Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlig meningsdannelse og rasjonell politikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlig meningsdannelse og rasjonell politikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlig meningsdannelse og rasjonell politikk
Øystein Pedersen Dahlen Høgskulen i Volda

2 ”Offentlig meningsdannelse og rasjonell politikk”
kapittel 9 i ”Kommunikativ handling og deliberativt demokrati”

3 Kommunikativ handling
Minst to språk- og handlingskompetente subjekter … legger frem sine fortolkninger … med ønske om å komme frem til felles situasjonsdefinisjoner

4 Gyldighetskrav Sannhet (objektivt, logos)
Normativt riktig, (den sosiale verden, ethos, grunn til å kunne si det) Sannferdig (subjektivt)

5 Deliberativt demokrati
Samtale og deltakelse Alle skal kunne bli hørt Alle taler med like stor rett Argumentene er avgjørende ”Kraften i de bedre argumenter” Informert beslutningsgrunnlag Gir større legitimt til beslutninger Gir politisk rekruttering

6 Forutsetning for deliberativt demokrati
Maktfordelingsprinsippet: Utøvende: Regjering Lovgivende: Storting Dømmende: Domstolene Legalitetsprinsippet: staten følger sine egne lover En fri offentlighet, som kan kritisere makten: rom for kommunikativ handling

7 Poenget med et deliberativt demokrati
Beslutningene må legitimeres i offentligheten Må vise at argumentene er uselviske og riktige, ovenfor publikum Styring gjennom ”det offentlige resonnement” ”Kraften i de bedre argumenter” ”Borgerlig offentlighet”

8 Forfallet (fra ”Borgerlig offentlighet”)
Interessekonflikter ”Den propagandiske presse” ”Korporative kanaler” ”En reføydalisering av offentligheten”: makten blir VIST FREM i offentligheten

9 Skaper et politisk kretsløp
Den offentlige debatten skaper et fellesskap Økt forståelse og innsikt Tydeliggjør forskjeller og uenighet Bedre beslutningsgrunnlag Grunnlag for det deltagende demokratiet Meningsdannelse Viljedannelse Beslutninger

10 Offentligheten Staten Det sivile samfunn: Næringsliv organisasjoner
politiske partier media akademia Næringsliv Kilde: Masudur Raham

11 Den offentlige samtalen
Aktørene må begrunne sine standpunkter Standpunktene blir testet i offentligheten Standpunktene blir kritisert og satt spørsmål ved Kan påvirke de politiske tiltakene (viljesdannelse)

12 Offentlighet (politiske) argumenter kan møtes i en fri dialog
lik adgang til talerstolen like muligheter til å definere de grunnleggende reglene i diskusjonen og hva som er relevant argumentasjon passende forenklinger grunnleggende for et demokratiet

13 Forutsetning for offentlige samtale
Komme frem til allmennviljen, det felles beste, skape eierforhold til lover og regler Alle skal kunne delta Uten sideblikk til sine særinteresser Argumentene skal avgjøre, ikke maktposisjon Oppgi sitt standpunkt overfor bedre argumenter ”kraften i det bedre argument”

14 Forutsetninger for nasjonalstaten
konstitusjonspatriotisme felles rettsoppfatning felles språk felles utdanningssystem felles arenaer (debatt!)

15 Diktatur Demokrati Begrensninger: Mangel på offentlighet Sensur
Propaganda Friheter: Fri offentlighet Frie medier Mangesidig informasjon Frustrerte borgere? Velinformerte borgere

16 Velinformerte borgere
Informasjonsfrihet: den allmenne retten til mangfoldig, mangesidig og substansiell informasjon og kunnskap Ytringsfrihet ”Trykkefriheden bør finde Sted” (Grunnloven av 1814) Makthaverne skulle la seg veilede av en offentlig diskusjon (Opplysningstiden) Det var staten som truet ytringsfriheten

17 Massemedienes rolle De mektige kildene Ekspertene
Preget av underholdning Fragmentering av sammenhenger Forenkling Stereotypisering Avbrytelser og forstyrreleser

18 Konsekvenser Avpolitisering av offentligheten
Muligheten for meningspåvirkning og propaganda større Ikke-dialogisk offentlighet

19 Mediene i den deliberative demokratiforståelsen
fora for opinionsdannede prosesser reell meningsutveksling forskyvning av standpunkter                              

20 Nye muligheter Informasjon og dialog på internett
Større åpenhet (ny offentlighetslov) Med kunnskap i befolkningen

21 Demokrati- og maktutredningen
Deltakelse og diskusjon er midler til bredere politisk rekruttering, mer informert beslutningsgrunnlag og større legitimitet for politiske vedtak (Østerud et.al. 2003:21) Massemediene ”formidler i mindre grad partiprogrammene og sammenhengen i de politiske alternativene slik partiene ser den” (Østerud et.al. 2003:293)

22 Konklusjoner Faren for demokratiets forvitring
Partier og organisasjoner er ikke lenger ”kanaler for bred og langsiktig mobilisering. Partiene har endret seg fra massepartier i retning av nettverkspartier” (Østerud, 2003:291-5) Valgdeltakelsen er synkende Mange har mistet tiltroen til at politikere er interessert i hva folk mener (Østerud et.al. 2003:292)


Laste ned ppt "Offentlig meningsdannelse og rasjonell politikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google