Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtidens balansegang mellom eget ansvar og fellesskapets beskyttelse - noen erstatningsrettslige prinsippspørsmål Steinar Taubøll Ålesund 08.06.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtidens balansegang mellom eget ansvar og fellesskapets beskyttelse - noen erstatningsrettslige prinsippspørsmål Steinar Taubøll Ålesund 08.06.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtidens balansegang mellom eget ansvar og fellesskapets beskyttelse - noen erstatningsrettslige prinsippspørsmål Steinar Taubøll Ålesund 08.06.11

2 Steinar Taubøll - UMB Steinar Taubøll I gang med PhD-arbeid ved Juridisk fakultet i Oslo. Universitetslektor ved Universitetet for miljø og biovitenskap Institutt for landskapsplanlegging ved UMB: Arealplanlegging, landskapsarkitektur, eiendomsutvikling mm Samarbeid med økonomi og tekniske fag Opprinnelig naturfaglig utdanning, ca 15 år i miljøforvaltningen. steinar.tauboll@umb.no www.tauboll.no www.umb.no

3 Steinar Taubøll - UMB Eget ansvar og fellesskapets beskyttelse Erstatningsrettslige prinsippspørsmål Eget ansvar -Den skadelidte som er utsatt for naturfare -Plikt til å forebygge -Stilles det rimelige krav til adferd i forbindelse med klimarelaterte naturskader? Fellesskapets beskyttelse -Myndigheter og forsikring -Plikter til forebygging og økonomisk kompensasjon -Bør klimaendringer møtes med regelendringer? Hva er samfunnsoptimal balanse mellom disse?

4 Privat beskyttelse Naturkreftene - Meld fra hvor du går. - Lytt til erfarne fjellfolk - Vær rustet mot uvær og kulde selv på korte turer. - Vis respekt for været og værmeldingene

5 - Meld fra hvor du går. - Lytt til erfarne fjellfolk - Vær rustet mot uvær og kulde selv på korte turer. - Vis respekt for været og værmeldingene Privat beskyttelse Naturkreftene

6 Privat beskyttelse Naturkreftene

7 Naturkreftene, sykdommer, finansiell uro og andre ”anonyme farer” Myndighetsbeskyttelse Forsikringsbeskyttelse Individuell privat beskyttelse Felles privat beskyttelse Identifiserbare skadevoldere i og utenfor kontrakt

8 Steinar Taubøll - UMB Hva er individets rolle? Det passive beskyttede objekt? Curling-generasjonen Barn av Staten Krever full erstatning for alle tap og anstrengelser Den solidariske? Samfunnsbyggeren Løfter i flokk for å løse de store utfordringene Den opplyste rasjonelt handlende? Økonomen Har full informasjon Optimaliserer sin situasjon etter nytte og kostnader

9 Analyse Verdivalg - Ansvar for egne handlinger? - Solidaritetens rekkevidde? - Økonomisk lønnsomhet? - Individets selvbestemmelse? - osv. Klimatilpasning av reglene - Det fysiske klimaet endrer seg. - Hva med det psykologiske klimaet?

10 Steinar Taubøll - UMB Hovedhensyn i erstatningsretten Reparasjon Dekke skadelidtes tap Prevensjon Skremme potensielle skadevoldere og skadelidte til å være forsiktige, slik at skader unngås (Pulverisering) Flytte tapet over fra skadelidte til en ansvarlig skadevolder som kan fordele tapet på en større personkrets Eks: bilskader, produktansvar

11 Steinar Taubøll - UMB Naturskade og preventive regler for skadelidte Hva er hensikten? -Den som har best mulighet til å forebygge skal gjøre det – ellers skal det svi Hvilke regler? -Nedsettelse og bortfall av erstatning definerer krav til skadelidtes egen innsats Skadeserstatning: Egen skyld, aksept av risiko, sårbarhet osv. Forsikring og fond: Avkorting KRAV OM: Risikovurdering, sikring, vedlikehold osv.

12 Steinar Taubøll - UMB Nedsettelse og bortfall av erstatning etter naturskadeloven (og tilsvarende regler i naturskadeforsikringsloven) -§ 11,3 a: oppført på et sted hvor en etter forholdene ved oppførelsen eller ervervet måtte regne med særlig risiko for en slik skade som er inntruffet -§ 11,3 c: hvis grunnen eller byggverket tidligere mer enn én gang har vært utsatt for skade av samme art

13 Steinar Taubøll - UMB Høyesterettsdom Rt.1995 s. 1515 (Flomskade - Rondo sportell, Voss) Sitat: Den omstendighet at det dreiet seg om fortsettelse av en tidligere virksomhet som i vesentlig grad bidro til å gjøre driften av sportellet lønnsom, kan etter min mening ikke få avgjørende betydning. Det er etter lovforarbeidene på det rene at avkortingsreglene var ment å skulle ha en skadebegrensende virkning. Det ligger i dette at sikrede - om han vil beholde full forsikringsdekning - må være rede til å gi opp eller legge om virksomheten. (hva med den som kjøper en virksomhet i Stranda?)

14 Steinar Taubøll - UMB Nedsettelse og bortfall av erstatning etter naturskadeloven -Medvirkende årsaker svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger byggverket kan ventes å bli utsatt for feilaktig konstruksjon eller feilaktig utførelse uegnet materiale dårlig vedlikehold eller manglende tilsyn -Ved avgjørelsen skal det legges vekt på den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som må stilles hans mulighet for utbedring av mangelen forholdene ellers. Avkorting skal ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til last.

15 Steinar Taubøll - UMB Nedsettelse og bortfall av erstatning etter naturskadeloven § 11,3 d: når skadelidte før eller etter at skaden inntrådte har forsømt å foreta det som etter forholdene var rimelig for å avverge eller begrense den, eller han har foretatt handlinger som han visste eller burde ha visst ville øke risikoen for slik skade som er inntruffet. § 11,3 e: når risikoen for slik skade som er inntruffet, er påregnelig i skadelidtes virksomhet. = Rolleforventninger

16 50 år mellom bakkar og berg Hvilke rolleforventninger har vi i dag – og i framtiden?

17 Hvilke krav bør man kunne stille til skadelidte?

18 Steinar Taubøll - UMB Hvorfor endres rollene? Informasjonshorisont -Hvilken informasjon om risikoen eksisterte? Målinger, kartlegging, statistikk, utredninger, rapporter, erfaringsdatabaser ++ -Hvor tilgjengelig var informasjonen? Gratis, offentlig, skriftlig, muntlig, hvilket språk? ++ Rådata, bearbeidet, nøyaktighet, pålitelighet, feilkilder, fagkunnskap for tolkning ++ Spesialisering -Forstå risikoen og ha ekspertise til forebygge mot den? Fagkunnskap for sammenstilling av informasjonskilder, Risiko vs tapsomfang ++ Fagkunnskap for valg og gjennomføring av løsninger

19 Steinar Taubøll - UMB Effekt av endrede roller? Ansvarsforsikringens betydning i et mer profesjonalisert samfunn? Eksisterer de preventive effektene? Bør vi ansvarliggjøre den enkelte mer? -Eller har verden blitt så kompleks og spesialisert at disse fellesskapet må dele ansvaret uansett? Differensiering? Vedlikehold vs. plassering og konstruksjon

20 Profesjonalisering av risikovurdering

21 Kommunen Konsulenter Tiltakshaver Pbl § 28-1 Kontrakt CASE 1: Fare oppdaget etter bygging. Kunne lett vært avdekket tidligere. Ingen fysisk skade. Huset er uselgelig. Ansvarsforsikrer Konsulenter (inkl entreprenører) Tingforsikrer/fond

22 Kommunen Konsulenter Tiltakshaver Pbl § 28-1 Kontrakt CASE 2 : Fare oppdaget etter bygging. Kunne lett vært avdekket tidligere. Huset omsatt flere ganger. Deretter naturskade. Ansvarsforsikrer Tingforsikrer/fond Eier 2Eier 3 Konsulenter (inkl entreprenører)

23 Kommunen Konsulenter (inkl entreprenører) Tiltakshaver Godkjenning Kontrakt CASE 3: Bygningskonstruksjonen ikke godt nok tilpasset naturfaren. Huset omsatt flere ganger. Deretter naturskade. Ansvarsforsikrer Tingforsikrer/fond Eier 2Eier 3

24 steinar.tauboll@umb.no www.tauboll.no


Laste ned ppt "Framtidens balansegang mellom eget ansvar og fellesskapets beskyttelse - noen erstatningsrettslige prinsippspørsmål Steinar Taubøll Ålesund 08.06.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google