Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samling for AER Norge  Arbeid i komité 2 – folkehelse og sosialpolitikk 28.04.2010Aase B. Rennesund1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samling for AER Norge  Arbeid i komité 2 – folkehelse og sosialpolitikk 28.04.2010Aase B. Rennesund1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samling for AER Norge  Arbeid i komité 2 – folkehelse og sosialpolitikk 28.04.2010Aase B. Rennesund1

2 Aktuelle informasjon  Etter forrige møte i AER Norge  Europa tilpasset mennesker med funksjonssvikt  Forebygge rusrelaterte skader  Kultur gir helse  Mulige bidrag fra AER Norge  Komitémøte 12. mai 228.04.2010Aase Botnevik Rennesund

3 Etter forrige møte i AER Norge  Vestfold ønsker å engasjere seg  Møte AER Sverige, 6. mai  Mulig AER-samarbeid innenfor Vennskapssamarbeidet mellom Østfold, Västra Gøtaland og Nord- Jylland, 5. mai  Innlegg på AER-konferanse om samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av alkoholbruk, 11. mai 328.04.2010Aase B. Rennesund

4 Likhet for mennesker med funksjonssvikt  10. mai - møte i arbeidsgruppa for Europa tilpasset mennesker med funksjonssvikt  Implementere artikkel 9 om tilgjengelighet i FN’s konvensjon om rettigheter for mennesker med funksjonssvikt  Invitasjon til deltakelse i arbeidsgruppa 428.04.2010Aase B. Rennesund

5 Artikkel 9: Tilgjengelighet for mennesker med funksjonssvikt  Leve uavhengig og delta fullt ut i alle livets aspekter  På samme måte som for andre sikre tilgang til fysiske omgivelser, transport, informasjon og kommunikasjon, inkludert IKT og andre fasiliteter og tjenester som er åpen/ tilbys befolkningen, både i by og landområder 528.04.2010Aase B. Rennesund

6 Norge - universell utforming  Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming". (The Center for Universal Design, North Carolina State University, USA) 628.04.2010Aase B. Rennesund

7 Regjeringens handlingsplan  ”Norge universelt utformet 2025: Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 – 2013.”  Pilotfylkene for universell utforming er et av tiltakene i handlingsplanen  Åtte pilotfylker for universell utforming i Norge, utvalgt av Miljøverndepartementet  Prosjektperioden går fra januar 2010 til desember 2012 728.04.2010Aase B. Rennesund

8 Forebygge rusrelaterte skader  Arbeidsgruppe siden 2007  AER- konferanse 11. mai  Hvilke konsekvenser av alkoholbruk i din region, på samfunn og økonomi?  Hva kan du gjøre med det?  Regionalt ansvar for å forebygge alkoholrelaterte skader 828.04.2010Aase B. Rennesund

9 Nasjonale mål og prioriteringer 2010  Helsedirektoratets rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetak og fylkeskommunene  Samhandlingsreformen  Helsefremmende og forebyggende helsetjenester 928.04.2010Aase B. Rennesund

10 Rusforebygging - regionalt  Fylkeskommunen som pådriver for og samordne innsats også i rusforebyggende arbeid regionalt og lokalt  Gjennom partnerskap – offentlig, frivillig og privat  Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer  Utjevne sosiale helseforskjeller 1028.04.2010Aase B. Rennesund

11 Rusforebygging - fylkesmannen  Heve kompetansen om tidlig identifisering og intervensjon  Ansatte og ledere med kontakt til barn og unge i risikosonen for rusmisbruk  Innsats også overfor grupper som ikke har rusproblemer i dag  Universelle befolkningsretta strategier og geografiske områder (lokalsamfunn) 1128.04.2010Aase B. Rennesund

12 Rusforebygging - kommuner  Tidlig intervensjonstiltak  Rusmiddelpolitisk handlingsplan  Unngå overskjenking, skjenking til mindreårige og rusrelatert vold  Styrke kvaliteten på kontroll av salgs- og skjenkebevillinger  Forvaltning av alkohollovgivingen, et verktøy for rusforebygging  Tilskuddsordninger til kommuner og frivillige 1228.04.2010Aase B. Rennesund

13 Kultur gir helse – prosjektidé  Forskning viser at kulturdeltakelse og kulturopplevelser fremmer velbefinnende og helse og påvirker livskvalitet og holdninger, og kan f. eks forsinke sykdomsutvikling (demens)  Arbeidsgruppe ledes av Västerbotten  Konferanse i 2011 felles for komité 2 og 3 1328.04.2010Aase B. Rennesund

14 Formål  Utveksling av kunnskap, best praksis og forskning  Støtte samarbeid på kulturområdet og kulturens innvirkning på helse mellom land og regioner  Publisering av rapport om eksisterende praksis og forskning  Etablere et europeisk kultur gir helse nettverk 1428.04.2010Aase B. Rennesund

15 Mulige bidrag fra AER Norge  Foreslå en arbeidsgruppe innenfor AER med fokus på utvikling av helsefremmende og primærforebyggende kunnskap og praksis  Kunnskapsbasert folkehelsearbeid  Utjevne sosiale helseforskjeller  Helseundersøkelser basert på registerdata og selvopplevd helse i tråd med utprøvd metodikk (HEPRO)  Bruk av kultur/opplevelser i formidling av helseinformasjon, f. eks Helsekilden Førstehjelpsklovner/sykehusklovner 1528.04.2010Aase B. Rennesund

16 Mulige bidrag fra AER Norge  Frambringe oversikt over forskning, kunnskap, praksis, status, utviklingsmuligheter, ressurser  Bygge nettverk med andre AER- regioner og utvikle prosjektidé  Fremme forslag til prosjektbeskrivelse og arbeidsplan  Behandling i komité 2 og byrået 1628.04.2010Aase B. Rennesund

17 Mulige bidrag fra AER Norge  Delta i arbeidsgruppen for universell utforming og likhet for mennesker med funksjonssvikt  Delta i arbeidsgruppen kultur gir helse  Delta i en mulig videreføring av rusforebyggende arbeidsgruppe/nettverk 1728.04.2010Aase B. Rennesund

18 Komitémøte 12. mai  Godkjenning av dagsorden, referat fra forrige møte  Konklusjoner fra konferansen om rusforebygging  Informasjon og føringer fra Kommisjonen  Informasjon fra nettverk og arbeidsgrupper  Kandidater til valg på komitéleder, nestleder, representant til den faste komitéen for overvåkning og evaluering  Kultur og helse – forslag fra Västerbotten 1828.04.2010Aase B. Rennesund


Laste ned ppt "Samling for AER Norge  Arbeid i komité 2 – folkehelse og sosialpolitikk 28.04.2010Aase B. Rennesund1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google