Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Frafall i norsk høyere utdanning med fokus på realfag og teknologi Elisabeth Hovdhaugen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Frafall i norsk høyere utdanning med fokus på realfag og teknologi Elisabeth Hovdhaugen."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Frafall i norsk høyere utdanning med fokus på realfag og teknologi Elisabeth Hovdhaugen NIFU STEP Foredrag på nasjonalt realfagsseminar 2008 mandag 21. april 2008

2 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Definisjoner Frafall må defineres for å kunne måles, både ift tid og type frafall.  Skifte lærested: de som bytter fra universitetet til et annet type lærested (transfer)  Frafall/slutte i utdanning: de som avbryter utdanningen uten å fullføre en grad (drop-out)  Studenter som oppgir at de har ”midlertidig avbrudd” i studiene regnes ikke som frafalt Datagrunnlaget vil kunne påvirke nivået på frafallet.

3 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Bakgrunn og datamaterial Bakgrunn/ tidligere forskning:  Frafall er relativt vanlig, og det er et større problem ved universitetene enn ved de vitenskapelige og statlige høgskolene.  Størst frafall i ”frie fagstudier”: humaniora, samfunnsfag og realfag. Datamaterial  Spørreskjemaundersøkelse blant førstegangsregistrerte studenter i humaniora, samfunnsfag, realfag og jus ved UiO, UiB og NTNU høsten 1999, gjennomført vinteren 2005.  Intervjuer ved UiO, UiB eller NTNU, våren 2007.  Ansatte ved studieadministrasjon og fakultetsadministrasjon.  Registerdata fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Uttrekk basert på definisjonen nye studenter høsten 1999 respektive høsten 2003.  Data fra FS om frafall etter Kvalitetsreformen.

4 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Studentenes bevegelser i utdanningssystemet Andel av nye studenter ved universitet N Frafall etter første semester 11,11911 Frafall etter fem år17,51932 Andel som skifter til annet lærested 50,51721 En tredel av ”nye studenter” ved universitetet har tidligere studieerfaring fra høyere utdanning (38 % av mat.nat-studentene) Hoveddelen av de som skifter lærested bytter til en utdanning ved en statlig høgskole. To tredeler av de som ikke har sluttet (frafall) har fullført en grad etter fem år. Kilde: Spørreskjemaundersøkelse til førstegangsregistrerte studenter ved UiO, UiB og NTNU høsten 1999

5 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel som fortsetter, bytter lærested eller slutter etter første studieår Kilde: Registerdata fra SSB, nye studenter 1999 og 2003

6 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Frafall i realfag (FS-data) Bachelor (2004-kullet):  Frafall fra første til andre semester: ca 10 %, 89 % bekrefter utdanningsplan andre semester  71 % bekrefter utdanningsplan andre studieår  51 % bekrefter utdanningsplan tredje studieår  Små variasjoner i frafall mellom ulike årskull 5-årig master (2004-kullet):  Frafall fra første til andre semester: ca 10 %, 90 % bekrefter utdanningsplan andre semester  78 % bekrefter utdanningsplan andre studieår  70 % bekrefter utdanningsplan tredje studieår  Variasjoner mellom årskull – skyldes små tall/tilfeldigheter? Kilde: Dataoversikt fra Øyvind Saanum Eithun, mat-nat, UiO

7 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Effekten av ulike variabler i analysen Bakgrunnsvariabler: Kjønn, Alder, Karakterer Foreldres utdanningsnivå Innvandrerbakgrunn Fagfelt Studentenes innsats Motiver/grunner: Grunner til å begynne i høyere utdanning Utdanningsmål SKIFTE LÆRESTED SLUTTE I UTDANNING (Kilde: Hovdhaugen & Aamodt 2005)

8 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Skifte av lærested Eldre studenter har lavere sannsynlighet for å skifte lærested enn yngre. Færre med innvandrerbakgrunn skifter lærested. Større sjanse for skifte av lærested blant studenter i humaniora og samfunnsfag enn i juss og realfag. Risikoen for å skifte lærested er høyere for studenter som har begrensede studiemål eller ikke bestemt seg, enn for studenter som har mål om grad.

9 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Sannsynlighet for å skifte lærested, etter utdanningsmål og fagområde

10 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Slutte i utdanning Menn har større risiko for å slutte enn kvinner. Lokalt rekrutterte studenter slutter oftere enn de som må flytte for å begynne i utdanning. Gode karakterer minsker sjansen for å slutte. Hvis begge foreldre har høyere utdanning er sannsynligheten for å slutte lavere. Det er ingen forskjeller etter fagområde (frie fagstudier).

11 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Sannsynlighet for å slutte i utdanning, etter kjønn, foreldres utdanningsnivå og karakter

12 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Effekt av studentenes innsats Studenter som deltar aktivt i undervisningen har lavere sannsynlighet for å både slutte i utdanning og skifte lærested. Variabelen er en indeks basert på spørsmålene  ”jeg deltok aktivt i undervisningen”  ”jeg var godt forberedt til undervisningen”

13 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Grunner for å skifte lærested Læringsmiljø  Ønsket bedre undervisning, informasjon og studieveiledning  Trivdes ikke sosialt på lærestedet  Lyst til å prøve noe nytt/hørt mye positivt om nytt lærested Begynte i nytt program  Universitetet tilbød ikke studiet jeg ønsket å ta Problemer med bolig/det å bo i en storby Personlige grunner  Barntilsyn  Helseproblemer  Nærhet til hjemstedet Praktiske grunner  Bedre innpassing/godkjenning av tidligere utdanning

14 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Grunner til å slutte i utdanning Læringsmiljø ▪ Misfornøyd med undervisning og veiledning, dårlig faglig miljø ▪ Trivdes ikke sosialt ved lærestedet Akademiske vansker ▪ For stor arbeidsmengde, for langt studium ▪ For vanskelig studium Finansielle vansker Ansvar for barn Mangler motivasjon ▪ Så ikke hva jeg kunne bruke en slik utdanning til ▪ Vanskelig å få tidligere utdanning innpasset/godkjent Utfordringer knyttet til arbeid ▪ Hadde/fikk jobb, greide ikke å kombinere studier og arbeid

15 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Tilsvarende studie av sluttere i England Yorke (1999) gjorde en studie av heltidsstudenter som hadde sluttet i høyere utdanning i England Grupperte svarene i fire grupper:  Svakt beslutningsgrunnlag før valg av program (feilvalg)  Studentens erfaring med programmet og institusjonen (læringsmiljøet)  Studenten klarer ikke de faglige kravene  Utenforstående hendelser

16 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Kan universitetet forhindre frafall? Studenter som skifter lærested: 20 % sier at universitetet kunne ha forhindret at de sluttet. Studenter som slutter i utdanning: 30 % sier at universitetet kunne ha forhindret at de sluttet. Hva kunne universitetet ha gjort?  Bedre oppfølging  Bedre veiledning og informasjon  Fastere struktur i studiene Studentenes svar er klart farget av innføringen av Kvalitetsreformen og retorikken kring den.

17 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Hvordan forholder seg universitetet til frafall? Universitetenes forståelse av frafall:  Teknisk problem  Økonomisk problem  Omdømmeproblem  Naturlig fenomen Mange oppfatter dette som et relativt nytt tema, men universitetet har også jobbet med dette tidligere.  Tiltak for begynnerstudentene  Satsning på studiekvalitet Oppsving i interesse  Effekt av endringene i Kvalitetsreformen?  På grunn av finansieringsordningen?  Taper penger på at studentene ikke fullfører

18 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Tiltak for å forhindre frafall Strukturering og formalisering  Formulering av hva studentene skal lære  Kontakt med lærerne  Studiekvalitet Progresjon og mestring  Følge opp progresjonen  Kurs i studieteknikk eller stressmestringskurs Pedagogiske tiltak  Bruke de beste foreleserne tidlig i studiet Sosialisering  Sosial og faglig integrering av studentene Målorientering  Yrkesorientering/arbeidsmarkedsretting

19 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Oppsummering Lærestedene kan gjøre lite for å forhindre frafall… …men kvaliteten på undervisning og veiledning kan ha effekt, samt tettere faglig oppfølging av studentene (studiekvalitet). Hvor tett koblet er administrative og faglige tiltak?  Undervisnings- og vurderingsformer  ”Terminere studierett” For sterk fokus på tall?


Laste ned ppt "Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Frafall i norsk høyere utdanning med fokus på realfag og teknologi Elisabeth Hovdhaugen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google