Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtidig organisering av friluftslivet i Grenlandskommunene Prosjektet skal:  Drøfte ulike alternativer for hvordan man kan samarbeide om friluftsoppgavene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtidig organisering av friluftslivet i Grenlandskommunene Prosjektet skal:  Drøfte ulike alternativer for hvordan man kan samarbeide om friluftsoppgavene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtidig organisering av friluftslivet i Grenlandskommunene Prosjektet skal:  Drøfte ulike alternativer for hvordan man kan samarbeide om friluftsoppgavene i Grenland.  Utrede og gi en anbefaling om hvilke oppgaver som bør omfattes av samarbeidet.  Utrede ulike modeller og gi en anbefaling om organisering av samarbeidet.

2 Spørreundersøkelse:  Hva fungerer bra?  Hva fungerer dårlig?  Eventuelle forslag til forbedringer?  Svar fra 33 lag og foreninger:

3 Hovedfunn:  Fokus på friluftsliv og organiseringen av friluftsarbeidet i kommunene er for dårlig – noe som igjen medfører at man går glipp av midler.  Skjærgårdstjenesten anses å fungere bra i dagens situasjon.  Flere av organisasjonene mener at det er behov for et friluftsråd i regionen, og at det er naturlig at de 6 Grenlandskommunene representerer det geografiske nedslagsfeltet.  Flere gir uttrykk for skepsis med hensyn til å tilslutte seg Oslofjordens friluftsråd. Dette begrunnes med engstelse for å risikere å ”bli slukt”, og at hovedfokuset vil bli på de områdene som ligger nærmere Oslo.  Drift av løyper etc. går stort sett greit, men kan med fordel bli bedre.  Flere av organisasjonene gir uttrykk for at det er behov for formaliserte møteplasser mellom det offentlige og de frivillige organisasjonene.  De frivillige organisasjonene har dårlig kunnskap om det offentlige forvaltningssystemet og de støtteordningene som finnes.  Mange av organisasjonene påpeker sammenhengen mellom friluftsliv og god helse.

4 Drøft ulike alternativer for hvordan man kan samarbeide om friluftsoppgavene i Grenland:  Ansettelser av egne friluftskonsulenter i kommunene.  Interkommunalt samarbeid om friluftsoppgaver  Interkommunalt friluftskontor  Inngå i noen av de eksisterende friluftsrådene som finnes i nabo-områdene.  Etablere eget frilufstråd for Grenlandskommunene  Etablere et eget friluftsråd for flere kommuner i nedre Telemark enn de som allerede samarbeider gjennom Grenlandssamarbeidet

5 UTREDE OG GI EN ANBEFALING OM HVILKE OPPGAVER SOM BØR OMFATTES AV SAMARBEIDET  De store tunge drifts- og fysisk tilretteleggingsoppgavene ivaretas i stor grad på en tilfredstillende måte i dagens situasjon. (Dersom disse skal overtas av et friluftsråd trengs en stor og omfattende organisasjon. Uklart om dette vil gi store forbedringer).  Aktuelle oppgaver: Helsefremmende- holdningsskapende arbeid og aktivitetsfremmende tiltak som sine hovedfunksjoner. (Samhandlingsreformen: Helse og trivsel, forebyggende reparasjon), initiere og koordinere friluftsprosjekter, søke om midler, iverksette aktivitetstiltak, informasjon, kontaktpunkt frivillige og det offentlige, kurs, knutepunkt friluftskompetanse (lovverk/tilskudd), høringsuttalelser friluftsrelaterte saker, etc.

6 UTREDE MULIGE MODELLER OG GI EN ANBEFALING OM ORGANISERING AV SAMARBEIDET  Samarbeidsorgan etter § 27 i kommuneloven. (Momsrefusjon!)  Interkommunalt selskap etter IKS-loven.  ”Foreningsmodell” for friluftsråd.  Underutvalg av et regionråd – i dette tilfelle Grenlandsrådet.

7 Noen nøkkeltall:  Kontingentene for medlemskommunene i de eksisterende friluftsrådene ligger fra kr. 1 til kr.12 pr. innbygger, med ett snitt på rundt kr. 8.26. (FL: 2 ans, 8kr/innb. Rådm: 1 ans, 4-5 kr/innb).  Polarsirkelen friluftsråd: Omsetning som er i overkant av 9 ganger større enn kontingenten! I snitt for alle 20 friluftsrådene lå dette forholdet i 2010 på 3.9.  Tilskudd fra fylkeskommunen i 2010: 8.6% av omsetningen og 33,9% av kontingenten.

8 Anbefaling:  Det etableres et eget friluftsråd for de seks Grenlandskommunene.  Hovedoppgavene for et framtidig friluftsråd skal være relatert til helsefremmende, holdningsskapende og aktivitetsfremmende tiltak. Drifts- og tilretteleggingsoppgaver skal i utgangspunktet ikke tillegges friluftsrådet.  Et framtidig friluftsråd skal drives som et samarbeidsorgan etter §27 i kommuneloven. Dette rådet skal ledes av et styre som består av en representant fra hver av deltakerkommunene i tillegg til en representant fra frivillige lag og foreninger.


Laste ned ppt "Framtidig organisering av friluftslivet i Grenlandskommunene Prosjektet skal:  Drøfte ulike alternativer for hvordan man kan samarbeide om friluftsoppgavene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google