lov § 12 - 8 fjerde ledd». Anket over Domsutvalgets bevisbedømmelse og rettsanvendelse med hensyn til skyldspørsmålet og lengden for utelukkelsesperioden

10 Sak 2014 – 8 - Appellutvalget Absolutt vilkår for straff i dopingsaker er at det foreligger tilstrekkelig skyld, jf. § 12 – 4 (2). Forsett og uaktsomhet er likestilte skyldformer I saker som gjelder innførsel må skyldvurderingen knyttes til tidspunktet for både bestillingen og innførselen. Hva man gjør etter innføringen, er ikke relevant. – "Når man kjøper produkter fra internett, må det utvises en særlig aktsomhet rundt det man bestiller, og dette er den enkelte utøvers ansvar. Internett er i høyeste grad uregulert, og det er ofte liten troverdighet i en markedsføring som eksempelvis nevner at produktet er lovlig. Under enhver omstendighet fremgår opplysninger av produktbeskrivelsen som burde gitt ankeparten grunn til å reagere. Dersom det hadde blitt foretatt enkle internettsøk på ulike opplysninger i produktbeskrivelsen, ville dette vist artikler som beskriver at det aktuelle stoffet er et anabolt steroid Ingen grunn til å vurdere reduksjon i utelukkelsens lengde, jf. § 12 – 9, idet dette er en strengere aktsomhetsvurdering enn skyldspørsmålet Appellutvalgets slutning – Anken avvist

11 Sak 2014 – 9 Sak om innførsel av ulovlig dopingmiddel, jf. NIFS lov § 12 – 3 bokstav f Spørsmålet for både Domsutvalget og Appellutvalget var fra hvilket tidspunkt utelukkelsen skulle starte fra Dersom det har vært vesentlige forsinkelser i saksbehandlingen, kan domsorganet fastsette et tidligere tidspunkt en domstidspunktet eller frivillig suspensjon – Innførselen fant sted i mars og desember 2011 – Forelegg fra politiet 05.06.2012 – Antidoping Norge begjærte innsyn i straffesaksdokumentene 12.11.2012, men fikk først innsyn 26.09.2013 Både Domsutvalget og Appellutvalget la til grunn at det er tidspunktet for når Antidoping Norge fikk innsyn som er skjæringstidspunktet Appellutvalget – "I saker som gjelder innførsel, vil Antidoping Norge ofte være avhengig av innsyn i politiets saksdokumenter for å få en tilstrekkelig klarhet i hva saken gjelder, og Antidoping Norge har ikke anledning til å iverksette en straffeforfølgning uten å ha en slik tilstrekkelig klarhet i sakens opplysninger, jfr. NIFs lov § 12-13 (3)."

12 Sak 2014 – 10 – sakens bakgrunn Østeuropeer som testet positivt på dopingprøve Ikke et stort nettverk i Norge og relativt sterkt knyttet til idrettslaget og miljøet rundt Spørsmål om det forelå tilstrekkelig sosiale grunner som tilsa at han burde få delta i organisert trening i utelukkelsesperioden Domsutvalgets slutning: – A dømmes til retten til å delta i konkurranser, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for et tidsrom av 2 – to – år fra 23.april 2014

13 Sak – 2014 – 10 - Appellutvalget Antidoping Norge anket saken – Mente Domsutvalget la terskelen for lavt i spørsmålet om det forelå tilstrekkelig sosiale grunner Appellutvalget – "Etter Appellutvalgets syn er forholdene slik saken her ligger an, ikke av en slik at art at unntaksbestemmelsen kan anvendes. Som ankeparten anfører, er bestemmelsen en sikkerhetsventil for de utøverne hvor normalsanksjonen, etter en helhetsvurdering, rammer urimelig hardt. I denne saken kan ikke ankemotpartens alder eller opplysningene om ankemotpartens sosiale situasjon danne grunnlag for å fravike lovens hovedregel. Saken stiller seg også annerledes sammenlignet med tidligere praksis, hvor det har foreligget til dels betydelige, tungtveiende sosiale grunner som tilsa at utøver burde få anledning til å fortsette med organisert trening i utelukkelsesperioden." Appellutvalgets slutning – Anken førte frem

14


Laste ned ppt "Praksis fra Appellutvalget 2014 - 2015. 2014 - 2015 0 saker som er kommet inn for Appellutvalget i 2015 5 saker som kom inn 4.kvartal 2014, og som ble."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google