Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOLK 2 Prosjektleder dr. art. Margunn Skjei Knudtsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOLK 2 Prosjektleder dr. art. Margunn Skjei Knudtsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 FOLK 2 Prosjektleder dr. art. Margunn Skjei Knudtsen

2 Kultur og helse Teatervirksomhet blant ungdom kan redusere deres risikoatferd ½ time med meningsfull musikk- og sangaktivitet 2 ganger i uka for demenssjuke kan forsinke utviklingen av sjukdommen 1 time ekstra musikkundervisning i uka kan påvirke stressnivået hos barn positivt og bedre det sosiale miljøet i klassen. Å synge i kor kan gi positive fysiske reaksjoner og gjør folk glade! Kulturelle aktiviteter kan gi andre positive fysiske reaksjoner enn fysisk aktivitet. De som deltar regelmessig i kulturelle aktiviteter, kan leve lengre og bedre enn de som ikke gjør det.

3 Kultur og helse Sverige: Kulturdeltakelse: Alder, kjønn og utdanningsnivå utslagsgivende Om lag 10 % av befolkninga driver ukentlig med musikk. Barn under 14 år er mest aktiv, jenter mer enn gutter De som besøker museum oftest, er studenter og høgt utdannede personer. Kvinner går mer på kunstutstillinger enn menn - Utdanningsbakgrunn avgjørende. Det er først og fremst barn, ungdom og studenter som går på kino.

4 Kultur og helse Flere grupper i samfunnet er forhindret fra å delta i meningsfulle kulturtilbud: - Barn og unge voksne med funksjonssvikt -Eldre på institusjon -Heimeboende eldre med funksjonssvikt -Voksne med psykiske plager -De som ikke kjenner ”koden” -De som ikke tør gå alene -De som ikke har råd – det koster mellom -750 - 1000 kr. for en familie på fire å gå på teater

5 Kultur- og helsearbeid Meningsfulle kulturaktiviteter kan gi økt livskvalitet, bedre evne til å mestre hverdagens krav og derved bedre helse Systematisk bruk av kulturelle aktiviteter i - behandling - rehabilitering - forebyggende og helsefremmende arbeid på individ-, gruppe- og befolkningsnivå ikke som erstatning, men som naturlig del av det øvrige helsearbeidet

6 Eksempler Musikk og sang for eldre på institusjon Turgrupper for personer med psykisk sjukdom Malekurs for barn og unge Dans for 12-13-åringer Kunst- og kulturprosjekt – flyktninger på asylmottak Kunst- og kulturprosjekt rettet mot unge jenter Kunst- og kulturprosjekt på dagsentre Kunst- og kulturprosjekt på arbeidsplass

7 Hva er FOLK2? Femårig regionalt kultur- og helseprosjekt 2004-2009 Kulturarbeid Folkehelsearbeid Regionalt partnerskap Utviklingsarbeid – praksis, utdanning og forskning

8 FOLK2 2004-2009 Hovedinnhold: Kunsten og kulturens egenverdi og arbeid på kulturens egne premisser står sentralt Kulturelle aktiviteter i folkehelsearbeidet Bidra til å utjamne sosiale ulikheter i helse og kulturdeltakelse Regionalt partnerskap hvor samarbeidet med kommunene er en søyle Videreutvikling av lokalt, regionalt (FOLK 1) og nasjonalt arbeid

9 Hvem? Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag HUNT forskningssenter, det med. fakultet, NTNU Helse Nord-Trøndelag Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger kommune 10 nye kommuner: Flatanger, Frosta, Grong, Høylandet, Inderøy, Meråker, Namdalseid, Steinkjer, Stjørdal og Vikna Samarbeid med frivillige organisasjoner

10 FOLK2 Både kultursatsing og folkehelsesatsing fra fylkeskommunens side -en kraftig satsing p å kultur – ogs å i folkehelsearbeidet - FOLK 2 og FYSAK Deltakelse og innflytelse i samfunnet er en av de mest grunnleggende samfunnsmessige forutsetningene for god folkehelse

11 Organisering Styre – sammensatt av repr. for kjernepartnerskapet Tre innsatsområder – med tre prosjektgrupper: Praktisk kultur- og helsearbeid – to representanter fra de nye kommunene f.o.m. 2006 Utdanning Forskning og forskningsformidling Praktisk kultur- og helsearbeid: Arbeidet i kommunene utgjør hoveddelen

12 Målgrupper barn og unge med særlig vekt på utsatte grupper og grupper som deltar lite i kulturelle aktiviteter deler av den voksne befolkninga som deltar lite i kulturelle aktiviteter som til eksempel enkelte grupper eldre, brukere ved institusjoner og personer med psykiske lidelser o.a. ledere og arbeidstakere på arbeidsplasser med interesse og behov for kunst- og kulturprosjekt i ledelses- og arbeidsmiljøsammenheng.

13 Mål Spre kultur- og helsearbeidet til flere kommuner og nye aktører og arenaer - 10 nye kommuner Skaffe fram forskningsbasert kunnskap gjennom å initiere og drive forskning innen feltet – stipend, vit. evaluering, utarbeide større forskningsprosjekt og delta i HUNT3. Videreutvikle eksisterende utdanningstilbud innen kultur- og helsefeltet og utvikle nye – ”Spæll i lag”, Kultur- og helsemodul 15 stp., kultur og helse v.g. skole.

14 Innsatsområdet praktisk kultur- og helsearbeid Samarbeidet med kommunene Partnerskapsavtale, prosjektplaner og rapportering Prosjektene/tiltakene i kommunene tufter på kommunenes ideer og eksisterende tiltak. FOLK2 s rolle: Gi faglig støtte til videreutvikling og systematisering Erfaring fra lignende arbeid, kommunene kjenner lokalsamfunnene Kompetanseutvikling – kurs, seminar, studietilbud Drive nettverket av kommunene og opprettholde eksternt nettverk Økonomisk støtte - inntil kr. 50 000 pr. år i tre år

15 Kommunenes rolle Sette i verk og drive minimum tre kultur- og helseprosjekt årlig - på ulike arenaer og ulike målgrupper. Ansvar for daglig drift av kultur- og helsearbeidet – avgjør organisering og samarbeidspartnere selv. Stille med ressurser til koordinering og faglig utvikling tilsvarende 20% stilling. Ansvar for å utarbeide årsplan, prosjektplan og prosjektrapporter for prosjektene i kommunen. Skal integreres i kommunens folkehelsearbeid og kulturarbeid i løpet av samarbeidsperioden gjennom forankring av ulik art. Kommunen og FOLK 2 har et felles ansvar for å gjennomføre evalueringer av resultater og samarbeid.

16 Oppsummering Innsatsområde praktisk kultur- og helsearbeid Kommunene - betydning, type prosjekt, organisering, samarbeidspartnere, utfordringer. Innsatsområde utdanning: Pilotprosjekt Verdal - erfaringer og utfordringer Innsatsområde forskning og forskningsformidling Utviklingsarbeid: Konkret eksempel på samhandling mellom fagfolk i praksisfeltet, utdanning og forskning Partnerskapsarbeid

17 Utfordringer Får vi flere til å delta? Opplever deltakerne tiltakene som meningsfulle tilbud? Blir kultur- og helsearbeidet forankret hos aktørene på ulike nivå og hos den enkelte?

18 Hvordan få sentrale myndigheter til å satse? Kulturministeren til Kommunal Rapport: ”Det er en masse gode, viktige samfunnsmål som nås gjennom kultur, og vi må bruke noen av disse argumentene. Kultur er viktig for helse, for næringsutvikling …… og for bekjempelse av fattigdom…”

19 Hvorfor kultur og helse? Kunst og kultur – en kilde til gode opplevelser, indre glede og kreativitet Kunst og kultur – en kilde til kunnskap og innsikt Meningsfulle kunst- og kulturopplevelser bidrar til å fremme trivsel, god livskvalitet og bedre helse – kroppslige reaksjoner følelseslivet de sosiale evnene de kognitive evnene evnen til å sette tilværelsen inn i en større sammenheng

20 Våren 2006 8. februar: Kurs i evaluering, siste frist for påmelding i dag (Fylkets hus). 21. februar: Seminar: Kultur og helse i utdanning – utdanningsgruppa (Inderøy v.g. Skole). 15. mars: Seminar: Kultur i Vården; Jämtland län– FOLK2 har fire/fem plasser (Østersund) 22. mars: Erfaringsutveksling kommunene (Steinkjer)

21 FOLK 2 Prosjektleder dr. art. Margunn Skjei Knudtsen margunn-skjei.knudtsen@ntfk.no tlf. 74111336 (Fylkets hus), mobil 48077968 www.folk2.no


Laste ned ppt "FOLK 2 Prosjektleder dr. art. Margunn Skjei Knudtsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google