Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spillemidler tilpasset utfordringer og behov Roar Blom, Folkehelseavd. Temasamling FNF Nordland, Bodø 040214 Foto: Peter Hamlin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spillemidler tilpasset utfordringer og behov Roar Blom, Folkehelseavd. Temasamling FNF Nordland, Bodø 040214 Foto: Peter Hamlin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spillemidler tilpasset utfordringer og behov Roar Blom, Folkehelseavd. Temasamling FNF Nordland, Bodø 040214 Foto: Peter Hamlin

2 Status fysisk aktivitet i den voksne befolkning: Kun 1 av 5 tilfredsstiller de nasjonale anbefalinger ( 30 min. pr. dag ) D.v.s. 80% for lite aktive til å oppnå ønsket helsegevinst 20.09.20162

3 Et stort paradoks: Relatert til innbyggertall er Norge kåret til verdens suverent beste idrettsnasjon når medaljer i store internasjonale mesterskap legges til grunn ( Kuper and Szymanski, 2009 ) Hvordan kan vi ha verdens beste politikk for toppidrett og samtidig havne på en bunnplass i Europa hva politikk for helsefremmende fysisk aktivitet angår?

4 20.09.20164

5 Barn og unge bruker stadig mer tid til stillesittende aktivitet (Trender i helse og livsstil blant barn og unge 1985-2005, HEMIL-rapport 3/2009)

6 20.09.20166

7 7 Et stort politisk dilemma – Norge anno 2013: De sosiale ulikheter i helse øker mer i Norge enn i andre vestlige land det er naturlig å sammenlikne oss med!

8 20.09.2016 s. 8

9

10 20.09.201610

11 20.09.2016 11

12 20.09.2016 12

13 Spillemidlene – to hovedformål: Organisert trening og konkurranser - hovedsakelig i regi av organisert idrett Egenorganisert fysisk aktivitet 20.09.201613

14 Mål og begrunnelser (St meld 41, 14) Mål for anvendelse av spillemidler –Staten vil støtte den frivillige, medlemsbaserte idretten økonomisk slik at idrettsorganisasjonene kan opprettholde og utvikle et omfattende og godt aktivitetstilbud, primært på lokalt nivå. –Den samlede anleggsmassen skal gi flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet. Anleggsmassen bør tilpasses aktivitetsprofilen i befolkningen. Den statlige idrettspolitikken skal bidra til at befolkningen har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom mulighet for egenorganisert aktivitet. –Staten vil støtte norsk toppidrett økonomisk slik at grunnlaget for et etisk og faglig kvalifisert toppidrettsmiljø sikres, og at toppidretten fortsatt kan framstå som en kulturell identitetsskaper i det norske samfunn. Begrunnelser for statens engasjement –Egenverdier: glede og mestring, deltakelse i sosiale felleskap –Nytteverdi: helsegevinst, frivillighet, trening i demokratiske samhandlingsformer 14

15 Virker spillemiddelordningen? Statens egne evalueringer –Sundbergutvalgets rapport 2003: ikke klar sammenheng mellom mål og resultater. Må bedre måloppnåelsen –Riksrevisjonen 2008-2009: skjevfordeling av idrettsanlegg på fylkesnivå, kommunenivå, grupper, aktivitetsformer –St meld 26 (2011-2012): politikken stort sett vellykket, måloppnåelsen tilfredsstillende Hva sier forskningen? –Endring i aktivitetsvaner –Anleggsdekning –Anleggsbruk 15

16 20.09.201616

17 Spillemidler ordinære anlegg 2013 KATEGORIANT. SØKNADER ANTALL GITTSUM TILDELT A. Org. idrettsakt. Fotballanlegg611719,4 mill. kr. - Herav kunstgr.ba ner 561618,8 mill. kr. Idrettshaller30816,1 mill. kr. Div. spes.idr. anl. 5917 6,0 mill. kr. Sum1504241,5 mill. kr B. Egenorg. aktivitet Svømmebasse ng 132 7,0 mill. kr. Turveger, stier, løyper 356 1,5 mill. kr Div. andre utendørs anlegg for egenorg. aktivitet 6-- Sum548 8,5 mill. kr. 20.09.201617

18 20.09.201618 Hvor mye aktivitet skal til? Lav MiddelsHøy Helsegevinst 30 min daglig- moderat intensitet 60 min daglig- høyere intensitet Mer enn 60 min daglig - liten ytterligere helsegevinst, en viss risiko

19 20.09.201619 Frivillig sektor Offentlig sektor AktiveInaktive OrganiserteEgenorganiserte Utvikling

20 20.09.201620 Hovedfunn som Nasjonalt råd må følge opp: Aktivitetsformene med størst potensial til å øke aktivitetsnivået blir i dag gitt lavest prioritet Den økonomiske virkemiddelbruk er i stor ubalanse med dagens aktivitetsmønster og dagens aktivitetsinteresse Midlene er ikke tilpasset våre mål om å redusere sosiale ulikheter i aktivitetsdeltakelse og i helse

21 20.09.201621 Våre statlige økonomiske virkemidler med formål å gi mer og bedre fysisk aktivitet i befolkningen bidrar til å øke våre sosiale helseforskjeller

22 20.09.201622 Derfor: Viktig å stimulere de aktører og miljø som kan være med å bidra til reell utjevning av sosiale ulikheter i livsstil og helse

23 20.09.201623 Frivillig sektor Offentlig sektor Anlegg Drifts støtte Samarb.prosjekt Aktive Organiserte Inaktive Egenorganiserte

24 Hva gjør vi / bør vi gjøre Kartlegging av friluftslivsverdier pågår i samarb. med friluftsråd og kommuner Merkeprosjekt pågår – ( med betydelig støtte fra Gjensidigestiftelsen) Kommunale sti- og løypeplaner etter modell STImuli Bodø og På tur i Rana. Som integrert del av kommunal anleggsplan. (samarb. med staten v / Kulturdep. og Miljøverndep / Miljødir.) Fylkestingsak april 2014: Kriterier for bruk/fordeling av spillemidler i Nordland i.h.t. det todelte formål Mobilisere sterkere offentlig bevissthet og ansvar i bruken av spillemidlene i.h.t. det tosidige formål. Oppfølging fra kommunene i å bedre balansere dette tosidige formål. Nye samarbeidsavtaler om folkehelsearbeid med kommunene (generell del og spesifikk del tilpasset kommunens utfordringer og pri.) 20.09.201624

25 Handlingsgrunnlag for samarbeid om kommunal satsing på tettstedsnære stier, turveger og løyper Felles mål om utjevning av sosiale ulikheter i helse Samhandlingsreform og folkehelselov Fylkeskommunens handlingsplan folkehelsearbeid 2013-2016 Kommunale planer for aktivitet og anlegg (plankrav i forhold til spillemidler) og kommunale folkehelseplaner Ny nasjonal strategi for friluftsliv med klare anbefalinger (og litt penger i forslag til nytt statbudsjett) En relativt stor pengesekk - spillemidlene 20.09.201625

26 Kjære Gud, Min bønn for 2013 er å få en feit bankkonto og en tynn kropp! Vær så snill å ikke bland disse to slik du gjorde i fjor. Amen Bodø 25.04.13


Laste ned ppt "Spillemidler tilpasset utfordringer og behov Roar Blom, Folkehelseavd. Temasamling FNF Nordland, Bodø 040214 Foto: Peter Hamlin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google