Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 5. Politikk og demokrati Del 3 Politikk og demokrati Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 4a utforske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 5. Politikk og demokrati Del 3 Politikk og demokrati Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 4a utforske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 5. Politikk og demokrati Del 3 Politikk og demokrati Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 4a utforske og diskutere hvordan man kan være med på å påvirke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanaler for påvirkning 4b gjøre greie for utfordringer for demokratiet, for eksempel når det gjelder representasjon fra urfolk og minoriteter 4c diskuter hvordan makt og påvirkning kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomisk tilhørighet 4d diskutere sammenhenger mellom styreformer, rettsstat og menneskerettigheter 4e gjøre greie for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske og drøfte flertallsdemokratiet 4f analysere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge

2 Kapittel 5. Politikk og demokrati Hva forbinder du med ordet politikk? (106) Politikk (106) «Å arbeide med spørsmål og tiltak som gjelder styringsprosessene og fordelingen av goder og byrder i et samfunn.» Gode (106) «I sosialøkonomien er et gode en fellesbetegnelse på varer og tjenester. I vid betydning er det alt menneskene setter pris på og streber etter.» Prioritere (106) «Sette opp i rangordning, gi høyere og lavere rang.»

3 Kapittel 5. Politikk og demokrati Hvilke fordeler og ulemper er det med hyppig bruk av folkeavstemninger? (108) Demokrati (108) «Styreform der folkeflertallet gjennom valg av nasjonalforsamling har den avgjørende politiske innflytelsen, og mindretallet har fri adgang til å arbeide for sitt syn.» - Frie valg - Allmenn stemmerett - Ytringsfrihet - Organisasjonsfrihet

4 Kapittel 5. Politikk og demokrati Rettsstat (109) «Stat med uavhengige domstoler som sikrer borgerne mot overgrep fra myndighetenes side, det motsatte av politistat.» -Domstolene er uavhengige -Ingen kan dømmes uten lov og dom -Tiltalte er uskyldig inntil det motsatte er bevist -Det er likhet for loven -Loven kan ikke gis tilbakevirkende kraft

5 Kapittel 5. Politikk og demokrati Menneskerettigheter (112) FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948 (113) Den europeiske menneskerettighets-domstolen i Strasbourg (Frankrike) (113)(163) - Kan dømme stater i Europa Den internasjonale domstolen i Haag (Nederland) (113) - Kan dømme alle stater

6 Kapittel 5. Politikk og demokrati Sivile og politiske rettigheter (113) -tale – og trykkefrihet -religionsfrihet -rettssikkerhet -politiske rettigheter Sosiale og kulturelle rettigheter (113) -frihet fra sult -retten til arbeid -sosial trygghet, helsetilbud og utdanning

7 Kapittel 5. Politikk og demokrati Hvordan styres Norge? (115) -Den lovgivende makt -Den utøvende makt -Den dømmende makt

8 Kapittel 5. Politikk og demokrati Folkesuverenitet (115) «Makten i samfunnet utgår fra folket, for eksempel ved at folket (velgerne) i valg bestemmer hvem som skal styre landet.» Maktfordeling (115) «Går ut på at statsmakten deles i en lovgivende, en utøvende og en dømmende myndighet, som er innbyrdes uavhengige.» Parlamentarisme (115) «Styreform der det parti eller de partier som har flertall i parlamentet, danner eller utpeker regjeringen, som må gå av hvis den ikke lenger har flertallets tillit.»

9 Kapittel 5. Politikk og demokrati Stortingets oppgaver er (116) -å vedta, endre og oppheve lover -å vedta statsbudsjett -å kontrollere regjeringen -å vedta regler, retningslinjer og planer for driften av staten -å være en arena for politisk debatt

10 Kapittel 5. Politikk og demokrati Regjeringens oppgaver er (118) -å ta initiativ til og forberede saker den ønsker å ta opp i stortinget -å følge opp vedtak som blir gjort i Stortinget -å utarbeide utfyllende retningslinjer for den praktiske gjennomføringen -å lede utenrikspolitikken og vårt forhold til andre land -å lede statsadministrasjonen og forvalte statens eiendommer

11 Kapittel 5. Politikk og demokrati Sametingets oppgaver er (122) -å være et rådgivende organ for de sentrale myndigheter -å uttale seg om spørsmål av interesse for samer -å fordele midler gjennom tilskuddsordninger til samer -å arbeide med næringsspørsmål, språk, utdanning, kulturspørsmål og kulturminnevern

12 Kapittel 5. Politikk og demokrati Fylkeskommunens oppgaver er å løse oppgaver som krever samarbeid over kommunegrensene (128) -Videregående opplæring -Voksenopplæring -Tannhelsetjeneste -Fylkesveier -Trafikksikkerhetsarbeid -Skoleskyss

13 Kapittel 5. Politikk og demokrati Kommunens oppgaver er oppgaver som kan løses i hver enkelt kommune (128) -Barneskole -Barnehage -Primærhelsetjenesten -Sosialhjelp -Lokale veier -Kirker og kirkegårder -Folkebibliotek

14 Kapittel 5. Politikk og demokrati Er flertallsdemokrati alltid et gode for befolkningen? Direkte demokrati (108) «Når befolkningen blir spurt direkte om hva de mener om en sak, for eksempel ved folkeavstemning.» Indirekte demokrati (108) «Når man velger representanter som styrer på vegne av resten av befolkningen, også kalt representativt demokrati.» Lav valgdeltagelse (160) Kan minoriteter miste innflytelse når flertallet alltid bestemmer? (122)

15 Kapittel 5. Politikk og demokrati http://nyagenda.cappelendamm.no/c84019/tekstoppgave/vis.html?tid=999931&strukt_tid=84019

16 Kapittel 5. Politikk og demokrati Forslag til oppgaver på nett Flervalgsoppgave Kryssord Luketekst Demokrati og menneskerettigheter (2) (Læreplanmål 4d) Demokrati og menneskerettigheter (2) (Læreplanmål 4d) Stortinget (Læreplanmål 4e) Kommunen din (Læreplanmål 4e) Kommunen din (Læreplanmål 4e)

17 Kapittel 5. Politikk og demokrati Utforskeren 1b utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegrep Finn fram til noen saker som stortingsrepresentantene fra fylket ditt har vært spesielt opptatt av på Stortinget. Skaff deg mest mulig informasjon om saken og drøft ulike løsningsforslag.


Laste ned ppt "Kapittel 5. Politikk og demokrati Del 3 Politikk og demokrati Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 4a utforske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google