Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kultur og helse NOKU – Heia 30.mars 2005. Hvorfor kultur og helse? FOLK 1 (Folkehelse og kultur i et distriktsfylke) FOLK 2 (Femårig regionalt kultur-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kultur og helse NOKU – Heia 30.mars 2005. Hvorfor kultur og helse? FOLK 1 (Folkehelse og kultur i et distriktsfylke) FOLK 2 (Femårig regionalt kultur-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kultur og helse NOKU – Heia 30.mars 2005

2 Hvorfor kultur og helse? FOLK 1 (Folkehelse og kultur i et distriktsfylke) FOLK 2 (Femårig regionalt kultur- og helseprosjekt)

3 Hvorfor kultur og helse? Hva er kultur og helse? Eksempler Begrep

4 Kultur og helse 1990-tallet: Kunst- og kulturtiltak som metode Systematisk bruk av kulturelle aktiviteter som virkemidler i behandling, rehabilitering, forebyggende og helsefremmende arbeid både på individ-, gruppe- og befolkningsnivå Fokus på det friske Internasjonal satsing Nasjonal, lokal og regional Tverrsektoriell

5 I dag Praksis Utdanning Forskningsfelt Samhandlingsfelt Fornying, forankring og formidling Noe mye mer - kunst og kultur i vårt daglige liv – opplevelse, kunnskap, innsikt, mening, identitet

6 Eksempler på prosjekt og tiltak Arbeidslivet Kunst- og kulturtiltak på arbeidsplass Kunstner på arbeidsplass Grupper som deltar lite Sang og musikk for enkelte grupper eldre Turgrupper – psykiske plager Dans og drama - demente Tiltak rettet mot en aldersgruppe Kunst, drama, dans – unge og deres sjølbilde ?

7 Begrep Helsebegrepet Helse som ressurs; evnen til å mestre hverdagens krav (P. F. Hjort, Folkehelsemeldinga). Helseeffekt kan måles ved dødelighetsmål eller mål for opplevd helse, livskvalitet m.m

8 Hvorfor kultur og helse? opplevelser og deltakelse utvikler folks egne skapende evner gir innsikt og kunnskap fremmer helse og bedrer livskvaliteten – opplevelsen i seg selv og den sosiale sammenhengen Forskning viser lengre levetid, bedre sjølopplevd helse, kroppslige effekter kan påvises kulturopplevelse påvirker kroppen annerledes enn fysisk aktivitet – begge deler trengs

9 Hva vet vi om sammenhengen mellom kultur og helse? Er du rik på indre opplevelser og har meningsfullt samvær med andre mennesker, så har du det bra! Erfaringene fra kultur- og helseprosjekter: Kultur gir helse 1997-1999 Arts in Hospitals Nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Kultur i vården – vården som kultur Folkehelse og kultur i et distriktsfylke (FOLK 1)

10 Forskning i stor grad hentet fra behandling, rehabilitering, i mindre grad fra forebyggende helsearbeid og svært lite fra kunst- og kulturforskning Kunst- og kulturuttrykk benyttet i behandling og rehabilitering gir effekt musikkterapi v/spiseforstyrrelser (Trondalen) kunst-terapi ved psykosomatiske lidelser (Theorell) dans og bevegelse – demente (Nyström)

11 Forebyggende helsearbeid Ekstra musikkundervisning - barn reduserer stresshormoner (Theorell) Dans og bevegelse - unge reduserer Tv-titting, dårlige matvaner, vekt (Robinson) Musikk – demente bidrar til forsinkelse av utvikling av demens (www.folkehelseogkultur.no) Billedkunst – heimeboende eldre (Wikstrøm) Regelmessig kulturdeltakelse - befolkningsnivå de som har regelmessige kulturopplevelser har lågere dødelighet enn de som ikke deltar (Konlan, Bygren)

12 Hvorfor gir kulturopplevelser bedre helse? Opplevelsen i seg selv? Den sosiale rammen? Ja, takk begge deler! Kroppslige reaksjoner: immunsystem, blodtrykk, puls osv. Kulturopplevelser er nøkkel til kommunikasjon og velvære Utvikler symboliseringsevnen hos barn Differensiering av følelser - viktig for mestring av påkjenninger og opprettholdelse av god helse Reorientering og omfortolkning av tilværelsen

13 FOLK 1 – Folkehelse og kultur i et distriktsfylke 2001-2004 Fylkeskommunalt samarbeidsprosjekt – ulike sektorer og nivå – styrke folks egne skapende evner - kulturelle aktiviteter som virkemidler i folkehelsearbeidet Bakgrunn Nasjonalt og lokalt kultur- og helsearbeid Sosiale ulikheter i kulturdeltakelse Økende sosiale forskjeller i helse Storforbrukere av helsetjenester – småforbrukere av kulturtilbud

14 Praksis Utdanning Forskning Forskningsformidling Samhandling - øvelse i partnerskap

15 FOLK2 2004-2009 Regionalt partnerskap Styrke kulturens egenverdi – folks egne skapende evner Kulturelle virkemidler i folkehelsearbeidet Bidra til å utjamne sosiale ulikheter i helse og kulturdeltakelse Videreutvikling av lokalt, regionalt (FOLK 1) og nasjonalt arbeid

16 FOLK2 Kostnadsramme på 15. mill Både kultursatsing og folkehelsesatsing fra fylkeskommunens side -en kraftig satsing p å kultur – ogs å i folkehelsearbeidet - FOLK 2 og FYSAK Deltakelse og innflytelse i samfunnet er en av de mest grunnleggende samfunnsmessige forutsetningene for god folkehelse

17 Aktører Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag HUNT forskningssenter, NTNU Helse Nord-Trøndelag Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger kommune Partnerskapet utvides – Vikna, Meråker og Inderøy kommuner - flere kommuner etter hvert Steinkjer, Stjørdal m.fl.

18 Mål Spre kultur- og helsearbeidet til flere kommuner og nye aktører og arenaer Skaffe fram forskningsbasert kunnskap gjennom å initiere og drive forskning innen feltet Videreutvikle eksisterende utdanningstilbud innen kultur- og helsefeltet og utvikle nye Utvikle effektiv og målrettet formidling innen feltet Utvikle et aktivt og forpliktende partnerskapsarbeid mellom de ulike aktørene.

19 Målgrupper barn og unge med særlig vekt på utsatte grupper og grupper som deltar lite i kulturelle aktiviteter deler av den voksne befolkninga som deltar lite i kulturelle aktiviteter som til eksempel enkelte grupper eldre, brukere ved institusjoner og personer med psykiske lidelser o.a. ledere og arbeidstakere på arbeidsplasser med interesse og behov for kunst- og kulturprosjekt i ledelses- og arbeidsmiljøsammenheng.

20 Innsatsområder Praktisk kultur- og helsearbeid Utdanning Forskning og forskningsformidling samarbeid, fornying og forankring

21 Organisering Styre med representanter for aktørene i kjernepartnerskapet Prosjektleder Innsatsområder: Praktisk kultur- og helsearbeid, utdanning og forskning og forskningsformidling En prosjektgruppe for hvert innsatsområde En prosjektplan for hvert innsatsområde med spesifisering av mål og resultatmål Delprosjekt og tiltak på ulike arenaer

22 FOLK2 og kommunene Lokalsamfunnene er en sentral arena – jfr. folkehelsemelding og kulturmelding FOLK 2 skal spre kultur- og helsearbeidet til flere kommuner og nye aktører og arenaer Samarbeidet med kommunene – viktigste del i arbeidet under innsatsområdet praktisk kultur- og helsearbeid

23 Partnerskap - samarbeid FOLK2 Bygger på kommunenes ideer og tiltak Støtte til videreutvikling og systematisering Erfarings- og kompetanseutveksling Kompetanseutvikling – kurs, seminar, studietilbud Nettverk Inspirasjon Evaluering Økonomisk støtte

24 Kommunene Oversikt over de tiltak og den kompetanse som finnes Tilrettelegger tiltakene Organiserer samarbeidet med ulike organisasjoner Eier delprosjektene Bidrar med arbeidsinnsats Forankring

25 Avslutning Kommunenes rolle kunst og kultur skapes i kommunene helse skapes i kommunene Mulighetene for kommunene i FOLK2 Kommunene viktig for FOLK2 Nye arenaer og utviklingsmuligheter for kunst og kultur Samfunnsperspektiv – helhetlig tenkning og sosial utjamning


Laste ned ppt "Kultur og helse NOKU – Heia 30.mars 2005. Hvorfor kultur og helse? FOLK 1 (Folkehelse og kultur i et distriktsfylke) FOLK 2 (Femårig regionalt kultur-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google