Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjetne skole Foreldremøte onsdag 20.04.16. Mellom barn og voksen  Ungdom «under ombygging.»  Ungdommenes behov for stabilitet, oversiktlighet og tilhørighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjetne skole Foreldremøte onsdag 20.04.16. Mellom barn og voksen  Ungdom «under ombygging.»  Ungdommenes behov for stabilitet, oversiktlighet og tilhørighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjetne skole Foreldremøte onsdag 20.04.16

2 Mellom barn og voksen  Ungdom «under ombygging.»  Ungdommenes behov for stabilitet, oversiktlighet og tilhørighet.  Ytre struktur er fraværende- vanskelig å bygge opp indre strukturer.  Flere valg vanskeliggjør ungdomstida.  Nettet, TV, popkultur blir et kulturelt hjem.  ”Jeg klarer ikke å få gjennomslag hos meg selv.”

3 Råd til foreldre  Gi ungdommene klar struktur med omsorg. Ta tilbake natta!  Gi ungdommene færre valgmuligheter.  Risikoungdom har svak hjemmeforankring, så vær bevisst og gi ungdommen sterk hjemmeforankring. Tilhørighet til familien, venner og skole er viktig.  Ha høye forventninger, men realistiske.

4 Råd til foreldre  Først må du gjøre det du må gjøre, så hva du har lyst til å gjøre. Ingen lever av fritida si!  Det skal være et asymmetrisk forhold mellom barn/unge og voksne.  Sterk tilstedeværelse av voksne. Det er enklere å handle i forkant enn å handle i etterkant.

5 Skolens satsingsområder  Tidligere: Respektprogrammet  Nå: Språkplan (lesing og skriving som grunnleggende ferdighet)  Neste skoleår: Relasjon elev-lærer.

6 KARAKTERER Individuell vurdering og

7 § 3-2 Formålet med vurdering  Fremme læring underveis og utrykke kompetansen til eleven.  Underveisvurderinga skal gi god tilbakemelding og veiledning til eleven og være et godt redskap i læreprosessen.  Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget.

8 § 3-3 grunnlaget for vurdering i fag Grunnlaget for vurdering med karakterer er kompetansemålene i læreplanen. I faget kroppsøving skal innsatsen til eleven være en del av grunnlaget for vurdering. I vurderinga i fag skal ikke elevenes forutsetninger, fravær eller forhold knyttet til elevens orden og atferd trekkes inn.

9 § 3-4. Karakterer i fag På ungdomstrinnet skal vurdering også gis med tallkarakterer. Det brukes tallkarakterer fra 1-6. Bare hele tallkarakterer brukes. Karakteren 6 uttrykker framifrå kompetanse og karakteren 1uttrykker svært lav kompetanse.

10 § 3-5 Grunnlaget for vurdering i orden og atferd.  Grunnlaget for vurdering i orden og atferd er knytt til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med skolens ordensreglement.  Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er forberedt til opplæringa, arbeidsvaner og arbeidsinnsats til eleven.  Grunnlaget for vurdering i atferd er knytt til hvordan eleven oppfører seg mot medelever og voksne på skolen.  Her taes hensyn til elevens forutsetninger.

11 § 3-6. Karakterer i orden og atferd  God (G): Vanlig god orden og vanlig god atferd.  Nokså god (Ng): Klare avvik fra vanlig orden og atferd.  Lite god (LG): I ekstraordinære tilfelle ved store avvik fra vanlig orden og vanlig atferd.

12 § 3-7 Varsling  Hvis en elev står i fare for å ikke få karakter grunnet stort fravær eller manglende vurderingsgrunnlag, skal foresatte få skriftlig varsel.  Dette gjelder også hvis eleven står i fare for å få Ng eller Lg i orden eller adferd som halvårsvurdering eller standpunktkarakter.  Varselet skal gi eleven mulighet til å skaffe grunnlag for vurdering eller forbedre karakteren i orden og atferd.

13 § 3-17 Sluttvurdering  Sluttvurdering skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget.  Sluttvurderinger i grunnskolen er standpunktkarakterer og eksamenskarakter.  Sluttvurdering er enkeltvedtak og kan påklages.

14 Fag og timefordeling i klokketimer. Fag8. trinn9. trinn10. trinnTimer/totalt Norsk130 138398 Matematikk100 113313 Engelsk72 78222 Kristendom, religion, livssyn og etikk6544 153 Naturfag887983250 Samfunnsfag9080 250 Kunst og håndverk48 51147 Musikk4304083 Mat og helse0830 Kroppsøving74 222 Fremmedspråk/arbeidsli vsfag72 77221 Valgfag57 171 Utdanningsvalg35 40110 Sum874 8752623

15 FREMMEDSPRÅK Arbeidslivsfag på ungdomstrinnet eller

16 Fremmedspråk eller arbeidslivsfag Elevene skal på 8. trinn ha 72 timer. Eleven kan i utgangspunktet velge mellom disse fagene på Sjetne: – Fremmedspråk fransk, tysk og spansk. – Arbeidslivsfag Fagene er likestilte: – Standpunktkarakter – Kan trekkes ut til muntlig eksamen etter 10. årstrinn

17 Valg av fremmedspråk eller arbeidslivsfag: Elevene velger i samråd med lærer/foreldre. Vi tilbyr smakebiter på fremmedspråk i vår. Når eleven har valgt, skal eleven normalt ha dette faget på hele ungdomstrinnet. Omvalg skal evt. gjøres innen 2 måneder. Konsekvenser for videregående skole: Hvis eleven har hatt fremmedspråk nivå 1, kan eleven velge nivå 2 i samme språk på studiespesialiserende i videregående skole og få fremmedspråket i 2 år. Hvis eleven vil velge et nytt fremmedspråk vil eleven bare få dette i 2 år. Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomstrinnet, skal begynne med fremmedspråk på studiespesialiserende på videregående. De skal ha fremmedspråk i tre år. Det betyr at de vil få noe redusert valgfrihet i videregående.

18 VALGFAG på UNGDOMSTRINNET!  Fysisk aktivitet og helse  Sal og scene  Design og redesign  Teknologi i praksis  Natur, miljø og friluftsliv  Innsats for andre

19 Valgfag ……  Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag igjen(hvis det gjennomføres), og da avsluttes det ikke etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og en karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller til opptak til videregående skole.

20 UTDANNINGSVALG

21 Hva er utdanningsvalg?  110 timer fordelt på 3 år.  Det skal gjøre elevene bedre i stand til å ta egne valg.  8.trinn-Hvem er jeg? -Bli bevisst egne interesser, ferdigheter, egenskaper og verdier. -Lover og regler som gjelder barn og unge.  9.trinn-Hva kan jeg bli? -Få kunnskaper om og bli bevisstgjort på det å ta egne valg. -Info om ulike utdanningsprogram. -Hva interesser, ferdigheter, egenskaper og verdier har å si for valg av yrker? -En uke med arbeidslivskjennskap-praktisk yrkesorientering.

22 Utdanningsvalg forts.  10.trinn Hva skal jeg velge? -Bli kjent med vgs. både når det gjelder de 12 utdanningsprogrammene og hvilke yrker de fører til, men også hospitere ved en vgs. slik at selve skolen og tilbud er godt kjent. -Bli kjent med arbeidslivet blant annet gjennom: -besøk på skolen av yrkesgrupper

23 § 3-41 Føring av fråvær i grunnskolen  Fra 8.trinn føres alt fravær på vitnemålet; i dager og timer.  For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet; a) dokumentert fravær som skyldes helsegrunner. (Sykdomsfravær utover 3 dager med unntak av funksjonshemming eller kronisk sykdom) b) innvilget permisjon

24 Resultater elevundersøkelsen Meget god tilbakemelding om læringsmiljø og trivsel på skolen.  Trivsel. Elevene scorer 4.3/4.8 på trivsel og noen å være sammen med på skolen  Motivasjon. Noe svakere resultat men 2/3 liker å lære,tilsvarende liker å gå på skolen. De fleste prioriterer skolearbeid også på ettermiddag.  Hjem/skole. Alle får hjelp hjemme til skolearbeid ved behov, mer eller mindre. Hjemmet oppmuntrer til skolegang.  Lærerne. Alle sier de får hjelp ved behov, og blir respektert av lærerne. Lærerne lytter og bidrar når noe er vanskelig  Læring: Kan bli bedre arbeidsro i timene.Leksene er grei å forstå, men ønsker litt mere utfordringer(!)  Vurdering. Vil ha større innflytelse på vurderinger, bedre veiledning mot bedre resultat, men vet hva som er forventningene

25 Mobbing  Elevenes miljø i 7 trinn

26 Avslutningstur 10.trinn  Skolen ønsker å tilrettelegge for avslutningstur. Hvite busser.  Innen gratisprinsippet, krav om faglighet, alle med,avtaleregulert med den enkelte. Lommepenger.  Avgjøre mål og finansiering høst 8 klasse. Behov for turavklaringer i foreldregruppe.  Lærere og foreldre med på turen, max 8 dager.  Dugnadsinnsamling av penger for å finansiere turen.

27 Flytting til Brøset skole  Planlagt flytting 1. januar 2017  Planlagt oppstart nye Sjetne skole august 2018. Denne elevgruppa avslutter her! Første årskull som går ut av den nye skolen.


Laste ned ppt "Sjetne skole Foreldremøte onsdag 20.04.16. Mellom barn og voksen  Ungdom «under ombygging.»  Ungdommenes behov for stabilitet, oversiktlighet og tilhørighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google