Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsvarsbygg En offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsvarsbygg En offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsvarsbygg En offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret

2 Agenda for møtet Kort om Forsvarsbygg og markedsområde Vest Markedsområdets behov Sikkerhetsklarering Anskaffelsesprosessen Konkurransegrunnlaget del I, dokumentasjonskrav og skjema Presisering av konkurransegrunnlaget del III reise, bo – og diettkostnader Fakturering av arbeider utført av underleverandør Annet…

3 VI HOLDER FORTET! Forsvarsbygg Utleie Forsvarsbygg Markedsområde Vest januar 2014

4 Norges største eiendomsaktør  Forsvarsbygg forvalter ca 4,3 mill m² bygningsmasse fordelt på ca 13 000 bygg og anlegg  Omsetter for ca 6,2 mrd kroner i året  Ca1400 årsverk

5 Skifte eiendom Stab Forsvarsbygg fellestjenester Forsvarsbygg futura Forsvarsbygg utleie Forsvarsbygg utvikling Forsvarsbygg nasjonale festningsverk Administrerende direktør Forsvarsbygg Kampflybase- prosjektet ORGANISASJON Eiendom

6 Forsvarsbygg utleie Direktør Utleie Eiendomsforvaltning (landsdekkende) 7 lokale markedsområder StabHMS / Internkontoll MO Midt-Troms MO Hålogaland MO Bodø MO Trøndelag MO Bergen MO Østlandet MO Stavanger MO Oslofjord MO Oslo Forsvarsbygg Utleie totalt 982 Årsverk 3 600 000 Budsjett 2012

7 Husleiemodell for forvaltning og utvikling Tall fra 2009

8 Markedsområde Vest

9 5 fylker 115 kommuner, hvorav MO Vest har EBA i 73 av dem 16 % av eiendomsporteføljen

10 Markedsområde Vest - Bygg og anlegg 0020 Administrasjon Forsvarsbygg Markedsområde Vest, Haakonsvern Orlogsstasjon Markedsområde Vest forvalter, drifter og vedlikeholder ca. 2400 bygg og anlegg med et samlet BTA på ca. 600.000 m²

11 Eiendomssjef Svein Olav Skaar Utleieservice Christian Fossdal Plan og portefølje Prosjekt Fagingeniør Skyte- og Øvingsfelt Tillegstjenester Terje Skretting Leirtjenester Sikringstjenester Fagtjenester Driftsservice Jermund Flaskerud Driftsplanlegger Serviceleder Område Kjevik Serviceleder Område Stavanger Serviceleder/ Prosjektleder Område JWC Serviceleder Område Hordaland og Sogn Serviceleder/Arenaleder Haakonsvern Renholdsservice May Birkeland Renholdstjenester Område Kjevik Renholdstjenester Område Stavanger Renholdstjenester Område JWC Renholdstjeneste Område Bergen Forsyningsservice Kåre G. Magnussen Elektro Forsyning Energiledelse Stab Kjell Hagen HMS/IK Siren U. Amundsen Regional KAM Markedsområde Vest 1. januar 2014

12 Innbydelse til konkurranse -Sikkerhetsrestriksjoner AnskaffelsesprFølgende reglement kommer til anvendelse i henhold til sikkerhetsklarering av personell og adgangskontroll: Noen områder vil være underlagt sikkerhetsmessige restriksjoner slik det framgår av lov om forsvarshemmeligheter av 18. august 1914 § 1. Utenlandske statsborgere vil ikke bli gitt adgang til slike anlegg. For noen områder må personell som skal gjøre tjenesteoppdrag være sikkerhetsklarert og autorisert i samsvar med lov om forebyggende sikkerhetstjeneste av 20. mars 1998 nr. 10 herunder forskrift om personellsikkerhet nr. 722 av 29. juni 2001. I noen områder der tjenestearbeider skal utføres kan det være gjort inndeling av områdene i samsvar med forskrift om informasjonssikkerhet av 1. juli 2001 nr. 744 §§ 6-7, 6-8, 6-9. Det kan på et senere tidspunkt, i forbindelse med enkeltoppdrag, bli stilt krav til leverandørene om sikkerhetsmessig godkjenning til oppbevaring av informasjon i samsvar med forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser nr. 753 av 1. juli 2001. I noen områder vil det være påkrevet at tjenestepersonell skal være sikkerhetsklarert iht. lov om forbyggende sikkerhetstjeneste. En større andel av arbeidsstokken til leverandøren av entreprenørtjenester for tjenesten skal derfor kunne sikkerhetsklareres. Leverandøren skal til en hver tid ha så mange personer sikkerhetsklarert at oppdraget iht. avtale kan løses uten forsinkelser og med den kvalitet som beskrevet. Kostnader for reise til sikkerhetssamtale kan ikke kreves dekket av Forsvarsbygg. Utgangspunktet for å få sikkerhetsklarering er at vedkommende er norsk statsborger. Personell må for øvrig følge de militære sikkerhetsbestemmelser som gjelder for hvert enkelt område. Rutiner for sikkerhetsklarering kan variere fra lokasjon til lokasjon og vil bli nærmere angitt. Personalet må underskrive taushetserklæring etter at sikkerhetsklarering er gitt. osessen er i utgangspunktet ikke underlagt sikkerhetsrestriksjoner iht. sikkerhetsloven. Men flere områder vil være underlagt sikkerhetsmessige restriksjoner slik det framgår av lov om forsvarshemmeligheter av 18. august 1914 § 1. Utenlandske statsborgere vil ikke bli gitt adgang til slike anlegg. En større andel av arbeidsstokken til leverandøren av entreprenørtjenester for tjenesten skal derfor kunne sikkerhetsklareres. Leverandøren skal til en hver tid ha så mange personer sikkerhetsklarert at oppdraget iht. avtale kan løses uten forsinkelser og med den kvalitet som beskrevet.

13 Forsvarsbygg

14 Anskaffelsesprossesen - Dokumentasjonskrav for deltakelse FELLES 1.Skatte og merverdiattester (1 fra kommuen og 1 fra fylket) ikke eldre enn 6 mnd. 2.HMS-egenerklæring, se vedlegg konkurransegrunnlaget del I 3.Kredittvurdering av leverandøren som ikke er eldre enn 6 mnd regnet fra utløpet av tilbudsfristen 4.Bygg: Leverandør må dokumentere en omsetning på minst 45millioner sist regnskapsår. 5.Maskin/anlegg: Leverandør må dokumentere en omsetning på minst 10 millioner sist regnskapsår. 6.Oversikt over akademiske og faglige kvalifikasjoner for de personer som vil bli ansvarlige for en eventuell avtale med Forsvarsbygg

15 Anskaffelsesprossesen - Dokumentasjonskrav for deltakelse FELLES forts.  leverandøren kan oppnå lokal godkjenning  Funksjon: Prosjektering og overordnet ansvar for utførelse  Tiltakstype: «Anlegg, konstruksjoner og installasjoner» eller «Bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner"  Tiltaksklasse: 2 (for maskin/anlegg er kravet tiltaksklasse 1 for prosjektering).  Lokal godkjenning skal synliggjøres ved dokumentasjon på tidligere gitte godkjenninger de siste 3 år leveres. Vurderes annen informasjon inngitt ta kontakt med kontaktperson  Om nødvendig kan leverandøren fremlegge dokumentasjon fra underentreprenører slik at de i fellesskap oppfyller kravet

16 Anskaffelsesprossesen - Dokumentasjonskrav kun for byggentreprenør  Oversikt over antall ansatte og kategorier av personell som har relevant kompetanse for å gjennomføre avtalen. Det vedlegges oversikt over tilgjengelige fagarbeidere; tømrer, maler, mur.  Beskrivelse av minst 2 relevante referanseoppdrag innenfor hver av fagkategoriene – tømrer, murer og maler.  Krav til beskrivelsene:  Oppdrag skal ikke være eldre enn 5 kalenderår.  Beskrivelsen skal oppgi:  I hvilket geografiske og faglig angitte områder leveransen skjedde.  En kort beskrivelse av utstyr og bemanning som ble benyttet.  Merk! En oversikt over oppdrag som ikke inneholder beskrivelse av utstyr og bemanning som ble benyttet vil ikke være tellende.

17 Anskaffelsesprossesen - Dokumentasjonskrav kun for maskin/anleggsentreprenør  Oversikt over antall ansatte og kategorier av personell som har relevant kompetanse for å gjennomføre avtalen. Det vedlegges oversikt over tilgjengelige fagarbeidere; maskinførere, betongarbeidere samt grunnarbeid med og uten ADK1.  Beskrivelse av minst 2 relevante referanseoppdrag innenfor hver av fagkategoriene – betong og grunnarbeider med ADK1.  Krav til beskrivelsene:  Oppdrag skal ikke være eldre enn 5 kalenderår.  Beskrivelsen skal oppgi:  I hvilket geografiske og faglig angitte områder leveransen skjedde.  En kort beskrivelse av utstyr og bemanning som ble benyttet.  Merk! En oversikt over oppdrag som ikke inneholder beskrivelse av utstyr og bemanning som ble benyttet vil ikke være tellende. 

18 Ekstrakrav for leverandører som leverer som leverandørgruppe - solidaransvar  Leverandøren må vedlegge en beskrivelse av hvordan avtalen er praktisk tenkt løst. Beskrivelsen skal inneholde:  1.hvem er kontaktperson  2.hvem i leverandørgruppa håndterer avropsprossesen fra mottak av forespørsel via evt. kalkulasjon til mottak av bestillingen (innkjøpsordre fra Forsvarsbygg = bestilling)  3.hvem håndterer mangels og reklamasjonsspørsmål  4.hvordan fordeles oppdrag der man enten ikke har tilstrekkelig personell i en av delleverandørene, og må trekke på andre i leverandørgruppen  5.hvordan skal man koordinere oppdrag som krever at flere av aktørene i leverandørgruppen skal bidra  6.hvem håndterer efaktura og andre fakturaspørsmål  NB! Alle deltakerne i gruppen MÅ da levere HMS-egenerklæring, skatte – og merverdiavgiftsattest og kredittvurdering.

19 Bruk av underleverandør  Dersom leverandøren viser til dokumentasjon fra underleverandører for å dokumentere oppfyllelsen av kravene til tekniske og faglige kvalifikasjoner skal det fremlegges en signert forpliktelseserklæring, eller annen dokumentasjon, fra underleverandøren som tydelig viser at leverandøren har rådighet over de tilbudte ressurser. Underleverandøren trenger da IKKE levere HMS-egenerklæring, skatte – og merverdiavgiftsattest og kredittvurdering nå.  Eget skjema for forpliktelseserklæring vil bli gjort tilgjengelig på Mercell. Andre skjema kan også brukes, men må da inneholde minimum den informasjon som fremgår av dette skjema.

20 Reisekostnader  Hovedregel for lokasjoner i Bergen og Os kommune dekkes ingen utgifter til reise, bo - og diettkostnader.  Unntak hvis det mangler kjørevei.  Ved oppdrag i Sogn og Fjordane kan flatt påslag legges på alle time – og materiellpriser. Dette fylles inn i prisskjema B1.  Ved oppdrag utenfor opplistede steder dekkes reise, bo – og diettkostnader iht. konkurransegrunnlaget del III pkt. 7  For mer informasjon om hva som skal være dekket se, konkurransegrunnlaget del III pkt. 6 og 7.

21 Underleverandør  Definisjon: Ingen av de nevnte gruppene i prisskjema B1 med fagarbeider faller innunder definisjon av underleverandør. Dvs. påslag på tjenester levert av alle disse gruppe selv om de er innleid vil ikke aksepteres. Dette innebærer at alle omkostninger med bruk av andre leverandører for å utføre oppdrag fra Forsvarsbygg må innkalkuleres i prisskjema, jf. Konkurransegrunnlaget del III pkt. 3.  Dvs. kun underleverandører som FB krever skaffet av rammeavtaleleverandør som ikke er dekket av prisskjema B1 kan kreves påslag for.

22 Innbydelse til konkurranse -Geografisk avgrensing og volum TALL KUN FRA UTLEIE: llene er basert på forbruk 2012. 1.Bergen og Os kommune og Sogn og Fjordane – ca. 15millioner - Fagområdene som skal dekkes er tømrer, maler og murer. 2.Bergen og Os kommune og Sogn og Fjordane – ca. 4 millioner - Fagområdene som skal dekkes er betong og grunnarbeider med og uten ADK1. Samt anleggsmaskiner. Oppgitt handelsvolum er utledet i fra erfaringstall fra tidligere års innkjøpsvolum. Det vil således være usikkerhet knyttet til framtidige avrop over denne avtalen. Dette også fordi driftsbudsjettene kan bli endret. Forsvarsbygg er således ikke forpliktet til å ta ut estimert volum over denne rammeavtalen.

23 Annet?  Innleveringsfrist 27.1.2014 kl. 09:00  Vær oppmerksom på at innleveringsfrist er absolutt.

24 Spørsmål etter møtet KONTAKTPERSON:  Hanne Thomassen e-post: hanne.thomassen@forsvarsbygg.nohanne.thomassen@forsvarsbygg.no


Laste ned ppt "Forsvarsbygg En offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google