Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategidokument Regnskap AS For perioden 20XX-20YY.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategidokument Regnskap AS For perioden 20XX-20YY."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategidokument Regnskap AS For perioden 20XX-20YY

2 Innhold Bakgrunn og formål for strategiarbeidet Endringer i omgivelsene gir nye krav og forventninger Fremtidens regnskapsbransje vil omhandle mye mer enn bare regnskap Strategisk målbilde Strategiske tiltak og plan for realisering Vedlegg

3 “Vil du være så snill å si meg hvilken vei jeg burde gå for å komme meg herfra?” “Det avhenger i høy grad av hvor du ønsker å komme hen”, sa katten ”Det er ikke så nøye”, sa Alice ”Så da er det ikke så nøye hvor du går heller”, sa katten ”Bare jeg kommer noensteds hen”, la Alice til som en slags forklaring ”Å der kommer du sikkert”, sa katten. ”Bare du går lenge nok”

4 Bakgrunn og formål Etablere en tydelig og helhetlig strategi for regnskapsbedriften frem til og med 20XX Regnskapsføring og krav til regnskap er i endring, og utfordrer regnskapsbedriften Teknologisk utvikling Økende grad av konkurranse Endret kundeadferd Endringer i lover og rammebetingelser BakgrunnFormål

5 Overordnet prosess for strategiarbeidet med kunden i fokus Kunders kunder fremtidige behov Strategisk målbilde Utlede fremtidige kundebehov for ulike kunde- grupper Utvikle og beskrive alternative fremtidsbilder for kundenes kunder og identifisere fremtidige kundebehov Fremtidige kundebehov Definere hvordan regnskaps- bedriften best kan skape verdi for sine kunder Sentrale drivere Identifisere og analysere sentrale drivere som påvirker bransjen Nåsituasjon Oppsummering av nåsituasjon – tydelig forståelse for dagens situasjon Plan for realisering Identifisere implikasjoner og sentrale tiltak for å realisere det strategiske målbildet

6 Prosjektorganisering Styringsgruppe Koordineringsgruppe Referansegruppe Prosjektgruppe

7 Logo her Regnskapsbedriftens formål i dag Regnskapsbedriften har som formål å

8 Mer om nåsituasjonen 8

9 Innhold Bakgrunn og formål Endringer i omgivelsene gir nye krav og forventninger Scenariene – tre potensielle fremtidige kundekontekster Strategisk målbilde Tiltak og veien videre Vedlegg

10 Drivere og tema i regnskapsbransjen Myndighetsregulering Teknologisk utvikling, digitalisering og automatisering Økonomisk utvikling Demografi Outsourcing Nye aktører Lønnsomhet og konkurranse i bransjen Konsolidering og bransjeglidning TjenesterTransparens Makrofaktorer Bransje og bransjestruktur Fremtidens kunde Offshoring Globalisering Kompetanse

11 Bransjens profil i dag og i fremtiden (Kairo-rapporten) Kilde: Kairorapporten 2013 2025 Revisjon Regnskap Rådgivning Regnskap Revisjon

12 Regnskapsbransjen er i endring og vil i fremtiden handle om mer enn dagens regnskapsføring Regnskapsbedriften RegnskapRådgivning ITLønn Ledelse

13 Innhold Bakgrunn og formål Endringer i omgivelsene Fremtidens regnskapsbransje vil omhandle mye mer enn bare regnskap Strategisk målbilde Tiltak og veien videre Vedlegg

14 Vårt landMitt samfunnVerden for meg Tre basis scenarier for fremtiden

15 De tre scenariene spenner seg ulikt over tre felles definerende drivere Økonomisk utvikling Regulering Utnyttelse av teknologi Nedgangstider Økt regulering Deregulering Stor evne til utnyttelse Lav evne til utnyttelse Økonomisk vekst Økonomisk utvikling Regulering Utnyttelse av teknologi Nedgangstider Økt regulering Deregulering Stor evne til utnyttelse Lav evne til utnyttelse Økonomisk vekst Økonomisk utvikling Regulering Utnyttelse av teknologi Nedgangstider Økt regulering Deregulering Stor evne til utnyttelse Lav evne til utnyttelse Økonomisk vekst

16 Overordnet beskrivelse av de tre scenariene VERDEN FOR MEG Økonomien i Europa og USA har stabilisert seg og hjemme i Norge opplever vi økonomisk vekst og gode tider. Globaliseringen har resultert i at myndighetene har kommet til kort med regulering samtidig som de forsøker å skape like spilleregler for norske bedrifter i en mer nordisk og europeisk setting, som har gitt et regelverk i Norge mer harmonisert mot EU. Kampen om talentene har gjort at individene går raskere ut i arbeidslivet og bedriftene må sponse høyere utdanning for å sikre riktig kompetanse. Høy kjøpekraft kombinert med individualisme skaper etterspørsel etter skreddersøm og personlig oppfølging. MITT SAMFUNN Økonomisk nedgang har resultert i myndighetenes fokus på deregulering og skatteletter i et forsøk på å stimulere økonomien. Globaliseringen øker og vi møter stadig sterkere internasjonal konkurranse. Arbeidsledigheten har steget, kjøpekraften er sterkt redusert og økende sosiale forskjeller. Manglende fungerende personvernlovgivning og økt markedspress har gjort at bedriftene har måtte ta ansvar for håndtering av sensitiv informasjon på vegne av sine kunder. Individer og bedrifter deler bare med aktører de stoler på og som har bevist at de er troverdige, og bruker sosiale medier aktivt til å navigere mellom tilbydere. Moderat teknologisk utvikling, lav betalingsvillighet og ønske om effektivisering har gjort at selvbetjeningsløsninger har hatt fremmarsj i både privat og offentlig sektor. VÅRT LAND Verdensøkonomien er preget av nedgangstider og myndighetene har valgt en strammere politikk med økte reguleringer i et forsøk på å skjerme den norske økonomien. Arbeidsmarkedet er blitt tøffere og mange godt kvalifiserte uten jobb bidrar til innovasjon. Internet of things har eksplodert i et samfunn der nedgangstider har presset aktørene til å automatisere og effektivisere, og har bidratt til store investeringer i infrastruktur i urbane strøk. Individene har søkt sammen for kollektivt å forhandle frem gode avtaler med aktørene, og foretrekker aktører med lokal forankring og fokus på bærekraft.

17 Sentrale kjennetegn for hvert av scenariene KjennetegnVerden for megMitt samfunnVårt land Økonomisk vekst Fremgang i Norge og stabilitet i verden Nedgang i Norge og Europa Vekst i Asia Nedgang i Norge Stagnert i Asia nskaulering Harmonisert mot EU Ingen landegrenser for regelverk Nasjonalt regelverk (proteksjonisme) Teknologisk utvikling Lav teknologisk utvikling Medium teknologisk utvikling med fokus på datasikkerhet Høy teknologisk utvikling med fokus på automatisering og effektivisering Internet of things og big data Datasikkerhet - personvern Individene tar ansvar for datasikkerhet Deler bare data med de jeg må Bedriftene tar ansvar for datasikkerhet Deler data kun med de jeg stoler på Myndighetene tar ansvar for datasikkerhet Deler data åpent Arbeidsmarkedet Lav ledighet Fleksibel pensjonsalder Bedriftene må sponse høyere utdanning Høy arbeidsinnvandring pga høyt lønnsnivå i Norge Moderat ledighet Arbeidstakere er lengre i jobb Høy utdanning pga tregt arbeidsmarked Moderat arbeidsinnvandring pga tøffere arbeidsmarked Høy ledighet Pensjonsalder som i dag Høy utdanning pga høy ledighet Lav arbeidsinnvandring pga proteksjonistisk regelverk Innovasjon Lav innovasjonsgrad Moderat innovasjonsgrad, primært knyttet til effektivisering Høy innovasjonsevne Markedsstruktur Store globale og nasjonale aktører + små (nisje) aktører Spesialister Redusert antall mellomstore bedrifter Outsourcing til spesialister og aktører som kan løfte kvaliteten av det vi selv tilbyr Lite offshoring pga sikkerhet Store internasjonale og nasjonale bedrifter (datasikkerhet) Generalister Konsolidering, sentralisering og samarbeid Outsourcing for å effektivisere Offshoring kun til etablerte og troverdige aktører Hovedvekt av nasjonale og lokale aktører Nye aktører er hovedsakelig innen teknologi Konsolidering av mellomstore bedrifter Kjededannelse (franchise) og desentralisering Insourcing fordi digitale løsninger overtar oppgavene Lite offshoring pga at norsk arbeidskraft er blitt billigere/automatisering Individets fokus Utålmodig og stiller høye krav Ønsker sikkerhet Individualisme - skreddersøm Kvalitetsbevisst Ønsker personlig kontakt Standardiserte produkter og personvern Individualisme – verne om seg og sine Transparens og tillitt – foretrekker solide aktører Prissensitive Aksepterer selvbetjening Standard produkter/løsninger Kollektivisme/gruppemakt Prispress Automatisert personlig Samfunnsansvar Etikk Lavt fokus Høyt fokus på bærekraftighet Arbeidsprosesser Fortsatt mye manuelle prosesser Stor grad av selvbetjening Høy grad av automatisering

18 Kommersialisering – etablering og formalia Internkontroll Omdømme og kommunikasjonsrådgivning Kultur og språkforståelse Risikominimering/forsikringsbehov Effektiv drift og organisering Rapporteringssystem og tilgang til data Økonomisk rådgivning og tilgang til finansiering (kapital) Tilgang til kompetanse og støtte innen HR – rekruttering, ansettelse, oppsigelse, dialog med NAV, dialog med fagforening, etc Etablere og videreutvikle riktige og gode samarbeidspartnere – nasjonalt og internasjonalt (fagmiljøer, forskningsmiljøer, leverandører, nettverk, etc) Datasikkerhet og personvern Utnyttelse av teknologi Kundepleie og omdømme - bygge relasjon med kunder, kontraktsoppfølging, risikohåndtering, kvalitetssikring, markedsføring, skaffe kunder Privatøkonomi og virksomhetsøkonomi Generasjonsskifte Rådgivning - jus, forsikring, IP-beskyttelse Internkontroll og HMS (om det er fysioterapitjenester – men ikke om det er medisinutvikling – da er patentsikring viktigere) Tilgang til internasjonale markeder (eksport) og forståelse for internasjonale regler Vårt landMitt samfunnVerden for meg Fellestrekk Scenariespesifikke Scenariearbeidet har identifisert en rekke potensielle kundebehov som er felles på tvers av de tre scenariene

19 Regnskapsførernes fremtidige hverdag vil være ulik i de tre scenariene VERDEN FOR MEG Spesialister Fortsatt noen rutinepregede oppgaver Krevende og utålmodige kunder med høy betalingsvillighet og ønske om skreddersøm Bruker mye tid på kundeoppfølging ”Trusted advisor” - tillit er viktig, og kundene er stort sett svært lojale Mange små, spissede regnskapsbedrifter Kunnskap om komplekst og internasjonalt regelverk Rådgivning om kompensasjon – lønn og pensjon Besitter god kompetanse om tjenester og bistand rundt arbeidsinnvandring Bistår i sammenslåing av bedrifter Bistår med å finne andre spesialister – hvem er til å stole på Autorisasjonsordningen er fjernet God relasjon med utdanningsinstitusjoner Etikk og samfunnsansvar er viktig – må kunne dokumenteres MITT SAMFUNN Mer generalister Skytjenester og stor grad av selvbetjening Utstrakt bruk av sosiale medier og andre digitale løsninger Sterk konkurranse – blant annet fra selvbetjeningsløsningene Bransjen er preget av noen få store aktører Nasjonalt og internasjonalt samarbeid ift spisskompetanse Må ta ansvar for å ivareta datasikkerheten Kundene er prissensitive og forlanger transparens Utstrakt bruk av sammenligningstjenester – også i valg av regnskapsfører Høyt fokus på å redusere sensitivitet ovenfor konjunktursvingninger og tidlig ta grep ift svigninger (holde igjen i nedgang og gire opp i oppgang, avsetninger, etc) Bistår med oppsigelser/nedbemanning/permittering/ midlertidige ansettelser Kundene forventer og krever tilgjengelighet 24/7 VÅRT LAND Automatisering – internet of things og big data Rutineoppgaver og myndighets- rapportering er erstattet av teknologi Regelverk i stadig endring Bransjen er preget av kjededannelse med selvstendige franchisetakere Proteksjonisme, lokal forankring og kollektivisme Bistår med råd om nedbemanning og midlertidig arbeidskraft Kjededannelser/franchise for større aktører Prispress – tøffe tider – no cure no pay og andre nye prismodeller Må bistå kundene med å skaffe kunder Pensjonsrådgivning – staten bidrar ikke lenger Konfigurering av løsninger og oppsett av regelmotorer Controllere – kontroll av transaksjoner og rapportering Fokus på bærekraft har blant annet tvunget frem miljøregnskap og – sertifisering som nye oppgaver

20 Identifiserte fremtidige behov hos regnskapsfører på tvers av de tre scenariene VERDEN FOR MEG Faglig kompetanseheving, -spissing og – utvikling/vedlikehold IT-kompetanse, språk og kulturforståelse, oppdatert faginformasjon, samfunnsansvar og etikk, pensjon, kapitalplassering, logistikk og innkjøp, nasjonale og internasjonale krav og regelverk, arbeidsinnvandring, rådgivning, kommunikasjon og relasjonskompetanse Nettverksbygging Bygge nettverk og relasjoner, finne samarbeidspartnere og leverandører, faglig og sosialt fellesskap, tilhørighet og møteplass, skape et miljø Personlige egenskaper Omdømme, identifikasjon, selvtillitt og trygghet, relasjonsbygging Drift av byrået God og effektiv ledelse og ledelseverktøy, endringsledelse, strategiarbeid, effektivitet og effektive rutiner, tiltrekke og bevare de riktige ansatte (HR, kompetanse, bemanning, etc), markedsføring tiltrekke seg de beste kundene, markedsføre seg ovenfor studenter, konflikthåndtering Bransjen Talerør, bygge bransjestolthet, kvalitet og synliggjøre kvalitet, innkjøpsavtaler, forsikringsordninger, styrke omdømme MITT SAMFUNN Faglig utvikling Kompetanseutvikling (inkl autorisasjonsordningen), nye områder som HR, juss, datasikkerhet, finans, IT, datasikkerhet, privatøkonomi, språk, salgskompetanse, internasjonale regler etc Nettverksbygging Erfaringsutveksling i bransjen, sparring, forretningsnettverk og internasjonalt nettverk, næringslivet Personlige egenskaper Relasjonsbygging, kommunikasjon, selvtillit og trygghet, tilpasningsevne til endringer i bransjen/arbeidsoppgaver Ledelse og effektiv drift av byrået HR, personal, organisering og organisasjonsutvikling, struktur, teamstrukturering og –ledelse, rekruttering, prismodeller, tydeliggjøre verdiforslaget, utvikle unike salgsargumenter Bransjen Relasjon til politisk ledelse, påvirke myndighetene, påvirke utdanning Profilering og synliggjøring Etablere kunderelasjoner, markedsføring ifht prispress og transparens, omdømmebygging, skape tillitt, faglig profilering, rekruttering VÅRT LAND Faglig kompetanse IKT, oppdatering på regelverk/tolkning av regler, HR og personal, pensjon, miljøregnskap, coaching kompetanse Nettverk – faglig og sosialt Sparringspartner, faglig støtte, samarbeidspartner, omgangskrets i lokalsamfunnet Personlige egenskaper Preferanser, motivasjon, analytiske egenskaper, sosiale antenner Drift av byrået Nye og fleksible prismodeller, metodikk, effektivisering, gode innkjøpsordninger, organisering av virksomheten i arbeidsprosesser, medarbeiderutvikling, kompetanse-kartlegging- og utvikling, karrierestige, utvikle gode kunderelasjoner Strategisk utvikling av byrået Ledelsesutvikling, identifisere nye forretningsområder, forståelse av kundereisen og endringer i kundebehov, tenke nytt Bransjen Økt status, lobbying og relasjon til myndigheter, påvirkningskraft, bransjestatus, tilhørighet, bransjeinformasjon (statistikk, lønnsomhet, etc)

21 Fremtidige behov hos regnskapsfører som er felles uavhengig av scenarioer Faglig utviklingNettverksbyggingSoft skills IKT-kompetanse Oppdatert faginformasjon, nasjonalt og internasjonalt regelverk og tolkning av regelverk Samfunnsansvar og etikk Språk og kulturforståelse Nye temaområder: Pensjon, HR og personal, juss, kapitalplassering, datasikkerhet, finans, privatøkonomi, etc Arbeidsinnvandring Rådgivning Kommunikasjon Bygge nettverk og relasjoner Tilhørighet Møteplass Sparringspartnere Erfaringsutveksling Faglig støtte Skape et miljø og omgangskrets – lokalt, regionalt og internasjonalt Relasjonsbygging Kommunikasjon Selvtillit og trygghet Analytiske egenskaper Evne å tilpasse seg endringer i bransjen/markedet/arbeidsoppgaver Drift og ledelse av regnskapsbedrifterStrategisk utvikling av regnskapsbedrifterBransjeutvikling Markedsføring og tiltrekke seg de beste kundene Utvikle gode kunderelasjoner Utarbeide og tydeliggjøre verdiforslag og salgsargumenter Nye og fleksible prismodeller Effektivitet og effektive rutiner Organisering og arbeidsprosesser Teamstruktur og -ledelse Tiltrekke og bevare de riktige ansatte (HR, personal, bemanning, karrierestiger, etc), Kompetansekartlegging og –utvikling Konflikthåndtering Motivasjon Ledelsesutvikling Identifisere nye forretningsområder Forståelse av kundereisen og endringer i kundebehov Tenke nytt Talerør Bygge bransjestolthet Kvalitet og synliggjøre kvalitet Styrke omdømme Skape økt status for bransjen Bygge relasjon med og påvirke myndigheter Bransjeinformasjon (Statistikk, lønnsomhet, etc) Påvirke utdanning

22 Innhold Bakgrunn og formål Endringer i omgivelsene Scenariene – tre potensielle fremtidige kundekontekster Strategisk målbilde Tiltak og veien videre Vedlegg

23 Hvem regnskapsbedriften skal være til for i fremtiden

24 Regnskapsbedriftens fokusområder mot 20XX Økt markedsorientering og attraktivitet Se på teknologiske muligheter Ivareta og videreutvikle nødvendig kompetanse Jobbe med struktur og relasjoner

25 Økt markedsorientering og attraktivitet Se på teknologiske muligheter Ivareta og videreutvikle nødvendig kompetanse Regnskapsbedriftens fokusområder og ambisjon mot 20XX Bedriften skal jobbe med organisasjonsstruktur, ledelse, teamsamarbeid, relasjonskompetanse og bedriftskultur for å styrke organisasjonen og kundelojalitet. Bedriften skal styrke attraktivitet og status gjennom høy kvalitet og økt fokus på den kundeverdien vi leverer til våre kunder. Vi skal fremstå som innovative og attraktive. Bedriften skal øke sin teknologiforståelse gjennom en mer proaktiv holdning til hvilke muligheter nye teknologiske løsninger og digitale standarder gir, og hvilken betydning dette kan ha for oss og våre kunder. Vi skal ivareta og utvikle vår kompetanse på individ- og bedriftsnivå slik at vi kan betjene våre kunder mer effektivt, og med nye tjenesteleveranser Jobbe med struktur og relasjoner

26 Ambisjon: Bedriften skal jobbe med organisasjonsstruktur, ledelse, teamsamarbeid, relasjonskompetanse og bedriftskultur for å styrke organisasjonen og kundelojalitet. Hovedmålsettinger I 20XX… …anses vi …har vi … Beskrivelse  Vi skal Jobbe med struktur og relasjoner

27 Ambisjon: Bedriften skal styrke attraktivitet og status gjennom høy kvalitet og økt fokus på den kundeverdien vi leverer til våre kunder. Vi skal fremstå som innovative og attraktive. Hovedmålsettinger I 20XX … …har vi …skal vi Beskrivelse  Vi skal bidra til å øke yrkesstoltheten hos våre medarbeidere.  Vi skal bli mer profesjonell og markedsorientert, blant annet gjennom å tilby …  Vi skal legge grunnen for faglig og sosialt fellesskap for erfaringsutveksling.  Vi skal jobbe for å synliggjøre og informere hvilken verdi vi skaper – både overfor kunder og i lokalsamfunnet for øvrig.  Vi skal jobbe for økt status og attraktivitet i regnskapsbransjen gjennom fokus på kvalitet – både på individ- og regnskapsbedriftsnivå. Vi skal ha gode resultater fra vår kvalitetskontroll.  Vi skal gjennom informasjon og kontakt med omverdenen styrke vår og regnskapsfagets attraktivitet. Økt markedsorientering og attraktivitet

28 Ambisjon: Bedriften skal øke sin teknologiforståelse gjennom en mer proaktiv holdning til hvilke muligheter nye teknologiske løsninger og digitale standarder gir, og hvilken betydning dette kan ha for oss og våre kunder. Hovedmålsettinger I 20XX … … benytter vi … skal vi … har vi Beskrivelse  Vi skal heve vår teknologiforståelse og –kompetanse, og synliggjøre mulighetsrommet og utfordringer teknologien representerer.  Vi skal synliggjøre internt og overfor kunder hvilke muligheter som ligger i effektiv anvendelse av teknologi. Se på teknologiske muligheter

29 Ambisjon: Vi skal ivareta og utvikle vår kompetanse på individ- og bedriftsnivå slik at vi kan betjene våre kunder mer effektivt, og med nye tjenesteleveranser Hovedmålsettinger I 20XX … …har vi … er … skal vi Beskrivelse  Vi skal definere og understøtte fremtidens kompetansebehov både innen tradisjonell regnskapsføring, men også innen ”nye” tilliggende områder.  Vi skal utvikle vår kompetanse innen ledelse og organisering – herunder organisering, styringssystemer, medarbeiderutvikling, personalledelse. Ivareta og videreutvikle nødvendig kompetanse

30 Innhold Bakgrunn og formål Endringer i omgivelsene Scenariene – tre potensielle fremtidige kundekontekster Strategisk målbilde Strategiske tiltak og plan for realisering Vedlegg

31 Tiltaksområder på tvers av de fire fokusområdene ! UTKAST Utarbeide en moderne og fremtidsrettet profil for bedriften Tilpasse organisering i henhold til fokusområder og ambisjoner Videreutvikle vår webside Tiltakene skal realiseres og gjennomføres over hele strategiperioden frem mot utgangen av 20XX Bygge en verdibasert bedriftskultur Drive aktiv merkevarebygging A B C D E Økt markedsorientering og attraktivitet Se på teknologiske muligheter Ivareta og videreutvikle nødvendig kompetanse Jobbe med struktur og relasjoner

32 Strategiske tiltak knyttet til fokusområdene 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.52.5 3.5

33 Overordnet ansvar for de fire fokusområdene XXX YYY ZZZ ÆÆÆ Økt markedsorientering og attraktivitet Se på teknologiske muligheter Ivareta og videreutvikle nødvendig kompetanse Jobbe med struktur og relasjoner

34 Oversikt over ansvarlige Administrerende XXX YYYY ZZZZ ÆÆÆÆ ØØØØ ÅÅÅÅ AvdelingPersonIkon

35 Kort beskrivelse av tiltaket: Innspill til implementering av tiltaket: Tittel på tiltaket: Utarbeide en moderne og fremtidsrettet profil for bedriften A A Ansvarlig for gjennomføring: Ansvarlig: Utførende: Deltakende: Tidsplan for gjennomføring: Når: Omfang:

36 Kort beskrivelse av tiltaket: Innspill til implementering av tiltaket: Tittel på tiltaket: Drive aktiv merkevarebygging B B Ansvarlig for gjennomføring: Ansvarlig: Utførende: Deltakende: Tidsplan for gjennomføring: Når: Omfang:.

37 Kort beskrivelse av tiltaket: Innspill til implementering av tiltaket:. Tittel på tiltaket: Tilpasse organisering i henhold til fokusområder og ambisjoner C C Ansvarlig for gjennomføring: Ansvarlig: Utførende: Deltakende: Tidsplan for gjennomføring: Når: Omfang:

38 Kort beskrivelse av tiltaket: Innspill til implementering av tiltaket: Tittel på tiltaket: Videreutvikle vår webside D D Ansvarlig for gjennomføring: Ansvarlig: Utførende: Deltakende: Tidsplan for gjennomføring: Når: Omfang:

39 Kort beskrivelse av tiltaket: Innspill til implementering av tiltaket: Tittel på tiltaket: Bygge en verdibasert bedriftskultur E E Ansvarlig for gjennomføring: Ansvarlig: Utførende: Deltakende: Tidsplan for gjennomføring: Når: Omfang:

40 Økt markedsorientering og attraktivitet Se på teknologiske muligheter Ivareta og videreutvikle nødvendig kompetanse Jobbe med struktur og relasjoner

41 Innspill til implementering av tiltaket: Tittel på tiltaket: XXX Kort beskrivelse av tiltaket: 1.1 Ansvarlig for gjennomføring: Ansvarlig: Utførende: Deltakende: Tidsplan for gjennomføring: Når: Omfang:

42 Innspill til implementering av tiltaket: Tittel på tiltaket: XXX Kort beskrivelse av tiltaket: 1.2 Ansvarlig for gjennomføring: Ansvarlig: Utførende: Deltakende: Tidsplan for gjennomføring: Når: Omfang:

43 Økt markedsorientering og attraktivitet Se på teknologiske muligheter Ivareta og videreutvikle nødvendig kompetanse Jobbe med struktur og relasjoner

44 Innspill til implementering av tiltaket: Tittel på tiltaket: XXX Kort beskrivelse av tiltaket: 2.1 Ansvarlig for gjennomføring: Ansvarlig: Utførende: Deltakende: Tidsplan for gjennomføring: Når: Omfang:

45 Innspill til implementering av tiltaket: Tittel på tiltaket: XXX Kort beskrivelse av tiltaket: 2.2 Ansvarlig for gjennomføring: Ansvarlig: Utførende: Deltakende: Tidsplan for gjennomføring: Når: Omfang:

46 Økt markedsorientering og attraktivitet Se på teknologiske muligheter Ivareta og videreutvikle nødvendig kompetanse Jobbe med struktur og relasjoner

47 Innspill til implementering av tiltaket: Tittel på tiltaket: XXX Kort beskrivelse av tiltaket: 3.1 Ansvarlig for gjennomføring: Ansvarlig: Utførende: Deltakende: Tidsplan for gjennomføring: Når: Omfang:

48 Innspill til implementering av tiltaket: Tittel på tiltaket: XXX Kort beskrivelse av tiltaket: 3.2 Ansvarlig for gjennomføring: Ansvarlig: Utførende: Deltakende: Tidsplan for gjennomføring: Når: Omfang:

49 Økt markedsorientering og attraktivitet Se på teknologiske muligheter Ivareta og videreutvikle nødvendig kompetanse Jobbe med struktur og relasjoner

50 Innspill til implementering av tiltaket: Tittel på tiltaket: XXX Kort beskrivelse av tiltaket: 4.1 Ansvarlig for gjennomføring: Ansvarlig: Utførende: Deltakende: Tidsplan for gjennomføring: Når: Omfang:

51 Innspill til implementering av tiltaket: Tittel på tiltaket: XXX Kort beskrivelse av tiltaket: 4.2 Ansvarlig for gjennomføring: Ansvarlig: Utførende: Deltakende: Tidsplan for gjennomføring: Når: Omfang:

52 NrTiltakPrioritetAnsvarligUtførende 1.1Vi skal…XXXYYY 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Hovedprioritet Til senere Prioritering og ansvarsfordeling av tiltakene

53 Innhold Bakgrunn og formål Endringer i omgivelsene Scenariene – tre potensielle fremtidige kundekontekster Strategisk målbilde Tiltak og veien videre Vedlegg

54 54


Laste ned ppt "Strategidokument Regnskap AS For perioden 20XX-20YY."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google