Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sigmund Freud og psykoanalysen Geir Overskeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sigmund Freud og psykoanalysen Geir Overskeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sigmund Freud og psykoanalysen Geir Overskeid http://on.to/geir

2 Mennesket Freud Født 1856 i Mähren, daværende Østerrike- Ungarn Tilbragte det meste av sitt liv i Wien, død 1939 i London Lege, spesialist i nevrologi Ekspert på afasi og cerebral parese Regnet seg fra ca. 1900 som psykolog

3

4

5 Samtid og bakgrunn Leger på Freuds tid ble ofte stilt overfor folk med plager som angst og hysteri (nå gjerne kalt konversjonslidelse) Årsaken ble gjerne antatt å være arvelig svakhet. Behandling fantes, men ingen kur. Forløpere til kognitiv terapi eksisterte, men det var en filosofisk tradisjon - knapt kjent blant leger

6 Begynnelsen Breuers behandling av Anna O.: Fri assosiasjon Anna hadde mange antatt hysteriske symptomer Bl.a. lammelser, hukommelsestap, hallusinasjoner Skulle visstnok ha blitt bedre av under hypnose å fortelle terapeuten om symptomenes opprinnelse Dette var kathartisk behandling: Avspaltede minner, tanker og følelser måtte gjenoppleves og bearbeides.

7 Begynnelsen Freud forlot snart hypnosen, og basislærdommen fra Anna O besto: Helbredelse forutsatte at det ubevisste ble bevisst ved å snakke om det Freud og Breuer sa Annas symptomer var borte ”for alltid”. Men Anna var ikke frisk. To uker etter endt behandling hos Breuer ble hun innlagt. Hun viste seg å misbruke flere narkotika, noe som kan ha vært årsak til mange av symptomene.

8

9 Drømmetydningen Freuds trolig viktigste bok Basert i stor grad på analyse av egne drømmer “Drømmen er kongeveien til det ubevisste” Det ubevisste kan forstås hvis man kan tolke drømmenes symboler Det er for truende å drømme om motiver og konflikter i utilslørt form, men symboler kan slippe gjennom drømmens port

10

11 Hvorfor sex? Mange forskere og klinikere på Freuds tid var opptatt av sex som årsak til psykisk lidelse Freuds og Breuers kliniske erfaring tilsa også at seksualitet lå bak nevrotiske plager Teoretisk arbeid viste at seksualdriften er det organiske grunnlag for vitenskapelig forklaring av mental sykdom

12 Hvorfor sex? Kjønnsdriften er grunnleggende for artens overlevelse. Derfor er knapt noen drift viktigere. Sivilisasjon går på bekostning av fri seksuell utfoldelse. Eksempelvis skyldes kastrasjonsangst gutters medfødte minne om faren som ville kastrere sønner som truet hans heredømme over flokken.

13 Aktualnevroser og psykonevroser Freud skilte tidlig mellom to grupper nevroser: Aktualnevroser og psykonevroser Aktualnevroser To typer: Nevrasteni og angst Skyldes nåtidig abnormal seksuell praksis, som onani og avbrutt samleie. Dette skaper giftstoffer i kroppen som frembringer nevrose.

14 Aktualnevroser og psykonevroser Psykonevroser Skyldes hendelser i barndommen. Vi kommer snart til årsakssammenhengen. Freud holdt alltid fast på skillet mellom aktualnevroser og psykonevroser. Så sent som i 1925 bekreftet han at aktualnevroser er forgiftningstilstander fremkalt utelukkende av nåtidig seksuell praksis.

15 Psykonevrosenes årsak Til 1897 mente Freud forføring som barn lå bak. Hans endelige teori var annerledes. To grunnleggende postulater: Årsaken er alltid seksuell og representerer fortrengt perversjon Libido regredierer i nevrose. Måten det skjer på er bestemt av våre før-menneskelige forfedres seksualliv.

16 Angst og personlighet Freud innfører på 1920-tallet en ny personlighetsstruktur Ut av “det” vokser “jeg” og “overjeg”. Fortrengt stoff fins i “det”, skilt fra “jeg” av en motstandsbarriere. Ifølge dette sene synet er angst en følelse som skapes av “jeg”, snarere enn av transformert libido

17 Freud og Lamarck Jean-Baptiste de Monet, chevalier de Lamarck (1744-1829) var fransk naturforsker med flere viktige bidrag. Viktigst i vår sammenheng er hans Philosophie zoologique (1809) Forløper for Darwin med teori om at artene utvikles

18 Freud og Lamarck Lamarck: Individer strever etter fordeler, og erverver således visse egenskaper. Disse går i arv til neste generasjon. Slik endres arter. I løpet av Freuds levetid oppga biologer all støtte til Lamarck, til fordel for Darwins teori om det naturlige utvalg Freud oppga likevel aldri troen på Lamarck, som er en viktig forutsetning for Freuds teorier

19 Psykonevrosenes årsak Barn er “polymorft perverse” og gjennomgår seksuell utvikling som gjentar den våre tidlige forfedre gjennomgikk. Libido kan fikseres i visse utviklingsfaser. Det kan gi opphav til psykisk lidelse. Oral, anal og fallisk fase. Deretter latenstid før genital fase.

20 Psykonevrosenes årsak Tre grunnleggende årsaker: Arvelige og prehistoriske disposisjoner Beretninger om forføring, vekking av lyst ved å se foreldrenes samleie, samt kastrasjonstrusler er fantasier som skyldes virkelige opplevelser hos forfedrene Barndomsopplevelser Opplevelser i voksen alder

21

22 Dødsdriften - regressiv definisjon av drift Fra 1920 innførte Freud et nytt basalt motiv: Dødsdriften Bakgrunnen var bl.a. at han søkte en forklaring på hvordan regresjon kunne foregå Hvorfor gå tilbake til tidligere psykoseksuelle stadier? Ledet til teoretisk utsagn om drift: “En drift er en trang nedlagt i organisk liv til å gjenopprette en tidligere tilstand”. I siste instans var døden den tidligere tilstand

23 Dødsdriften - regressiv definisjon av drift Drifter er de eneste krefter nedlagt i organismen - de er alltid regressive og defensive Bare ytre krefter kan gi utvikling og tilpasning. Slike krefter kan presse organismen til å gi avkall på en drift

24 Dødsdriften - regressiv definisjon av drift Ikke bare regresjon kunne forklares med denne definisjonen av drift, men en hel gruppe fenomener: Tvangsmessig gjentagelse Fiksering til traumer Som vist ved krigsnevrotikeres vonde drømmer Overføring i terapi, som ofte kan være smertefull Visse repetetive aspekter ved barns lek At fisker og fugler migrerer til steder de en gang bodde

25 Hva er psykoanalyse? En metode for å studere det ubevisste - den dypere ”mening” bak symptomene En behandlingsform En teori om nevroser, deres dynamikk og opprinnelse En teori om det ubevisste, og hvordan det ytrer seg i drøm og dagligliv

26 Hva mer er psykoanalyse? En teori om utvikling, særlig barndom En teori om personligheten, dens struktur og drivkrefter En samfunns- og kulturteori, som kan ta form av en livsanskuelse En profesjon – internasjonal organisasjon av terapeuter og teoretikere

27

28 Hovedlinjer i utviklingen Først kom metodene og nevroseteorien Dernest en generell teori om det ubevisste Deretter utviklingsteorien Så personlighetsteorien Til sist kulturteorien

29 To hovedtendenser i analysens utvikling Tendensen til ekspansjon Fra forklaring av enkelte nervøse symptomer til personlighetsteori, menneskesyn, teorier om kunst, kultur og religion Tendensen til monopolisering Dette handler om hva Freud og tilhengerne mener og gjør. Tilhengeres bidrag består i utdyping.

30 Hva var dårlig hos Freud? Et meget omfattende teoretisk byggverk med svært dårlig grunnlag i pålitelig kunnskap - og som bryter med grunnleggende normer om testbarhet og enkelhet En meget tidkrevende behandlingsmetode som ikke har vist seg å virke særlig godt En autoritær bevegelse med stor tro på klinisk “innsikt” (særlig Freuds) som kunnskapsgrunnlag - uten hensyn til kjente feilkilder

31 Hva var godt hos Freud? “Å være bevisst kan ikke være essensen ved det mentale. Det er bare en egenskap ved det mentale, og en meget ustabil egenskap ovenikjøpet - en som langt oftere er fraværende enn til stede. Det mentale, hva dets natur enn måtte være, er i seg selv ubevisst…” - Freud, 1938.


Laste ned ppt "Sigmund Freud og psykoanalysen Geir Overskeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google