Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innledning om forskning på frafall Kristoffer Halvorsrud, Kunnskapssenter for utdanning Nasjonalt råd for lærerutdanning Norges Musikkhøgskole, 15.10.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innledning om forskning på frafall Kristoffer Halvorsrud, Kunnskapssenter for utdanning Nasjonalt råd for lærerutdanning Norges Musikkhøgskole, 15.10.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innledning om forskning på frafall Kristoffer Halvorsrud, Kunnskapssenter for utdanning Nasjonalt råd for lærerutdanning Norges Musikkhøgskole, 15.10.2015

2 Statistikk (frafall i høyere utdanning) Av studentene som startet på bachelorutdanning for første gang i 2009, fullførte 47% innen tre år og 65% etter ytterligere to år. 21% hadde avbrutt studiet i løpet av denne femårsperioden (SSB, 2015) For studenter som startet i allmennlærerutdanning i 2008 hadde 67% fullført i løpet av seks år, 15% hadde avbrutt studiet, 16% hadde byttet til et annet studium (SSB, 2015) For studenter som startet i førskolelærerutdanning i 2009, hadde 72% fullført i løpet av fem år, 19% hadde avbrutt studiet, 7% hadde byttet til et annet studium (SSB, 2015) www.kunnskapssenter.no /

3 To systematiske kunnskapsoversikter www.kunnskapssenter.no /

4 Systematisk kunnskapsoversikt - Hva er det og hvorfor er det nyttig? www.kunnskapssenter.no / Arbeidsprosess: Utvikle forskningsspørsmål i dialog med oppdragsgiver Systematiske søk etter forskningslitteratur Sortering etter tydelige inklusjons- og eksklusjonskriterier Kategorisering av resultatene fra litteratursøkene Analyse og sammenstilling av studiene som skal inngå Resultatene fra søkene avgjør hva slags type sammenstilling som kan leveres. Bidrag til utvikling av solide kunnskapsgrunnlag for politikkutforming

5 Definisjon av frafall i høyere utdanning (fra Larsen m.fl., 2013) Frafall kan defineres som faktisk avslutning av et studieprogram i høyere utdanning før det er fullført Som frafall regnes også avslutning av enkeltemner «Bortvalg»: en student avslutter et studieprogram til fordel for et annet, eller bytter utdanningsinstitusjon En students intensjon (f.eks. uttrykt i spørreundersøkelse) om å trekke seg fra et studieprogram, eller midlertidige opphold som er avtalt, regnes ikke som frafall www.kunnskapssenter.no /

6 Årsaker til frafall i høyere utdanning Et sammensatt problem med årsaker på individ- og gruppenivå: Særlig i lærerutdanning hvor studentene kommer fra mange fagtradisjoner (Roness & Smith, 2009) Forhold før utdanningen relateres sterkere til frafall enn bortvalg (Larsen m.fl., 2013): tidligere skoleprestasjoner, sosio-demografiske faktorer, foreldres utdanningsnivå Forhold under utdanningen (Larsen m.fl., 2013): akademiske prestasjoner mindre betydning for bortvalg bortvalg påvirkes i større grad av studentens motivasjon, geografiske forhold og innholdet i studiet www.kunnskapssenter.no /

7

8 Tiltak mot frafall i høyere utdanning For få studier som ser direkte på tiltak til at Larsen m.fl. (2013) kan trekke sikre konklusjoner i sin kunnskapsoversikt Viser likevel en sterk kobling mellom årsaker og tiltak: for å være vellykkede må frafallstiltak bygge på kunnskap om hvorfor frafall skjer (se også Lillejord m.fl., 2015) www.kunnskapssenter.no /

9 Hvilken betydning har inntakskvalitet? Noen forskere (e.g. Larsen m.fl., 2013) foreslår at frafall muligens kan reduseres ved å implementere strengere inntakskrav for å tiltrekke seg faglig motiverte studenter Dette kan imidlertid komme på bekostning av likhetsprinsipper og ønsket om økt opptak av etniske minoriteter og andre grupper som er underrepresentert i høyere utdanning (HEFCE, 2000) Inkluderende praksiser: samarbeidsinitiativ hvor den høyere utdanningsinstitusjonen oppsøker skoler for å motivere og hjelpe risikoutsatte ungdommer med å bygge opp akademiske ferdigheter www.kunnskapssenter.no /

10 «Early college high school» (fra Lillejord m.fl., 2015) Et program som er innført i flere amerikanske stater, med forskjellige profiler. Skolene ligger ofte på campus Mulig å søke om opptak, ofte rettet mot grupper av elever som er underrepresentert i høyere utdanning Systematisk oppfølging første året Relasjoner (omsorg og krav) Undervisning av høy kvalitet (kritisk tenkning og problemløsning) www.kunnskapssenter.no /

11 Oppfølging av studenter Undersøke og analysere årsakene til at studenter velger et bestemt studieprogram: kan være vesentlig for om de fullfører utdanningen eller ikke (Roness & Smith, 2009) Elektroniske systemer for å identifisere frafallsindikatorer: gripe inn før problemene eskalerer (Lillejord m.fl., 2015) Evaluere hvilken støtte studentene trenger og om det skal investeres i tilleggsressurser (Lillejord m.fl., 2015) Følge studentenes utdanningsløp ved hjelp av elektroniske systemer: identifisere om studentene bytter studieprogram eller utdanningsinstitusjon (Larsen m.fl., 2013) www.kunnskapssenter.no /

12 Implementeringskvalitet (Lillejord m.fl., 2015) Hvordan tiltak implementeres har stor betydning Implementering handler om å ta i bruk kunnskap fra forskning i praksis Opplæring, kyndig veiledning og jevnlige tilbakemeldinger Involvering Ressurser og infrastruktur www.kunnskapssenter.no /


Laste ned ppt "Innledning om forskning på frafall Kristoffer Halvorsrud, Kunnskapssenter for utdanning Nasjonalt råd for lærerutdanning Norges Musikkhøgskole, 15.10.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google