Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omstillingskonferanse Karlsøy 26.10.2011 Inge Berg Nilssen, Seniorforsker, Norut Alta: Omstillingsbehovet i Karlsøy Rapport:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omstillingskonferanse Karlsøy 26.10.2011 Inge Berg Nilssen, Seniorforsker, Norut Alta: Omstillingsbehovet i Karlsøy Rapport:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Omstillingskonferanse Karlsøy 26.10.2011 Inge Berg Nilssen, Seniorforsker, Norut Alta: Omstillingsbehovet i Karlsøy Rapport: www.tromsfylke.nowww.tromsfylke.no -> Søk Omstillingsutfordringer eller www.norut.no/altawww.norut.no/alta -> Ny indikatorrapport Troms

2 Et grunnlagsdokument i arbeidet med omstillingsutfordringer i kommunene i fylket. Hensikten med rangeringen av kommuner i rapporten er å identifisere kommuner med særlige utfordringer og omstillingsbehov Metodikken i rapporten bygger på at kommuner med særlige næringsutfordringer gjerne har en opphopning av høye verdier for flere indikatorer. Karlsøy kommune er en kommune med særlige utfordringer Rapporten analyserer ikke årsaksforholdene til situasjonen i den enkelte kommune. Men kan brukes som verktøy og utgangspunkt for mer detaljerte analyser – i deres videre arbeid Rapport: www.tromsfylke.nowww.tromsfylke.no -> Søk Omstillingsutfordringer eller www.norut.no/altawww.norut.no/alta -> Ny indikatorrapport

3 Indikatorer som beskriver omstillingsutfordringer: Sysselsetting og næringsliv Arbeidsmarked Utdanningsnivå Befolkningsstruktur Sosio-økonomiske forhold Kommunaløkonomisk handlefrihet Indikatorer for nåsituasjon Indikatorer for utviklingstrekk

4 To sentrale indikatorer : Samlet sysselsettingsutvikling Samlet befolkningsutvikling

5

6

7

8 Hvordan blir utviklingen i Karlsøy kommune framover dersom utviklingstrekkene fra de senere årene videreføres? Dersom flyttenivå og flyttemønster etter alder og kjønn som de siste 5 år videreføres… Med forutsatt fruktbarhet og dødelighet som i dag…

9 Fremskriving av befolkningen: Aldring+Fødte-Døde-Flytting

10 (Beregnet i PANDA) Representerer dette en utfordring for Karlsøy kommune?

11 4 indikatorer som beskriver befolkningsstrukturen: Kjønnsbalanse yngre voksne - kvinner per 100 menn 20-39 år Flytteunderskudd/overskudd blant yngre voksne – netto flytting per 100 personer i alderen 20-39 år Fødselsoverskudd/underskudd per 1000 innbyggere Aldersbæreevne – personer i yrkesaktiv alder 20-66 år per eldre, 67 år og over

12

13

14

15 Befolkningspyramide for Karlsøy kommune

16

17

18

19

20 Hva kan Karlsøy kommune gjøre med dette? …. Først ser vi litt nærmere på arbeidsmarkedet i og rundt kommunen

21 Arbeidsmarkedet: Yrkes-deltakelse Utpendling og innpendling Arbeids-ledighet Utdanning og kvalifikasjoner

22

23 Arbeidsmarked og arbeidsmarkedsutvikling: Karlsøy har omtrent gjennomsnittlig yrkesdeltakelse både blant kvinner og menn. Yrkesdeltakelsen har ikke endret seg mye siste fem år. Det har vært høy arbeidsledighet i gjennomsnitt de siste årene blant både kvinner og menn i Karlsøy. Kommunen hadde imidlertid ledighet på fylkesgjennomsnittet i mai 2011. Arbeidsmarkedsintegrasjonen er middels, og andelen utpendlere dominerer. Arbeidsmarkedsintegrasjonen økte til 2007, men har siden gått tilbake.

24 Indikatorskala fra 1 til 5. 1 er «beste» intervall, 5 er «svakest»:

25 Utdanningsnivå: Karlsøy er sammen med Torsken de eneste kommunene i fylket der over halvparten av befolkningen har grunnskoleutdanning som høyeste utdanningsnivå. Andelen sysselsatte med høyere utdanning er også lavest i Troms sammen med Torsken. Karlsøy har imidlertid hatt økning i utdanningsnivået blant sysselsatte de siste fem årene, og blant høgere utdannede med helse-/samfunnsfaglig utdanning etter 2007.

26

27 Sysselsettings- og næringsstruktur : Kommunen er relativt næringsensidig innenfor primærnærings- og fiskerirelaterte næringer, men har ingen stor offentlig sektor. Kommunen har en lav kvinneandel av næringsdrivende utenom primærnæringene, men både antallet kvinnelige og mannlige selvstendig næringsdrivende har gått tilbake de siste fem år. Kommunen har lav andel sysselsatt innenfor kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting (KIFT). KIFT-sysselsettingen har de siste fem år gått tilbake. Karlsøy har de siste årene hatt sysselsettingsvekst etter stagnasjon og nedgang fram til 2005. Det har imidlertid ikke vært vekst i sysselsetting i privat sektor utenom primærnæringsrelaterte næringer de siste fem årene. Andelen bedriftsabonnement for bredbånd er lav, og veksten i denne andelen har vært lav.

28

29 Er ensidig næringsavhengighet nødvendigvis en ulempe? Eller bør sentrale deler av omstillingsarbeidet innrettes mot å møte nye markedsutsikter og kompetansekrav i hovednæringen i kommunen?

30 (* Hvis tilbudet av kommunale boliger er lite, kan det påvirke søkningen) Sosioøkonomiske forhold : Gjennomsnittlig bruttoinntektsnivå for kvinner i Karlsøy var fortsatt relativt lavt årene 2007- 09, men det har vært relativt sterk vekst i bruttoinntekt for kvinner fra 2004-06. Veksten blant menn har vært noe svakere, særlig etter 2007. Andelen sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 20-66 år er høy i Karlsøy, og den økte fra forrige treårsperiode. Andelen har imidlertid gått klart ned de siste årene.

31 Kommunaløkonomiske indikatorer: Karlsøy har rimelig god kommunaløkonomisk handlefrihet i form av positivt netto driftsresultat i forhold til nettoregnskapet (frie inntekter og eiendomsskatt) siste tre år. Handlefriheten har også blitt mye bedre sammenlignet med foregående treårsperiode Gjeldsbelastning i kommunen er blitt klart redusert både fra forrige treårsperiode, og etter 2008, men er fortsatt noe høy.

32 Strategier og veivalg for omstillingsarbeidet: A: Kommunen som attraktivt bosted i et større bo- og arbeidsmarked Tiltak for økt bolyst - tilbakeflytting Stedsutviklingstiltak Kommunikasjon og infrastruktur eller B: Utvikling av kommunens eget næringsliv Styrke eksisterende næringsliv o Manglende ledd i verdikjeden lokalt? Nyetableringer o Nye arbeidsplasser knyttet til vindkraft – utbygging og drift? o Nye tjenestenæringer? o Arbeidsmarkedet er kjønnsdelt – nyetableringer med formål å – øke andelen kvinnelige gründere (stabile nyetableringer med god overlevelse), øke kvinners inntektsnivå, øke kvinners yrkesdeltakelse, gjøre Karlsøy kommune mer attraktivt for unge voksne kvinner

33

34 Klikk for å redigere undertittelstil i malen Kontaktinformasjon: ingen@norut.no tlf 784 57103 /41 64 4105 ingen@norut.no www.norut.no/alta

35


Laste ned ppt "Omstillingskonferanse Karlsøy 26.10.2011 Inge Berg Nilssen, Seniorforsker, Norut Alta: Omstillingsbehovet i Karlsøy Rapport:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google